הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

ביום 20.11.95 נחתם "הסכם אירופי - ים תיכוני לכינון התאגדות בין מדינת ישראל מצד אחד לבין הקהילות האירופיות והמדינות החברות בהן, מהצד האחר" (להלן: "הסכם הסחר") (כתבי אמנה 1304, כרך 44). בין יתר מטרותיו נועד הסכם הסחר ליצור ולעודד תנועת סחר חופשית בין הצדדים לו. לצורך זה ויתרה כל מדינה שהיא צד להסכם על גביית מכס בגין יבוא טובין לשטחה ממדינות אחרות שהן צד לו (ראו תיאור תמצית הדברים בע"א 4814/09 טמפו תעשיות בירה בע"מ נ' מדינת ישראל, בפסקה 1 לפסק הדין (22.12.2010) ("פרשת טמפו"); ראו גם, ת"א (מחוזי חי') 960/02 קליאופרטה בע"מ נ' מדינת ישראל אגף המכס (2.8.2007) ("פרשת קליאופטרה")).

במסגרת הסכם הסחר נקבעו כללים שבהתקיימם ייחשבו טובין מיובאים כ"מוצרי מקור" באופן שיוכל לזכות אותם בהעדפת מכס. עיקרם של כללים אלה - כאשר עסקינן בייבוא ממדינות הקהילה האירופית לישראל - הוא שמדובר במוצרים שיוצרו בשלמותם בקהילה או שעברו תהליכי עיבוד מספיקים בקהילה, בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם הסחר - "כללי המקור" (ס' 2 לשער II לפרוטוקול 4 להסכם הסחר). הסכם הסחר קובע עוד כי על מנת שמוצר מקור יהנה מהעדפת מכס, על היבואן להגיש תעודת תנועה EUR1 (להלן: "תעודת תנועה") (ס' 17(1) לשער V לפרוטוקול 4 להסכם הסחר, כפי שנקבע שם, במקרים המתאימים יכול היבואן להגיש "הצהרת חשבונית"). תעודת תנועה מונפקת על ידי שלטונות המכס של המדינה המייצאת לפי בקשת היצואן ועל סמך הצהרתו (ס' 18(1) לשער V לפרוטוקול 4, להסכם הסחר). ממילא אין בעצם הצגתה לרשויות המכס כדי להעיד על קיומה של בדיקה פרטנית בדבר עמידת הטובין בכלל המקור (פרשת טמפו, בפסקה 29).

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-2012 (להלן: "צו תעריף המכס") מעגן את האמור בהסכם הסחר וקובע כי טובין שהסכם הסחר חל עליהם יהיו פטורים ממכס בתנאי שצורפה להם תעודת תנועה (סעיף 14 לצו תעריף המכס, הוראה בנוסח זהה מופיעה גם בצווי תעריף המכס שהיו בתוקף במועדים הרלבנטיים לתובענות דנן).

במסגרת הסכם הסחר נקבעו הסדרים המאפשרים למדינת היבוא לפנות למדינת היצוא - בין באקראי ובין במקרה של ספק סביר - בבקשה לבדוק ולאמת את תעודת התנועה שצורפה לטובין. על פי הוראות ההסכם, עם קבלת פנייה כאמור, נדרשת רשות המכס של מדינת הייצוא לבדוק את נכונות ההצהרות שעל יסודן הונפקה תעודת התנועה, ואם מתברר שהתעודה הוצאה על סמך הצהרה לא נכונה או לא מבוססת, תודיע על כך הרשות במדינת הייצוא לרשות במדינת הייבוא, והדבר יביא לפסילתה של התעודה (סעיפים 31-35 לפרוטוקול 4 להסכם הסחר; וראו גם פרשת טמפו, בפסקה 1 סיפא לפסק הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משרדים שירותים ומסחר

 2. סגירת פטיו במבנה מסחרי

 3. מידע מסחרי - חופש המידע

 4. צו הפסקת שימוש (מסחרי/עסקי)

 5. הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

 6. תביעה בגין הצעה לרכוש שטח מסחרי במבנה

 7. בקשה להכשרה בדיעבד של תוספת שנבנתה למבנה מסחרי

 8. בקשה לתוספת קומות מגורים מעל קומה מסחרית קיימת

 9. ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעי

 10. שימוש בנכס למגורים בניגוד לשימוש המיועד לאולם הקומה המסחרית

 11. חוזה למתן רישיון שימוש מסחרי בטכנולוגיה לצורך פיתוח אפליקציה

 12. צו המחייב עובד לשעבר להעביר למעסיק את כל המידע המסחרי שברשותו

 13. סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון