דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

ביום התאונה ובסוף יום העבודה ,נהג עומר במשאית ונסע בחזרה לביתו שבכפר כאוכב. הוא הגיע לכפר והחנה את הרכב ליד בית דודו אביו של בהא (להלן: "הדוד"). הוא נכנס לבית דודו, הניח את מפתחות המשאית על שולחן בסלון בית הדוד. בהא נטל את מפתחות המשאית מהשולחן, עלה על המשאית והתחיל לנהוג בה, ברשות עומר, בתוך כפר כאוכב. בדרך, הוא פגש את אימאן. הוא אסף את אימאן והמשיך בנסיעה. בהמשך, אימאן החליף את בהא בנהיגת המשאית. במהלך הנסיעה, בכביש צר בתוך כפר כאוכב, קרתה התאונה, ובה נפגעו התובעות ונגרם להן נזק גוף.

4. התובעות טוענות, כי הנתבעת אחראית לתאונה ולנזקיהן, היות ובזמן התאונה לא היה לנוהג במשאית – אימאן – ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970 (להלן: "הפקודה"), או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה, והכל על-פי הוראת סעיף 12(2) לחוק.

5. ויצוין, שאלת הנזק ושיעור הפיצויים אינה עוד במחלוקת, ואינני נדרש להכריע בה במסגרת פסק-הדין.

6. הנתבעת, מכחישה, מנגד, את טענותיהן המהותיות של התובעות, שביסוד עילת התביעה, במיוחד בשאלת האחריות. לדידה, התובעות לא הוכיחו כדין את עילת תביעתן. הן לא הוכיחו, כי אין לנוהג במשאית – אימאן – ביטוח כדין. מה עוד, שבמקרה דנן יש תחולה ל"חזקת הרשות הראשונה".

7. בהודעה לצדדי ג', טוענת הנתבעת, שולחת ההודעה, כי על-פי הדין יש לה זכות חזרה על צדדי ג', החייבים בפיצויים לפי החוק, היות ואימאן היה הנוהג במשאית המעורבת בתאונה, וכי בהא ועומר, הם הבעלים או מתירי השימוש במשאית, ולשימוש במשאית לא היה כיסוי ביטוחי בר-תוקף.

8. צדדי ג' מכחישים, למעשה, את טענותיהן המהותיות של התובעות ושל שולחת ההודעה שביסוד עילת התביעה, במיוחד בשאלת האחריות.

9. נציין עוד, כי אנו שבים ודנים במקרה דנן, לאור החלטת ערכאת הערעור, שניתנה ביום 11.6.2012 (ע"א 34664-12-11) לפיה "...אין מנוס מלהשיב את העניין לבית משפט השלום על מנת שישוב ויקיים אחר החלטת בית-המשפט המחוזי, משמע יבחן את קיומו של כיסוי ביטוחי, ובתוך כך יבחן את טענתה בדבר נהיגה ברשות, כשהוא נותן את דעתו לחזקת הרשות הראשונית לה טוענת קרנית, ועל-פי נטלי ההוכחה עליהם עמדנו למעלה". יש לכבד החלטת ערכאת הערעור ולפעול כמצוותה, וכך נעשה.

10. נוסיף עוד, כי במארג הראיות שבפניי, הוגשו, בין השאר, שלושה מכתבים של המגן חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה, בזמנו, את השימוש במשאית. (ת/1, נספח א'), לפיהם ובין היתר, אימאן נהג במשאית, בזמן התאונה, ללא רשות. הוא לא הציג רישיון נהיגה תקף במשטרה, ולמשאית אין כיסוי ביטוחי. (להלן: "המכתבים") המכתבים הוגשו, כראיות, לאמיתות תוכנם, ללא התנגדות הנתבעת.
ערכאת הערעור קבעה עוד, כי "העובדה שהמגן התכחשה לקיומו של כיסוי ביטוחי אין בה די על מנת להוכיח את העדרו של כיסוי, ולכן אין לראות במכתביה, שהוצגו כראיה במשפט, כדי להוכיח את הדבר". אנו נכבד קביעה זו ונפעל לפיה.

דיון

11. אפתח ואומר, כי לאחר עיון במארג הראיות שבפניי ובכתבי הסיכומים שהוגשו ובשים לב לקביעתה של ערכאת הערעור באשר למשקלם הראייתי של המכתבים – קביעה שיש לכבד ולקיים, אין מנוס מדחיית התביעה.
ראשית, התובעות לא הוכיחו כדין כי לאימאן, הנוהג במשאית בזמן התאונה, אין ביטוח לפי הפקודה או שהביטוח שיש לו אינו כסה את החבות על-פי החוק. התובעות לא הגישו את פוליסת הביטוח של המשאית ,פוליסה מס' 124101608000 שהונפקה על-ידי המגן חברה לביטוח בע"מ, כראיה לבית המשפט. הן לא הוכיחו כדין, כי שימושו של אימאן במשאית מוחרג מהכיסוי הביטוחי על-פי הפוליסה דנן, גם בהנחה – ואינני קובע זאת- כי הוא השתמש במשאית ללא רשות הבעלים או המחזיק בה כדין.

12. שנית, התובעות לא הוכיחו, כדבעי, כי לאימאן – הנוהג במשאית בזמן התאונה, לא היה רישיון נהיגה כדין ובר-תוקף.

13. שלישית, גם טענתן של התובעות, כי אימאן נהג במשאית, בזמן התאונה, ללא רשות הבעלים או המחזיק כדין במשאית, לא הוכחה כלל. מחומר הראיות עולה, כי החברה – הבעלים של המשאית, הרשתה, במפורש, לעומר להשתמש במשאית. וכן, בסופו של יום, עומר הודה, במהלך חקירתו במשטרה, כי הוא הרשה, במפורש, לבהא לנהוג במשאית (ש/3ב' ו- ש/3ג'). אכן, מסר עומר, בהודעתו הראשונה במשטרה (ש/3א'), כי ביום התאונה בהא השתמש במשאית ללא רשותו, אך הוא חזר בו מגרסתו דנן ומסר גרסה חדשה, בשתי הודעתיו הנוספות והמאוחרות, (ש/3ב'-ש/3ג'), לפיה הוא הרשה, במפורש, לבהא להשתמש במשאית. הוא הדגיש, כי גרסתו המאוחרת דנן היא הגרסה הנכונה ואילו, גרסתו הראשונה האמורה, היא "עדות כוזבת" (ש/3ג', ש' 46) ,והוא מסרה, מפני "שפחדתי שהרישיון שלי על-תנאי" (ש/3ג', ש' 27) והיות ו"לא מותר לתת את המשאית של החברה למישהו אחר" (ש/3ג', ש' 50-49), וכי: "אני בהתחלה פחדתי לומר את זה כי חשבתי שאני אסתבך בתאונה ותהיה לי בעיה עם העבודה וגם רישיון הנהיגה שלי על תנאי" (ש/3 ב', ש' 9-7).
וכן, אין חולק, כי אימאן השתמש במשאית ברשותו של בהא.

14. רביעית, אין כל רבותא לעובדה שאימאן ובהא השתמשו במשאית ללא רשות החברה – הבעלים של המשאית. במקרה דנן נהנית הנתבעת, למצער, מ"חזקת הרשות הראשונה", לפיה "די במתן רשות ראשונית על-ידי בעל הרכב לשימוש ברכב, המכוסה על-ידי פוליסת הביטוח, כדי שהנוהג ייחשב כמי שנוהג בהיתר מבעל הרכב, וכל סטייה או חריגה מאוחרת של הנוהג ברשות מתחומה של הרשות שניתנה אינה הופכת את הנהיגה שלא ברשות כמשמעותה בפוליסה, ובלבד שאין מדובר בסטייה או בחריגה קיצונית במיוחד" (ע"א 5436/95 קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' צור שמיר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נא(3), 271, 276 (1997). במקרה דנן, שעה שאין בכוחם של המכתבים להוכיח, כי אין לאימאן, הנוהג במשאית בזמן התאונה, ביטוח לפי הפקודה או שהביטוח אינו מכסה את החבות לפי החוק, הרי ששאלת הכיסוי הביטוחי לתאונה לא לובנה ולא הובררה היטב. אין חולק, כי החברה הרשתה, במפורש, לעומר להשתמש במשאית, וכי על השימוש בה קיים ביטוח לפי הפקודה. בפניי, לא הוכח כדין, כי שימוש של אימאן במשאית מהווה סטייה או חריגה קיצונית במיוחד מהרשות הראשונית שניתנה.

15. הנה-כי-כן, מסקנתי היא, כי התובעות לא הוכיחו כדין את תביעתן. כפועל יוצא מכך, דין ההודעה לצדדי ג' להידחות.

התוצאה

16. התוצאה היא, אפוא, כי אני דוחה בזה את התביעה וההודעה לצדדי ג'.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון