צו מבית משפט לתקן את תקרת הדירה ומקורות הרטיבות

בתביעתו עתר שיינתן צו המורה לתקן את תקרת הדירה שבבעלותו וכן לחייבה לתקן את מקורות הרטיבות שבדירתה, ולחייבה בהוצאות המשפט.

לתביעת המערער צורף מכתב שנכתב על ידי אינג' עזרא בן עזרא, המפרט העבודות השונות שיש לבצע.3. לצורך ההכרעה במחלוקות שהתעוררו בין הצדדים, מינתה כב' המפקחת קמא מומחה מטעמה, הוא המהנדס דב סיגל. לצורך חוות דעתו נעזר המהנדס סיגל בשירותיו של מומחה אחר, הוא מר שלומי קלדרון, אשר נקרא לבצע בדיקות טרמיות במטרה לאתר את מקורות הרטיבות.


4. המהנדס סיגל הגיש חוות דעתו, וממנה עולה, שאכן מהדירה שבבעלות המשיבה חודרת רטיבות לדירה שבבעלות המערער. בעקבות זאת, קיבלה כב' המפקחת את עיקר תביעתו של המערער, והורתה למשיבה לבצע פעולות שונות כדי למנוע חדירת רטיבות לדירת המערער.

עם זאת, כב' המפקחת קבעה, כי בנסיבות העניין, ובשל מצבה העגום ביותר של הדירה שבבעלות המערער, אין מקום לחייב את המשיבה לבצע תיקונים בדירה שבבעלות המערער.


7. בערעור שלפני, מערער המערער על שני העניינים הבאים:

(א) המערער טוען, כי המשיבה גרמה לו עוולה לפי פקודת הנזיקין, ועל כן היה מקום לחייבה בתשלום פיצויים בגין הנזקים שגרמה, ולא היה מקום שכב' המפקחת תסתפק אך ורק במתן צו המחייב את המשיבה לתקן את מקורות הרטיבות בדירתה.

(ב) המערער טוען כי שגתה כב' המפקחת, כאשר לא חייבה את המשיבה לשלם לו את הוצאות המשפט שנגרמו לו.


8. לעניין פיצויים בגין הנזקים:

(א) כל המעיין בכתב התביעה מבין, שטענות המערער בעניין אי פסיקת פיצויים בגין הנזק שנגרם לו, אינן יכולות להתקבל. עוד בכתב התביעה שהמערער הגיש, נרשמה עתירה בה המערער מבקש שכב' המפקחת תפסוק לו "פיצוי מסוים על אובדן הכנסות משכירות". ואולם, עתירה זו נמחקה על ידי המערער בכתב ידו, וכל שנותר בכתב התביעה הן עתירות למתן צווי עשה והוצאות משפט. על כן, מעתה אמור, שבשום מקרה לא ניתן היה לפסוק למערער פיצוי כספי עבור הנזקים שנגרמו לו.


(ב) זאת ועוד: על פי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף, בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם על פי תקנון הבית המשותף. כמו כן מוסמך המפקח לדון בעניינים נוספים על פי הוראות חוק שונות שאינן נוגעות לענייננו. מכל מקום, למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתביעות, שעילתן תשלום פיצויים לפי פקודת הנזיקין.


(ג) תביעתו של המערער ל"פיצוי מסוים" בגין הנזקים שנגרמו לו, היא תביעה שעילתה בפקודת הנזיקין (וכך טוען אף המערער עצמו בסעיף 8 להודעתה ערעור שהגיש). על כן, אם המערער עומד על תביעתו לפיצויים, עליו להגיש את תביעתו לבית המשפט המוסמך.


(ד) ככל שהדברים נוגעים לכך, שכב' המפקחת לא חייבה את המשיבה לבצע תיקונים בדירת המערער, קבעה כב' המפקחת בפסק הדין:

"לנוכח ההזנחה הכללית של יחידת התובע, מציאות המתוארת הן בחוות דעת המומחה והן במכתבו של המהנדס בן עזרא, ראיתי שלא לחייב את הנתבעת לתקן את פנים דירת התובע; במצב דהיום קשה למתוח קו ברור בין הנזקים שהם תוצאת הליקוי בדירת הנתבעת לבין הנזקים שהזמן וההזנחה גרמו להם. ... "


(ה) על מצבה העגום ביותר של דירת המערער, ניתן ללמוד מחוות דעתו של המהנדס דב סיגל ומהתמונות שצורפו לה. כמו כן ניתן ללמוד על מצבה המוזנח של דירת המערער, מתיאור מצבה של הדירה במכתבו של אינג' בן עזרא, שכאמור, צורף לכתב התביעה שהוגש. נוכח מצבה המוזנח של דירת המערער, אינני סבור שיש מקום להתערב בהחלטת כב' המפקחת, שלא לעשות צו עשה המחייב את המשיבה לבצע תיקונים בדירת המערער. בדירת המערער יש צורך לבצע תיקונים בהיקף רחב ביותר, ותיקונים אלה ממילא בולעים כל תיקון שיש לכאורה לבצע בעקבות חדירת הרטיבות מהדירה שבבעלות המשיבה.


(ו) על כן, הנני דוחה טענות המערער כנגד אי פסיקת פיצויי וכנגד אי מתן צו המחייב את המשיבה לבצע תיקונים בדירתו.


9. לעניין הוצאות המשפט:

(א) בעניין חיוב המשיבה לשלם למערער את הוצאות המשפט, נכתב בסעיף 21 לפסק הדין המשפט הבא: "אינני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את מחצית עלות חוות הדעת לרבות מחצית עלות הסריקה הטרמית ... כנגד הצגת חשבוניות מס מטעם התובע".

נראה הדבר, שבסעיף זה נפלה טעות סופר, שכן במשפט זה עצמו יש סתירה פנימית והוא אף אינו מתיישב עם המשפט הבא אחריו, בו הוטל על המערער להגיש בקשה לקביעת ההוצאות, לה יצורפו העתקים מחשבוניות המס. טעות הסופר שנפלה היא, שבטעות נכתב "אינני", מקום בו כוונת כב' המפקחת הייתה לכתוב "הנני".

על כן, הנני מתקן את הטעות שנפלה, באופן שהמלה "אינני" בסעיף 21 לפסק הדין, תוחלף במלה "הנני".


(ב) כעולה מהמסמכים שהמערער צרף, נגרמו לו ההוצאות הבאות:

(1) אגרת משפט ששולמה 633 ₪
(2) שכר טרחת המומחה דב סיגל 4,095 ₪
(3) שכר טרחת שלומי קלדרון 1,755 ₪6,483 ₪

(ג) המערער זכאי להחזר אגרת המשפט במלואה, וכמו כב' המפקחת, אף אני סבור כי הוא זכאי להחזר מחצית הסכומים ששולמו למומחים דב סיגל ושלומי קלדרון. על כן, בסיכומו של דבר, זכאי התובע להחזר הוצאות בסכום של 3,558 ₪.


10. אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א) הנני מתקן את פסק הדין שניתן על ידי כב' המפקחת, במובן זה, שבסעיף 21 לפסק הדין תירשם המלה "הנני" במקום המלה "אינני".

(ב) הנני מחייב את המשיבה לשלם למערער סך 3,558 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, מתאריך 19.12.2013 ועד לתשלום המלא בפועל.

(ג) הנני מחייב את המשיבה לשלם למערער הוצאות הערעור בסך 1,200 ₪.

(ד) ככל שהמערער הפקיד עירבון להבטחת תשלום הוצאות הערעור, על המזכירות להחזיר את העירבון למערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רטיבות בארון מטבח

 2. רטיבות בדירה חדשה

 3. קניית דירה עם רטיבות

 4. בעיית רטיבות קשה בדירה

 5. אסטמה בגלל רטיבות בדירה

 6. החלקה בגלל רטיבות בעבודה

 7. רטיבות כלואה מתחת לריצוף

 8. רטיבות ליד החלונות והדלתות

 9. תביעה שעניינה נזקי רטיבות בדירה

 10. גילוי רטיבות לאחר קניית דירה יד שניה

 11. צו מבית משפט לתקן את תקרת הדירה ומקורות הרטיבות

 12. תביעה של בעלי דירה בקומת קרקע של בית משותף בגין נזקי רטיבות

 13. תביעה בגין בעיות רטיבות בדירה בשכירות בכל צנרת הבית בעיות בדוד ובוילר

 14. טענו כי לאחר כניסה לדירה החלו להופיע סימני רטיבות על גבי שכבת הצבע החדשה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון