דיני נזיקיןמשרדנו מייצג לקוחות שנפגעו בגופם או בנפשם במסגרת תביעות כנגד הגורמים האחראים לנזק.
 1. הגדרת נזק גוף

 2. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 3. הוכחת תביעת נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. עורך דין נזיקין רכוש

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש


תאונות בשטח פרטי
תביעת נזיקין הינה תביעה אזרחית לפיצויים. מדי יום נפגעים בגופם אנשים רבים בשל תאונות אשר מתרחשות בבעלות פרטית – חנות, קניון, בניין מגורים, פאב, מסעדה, בריכת שחיה, מכון כושר, קולנוע ועוד. כאשר התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות אפשר לתבוע את הגורם שאחראי לנזק ובתאונות מסוג זה יש להוכיח רשלנות כדי לזכות בפיצויים. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי גוף).

חובת בעל המקרקעין
במקרים של תביעת נזיקין על בעל המקרקעין מוטלת החובה למנוע מפגעים שעלולים לסכן את הציבור שעובר או מוזמן למקרקעין. כך למשל אם ברצפת הקניון יש מדרגה נסתרת אשר הולך רגל עלול למעוד בה מדובר במפגע שעל בעלי הקניון ומפעיליו מוטלת החובה למנוע או להזהיר את הציבור בפניו באמצעות שילוט מתאים.

רשלנות
תביעת נזיקין מוגשת לפי פקודת הנזיקין המגדירה את עוולת הרשלנות כעשיית מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח-יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, החובה האמורה מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף. יש לציין כי אחריות זו לא חלה על בעל מקרקעין או של תופשם, בשל מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, כלפי מי שנכנס למקרקעין כמסיג גבול, אלא אם הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי גוף).

תביעה אזרחית
כל בית משפט אזרחי יהא מוסמך בתחומי שיפוטו ליתן תרופה לעוולה על פי פקודת הנזיקין בכפוף להוראות כל דין חקוק החל על אותו בית-משפט, ורשאי הוא ליתן ציווי בשל עוולה גם כשלא נתבעו או לא נפסקו פיצויים או סעד אחר, ציווי יכול שיהיה צו עשה או צו לא-תעשה, לשעה או לתמיד. בית המשפט האזרחי לא ייתן ציווי לשעה אלא אם ראה, להנחת-דעתו, על פי תצהיר או בדרך אחרת, כי קיימת שאלה של ממש שיש לדון בה, וקרוב לודאי שהתובע יהא זכאי לתרופה ושיהא קשה, או אי-אפשר, לעשות מלוא הצדק בשלב מאוחר יותר אם לא יינתן ציווי לשעה. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזקי גוף).

פיצויים
על פי פקודת הנזיקין פיצויים אפשר שיינתנו הם בלבד או בנוסף על ציווי או במקומו, אלא שאם סבל התובע נזק, יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע, אם סבל התובע נזק-ממון, לא יינתנו לו פיצויים בשל הנזק אלא אם מסר פרטים עליו בכתב התביעה או בצירוף לו.

נפילה בשטח ציבורי
במקרים של נפילה יש לקבוע בכל מקרה לגופו, האם מדובר בסיכון רגיל או בלתי רגיל. מובן כי נפילה ונזק, אף אם נגרמו על ידי סיכון שהתממש, אינם מבססים כשלעצמם אחריות של הרשות המקומית, מאידך, ברור כי לא כל סיכון חוסה תחת הטענה של "משטח סטרילי" או קיום נהלי ואמצעי פיקוח. בתי המשפט התחשבו דרך כלל בגודלן של בליטות או שקערוריות. לגבי הזעירות שבהן, נשללה האחריות ולגבי האחרות - הוטלה אחריות. הגיון אחד הוא תוחלת הנזק מול מניעתו והגילוי של מפגע וסבירות דרישת התיקון מהרשות, הגוברות ככל שמימדיו גדולים וגלויים יותר.


ניתן לקבל פיצויים גם אם הנפגע אשם
אם סבל אדם נזק, מקצתו עקב אשמו שלו ומקצתו עקב אשמו של אחר, לא תיכשל תביעת פיצויים בעד הנזק מחמת אשמו של הניזוק, אלא שהפיצויים שייפרעו יופחתו בשיעור שבית המשפט ימצא לנכון ולצודק תוך התחשבות במידת אחריותו של התובע לנזק, אולם האמור בזה אין כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה, ואם חל על תביעת נזיקין חוזה או דין המגבילים את החבות, לא ייפרע התובע פיצויים למעלה מן הגבול שנקבע כאמור.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 2. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 3. עורך דין לענייני נזיקין

 4. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 5. גב תפוס - תביעת נזיקין

 6. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 7. נזקי גוף על רקע ריב חמולות

 8. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 9. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 10. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 11. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 12. נזקי גוף - ליקוי קוכליארי

 13. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 14. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 15. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 16. הפרת חובה חקוקה

 17. פיצויים על תקיפה

 18. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 19. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 20. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 21. התיישנות תביעות נזקי גוף - נזיקין

 22. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 23. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 24. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 25. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 26. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 27. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 28. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 29. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 30. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 31. חישוב בסיס השכר בתביעה לנזקי גוף

 32. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 33. נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

 34. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 35. תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

 36. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 39. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 44. ערעור על תביעת נזקי גוף בתאונת עבודה

 45. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 46. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 47. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 48. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 49. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 50. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 51. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 52. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 53. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 54. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון