תאונות בשטח ציבורי - תביעה נגד עירייה


המשרד מייצג נפגעים אשר עברו תאונה בשטח ציבורי כתוצאה מרשלנות של רשויות המדינה אשר אמורות לדאוג לתקינות המקום כגון: מדרכות לקויות, מבנים עירוניים, גנים ציבוריים, מתקנים ציבוריים מסוכנים ולקויים וכדומה, כאשר התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות אפשר לתבוע את הגורם שאחראי לנזק ובתאונות מסוג זה יש להוכיח נזק ורשלנות כדי לזכות בפיצויים. 1. תאונת נפילה מרצפה בולטת ברחוב

 2. נפילה בגלל מכסה ביוב ברחוב

 3. נפילה בגלל מרצפות שבורות
  פיטורי צמצום בעירייה

 4. יחסי שותפות עם עירייה

 5. פרישה מוקדמת מהעירייה

 6. ביטול פיטורים מהעירייה

 7. תקציב מילואים בעירייה


כיצד מוכיחים את הנזק
בתביעות שעניינן נזק גוף כתוצאה מרשלנות כלשהי כגון רשלנות רפואית, רשלנות מעביד, רשלנות עירייה וכד', יש חובה על פי דין לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה רפואי. המשרד פונה למומחים הרפואיים המתאימים על פי תחום הפגיעה. לאחר קבלת חוות הדעת מוגשת התביעה לבית המשפט.

זכות הציבור להסרת מכשולים בשטח ציבורי
בית המשפט פסק כי זכותו של הציבור להלך באורח חופשי ובטוח בכל אתר ואתר בדרך ציבורית בלא שיופרע על ידי מכשול בדרך, אשר יחסום המעבר בה. זכות הציבור לשימוש ברחוב ציבורי קיימת לגבי כל חלק שבו ולכן על הרשות להסרת מכשולים מעצם הימצאם ברחוב, גם אם לא הגיעו לממדים של מטרד ממש. פקודת העיריות מסמיכה את העירייה להסיר מכשול סתם ואינה מחייבת אותה לשקול באיזו מידה נגרם על ידי המכשול מטרד ציבורי במובן הטכני של המונח. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין עירייה).

אחריות עירייה לתקינות רחוב
על פי פקודת העיריות חובותיה של עירייה בעניין רחובות הינה לפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב לדאוג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט למנוע ולהסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב, לנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.

אחריות עירייה לבנינים
לפי פקודת העיריות, בניין מוגדר ככל מבנה, בין של אבן ובין של בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, ולרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, או חלק מבנין או כל המחובר בהם, או כל קיר, סוללת-עפר, גדר, גדר-כלונסאות או מבנה אחר המקיף או תוחם, או מיועד להקיף או לתחום, קרקע או שטח. על פי הפקודה בענין בנינים תעשה העירייה פעולות אלה: תפקח על הקמתם, הריסתם, שינוים ותיקונם של בנינים, תפקח על ריצופם של חצרות ושטחים פתוחים הקשורים לבנינים, תפקח על התקנת בורות לבנינים ובנייתם, כדי להבטיח מניעת רבייתם של יתושים, תפקח על קו החזית של בנינים סמוכים ועל המירווחים בצדדים ומאחור, על מידתם של מגרשי-בנין ועל שיעורם של שטחי המגרשים שמותר להקים עליהם בנינים, תפקח על הגבהת החזית של בנינים במקום שהם בתוך שורה של בנינים רצופים הגובלים עם הרחוב, תפקח, אם על ידי הטלת איסור או בדרך אחרת, על הקמת בנינים מסוג, מדגם או ממראה מיוחדים, באזורים או ברחובות מיוחדים, או בחלק מהם, תקבע אמצעי-זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים ותיקונם, תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי-מעליות, מנופים ומסוקים בבנינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי להבטיח מפני תאונות בקשר אתם, ותדאג לביטוח מפני סכנת מוות או חבלה לאדם העלולה לבוא מהם. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין עירייה).

אחריות עירייה לכלבים ובעלי חיים אחרים
על פי פקודת העיריות העירייה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים והשמדתם של כלבי-הפקר או כלבים שהם מוחזקים, או מניחים להם לשוטט, במקומות ציבוריים, שלא לפי התנאים שנקבעו.

אחריות העירייה העניין לביוב ולמפעלי מים
בעניין ביוב, לפי פקודת העיריות, תפקח העירייה על תכניתם, בנייתם, שינויים של ביבים, נקזים, אסלות, משתנות, בתי כסא, בורות-שופכין, מישטפים, אמבטיות ואביזרים סניטריים, והשימוש בהם, שטיפת אסלות וריצופם של רצפות, חצרות ושטחים פתוחים. בענין מפעלי-מים שהוקמו על ידי עיריה או כל גוף ציבורי אחר או אדם פרטי לשם הספקת מים בתוך תחום העיריה, העירייה תמנע בזבוז, שימוש-לרעה, צריכה יתירה או הזדהמות המים המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי, תקבע את המידה, הטיב, העצמה והחומר של צינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סוליות-קרקע, אסלות ומכשירים ובתי-קיבול אחרים אשר ישמשו להובלת מים, הספקתם, הסדרתם ואצירתם, וכן אופן סידורם, מיקומם, שינוים, סילוקם, חידושם ותיקונם, ותורה בדבר השימוש בהם, תסדיר את הספקת-המים הציבורית על ידי צינורות-זקפים והשימוש בהם, תסדיר את הספקת המים על ידי מדידה ואת החמרים, המונים, האביזרים והמיתאמים המשמשים למטרה זו או בקשר אתה ותסדיר את התנאים שלפיהם יסופקו מים לצרכי-בית ולצרכים אחרים. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין עירייה).

תברואה, בריאות הציבור ומלאכות מסוכנות
לפי פקודת העיריות העיריה תסוג ותסדיר כל מלאכה או עסק העלולים להזיק לבריאות הציבור או להיות מקור סכנה לציבור, או שמבחינה אחרת של טובת הציבור ראוי הוא להסדירם. בענין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, העירייה תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים, תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור, תורה בדבר בדיקתם, הסדרתם, החזקתם, ניקוים והרקתם של ביבים, נקזים, בתי-כסא, אסלות, בורות שופכין, מיפלשים, מזחילות, מירוצי-מים, בורות-אפר ואביזרים סניטריים, תתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחי-אשפה ציבוריים ושאר כלי-קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות, תתקין ותקיים במצב טוב, מחראות, משתנות ובורות-שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים באופן שלא יהיו מטרד או מפגע לבריאות, תדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכוש הפרט, תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים להסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבור-שופכין או נקז, בין פרטיים ובין ציבוריים, או מכל מקור אחר, תמנע הזדהמותם של זרמים, תעלות, מירוצי-מים או בארות והנחת אשפה על גדות זרם, תעלה או מירוץ-מים או על פי באר, העלולה לגרום להזדהמותם, תמנע שצינורות המיועדים לסילוק מי-גשמים ישמשו לסילוק שפכין או סחי מבית-כסא או מאסלה ותאסור התקנתם של נקזים אל ביב ציבורי שלא ברשות, תורה בדבר בדיקת בתים ובנינים כדי לברר את מצב הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת עכברושים, עכברים ושאר שרצים.

אחריות העירייה לשריפה
לפי פקודת העיריות, העירייה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי שריפות, דליי-מים, צינורות, מימלטים וכלים אחרים לשם בטיחות או שימוש במקרה של שריפה, וכן תסדיר את השימוש במים במקרה של שריפה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחה של 20 שנה מהעירייה

 2. סעיף 203 לפקודת העיריות

 3. מינוי למשרת מבקר העירייה

 4. התחייבות כספית בשם העירייה

 5. תקופת צינון מנכ''ל עירייה

 6. ביקורת העירייה על יריד אומנות

 7. קביעות למדריכים עובדי עירייה

 8. תביעה ייצוגית נגד עיריית חולון

 9. תביעה בגין רשלנות עיריית גבעתיים

 10. העברת שטח לעירייה לצורכי ציבור

 11. תשלום חוב לעירייה של השוכר הקודם

 12. האם העירייה יכולה להפעיל בית קפה

 13. דרישה העירייה להשיב תשלומי ארנונה

 14. התחייבות עירייה להנחה בארנונה (במכתב)

 15. מה זה גביה מנהלית על פי פקודת העיריות

 16. טעות במידע תכנוני שנמסר לאדם מהעירייה

 17. תוספת שכר לעובד עירייה לאחר תקופת ניסיון

 18. תביעת רשות מקומית לחובות לפי פנקסי עירייה

 19. חוזה הרשאה לעירייה להקים מועדון ספורט ימי

 20. עתירה להורות לעיריית רמת גן ליתן היתר בניה

 21. תביעה נגד העירייה בגין הריסת בית ללא הסכמה

 22. האם התחייבות עירייה ללא אישור הגזבר תקפה ?

 23. מה התוקף החוקי (משפטי) של "הבטחה מהעירייה" ?

 24. אחריות העיריה לנזק לרכב עקב הצבת דוקרנים בכביש

 25. טעות באישור של העירייה על כך שלא צריך לשלם היטל השבחה

 26. עתירה מנהלית לקבל מהעירייה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין

 27. תביעה בשל נפילה בזמן הליכה על מדרכה בשטחה של עיריית אשדוד

 28. נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

 29. האם יש אחריות לעיריית תל אביב על נפילה במדרכה במהלך הליכה ?

 30. ארנונה: נטען כי שהעירייה לא צירפה אסמכתא בדבר משלוח דרישת התשלום

 31. פיצוי מהעירייה בגין נזקים לרכב שנחבל מאבן במהלך נסיעה באחד משבילי העיר

 32. תביעה בטענה שהעירייה מסרה מידע תכנוני שגוי שבעקבותיו נבנו דירות מתחת למפלס

 33. לפתחו של מי מונחת העובדה כי מדיניות אכיפה של העירייה אינה מפורסמת בכל מקור שהוא ?

 34. נטען כי העירייה הוסיפה סיווגים חדשים לצו הארנונה מבלי שהגישה בקשה להוספת סיווג חדש

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון