דיני חוזים

חוזים - הסכמים

המשרד עוסק בדיני חוזים, ניסוח חוזים , הסכמים : חוזה הלוואה, חוזה שיווק, חוזה הלוואה, הסכם ממון, הסכם גירושין, חוזה דוגמנות, חוזה עבודה, הסכם שירותי בניה, הסכם סודיות, הסכם ניהול, הסכם שותפות, הפרות חוזים שונים וסעדים בגין הפרות חוזים ועוד.
 1. אשם תורם בחוזים

 2. עושק דיני חוזים

 3. נוסחת הקשר דיני חוזים

 4. זכות קיזוז חוק החוזים


פרשנות חוזה
חוזה יפורש לפי אומד דעתם ורצונם של הצדדים המשתמע מתוך החוזה, ובמידה שאינו משתמע ממנו, מתוך הנסיבות, אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים והתכלית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. אומד דעת זה הוא כוונתם הסובייקטיבית המשותפת של הצדדים. זהו רצונם הריאלי של הצדדים לקיים את החוזה בתום לב ואי רצונם לבטלו. אומד דעתם המשותף של הצדדים הוא זה העולה מלשונו הטבעית והרגילה של החוזה.

ביטול חוזה
כלל הוא כי ביטול חוזה מותנה במשלוח הודעת ביטול כמצוות סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 :

" ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה."

הפרת חוזה אינה בהכרח מביאה לכדי ביטול החוזה מאליו עקב הפרתו וכלל הוא כי על הנפגע להפעיל את זכות הביטול באופן אקטיבי (ראו ע"א 92/89 עובדיה נ' סיבהי, פ"ד מה (5) 119, 113 (1991) ; ע"א 288/81 קרן תורה ועבודה נ' אגודת בית כנסת שנת הניצחון עולי ארין, פ"ד לח (4) 533, 539 (1984)). יתרה מזאת, יתכנו מקרים בהם ניתן להסיק מאי ביטול החוזה תוך זמן סביר לאחר ההפרה, כי הנפגע בחר בקיום החוזה (ע"א 1407/92 י.ח. ייזום והשקעות בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז (3) 45 , 51 (1993)). חוסר המעש מצדו של הנפגע עלולים להפוך תניה יסודית לתניה לא יסודית שהפרתה מצריכה משלוח הודעת ביטול (ראו בע"א 2825/97 אבו זייד נ' מקל, פ"ד נג (1) 402 , (1999) חוות הדעת של כבוד השופט אנגלרד).

עוד נקבע כי במידה ולא בוטל החוזה תוך זמן סביר, הנפגע נדרש לתת ארכה למפר על מנת שהאחרון יקיים את חיובו, (ע"א 3940/94 שמואל רונן חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ' ס.ע.ל.ר חברה לבנין בע"מ, פ"ד נב (1) 210, 223 (1998) ; ע"א 512/08 שופרסל בע"מ נ' עבד אלקאדר ושות בע"מ, פורסם ביום 16.05.2011). (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין חוזים).

גמירות הדעת
על מנת להשיב על שאלה זו, יש לבחון אם מתקיימות דרישות גמירות הדעת והמסוימות לגבי מפגש זה, ויפים בעניין זה הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט ריבלין (כתוארו אז) בע"א 11173/02 אלוניאל בע"מ נ' זאב בר בנין ופיתוח (1994) בע"מ ואח' כדלקמן:

"הלכה מושרשת היא, כי כותרתו של מסמך אינה מכריעה לגבי תוקפו המחייב; ואף העובדה כי המסמך אינו חותם את המשא-ומתן, וכי הצדדים מתכוונים לערוך בהמשך חוזה פורמאלי מפורט וסופי, אינה שוללת מניה וביה מן ההסכם המוקדם את תוקפו המחייב. "חומר גלם" כחלק ממשא-ומתן לקראת כריתת חוזה, או הסכם של ממש – הכל תלוי בכוונת הצדדים (ראו ע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ, פ"ד לג(2) 281). כך מצינו כי גם מסמך המהווה "זיכרון דברים", "מכתב כוונות" ובענייננו "סיכום תנאים מסחריים", עשוי להיתפס ברשת החוזית ולהקים זכויות וחובות ברי אכיפה במשפט (ראו גם גבריאלה שלו, דיני חוזים – החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (תשס"ה) 166-163). כדי שיוקנה למסמך כזה תוקף חוזי עליו לקיים את דרישות היסוד המותוות בחוק החוזים, לאמור: גמירות דעת ומסוימות. על המסמך להעיד על רצונם של הצדדים להתקשר זה עם זה בהתקשרות מחייבת; עליו לכלול את התנאים היסודיים והחיוניים לעסקה (לעיתים על המסמך לקיים גם דרישות צורניות, כגון דרישת כתב – כך הוא למשל לגבי עסקה במקרקעין בהתאם לסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969). אם נתקיימו בו במסמך כל אלה, אף קיומה של הסכמה בדבר חתימת חוזה עתידי, לא תשלול את תוקפו (ע"א 3026/98 כהן נ' ירמיהו, תק-על 2001(4), 482)." (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין חוזים).

חתימה על הסכם
בהיבט המשפטי, כבר נפסק כי אין כל קדושה בחתימה כאשר היא באה למלא פונקציה הוכחתית (ראה ד"נ 40/80, פאול קניג נ' יהושע כהן, פ"ד לו (3), 701), ובע"א 692/83, 693/86 יעקב בוטקובסקי ושות'-חברה לייבוא ושיווק בע"מ נ' אליהו גת ואח', פ"ד מד (1), 57, נאמרו הדברים הבאים: "בשלב זה די אם אזכיר, שלהבדיל מעצם הצורך בעריכת מסמך בכתב, המהווה תנאי מהותי להקמת התחייבות לעשיית עיסקה במקרקעין (ע"א 726/71[12]), הרי החתימה על גבי המסמך איננה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחנו של סעיף 8לחוק המקרקעין (ע"א 571/79, 49/81, 57[13]). נמצא, שאף באי החתימה על המסמך אין כדי לגרוע מהיותו הסכם המכיל את כל הנתונים והתנאים הנחוצים ליצירתה של ההתקשרות המתוארת בו" (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין חוזים).

הפרה יסודית
סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 קובע כי הפרה יסודית היא: "...הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה ...". סעיף 7(א) לחוק החוזים תרופות קובע כי מי שנפגע מהפרה יסודית , זכאי לבטל את ההסכם. בחינתה של הפרה, אם היא בגדר הפרה יסודית תיעשה לפי מבחן אובייקטיבי. מבחנו של מתבונן נבון לאחר מעשה, בהפרה שארעה ובתוצאותיה ואם האדם הסביר, היה מתקשר בחוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה. "כאשר התשובה ההיפותטית לשאלה היפותטית זו היא שלילית, בפנינו הפרה יסודית" ( ע"א 11386/05 שרבט מלכיאל ובניו בניין לעם בע"מ נ' מאיר אלמוג , ניתן ביום 24.7.07). (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין חוזים).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה רשות

 2. איבוד חוזה

 3. שערוך חוזה

 4. הפרת חוזה

 5. זניחת חוזה

 6. סיכול חוזה

 7. חוזה על תנאי

 8. חוזה פיקטיבי

 9. התבטלות חוזה

 10. חוזה לא חוקי

 11. חוזה עם קטין

 12. חוזה ללא תמורה

 13. הפרת חוזה מכר

 14. חוזה להספקת נכס

 15. חוזה בלתי חוקי

 16. חוזה מסחר בברזל

 17. חוזה למראית עין

 18. הפרת הסכם סולחה

 19. הפרת חוזה נמשכת

 20. הפרת חוזה פרסום

 21. איך מבטלים חוזה ?

 22. חיוב לקיים חוזה

 23. הפרת הסכמה דיונית

 24. תנאים לקיום חוזה

 25. חוזה שירותי שחיטה

 26. חוזה התקנת דלתות

 27. הסדר שלילי בחוזה

 28. הפרת הסכם שותפות

 29. סעיף מעורפל בחוזה

 30. חוזה לבניית ממ''ד

 31. הפרת חוזה מכר מגרש

 32. חוזה דירה פיקטיבי

 33. חוזה על תנאי מתלה

 34. הפרת הסכם רכישת משק

 35. הפרת הסכם בין שכנים

 36. הפרת חוזה עם אדריכל

 37. הפרת הסכם פתיחת חנות

 38. הפרת הסכם שיפוץ דירה

 39. השלכות של הפרת חוזה

 40. מה נחשב להפרת חוזה ?

 41. הפרת הסכם בהליך משפטי

 42. הפרת הסכם קואליציוני

 43. ארכה לתיקון הפרת חוזה

 44. הפרת הסכם הסעת עובדים

 45. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 46. הפרת חוזה שירותי הגירה

 47. פיצוי חלקי על הפרת חוזה

 48. הפרת חוזה פירוק שותפות

 49. תביעה בגין הפרת הסכם הפצה

 50. הפרת חוזה מכר דירה בחדרה

 51. הפרת הסכם הלוואה עם הבנק

 52. הפרת חוזה תוכנית טלוויזיה

 53. כפל פיצוי בגין הפרת חוזה

 54. פיצוי ציפייה על הפרת חוזה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון