חוק צריכת גז

חוק צריכת גז

נושא צריכת גז מספק גז מוסדר ב- חוק ההסדרים במשק (תיקוני חקיקה) התשמ"ט-1989 (להלן: "חוק ההסדרים" או "החוק"). בהתאם להוראות החוק הוטלה על צרכן גז חובת הודעה אקטיבית כלפי ספק הגז על כל שינוי בחזקה או בבעלות של הנכס. בעניין זה קובעים סעיפים 17, 17א(א) לחוק מפורשות כי :

" צרכן גז רשאי לרכוש גז מכל ספק גז, וספק גז לא יהיה רשאי לאכוף על צרכן גז להמשיך ולרכוש גז ממנו או באמצעותו, אם צרכן הגז הודיע על רצונו לסיים את החוזה שביניהם ותנאי החוזה בדבר החזרת ציוד ופקדון נתמלאו".

"מסר צרכן גז ביתי לספק גז יוצא הודעה, לא יתקשר ספק הגז היוצא או כל ספק גז אחר שהוא בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, עם צרכן הגז הביתי ולא יציע לו הטבות כלשהן, בקשר עם הספקת גז, במשך שישה חודשים מיום מתן ההודעה; בסעיף זה, "הודעה" - הודעה בכתב של צרכן גז ביתי לספק גז יוצא על החלטתו לסיים חוזה להספקת גז עמו ובה מצוינים תאריך ההודעה ופרטיו המזהים של הצרכן, לרבות שם הצרכן וכתובתו".

מכוח הוראות החוק הנ"ל נחקקו תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז- החלפת ספק גז) התשנ"א-1991 בהן נקבעו הוראות לגבי אופן מתן ההודעה לספק הגז. תקנה 2 קובעת בענין זה:

"(ג)      צרכן גז שהחליט לפי החוק לסיים את החוזה שלו להשאלת ציוד ולהספקת גז עם ספק הגז היוצא (להלן - החוזה), יתן הודעה בכתב על כך לספק הגז היוצא (להלן ההודעה).

(ד)     ההודעה תהיה חתומה בידי צרכן הגז והיא תכלול את שם צרכן הגז ומספר החוזה אצל ספק הגז היוצא, או לחלופין את שם הצרכן ומספר תעודת הזהות שלו, המען של הצרכן, וכן כל פרט מזהה אחר של צרכן הגז, הנוגע לענין.
     
(ה)     ההודעה יכול שתימסר לספק הגז היוצא בין באופן אישי ובין על ידי שלוח, בין בדואר רשום ובין בדרך אחרת; נמסרה ההודעה לספק גז היוצא באופן אישי, יאשר ספק הגז את קבלת ההודעה בחתימתו או בהטבעת חותמת על גביה, בציון תאריך המסירה; הודעה שנשלחה בדואר רשום יראו אותה כאילו נמסרה לספק הגז, בתום 7 ימים ממועד שליחתה בדואר.הוראות החוק העוסקות במתן הודעה לספק הגז בדבר הפסקת חוזה הגז הינן הוראות פרוצדוראליות במהותן, ועל כן הן יכולות לחול למפרע (ראה: עעא 1613/91 אורית אXב נ' מדינת ישראל, פ"ד מו (2) 765 (1992)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צריכת גז

 2. מהו חוק גל

 3. תכלית החקיקה

 4. הצבעה שלא כחוק

 5. טעות פירוש חוק

 6. חקיקה שיפוטית

 7. שמירת מרחק בחוק

 8. טעות בהבנת החוק

 9. אי ציות להוראת מציל

 10. חוק ייעוץ השקעות

 11. הפעלת רדיו לא חוקי

 12. סעיף 28 לחוק המכר

 13. פירוש ביטויים בחוק

 14. סעיף 6ב לחוק הפלת"ד

 15. אי התאמה לפי חוק המכר

 16. מטרת חוק רישוי עסקים

 17. אישור חוק עזר עירוני

 18. סעיף 15 לחוק התרופות

 19. שחרור לוחם בלתי חוקי

 20. סעיף 4ג לחוק הפלת''ד

 21. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 22. בקשה לפי חוק אמנת האג

 23. סעיף 34י לחוק העונשין

 24. חוק ספציפי מול חוק כללי

 25. חקיקת משנה רטרואקטיבית

 26. סעיף 10 לחוק עזר לאשדוד

 27. איסור שימוש במבנה לא חוקי

 28. חוק אקטיבי או פרוספקטיבי ?

 29. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

 30. בקשה לפי חוק ההגנה על חוסים

 31. עבירות על חוקי עזר עירוניים

 32. צו הפסקה מנהלי בגין הפרת החוק

 33. סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות

 34. סעיף ויתור על הגנות בחוק ההוצל''פ

 35. ניסיון להתחמק מתחולת חוק עבודת נשים

 36. ביטול החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 37. ביטול החלטה של הממונה לחוק עבודת נשים

 38. הצעת חוק מניעת זיהום הים - מקורות יבשתיים

 39. טיפולי פוריות - שוהה בלתי חוקי בישראל

 40. תוקף כתב אישור לפי חוק עידוד השקעות הון

 41. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

 42. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 43. חוק חדש, המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

 44. הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללית

 45. עבירות על חוק עזר עירוני - שמירת הסדר והניקיון

 46. האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

 47. האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

 48. מי שנמצא באתר עתיקות, כשברשותו כלי חפירה: סעיף 38 לחוק העתיקות

 49. הטלת חובה על רשות מרשויות המדינה להכיר את כלל הצעות החוק אינה סבירה

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון