העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

חוק תאגידי מים וביוב, מסדיר העברת הסמכויות והאחריות בתחומי המים והביוב מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב שיוקמו מכוח אותו חוק. קיימים מספר סעיפים בחוק זה הרלוונטיים להסדרת הנושא שבמחלוקת, כאשר ההוראה המשמעותית ביותר לענייננו מצויה בסעיף 139 לחוק שכותרתו 'ביטל סמכות הרשות המקומית' אשר קובע כדלקמן:

"(א)     החל ביום תחילת פעילות החברה תהיה כל אחת מן הרשויות המקומיות שבתחום החברה (להלן - הרשות המקומית) משוחררת מחובותיה לאספקת שירותי מים ושירותי ביוב וכן מחובותיה לביצוע פעילות נוספת שהיא העבירה לחברה, ויינטלו ממנה סמכויותיה על פי כל דין בכל הנוגע לאספקתם ולהטלה ולגביה של תשלומי חובה בקשר אליהם; ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובות הרשות המקומית כבעלת מניות בחברה.
(ב)     בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), הרשות המקומית לא תפעל, לענין אספקת שירותי מים ושירותי ביוב ולענין שהיא העבירה לחברה, כאמור בהוראות החוקים האלה ובתקנות ובחוקי העזר שהותקנו מכוחם, לפי הענין:
(1)     סעיפים 235(2), 237 ו-238 לפקודת העיריות;
(2)     סעיף 147 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950, ולצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953, וסעיף 63(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958;
(3)     פקודת העיריות (אספקת מים);
(4)     חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962".

עינינו רואות, כי לא זו בלבד שסעיף 139(א) לחוק תאגידי מים וביוב 'משחרר' את הרשויות המקומיות מחובותיהן לאספקת שירותי מים וביוב אלא שהוא 'נוטל' מהן את סמכויותיהן בתחומים אלה החל מיום תחילת פעילותה של החברה, כאשר 'החברה' לפי סעיף 1(ב) וההגדרות שבסעיף 2 לחוק היא לא אחרת מאשר תאגיד המים והביוב קא עסקינן.

ולמי שעוד נותר ספק בעניין, הרי שסעיף 139(ב) בא להדגיש את האיסור החל על הרשות המקומית לפעול, בין היתר, לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, קרי בכל הקשור לאספקת שירותי ביוב ותחזוקה תקינה של מערכת זו.

ויודגש, "יום תחילת פעילות החברה" המצוין ברישא של סעיף 139 לחוק תאגידי מים וביוב ובסעיפים אחרים מאותו חוק, הוא לפי ההגדרות המנויות בסעיף 2 לחוק: "היום שנקבע, באישור הממונה, בהסכם בין רשות מקומית לבין חברה, להעברת תפעול משק המים והביוב לחברה, ובלבד שבאותו יום קיים בידי החברה רישיון".


בעוד שסעיף 139 לחוק תאגידי מים וביוב מבהיר את המצב המשפטי החל מיום תחילת הפעילות של תאגיד המים והביוב ואילך, בא סעיף 12 לחוק להשלים את התמונה בהתייחסו למצב המשפטי נכון לערב הקמתם של תאגידי מים וביוב בקובעו כדלקמן: "כל תביעה שהיתה תלויה ועומדת מטעם הרשות המקומית או נגדה לפני יום תחילת פעילות החברה בקשר לתפעול משק המים והביוב, לנכסי מערכות המים והביוב או בקשר לרישיונות, להסכמים, להתקשרויות או עסקאות כאמור בסעיפים 8 עד 11, וכן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת אותו זמן, יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה".



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי התאגידים בישראל

 2. תאגיד שהוקם בחוק

 3. נוהל תאגידים עובדים זרים

 4. חיוב אישי על חוב של תאגיד

 5. מרמה והפרת אמונים בתאגיד

 6. רישיון משרד חקירות לתאגיד

 7. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 8. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 9. פיצויים לתאגיד ללא הוכחת נזק

 10. אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד

 11. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 12. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 13. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 14. המעמד המשפטי של "תאגיד מים" - האם נחשב רשות ?

 15. העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון