דיני מקרקעין / נדל"ן


המשרד מייצג חברות מסחריות, משקיעים מובילים, יזמים, חברות בניה ובעלי הון פרטיים בכל סוגי עסקאות הנדל"ן וניהול הפרויקטים ומוכר כמרכז מידע ומפגש של גורמים עסקיים, משקיעים ויזמים תוך זיהוי אינטרסים משותפים בתחום הנדל"ן. כמו כן המשרד עוסק בהסכמי מכר ושכירות, רישום בטאבו, פירוק שיתוף, עסקאות נדל"ן וכדומה, ליקויי בניה, ביקורת ותביעות, זכרון דברים לרכישת דירה, בית דין לשכירות, דמי חכירה, דמי חכירה ראשוניים שנתיים רישום הערת אזהרה, משכנתא, גרירת משכנתא, רכישת דירה להשקעה, הסכמי שיתוף, בדיקת דירה, נכס לפני השקעה, ערבות בנקאית/ערבות חוק מכר, כינוס נכסים ומכתבי החרגה. 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. זכות חזקה במקרקעין

 4. מתחזק חוק המקרקעין

 5. רשות חינם מקרקעין

 6. עסקה בחלק ממקרקעין

 7. חלוקת מקרקעין בעין

 8. מהי תביעה במקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. התחזות בעסקת מקרקעין

 11. ביטול ייעוד מקרקעין

 12. דרישת הכתב במקרקעין

 13. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 14. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 15. פיצול תביעה במקרקעין

 16. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 17. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 20. רישיון מכללא במקרקעין


מהי זכות בניה
המונח זכות בניה מבטא את אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על פי תוכנית המתאר הרלוונטית, ההיתר לבנות במקרקעין הניתן על פי חוק התכנון והבניה, קובע מגבלה חוקית להיקף הבניה במקרקעין, ניתן בהתאם לאחוזים המותרים לבניה על פי תכנית המתאר.

הפקעת מקרקעין
יא. פקודת הקרקעות מסדירה גם כלל של פיצויים בגין הפקעה ואת האופן שבו ייושבו סכסוכים בדבר פיצויים. לפי סעיף 9 לפקודה, במקום בו קם סכסוך בין הצדדים בדבר פיצויים וזכות קניין, תיושב המחלוקת בבית-משפט. וכלשון החוק:

"אם לא הוגשה תביעה למנהל אגף רישום והסדר הקרקעות במשך חודשיים מתאריך פרסומה של ההודעה לפי סעיף 5 ברשומות או אם לא באו מגיש התביעה ושר האוצר לכלל הסכם בעניין סכום הפיצויים שיש לשלמו בעד הזכות או טובת ההנאה באותה קרקע השייכת לאותו אדם, או אם אותו אדם לא הגיש הוכחות מספיקות לחיזוק תביעתו, או אם הוגשו תביעות נבדלות וסותרות ביחס לאותה קרקע,
או אם טוענת הממשלה שהקרקע היא אדמת-ממשלה פנויה, הרי סכום הפיצויים המגיע, אם מגיעים פיצויים כאלה, וכל סכסוך כזה בעניין טובת ההנאה או הזכות, ייושב ע"י בית המשפט שיהא לו שיפוט לברר את כל העניינים הנזכרים בסעיף זה ולפסוק בהם לפי בקשה שיגישנה היועץ המשפטי לממשלה או לפי בקשת כל אדם שיש לו, או התובע, כל זכות או טובת הנאה בכל קרקע הנזכרת בכל מודעה כאמור לעיל". (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין מקרקעין).

א. הפקעה על-ידי רשויות המדינה היא אחת הפגיעות הקשות והחריפות ביותר בקניין הפרטי. בהפעלת כוחות ההפקעה פועלת הרשות כממשל ומפעילה כוחות שלטוניים. לכן, הדין החל על הפקעות הינו המשפט הציבורי (ע"א 64/62 סלמונה ואח' נ' חברת החשמל והשירות הציבורי, ירושלים ואח' פ"ד טז 1961, 1964 (1962)).

ב. בין הציבור לבין הפרט קיים יחס של היזון חוזר: המינהל הציבורי ניזון מן הפרט כדי לשרת את הציבור, והוא משרת את הציבור כדי להיטיב עם הפרט. זאת ועוד. כדי להגן על הסדר הציבורי, המינהל הציבורי חייב לא פעם לפגוע בזכויות הפרט. ככל שהמדינה מבקשת לקדם את טובת הציבור, היא מעניקה יותר סמכויות למינהל הציבורי, וככל שמתרבות סמכויות המינהל, כך מתגברת הסכנה לפרט,
שהמינהל הציבורי יעשה שימוש בלתי ראוי בכוח גם מקום בו אותו שימוש נעשה שלא מתוך שרירות, אלא אולי מחמת רשלנות או טעות. מכאן נובע הצורך להגן על הפרט מפני המינהל הציבורי העומד עליו לשרתו. אחת הדרכים להבטיח שהמינהל הציבורי ימלא כראוי את תפקידו, ולא יעשה שימוש לרעה בסמכויות המוקנות לו היא באמצעות ההליך המנהלי, אשר מחייב את הרשות לנהוג בהגינות וביעילות (יצחק זמיר "הסמכות המנהלית" כרך א', תשנ"ו-1996). (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין מקרקעין).

ג. בדרך כלל מודע המינהל הציבורי הן לחובת היעילות הן לחובת ההגינות; אולם נראה כי במקרה שלפנינו נפלה ההגינות קורבן ליעילות מקום שהעירייה, מתוך רצון לפעול במהירות (כך על-פי סעיף 16 לכתב ההגנה), לא דקדקה בחובת ההגינות כלפי כל הבעלים הרשומים של המקרקעין.

ד. בנוסף, חל על הרשות עיקרון חוקיות המינהל. עיקרון זה אינו מסתפק בכך שהחוק מעניק לרשות מנהלית סמכות לעשות מעשה מסוים. כדי שהמעשה יעמוד במבחן של חוקיות המנהל צריך שהמעשה יהיה גם בהתאמה לכל חוק.

ה. החיקוק המרכזי המקנה סמכויות הפקעה נרחבות הוא פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. הליכי ההפקעה הקבועים בפקודה זו משמשים הן בהפקעות מכוח הפקודה, והן בהפקעות מכוח חוקים אחרים דוגמת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. ללא נקיטת ההליכים הקבועים בחוק אין תוקף להפקעה, והרשות אינה יכולה לרכוש באופן כפוי זכויות חזקה ושימוש וזכויות קניין במקרקעין.

ו. מקום ששר האוצר מתכוון להפקיע מקרקעין עליו לפרסם הודעה על כוונתו זו, בהתאם להוראות סעיף 5 לפקודת הקרקעות.

ז. ההודעה תפורסם בשלוש דרכים מצטברות: ראשית, פרסום ברשומות. שנית, מסירת הודעה לאדם ששמו רשום בפנקסי המקרקעין כבעל זכות או טובת הנאה במקרקעין. שלישית, הנחת הודעה על המקרקעין שעומדים להפקיעם או בסמוך אליהם. הנחת המחוקק היא שרק מילוי שלוש הדרישות הללו במצטבר מהווה הודעה כחוק (ע"א 813/03 עיריית הרצליה נ' ג'י.בי טורס בע"מ פ"ד נח(5) 664, 669 (2004). כזאת". (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין מקרקעין).

עסקאות נוגדות במקרקעין
סעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, עוסק בסוגיית עסקאות נוגדות במקרקעין , מורה כדלקמן - "התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב – זכותו עדיפה".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול רישיון במקרקעין

 2. זכויות שביושר במקרקעין

 3. עסקאות סותרות במקרקעין

 4. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 5. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 6. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 7. עשיית דין עצמי במקרקעין

 8. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 9. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 10. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 11. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 12. זכויות העירייה על מקרקעין

 13. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 14. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 15. רישום הערה במרשם המקרקעין

 16. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 17. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 18. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 19. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 20. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 21. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 22. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 23. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 24. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 25. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 26. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 27. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 28. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 29. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 30. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 31. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 32. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 33. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 34. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 35. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 36. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 37. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 38. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 39. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 40. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 41. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 42. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 43. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 44. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 45. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 46. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 47. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 48. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון