הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

טעתה הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו.

ה. הוועדה קבעה למערער אחוזי נכות זמניים לתקופה מוגבלת בלבד, מבלי להתייחס לאישורי המחלה אשר הונחו בפניה, המעידים על כך כי המערער באי- כושר עד ליום 21.4.2013 ומבלי לנמק את קביעתה.

4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב:

א. הוועדה הרפואית כלל לא קבעה כי קיימת הגבלה כלשהי למערער בתנועות כתף שמאל.

ב. הוועדה קבעה כי המערער יכול לשוב לעבודתו וכי אין הצדקה לפרישה ממעגל העבודה ובמיוחד משמדובר בכתף השייכת ליד הלא דומיננטית.
בקביעת הוועדה כאמור לא נפל פגם כלשהו.

ג. הרציונל העומד מאחורי תקנה 15, הוא להגדיל את שיעור הנכות במקרים בהם ישנה פגיעה בתפקוד לאורך זמן. שעה שמבחינה רפואית לא נמצאה פגיעה בתפקוד, הרי אין מקום להפעלת התקנה. משכך השיקולים לעניין הגיל והירידה בהכנסות אינם באים בחשבון.

ד. החלטת הוועדה שלא להפעיל את תקנה 15 הינה נכונה, ודין טענות המערער בעניין זה להידחות.

ה. הוועדה התייחסה לתעודות אי הכושר שהמערער הציג וקבעה לו אחוזי נכות זמניים לאורך כל התקופה.

ו. המערער לא הציג אישור כלשהו המעיד על כך שהוא סגר את העסק וכי הוא אינו עובד מזה שנה וחצי.

5. החלטת הוועדה – דיון ומסקנות:

א. מעיון בסעיף 14 לפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער עבד כעצמאי בשיפוצים וכי בסופו של דבר העסק נסגר לחלוטין.
בסעיף 20 לפרוטוקול הוועדה, פורטו תלונותיו של המערער המתבטאות בהגבלה בתנועות כתף שמאל, אי יכולת לשכב על צד שמאל לזמן ממושך ובקושי ליישר את היד.
לאחר שהוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, קבעה בסעיף 23 לפרוטוקול כדלקמן:

"עפ"י הממצאים הקליניים, נכותו אמורה להיות 0% לפי סעיף 41 (4)(א). מאחר ומסוגל להרים את ידו השמאלית מעל גובה השכם, קיימת בכל זאת עדות לנזק קל בגידי כתף שמאל והגבלה קלה בסוף תנועות האבדוקציה והפליקציה. על כן מותירה הוועדה את הנכות בשיעור 10% לפי סעיף 35 (1)(ב) או הסעיף 42 (1)(ד) II בתחולה מ- 1.1.2013. הוועדה מאשרת נכות זמנית בשיעורים ולתקופות שמופרטות בסעיף 29 לפרוטוקול.
הוועדה מקבלת את ערר הנפגע בחלקו".

ב. באשר להפעלת תקנה 15, הוועדה ציינה כדלקמן:

"אין מקום להפעלת התקנה מאחר והפגיעה בכתפו אינה מצדיקה פרישה ממעגל העבודה (מדובר בכתף שמאל בלתי שולטנית)".

ג. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז – 1956 (להלן: "התקנות") קובעת כדלקמן:
"א. הוועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים ומזו שנקבעה מכוח תקנות המבחנים.... בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע....
ב. הוועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר בדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו".

מעיון בתקנה עולה כי הוועדה אמורה להתחשב הן בגילו של הנפגע והן במקצועו.
מעיון בהחלטת הוועדה נשוא הערעור, לא ברור אם הוועדה הייתה מודעת לגילו של המערער, שכן גילו כלל לא הוזכר בפרוטוקול.
כמו כן לא ניתן ללמוד מהחלטת הוועדה כיצד הגיעה למסקנה כי המערער מסוגל לחזור ל-"מעגל העבודה", שעה שבסעיף 14 לפרוטוקול צוין באופן מפורש כי הנ"ל הפסיק לעבוד בעבודתו כעצמאי בשיפוצים.

ד. מעיון במסמכים אותם צירף המערער לערעור, עולה כי צורפה תעודה רפואית נוספת לנפגע בעבודה מיום 21.4.2013, בה נקבע כי המערער אינו מסוגל לעסוק בעבודתו, ואף לא בעבודה אחרת החל מיום 12.2.2013 ועד ליום 30.4.2013.
חרף האמור בתעודה זו אשר הופקה עוד לפני שהוועדה התכנסה כדי לדון בערר של המערער, ועל אף שבפני הוועדה העלה המערער טענה בעניין קביעת נכות זמנית קודם לנכות היציבה, בחרה הוועדה בהקשר זה לקבוע למערער אחוזי נכות זמניים לתקופה מוגבלת עד ליום 30.12.2012 מבלי שנימקה מדוע לא נקבעו למערער אחוזי נכות זמניים לתקופה שעד 30.4.2013.
לא זו אף זו – יוער כי הגם שבית הדין ער לכלל אשר לפיו הוועדה מוסמכת לקבוע נכות זמנית שלא בהתאם לרשימת הליקויים, הרי ששעה שהוועדה החליטה לקבל את ערר הנפגע בחלקו ולקבוע נכות זמנית משתנה בטווח שבין 24.7.2012 ועד 30.12.2012 היה ראוי כי תסביר את קביעתה ותנמק אותה, וכן תבהיר מדוע בחרה לקבוע למערער אחוזי נכות זמניים שונים במהלך תקופה זו.

6. לסיכום

עניינו של המערער הוחזר לוועדה על מנת שתפעל כדלקמן:

א. תבהיר בשים לב לגילו של המערער, האם הוא מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו. ככל שהוועדה תגיע למסקנה כי המערער אינו מסוגל לחזור לעבודתו, תבהיר האם הנכות שנקבעה למערער הביאה לירידה ניכרת בהכנסות ולא לזמן מוגבל.
ב. תבהיר ותיתן את דעתה מדוע לא נקבעו למערער אחוזי נכות זמניים לתקופה אשר בגינה הוגשו לוועדה תעודות רפואיות המעידות על כך כי הנ"ל לא מסוגל לעסוק בעבודתו ואף לא בעבודה אחרת.
תשומת לב הוועדה כי קיימת תעודה רפואית לנפגע בעבודה מיום 21.4.2013 בה צוין כי הנ"ל אינו מסוגל לעסוק בעבודתו החל מיום 12.2.2013 ועד ליום 30.4.2013.
כמו כן, על הוועדה להבהיר מדוע נקבעו למערער אחוזי נכות זמניים כפי שקבעה וכן להסביר את האבחנה בין התקופה שמ- 24.7.2012 ועד 31.10.2012 לבין התקופה שמ- 1.11.2012 ועד 30.12.2012.

7. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,750 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון