דיני ביטוח


המשרד עוסק בנושא תביעת ביטוח פוליסות : ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח סיעוד, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות אישיות - ספורט, ביטוח כושר עבודה, ביטוח רכב, ביטוח אחריות צד ג', גניבת רכב, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח בריאות, ביטוח ציוד מכני הנדסי, ביטוח נסיעות לחו"ל וכן קרן פנסיה ועוד.

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - ייצוג המבוטח במקרה של תביעה המוגשת כנגדו
כאשר המבוטח נתבע על ידי גורם אחרי במקרה של אירוע המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח נוטלת על עצמה את ניהול הגנת המבוטח, ושוכרת את עורכי הדין, המומחים והחוקרים, אולם במקרה שחברת הביטוח קובעת שאין כיסוי בפוליסה, המבוטח ייאלץ לשכור עורך דין על חשבונו להגשת כתב הגנה. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - הוראות לעניין פוליסת ביטוח
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח מגדירות "פוליסה" ככל הסכם ביטוח, לרבות הסכם לקבוצת מבוטחים שלא הוצאה על פיו פוליסה אישית לכל מבוטח. בפוליסת ביטוח יש לציין את הפרטים הבאים, שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו, ואם קיים מוטב מסוים שאינו המבוטח - שם המוטב, שם המבטח ומענו לעניין הגשת תביעות, הסיכון המבוטח וגבולות האחריות של המבטח, תנאים וסייגים לחבות המבטח או להיקפה, דמי הביטוח, תאריך הוצאת הפוליסה.

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - חובה להבליט הגבלות בפוליסת ביטוח
סייג לחבות חברת ביטוח או להיקף הכיסוי יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או יובלטו במיוחד על ידי שימוש באותיות שונות או בצבע שונה. כמו כן בחוזה ביטוח לא תיכלל הוראה המחייבת מבוטח לשלם תוספת לדמי הביטוח היסודיים, בשל סיכונים, תנאים או הטבות שהמבוטח זכאי להם מכוח חיקוק כלשהו, כאשר ההגדרה של "דמי ביטוח יסודיים היא דמי ביטוח בשל הסיכונים הכלולים בחוזה הביטוח, למעט דמי ביטוח בשל סיכונים המתווספים לפוליסה לפי בחירת המבוטח.

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - פוליסת ביטוח רכוש - תנאים בדבר אמצעי הגנה
בפוליסה לביטוח רכוש יפורטו האמצעים שעל המבוטח לנקוט בהם להגנה על הרכוש וייקבע כי אם המבוטח לא נקט באמצעים כאמור תוך התקופה שהוסכמה עמו או חדל מלנקוט בהם יחולו הוראות אלה: המבטח (חברת הביטוח) יהיה רשאי לבטל את הפוליסה לאחר שנתן למבוטח התראה על כך 30 יום לפני מועד הביטול ובמקרה של ביטול זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח. אם קרה מקרה הביטוח לאחר שחלפה התקופה שהוסכמה לנקיטת האמצעים ולפני שנתבטלה הפוליסה כאמור, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצל המבטח בעד ביטוחו של אותו רכוש כאשר אינו מוגן באמצעי ההגנה לבין דמי הביטוח המוסכמים, יש לציין כי הוראה זו לא חלה אם העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי ההגנה לא השפיעה על מקרה הביטוח, על אף האמור יהיה המבטח מופטר כליל אם מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי ההגנה. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - פוליסת ביטוח מפני פריצה או גניבה - פרטי זיהוי
בפוליסה הכוללת ביטוח מפני פריצה או גניבה של חפצי ערך המפורטים בתוספת, הנמצאים בדירת מגורים, יצוינו, כפי שנמסרו מאת המבוטח, פרטי זיהוי דלקמן: חפצים הנושאים מספר סידורי - שם החפץ, שם היצרן, המספר הסידורי, סימנים מיוחדים. תכשיטים - סוג התכשיט, תיאור כללי, סוג המתכת, משקל קרט, סוג אבני החן ומספרם, צורתם וצבעם, סימנים מיוחדים כגון חריטה והטבעה. שטיחים - סוג השטיח, שם היצרן, הדוגמה, הצבעים, הגודל, סימנים מיוחדים.חפצי אמנות - שם היצירה, שם האמן, נושא היצירה, הצבעים העיקריים, גודל, סימנים מיוחדים. חפצים אחרים - שם החפץ, שם היצרן, תיאור החפץ, סימנים מיוחדים. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - דוח כספי של חברת ביטוח
דוח כספי של חברת ביטוח נערך לפי כללי החשבונאות, ובכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, דו"ח כאמור אמור לשקף בצורה נאותה את מצב עסקי חברת הביטוח לתאריך הדו"ח הכספי, את תוצאות פעולותיו, את השינויים בהון העצמי ואת תזרים המזומנים בתקופה שנסתיימה באותו תאריך. ליד חתימותיהם על החותמים על דו"ח כספי יצוינו גם שמותיהם ותפקידיהם בחברת הביטוח ויצוין תאריך אישור הדו"ח. הדו"ח כספי ייערך בידי חברת ביטוח ויכלול, מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח עסקי ביטוח חיים, דו"ח עסקי ביטוח כללי, דו"ח על השינויים בהון העצמי, דו"ח על תזרים המזומנים בתקופת הדו"ח הכספי, פירוט נכסים והתחייבויות.

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - איסור על הטעיה בעסקת ביטוח
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) אוסר תיאור מטעה וקובע כי חברת ביטוח או סוכן ביטוח לא יתארו תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת לפני לקוח פלוני ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום לציבור. "תיאור מטעה" הינו תיאור הניתן בעל פה, בכתב או בדפוס, שיש בו כדי להטעות בעניין מהותי בעסקה - עניינים מהותיים בעסקה הם: שם חברת הביטוח או הסוכן, ותקו, הצטיינותו, המוניטין שלו, מצבו הכספי והיקף עסקיו, מהותה של עסקת הביטוח, היקף הכיסוי הביטוחי, הסייגים לו והתנאים המוקדמים לקיומו, משך תקופת הביטוח והאפשרויות שבידי המבוטח או חברת הביטוח להפסיקה, דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם, לרבות דמי הביטוח המקסימאליים המותרים על פי דין ושיעור הריבית על האשראי שניתן לתשלומם, לפי חישוב שנתי, דמי הביטוח בהשוואה לדמי הביטוח הרגילים או המקובלים או שנדרשו בעבר, לגבי אותה חברת ביטוח ולגבי מבטחים אחרים, התאמת תנאי הפוליסה לתנאים שנקבעו או שאושרו על פי דין או לתנאים שנקבעו בדוגמה שצוינה, חוות דעת שנתן אדם לגבי העסקה או לגבי חברת הביטוח. יש לציין כי תהא זו הגנה טובה לסוכן ביטוח שבתארו תיאור מטעה התבסס על תיאור בכתב שסיפקה חברת הביטוח ושהוא לא ידע ולא יכול היה לדעת שהתיאור מטעה. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).


תביעות נגד סוכן ביטוח

 1. חוק סוכן ביטוח

 2. מעמד סוכן הביטוח

 3. מעמדו של סוכן הביטוח

 4. פיטורים של סוכן ביטוח

 5. תביעה בין סוכני ביטוח

 6. עמלת גיוס סוכני ביטוח

 7. זיוף חתימה סוכן ביטוח

 8. שלילת רישיון סוכן ביטוח

 9. רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח

 10. אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

 11. הפניית לקוחות בין סוכני ביטוח

 12. עמלות סוכן משנה בגין פוליסות ביטוח

 13. חובת זהירות של סוכן ביטוח כלפי קבלן

 14. תביעת רשלנות מקצועית נגד סוכן ביטוח

 15. תאונה בלי ביטוח בגלל רשלנות סוכן ביטוח

 16. תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות


תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - אחריות לתיאור מטעה של עסקת ביטוח
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), אם היה תיאור מטעה בפרסומת של חברת ביטוח או של סוכן ביטוח, יראו כמטעה את מי שבשמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו, ואם המוציא לאור, העורך, המדפיס או מי שהחליט בפועל על פרסום אותה פרסומת ידעו כי הפרסומת מטעה או אם על פניה הפרסומת מטעה - יראו גם אותם כמטעים.

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - איסור על התניית ביטוח
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), לא יתנה מבטח (חברת ביטוח) או סוכן ביטוח עשיית ביטוח בענף פלוני בעשיית ביטוח בענף אחר, או בקנייה שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהמבטח או הסוכן ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין הביטוח המבוקש לבין קיום התנאי. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).

תביעת ביטוח (עורך דין ביטוח) - איסור ניצול "חולשה" של מבוטח
לחברת ביטוח או סוכן ביטוח – אסור לעשות במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין ביטוח).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. פיצויים מחברת הביטוח

 3. זיקת ביטוח

 4. ביטוח חסר

 5. ביטוח יתר

 6. ביטוח סחר

 7. ביטוח שמשות

 8. זיקה ביטוחית

 9. ביטוח רבדים

 10. חוק המפקח על הביטוח

 11. ביטוח הסעה בשכר

 12. ביטוח טלוויזיה

 13. ביטוח צמחי נוי

 14. עורך דין תביעות ביטוח

 15. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 16. הצתת רכב - ביטוח

 17. ביטוח הצתה מכוונת

 18. שיטת סכומי הביטוח

 19. ביטוח גניבה במפעל

 20. שיעור מתאים ביטוח

 21. ביטוח שמשות לרכב

 22. מתי יש כפל ביטוח

 23. ביטוח גניבת סחורה

 24. הכנסה לצורך ביטוח

 25. עורך דין ביטוח ימי

 26. כיסוי ביטוחי להצתה

 27. ביטוח אובדן תכשיטים

 28. ביטוח סחורה בהעברה

 29. ביטוח אובדן יהלומים

 30. עורך דין חברת ביטוח

 31. גניבת תוכנה – ביטוח

 32. שווי רכב לצורך ביטוח

 33. ביטוח די וי די לרכב

 34. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 35. ביטוח סוציאלי גרמניה

 36. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 37. ביטוח נזילת שמן מנוע

 38. ביטוח עסק מפני גניבה

 39. התיישנות תביעת ביטוח

 40. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 41. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 42. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 43. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 44. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 45. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 46. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 47. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 48. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 49. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 50. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 51. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 52. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 53. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 54. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 55. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 56. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 57. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 58. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 59. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 60. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 61. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 62. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 63. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 64. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 65. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 66. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 67. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 68. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 69. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 70. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 71. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 72. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 73. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 74. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 75. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 76. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 77. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 78. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 79. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 80. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 81. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 82. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 83. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 84. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 85. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 86. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 87. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 88. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון