האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

האם פעל בניגוד ענינים בין תפקידו, ככונס נכסים, לבין היותו ב"כ הזוכים ולא מנע מהמשיבים להוציא מקופת החברה את הכספים שהיו בה ? ובכך גרם לירידת ערך מניותיו של המערער עד כי אלה נמכרו בסכום של 10,000 ₪ בלבד, ובכך מנע מהמערער לפרוע את חובו בתיק ההוצל"פ.
לאחר הגשת התביעה, נשוא הערעור, הגיש המערער בקשה בבית המשפט המחוזי בירושלים לאשר הגשת תביעה נגזרת נגד המשיבים 1 ו-2 ולחייב המשיבים 1 ו-2 להשיב לחברה סך של 415,979 ₪, שהוצאו שלא כדין.

בית המשפט קמא קבע כי "עיקרן המכריע של הטענות המועלות בתביעה זו, צפויות להתברר בהליך הנוסף, וכן גם נראה כי ההליך הנוסף, הינו ההליך המתאים יותר לבירורן של הטענות המועלות על ידי התובע". במצב זה, סבר בית המשפט קמא כי אין מקום להמשיך בניהול התביעה כל עוד לא הוכרעו הטענות בהליך הנוסף.
בנסיבות אלה, הציע בית המשפט לצדדים להפסיק התובענה, המערער לא הגיב, על כן ראה אותו בית המשפט כמסכים להצעה.על החלטה זו הוגש ערעור בו נטען כי בית המשפט נעדר סמכות להורות על הפסקת התובענה מיוזמתו, שעה שהצדדים לא עתרו לכך. עוד נטען, כי גם לגוף העניין טעה בית המשפט שעה שסבר כי עם הגשת התביעה הנגזרת, יש להפסיק ההליך שבפניו, כיוון שהתביעה הנגזרת לא היתה דומה כלל לתביעה שהונחה לפתחו של בית המשפט קמא, שכן בה היו שלושה נתבעים הם המשיבים 1-3, בעוד שבתביעה הנגזרת היו שני נתבעים, הם המשיבים 1 ו-2.


עוד נטען, כי בתובענה שהופסקה, התבקש בית המשפט לחייב בתשלום בגין נזקים בגובה ההפסד שנגרם למערער, כאשר הנתבע העיקרי הוא המשיב 3, בעוד הסעד שבתביעה הנגזרת היה לחייב המשיבים 1 ו-2 להשיב הכספים לקופת החברה, שניטלו שלא כדין.המשיב 3 טוען, כי העובדה שביהמ"ש מיוזמתו הציע את הפסקת התובענה, אין בה כדי לשנות ואינה פוגמת בהחלטה. עוד נטען, כי כאשר קבע בית המשפט קמא, כי לא ניתן לקדם התובענה, בסמכותו היה להורות על הפסקתה ובתנאי שניתנה לצדדים זכות התגובה. ביהמ"ש קמא איפשר למערער לטעון להפסקת התובענה, אך זה בחר שלא להגיב. עוד נטען כי הפסקת התובענה היתה גם נכונה בפן המהותי.
לאחר הגשת הערעור, במסגרת דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה לאשר התביעה, כתביעה נגזרת, הגיע המערער להסדר עם המשיבים 1 ו-2, לפיו הצדדים יודיעו על הסכמתם לקבל הערעור שכאן, כך שהתיק יוחזר לבית משפט השלום באשדוד להמשך בירור, תוך שהצדדים לא יטענו להיעדר סמכות של בית משפט השלום.


בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים (תנ"ג 927-07-12), הסכמה שאושרה גם על ידי במסגרת הערעור ולאור הסדר דיוני זה, התייתר הדיון בערעור, ככל שהוא מתייחס למשיבים 1 ו-2.אשר למשיב 3 - דין הערעור להתקבל, לאור השינוי בנסיבות.


אמנם מסמכותו הטבועה של בית משפט להורות מיוזמתו על הפסקת התובענה, יחד עם זאת לאור העובדה שהמערער והמשיבים 1 ו-2 הגיעו להסדר, לפיו יחודשו ההליכים, נשוא הערעור ולאור עמדת המשיב 3, בתגובתו בבית משפט השלום, טרם הורה בית המשפט על הפסקת הדיון בתובענה, לפיה: "הנתבע 3 סבור כי עינוי הדין בהגשת התביעה נגדו תוך שהתובע מתחמק מלנהל אותה והוא מגיש תביעה אחרת באותו עניין בפני בתי משפט שונים ראוי לסיימה...". כמו"כ נטען באותה תגובה, כי העובדות שיקבעו בתביעה הנגזרת, אין בהן כדי לחייב המשיב 3 וככל שיש מקום לעיכוב הליכים- "... הרי יש לעשות זאת בתביעה הנגזרת ולא בתביעה בפני בימ"ש נכבד זה" (ס' 8 לתגובה שהוגשה לבית המשפט קמא נספח 4 למוצגי המשיב 3), יש לברר התובענה בכללותה, לרבות כנגד המשיב 3, כמקשה אחת, כדי להימנע מתביעות נוספות, משהנושא ממילא הוחזר לפתחו של בית המשפט קמא, בענינם של המשיבים 1 ו -2.

הערעור מתקבל גם בעניינו של המשיב 3 והתיק ימשיך להתברר בבית משפט השלום.

בנסיבות אלה, אין צו להוצאות.
הערבון שהופקד יוחזר למערער באמצעות ב"כ.


     
שרה דברת, שופטת,ס.נשיא      

השופטת ר. ברקאי:
אני מסכימה.

     
רחל ברקאי, שופטת      


השופט א. ואגו:
אני מסכים.

     
אריאל ואגו, שופט      הוחלט, כאמור, בפסק דינה של השופטת דברת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעמד כונס נכסים

 2. כונס נכסים באנגליה

 3. כונס נכסים נכס מכביד

 4. עורך דין כינוס נכסים

 5. ביטול צו כינוס נכסים

 6. פסיקה בנושא כונס נכסים

 7. השהיית הליך כינוס נכסים

 8. נזקים לדירה בכינוס נכסים

 9. זכות הקיזוז בכינוס נכסים

 10. תשלום ארנונה כינוס נכסים

 11. פיגור בתשלום לקופת הכינוס

 12. אי גילוי מידע לכונס נכסים

 13. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 14. עיכוב מינוי כונס נכסים זמני

 15. משכורות עובדים בכינוס נכסים

 16. צו כינוס נכסים נגד אדם פרטי

 17. בקשה לפדיון נכס בכינוס נכסים

 18. ביטול הסכם רכישה מכונס נכסים

 19. שיקולים במתן צו כינוס נכסים

 20. אחריות כונס נכסים כלפי החייב

 21. תביעת חוב של בנק לכונס הנכסים

 22. מינוי כונס נכסים לאחר פסק דין

 23. בקשה של נושה לצו כינוס נכסים

 24. פיטורי עובדים ע''י כונס נכסים

 25. תפיסת חזקה ברכב ע''י כונס נכסים

 26. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 27. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 28. אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

 29. מינוי כונס נכסים שהינו נושה מובטח

 30. פינוי דירה ומסירת מפתח לכונס נכסים

 31. בקשה לאכיפת שעבוד מינוי כונס נכסים

 32. אי שיתוף פעולה של החייב עם כונס הנכסים

 33. בקשה להסמיך כונס נכסים לחתום על מסמכים

 34. בקשת כונס נכסים להורות לחתום על מסמכים

 35. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה

 36. מכירת נכס בכינוס נכסים - חוות דעת שמאי

 37. מינוי כונס נכסים למכירת דירה של בני זוג

 38. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 39. ביטול מכירת דירה בכינוס נכסים עקב כיסוי החוב

 40. תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

 41. כספים שנותרו אצל כונס נכסים לאחר מימוש הנכס

 42. בקשת כונס נכסים לפרסם תרחישי הערכה בהסדר חוב

 43. מינוי כונס נכסים זמני על נכסים משועבדים לבנק

 44. העברת זכויות בדירה לבן משפחה לפני כינוס נכסים

 45. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 46. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 47. הסדרת חובות דיירים קודמים לפני קניית דירה מכונס נכסים

 48. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 49. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 50. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 51. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 52. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון