תביעת לשון הרע


תביעות בגין פרסומים העלול להשפיל אדם או תאגיד להפכו למטרה לשנאה וללעג, לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו ברדיו בטלוויזיה בעיתון בעל פה, אינטרנט, בכתב או בדפוס, ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר אשר עלול לעלות לכדי עוולה של לשון הרע.
 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. ערעור לשון הרע

 3. לשון הרע במכתב

 4. פרסום לשון הרע

 5. לשון הרע פלילי


ניתן לקבל פיצוי גם אם לא הוכח נזק ממשי
תכליתם של הפיצויים במקרה של לשון הרע, היא לעודד את רוחו של התובע הנפגע בגין לשון הרע ולתקן את הנזק לשם הטוב, ככל שמדובר בתביעה המוגשת לפי חוק איסור לשון הרע או על פי חוק הגנת הפרטיות, אין צורך שיוכח קיומו של נזק ממשי ולפי החוק בית המשפט רשאי לחייב את הנתבע לשלם לנפגע סכום שלא יעלה על חמישים אלף שקלים כפיצוי ללא הוכחת נזק. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין תביעת לשון הרע).

תביעת לשון הרע - היסוד הנפשי
הכללים מנחים באשר ליסוד הנפשי הנדרש בעבירת פרסום לשון הרע כפי שנקבעו בפסיקת בית המשפט הם כי העבירה הקבועה בחוק איסור לשון הרע היא עבירה התנהגותית של פרסום, הכרוכה בהתקיימותם של שני פרטים, היסוד הנפשי הקבוע הוא יסוד נפשי מיוחד, משמע, המחוקק התנה את פליליותו של פרסום המשמיץ אדם אחר, בכך שהמעשה נעשה בכוונה לפגוע. המפרסם לשון הרע מבלי שהתלוותה למעשיו כוונה לפגוע אינו עובר עבירה פלילית, ויהיה אחראי בשל עוולה אזרחית בלבד, עוד נפסק כי אין להחיל את כלל הצפיות על עבירת לשון הרע. כדי להוכיח את היסוד הנפשי שבעבירה יש להוכיח כי לפרסום נלוותה כוונה של ממש לפגוע, ואין די בצפייה בדרגה קרובה לוודאות של אפשרות הפגיעה עקב הפרסום. כדי ללמוד על כוונה או היעדר כוונה, יש לבדוק את כלל הראיות הנסיבתיות הסובבות את המעשה ובכלל זה תוכן הפרסום והקשר הדברים, הכוונה לפגוע איננה מחייבת כי הפרסום יהיה מתוך כוונה אחת ויחידה לפגוע. הכוונה לפגוע יכולה להיות אחת מתוך כמה כוונות שלשמן בוצע הפרסום. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין תביעת לשון הרע).

כיצד מנתחים ביטוח במסגרת תביעת לשון הרע
על פי פסיקת בית המשפט ניתוח ביטוי במסגרת עוולת לשון הרע נעשה בארבעה שלבים: בשלב הראשון, יש לשלוף מתוך הביטוי את המשמעות העולה ממנו לפי אמות המידה המקובלות על האדם הסביר, כלומר יש לפרש את הביטוי באופן אובייקטיבי, בהתאם לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת בשלב השני, יש לברר, בהתאם לתכלית החוק לאיזונים חוקתיים, אם מדובר בביטוי אשר החוק מטיל חבות בגינו, בהתאם להגדרות בחוק איסור לשון הרע, בשלב השלישי, בהנחה שנעברה המשוכה השנייה, יש לברר אם עומדת למפרסם אחת ההגנות המנויות בחוק, השלב האחרון הוא שלב הפיצויים.

תביעת לשון הרע במשפט העברי
בדברי ההסבר להצעת חוק לשון הרע, התשכ"ב-1962 מובא תיאור איסור לשון הרע במשפט העברי, היקפו של איסור זה והסנקציות האזרחיות והפליליות המצויות בו מתוך פסוקי המקרא, מקורות הלכה התלמודית וזו שלאחריה העוסקים בדיני איסור לשון הרע בספר תהילים "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מירמה". האיסור של פגיעה בשמו הטוב של האחר והוצאת לשון הרע על זולתו הינו מן החמורים בתלמוד, על גישה המחמירה של המשפט העברי ללשון ניתן ללמוד גם מדבריו של הרמב"ם, שאף מי שמספר בגנות חברו דברים שהם אמת עובר על לאו של לשון הרע. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין תביעת לשון הרע).

הגנות המפרסם לשון הרע במסגרת תביעת לשון הרע
חוק איסור לשון הרע מבחין בין הגנות מוחלטות הגנת אמת דיברתי הדורשת התקיימות רכיב של "עניין ציבורי" והגנות המותנות בתום לבו של המפרסם. ההגנות משקפות נקודות איזון בין הזכות לשם טוב לבין הזכות לחופש הביטוי תוך מתן משקל רב לחופש הביטוי, כאשר מתקיימים המצבים המנויים בסעיפים אלה. על-כן ההגנות המקובצות בסעיף 15 אינן עשויות מעור אחד. חלק מן ההגנות מתייחסות לחובה החלה על המפרסם או לעניין אישי כשר. חלקן מתייחסות להבעת דעה. כמו כן מצויות הגנות נוספות בעלות רציונלים שונים ההגנות השונות מגנות על אינטרסים שונים. כל הגנה היא תוצר של נקודת איזון נפרדת, על-כן כל הגנה והגנה תתפרש בהתאם לאינטרסים המונחים בבסיסה.

תביעת לשון הרע - תלונת שווא על אדם
בית המשפט דן בתביעת לשון הרע בגין הגשת תלונה למשטרה ופסק כי כאשר בבסיס התלונה עומד רצון אישי לפגיעה באדם עליו מתלוננים וזאת מטעמים אישיים החיצוניים לנשוא התלונה יש בכך לפגום ברכיב תום הלב הנדרש לצורך הגנה תום הלב בתביעת לשון הרע כאשר עסקינן בתלונות המוגשות לרשות מוסמכת וממונה אין מקום לבחון האם התלונה הוגשה מטעמים של רצון לנקמה או שינאה או כיוצא באלו אלא יש לבחון את תום הלב המכוון לפניה עצמה, אולם כאשר מוגש ע"י הנתבע רצף של תלונות לגורמים שונים שתועלתם בבדיקת התלונה נתונה בספק, במקום פנייה למשטרה שתחקור בעניין, וברור כי הפניות לא נעשו על מנת לתקן עוול ציבורי אלא אך ורק כדי לפגוע, הרי שאין מקום למתן גושפנקת תום הלב לפירסומים שכאלה, שהרי אין פה רצון אמיתי למנוע עוולות מהציבור אלא זדון לב ורצון להרע בלבד להבדיל מרצון לביעור הרע.

התיישנות תביעת לשון הרע
תביעת לשון הרע היא תביעת נזיקין ולכן תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה - פרסום לשון הרע, לפי חוק איסור לשון הרע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. לשון הרע מרומזת

 2. לשון הרע בתצהיר

 3. לשון הרע בכרוזים

 4. הבעת דעה לשון הרע

 5. לשון הרע נגד זמרת

 6. לשון הרע נגד חנות

 7. לשון הרע נגד מורה

 8. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 9. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 10. פיצויים על לשון הרע

 11. לשון הרע בבית כנסת

 12. לשון הרע משפט עברי

 13. לשון הרע נגד דוקטור

 14. לשון הרע בכתב ההגנה

 15. לשון הרע בין שכנים

 16. פרסום מותר לשון הרע

 17. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 18. לשון הרע בזמן בחירות

 19. לשון הרע בהליך משפטי

 20. לשון הרע בכנס מפלגה

 21. לשון הרע בתיק הרפואי

 22. לשון הרע מכתב התראה

 23. לשון הרע בפקס לעבודה

 24. לשון הרע נגד חבר מושב

 25. פרסום תיקון לשון הרע

 26. לשון הרע במהלך בוררות

 27. לשון הרע במכתב פנימי

 28. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 29. פסיקה בנושא לשון הרע

 30. לשון הרע נגד העירייה

 31. לשון הרע נגד עורך דין

 32. לשון הרע בחברה הבדואית

 33. לשון הרע דואר אלקטרוני

 34. עניין ציבורי לשון הרע

 35. לשון הרע בכרוז בחירות

 36. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 37. פרסום לשון הרע נגד חברה

 38. האם קללה מהווה לשון הרע

 39. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 40. בוררות בתביעת לשון הרע

 41. לשון הרע הכפשה במקומון

 42. הגנות מוחלטות בלשון הרע

 43. פרסום ביקורת או לשון הרע

 44. לשון הרע במכתב מעורך דין

 45. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע נגד שופט

 47. לשון הרע בבית הדין הרבני

 48. לשון הרע ידיעות אחרונות

 49. לשון הרע נגד שחקן כדורסל

 50. לשון הרע בהליכים משפטיים

 51. סדר דין בתביעות לשון הרע

 52. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 53. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 54. הגנה מוחלטת בחוק לשון הרע

 55. ערעור על פסק דין לשון הרע

 56. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 57. לשון הרע דו''ח מבקר המדינה

 58. פרסומים הדדיים של לשון הרע

 59. לשון הרע במהלך ישיבת מליאה

 60. תביעת לשון הרע במהלך שבעה

 61. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 62. תביעת לשון הרע בין רופאים

 63. לשון הרע במהלך דיון ציבורי

 64. כתבה אינפורמטיבית לשון הרע

 65. גובה הפיצויים על לשון הרע

 66. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 67. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 68. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 69. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 70. הוצאת לשון הרע נגד עורך דין

 71. פרסום לשון הרע על איש ציבור

 72. לשון הרע תוך כדי דיון משפטי

 73. דחיית תביעה על הסף לשון הרע

 74. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 10

 75. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 76. פרסום לשון הרע נגד ראש העיר

 77. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 78. פרסום הגשת תלונה - לשון הרע

 79. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 80. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 81. האם תלונה בכתב מהווה לשון הרע

 82. לשון הרע ''נרמז'' בין השורות

 83. לשון הרע במכתב תלונה נגד עובד

 84. לשון הרע בראיון עם פקידת סעד

 85. לשון הרע תוך כדי דיון שיפוטי

 86. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 87. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 88. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 89. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 90. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 91. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 92. האם מכתב ביקורת מהווה לשון הרע

 93. ההבדל בין סאטירה לבין לשון הרע

 94. לשון הרע בתגובה למכתב לשון הרע

 95. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 96. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 97. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 98. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 99. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 100. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 101. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 102. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 103. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 104. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 105. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 106. האם יצירה ספרותית מהווה לשון הרע

 107. תביעת לשון הרע נגד מנהל בית ספר

 108. האם ביקורת מסעדות מהווה לשון הרע

 109. תביעה של רון קופמן בגין לשון הרע

 110. ביקורת לגיטימית לא מהווה לשון הרע

 111. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 112. תביעה נגד אמנון לוי בגין לשון הרע

 113. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 114. ערעור על פיצוי נמוך בתביעת לשון הרע

 115. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 116. תביעה לפרסום התנצלות בגין לשון הרע

 117. תביעה של הורים נגד לשון הרע נגד בנם

 118. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 119. תביעת לשון הרע נגד מבקר על חוות דעת

 120. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 121. לשון הרע בדיון משפטי לאחר שהשופט קם

 122. תביעה נגד עורך מקומון בגין לשון הרע

 123. תביעת לשון הרע של עורך דין נגד לקוח

 124. האם גילוי על תיק פלילי מהווה לשון הרע

 125. חסינות ראש מועצה מפני תביעת לשון הרע

 126. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 127. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 128. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 129. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 130. תביעת לשון הרע בגלל תלונה על עורך דין

 131. האם פרסום צ'ק ללא כיסוי מהווה לשון הרע

 132. האם הכינוי ''יודנראט'' מהווה לשון הרע

 133. תביעת לשון הרע בגין העברת מידע על חשבון

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון