טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

התובע טוען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי. עוד נטען על ידו כי הליך הפיטורים היה פגום. הוא עותר עתה, בבקשה לסעד זמני שהיא נושא החלטה זו, לבטל את פיטוריו וכן להשיבו לתפקיד מנהל בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד ולאחריה, וזאת עד תום בירור ההליך העיקרי. הנתבעת מכחישה את טענות התובע ואת הסעדים המבוקשים על ידו וטוענת כי פוטר כדין על רקע היעדרויות בלתי מוצדקות מבית הספר וחוסר אמון בו.נטעים כי קביעותינו להלן הן לכאוריות בלבד. התשתית העובדתית הנדרשת, כעולה מהחומר שהונח בפנינו, היא כדלקמן. התובע מועסק על ידי הנתבעת כ- 15 שנים, מתוכם משמש כמנהל בית הספר 13 שנים. על תנאי העסקתו חלות הוראות הסכם קיבוצי מיוחד שנכרת בין הנתבעת לבין הסתדרות המורים בישראל, שהיא הארגון היציג בנתבעת (נספח 8 לכתב התשובה; להלן – ההסכם הקיבוצי המיוחד). ביום 14.3.13 התקיימה שיחה בין התובע לבין אורן גרוס, סמנכ"ל משאבי אנוש בנתבעת (להלן – גרוס). על שנאמר בפגישה זו יש מחלוקת, אך אין מחלוקת שהועלתה בה סוגית המשך העסקתו של התובע בנתבעת. בפגישה זו הציעה הנתבעת לתובע להחליף תפקיד, כך שלא ישמש מנהל בית הספר אלא תחת זאת ישובץ לתפקיד בנתבעת בתחום הפדגוגיה. התובע סרב להצעה זו. נסיון לתאם אחר כך עם התובע מועד לשיחת בירור משמעתי אצל הנתבעת – לא צלח. ביום 7.4.13 זומן התובע בכתב ל"שימוע על כוונה לסיום העסקתך... בשל העדרותך מבית הספר בשעות העבודה לצרכים פרטיים ללא דיווח וללא הרשאה." (נספח 10 לכתב התשובה). ביום 17.4.13 התקיימה השיחה אליה זומן התובע במכתב מיום 7.4.13. בשיחה זו נכחו התובע, נציגי ארגון המורים, ונציגי הנתבעת. בשיחה נוהל פרוטוקול הנושא כותרת "פרוטוקול שימוע מיום 17/4/13" (נספח 11 לכתב התשובה). לתובע ניתנה – מעבר לטענות שהשמיע בישיבה עצמה - אפשרות להגיב בכתב לטענות שהועלו כנגדו בשיחה זו, וכך עשה במכתב מיום 19.4.13 שהופנה לגרוס (סעיף 26 לתצהיר התובע; נספח ב/21 לבקשתו; נספח 12 לכתב התשובה). מכתב פיטורי התובע הוצא, כאמור, ביום 21.4.13. לתשתית זו יש להוסיף עובדה נוספת והיא שהנתבעת לא תפעיל עוד את בית הספר החל משנת הלימודים תשע"ד, וזאת לאור הפסדה במכרז שערכה עירית שפרעם.
שמענו את התובע ואת גרוס אשר נחקרו על תצהיריהם. לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר שבפנינו, באנו לכדי מסקנה כי דין הבקשה להדחות.
באשר לסיכויי התביעה, לא הגענו למסקנה כי אלה טובים בצורה מובהקת שיש בה, לכשעצמה, להביא לקבלת הבקשה. טענה אחת של התובע הינה כי פוטר עקב מניעים פוליטיים, עת סרב ללחצים שהופעלו עליו למנות מורה מסויים כסגן מנהל בית ספר. בעדותו בפנינו הסביר התובע כי הלחצים הופעלו עליו על ידי עירית שפרעם. טענתו בבקשתו הינה כי משסרב להיעתר לבקשת העיריה, בשל חוסר התאמה של אותו מורה לתפקיד סגן מנהל, החליטה הנתבעת לפטרו על מנת שתוכל להמשיך להפעיל את בית הספר. הנתבעת מכחישה טענות אלה של התובע. התובע לא הציג בפנינו, מעבר לטענתו, ראיה כלשהי שתתמוך בה. יש לציין כי אילו נכונה היתה טענת התובע, ניתן היה לצפות כי פיטוריו היו מאפשרים לנתבעת להמשיך להפעיל את בית הספר. אלא שביום 30.5.13, היינו לאחר ההחלטה על פיטורי התובע, הודע לנתבעת על הפסדה במכרז להפעלת בית הספר (סעיף 8 לתצהיר גרוס). מנגד, מתברר כי התובע אכן סיים את יום העבודה במספר מקרים מוקדם מהרגיל. הוא מודה בכך מפורשות במכתבו לגרוס מיום 19.4.13. הוא גם מודה שבמספר מקרים שחרר את המורים והתלמידים בשעה מוקדמת. המנהלת הפדגוגית של הנתבעת, במכתבה מיום 21.4.13 לגרוס (סעיף 46 לתצהיר גרוס; נספח 12 לכתב התשובה), מסבירה כי לא היתה הצדקה לשחרור התלמידים והמורים בשעה מוקדמת וכי הדבר נעשה ללא אישור ויש בכך משום התנהלות פסולה של התובע. הנתבעת מסבירה כי פעולות אלו של התובע עשויות להשאיר את הילדים ללא כיסוי ביטוחי (סעיף 18 לתצהיר גרוס). מכאן, שבשלב זה אין לומר כי סיכויי הצלחת התביעה – ככל שעניינה הטענות בדבר מניע פוליטי לפיטורי התובע או בדבר פיטורים הנעדרים עילה מוצדקת – טובים בהכרח.
טענה אחרת בפי התובע ועניינה כי הליך הפיטורים היה פגום. נטען, בין היתר, כי השימוע שנערך לא היה שימוע אמיתי שכן כבר בפגישה עם גרוס ביום 17.4.13 נאמר לתובע כי הוא מפוטר ובנוסף לא התאפשר לו להתייחס לטענות נגדו בשימוע; כי לא קיבל התראה טרם פיטוריו ולא התכנסה ועדה פריטטית בהתאם לקבוע בתקנון שירות עובדי הוראה. בענין זה לא ניתן להתעלם מהפעולות בהן נקטה הנתבעת במסגרת הליך פיטורי התובע. אין מדובר במקרה בו התובע פוטר לאלתר מבלי שננקט הליך כלשהו לשמיעת טענותיו בענין סיום ההעסקה. כך, התובע זומן לשיחת בירור שלא יצאה אל הפועל מכיוון שהתובע לא יכול היה, לטענתו, להתיצב אליה בשל התחייבויות אחרות במסגרת העבודה, וזאת על אף שהנתבעת הודיעה לו – במכתב מיום 18.3.1.3 (נספח ב/16 לבקשה) - כי ככל שלא יגיע לבירור המשמעתי במהלך אותו שבוע, יראו בו כמי שויתר על הליך זה. כך, התובע זומן בכתב לשיחת שימוע שעניינה סיום העסקתו, תוך שצויין בו כי הכוונה לסיום העסקתו היא בשל היעדרות מבית הספר בשעות העבודה לצרכים פרטיים ללא דיווח וללא הרשאה (נספח ב/17 לבקשה). כך, נערכה ישיבה – אותה הגדירה הנתבעת כישיבת שימוע – בנוכחות התובע ונציגי הארגון היציג. נוהל פרוטוקול מפורט של אותה ישיבה. בעקבות שיחה זו, בה פורטו תאריכי ההיעדרות הספציפיים, ניתנה לתובע זכות תשובה בכתב – אותה ניצל - טרם שהנתבעת קיבלה החלטה בדבר המשך ההעסקה. בסיכומיו טוען התובע כי היה על הנתבעת לנקוט בפרוצדורות לפי חוקת העבודה לעובדי ההסתדרות (להלן – חוקת העבודה) – החלה על הנתבעת מכח סעיף 17 להסכם הקיבוצי המיוחד. נטען בענין זה, בין היתר, כי לא נשלח לתובע מכתב אזהרה בכתב עם העתק לוועד העובדים (סעיף 1 לפרק 15 לחוקת העבודה) וכי הסנקציה המתאימה היתה ניכוי מהשכר בגין ההיעדרות. הנתבעת טוענת כי את הוראות חוקת העבודה יש לקרוא תוך התאמתן לנתבעת, בה אין ועד עובדים. נטען על כן כי לא היה מקום לשלוח מכתב אזהרה עם העתק לוועד. השאלה אם נפל פגם בהליך הפיטורים תתברר בהליך העיקרי, בו יהיה מקום לבחון מהן ההוראות המיוחדות – אם בכלל - החלות על הנתבעת בכל הקשור לפיטורי התובע. כך, למשל, יהיה מקום לבחון את טענת התובע לפיה עובר לשיחת השימוע הודיע לו גרוס כי הוא מפוטר. כך, למשל, יהיה מקום לבחון האם היה על הנתבעת לנקוט בפעולות לפי חוקת העבודה, לרבות כינוסה של ועדה פריטטית. בשלב זה ניתן לומר כי התביעה בענין זה אינה בהכרח חסרת סיכוי. אלא שאין לומר גם כי סיכוייה כה טובים עד שיש בכך כדי להביא – לכשעצמו - לקבלת הבקשה.
מכאן לשאלת מאזן הנוחות. הגענו למסקנה כי מאזן זה נוטה לעבר הנתבעת. הנתבעת מסבירה כי התנהלותו של התובע – בכך שנעדר מהעבודה וסגר את בית הספר מוקדם מהרגיל - פוגעת בתפקוד בית הספר ואף מסכנת את תלמידיו. היא מסבירה כי אמונה בתובע, כמי שמכהן במשרת אמון, נפגע. היא אינה מעוניינת עוד להציע לו תפקיד חלופי כפי שנכונה היתה לעשות בעבר (דברי מר גרוס בדיון מיום 18.6.13). מכאן, שכנגד הנזק שגורמים הפיטורים לתובע – נזק שאין לזלזל בו לאור העובדה כי התובע בן 60 ולאור תקופת העסקתו– יש להעמיד את הנזק הפוטנציאלי היכול להגרם לציבור גדול של תלמידי בית הספר. בענין זה נוטה מאזן הנוחות לעבר הנתבעת. לא נעלם מעיננו כי התובע עדיין מכהן בפועל כמנהל בית הספר, אלא שאין להתעלם מכך כי שנת הלימודים עומדת לקראת סיום בימים הקרובים. המשך כהונתו בתפקיד במשך תקופה קצרה שכזו אינו שקול, לענין מאזן הנוחות, להמשך תפקודו כאמור במהלך תקופה – שאינה בהכרח קצרה - שעד תום בירור ההליך העיקרי, וזאת ככל שהנתבעת תשוב להפעיל את בית הספר החל משנת הלימודים תשע"ד.
לכך יש להוסיף כי נזקו של התובע - ככל שיתברר כי פוטר ממניעים פסולים ולא על פי הפרוצדורה הנדרשת – הוא נזק בר פיצוי כספי. פיצוי כספי זה יכול אף שיתווסף לסעד האכיפה הנתבע על ידו בהליך העיקרי. אין מקום בנסיבות המקרה לסטות מהעקרון על פיו לא בנקל יאכוף בית הדין יחסי עובד מעביד, במיוחד כאשר מדובר באכיפה המתבקשת במסגרת בקשה לסעד זמני בה טרם התבררה מלוא התמונה לאשורה. זאת, משהנתבעת מסבירה כי אמונה בתובע נפגע לאור התנהלותו באופן שאין היא מעוניינת כי ימלא אצלה תפקיד כלשהו. זאת, משלאור תפקידו של התובע יש ליחס משקל ניכר לרמת האמון של הנתבעת בתובע- כאשר באים לשקול סעד של אכיפה. בענין זה מוסיפה הנתבעת כי לאחר פיטורי התובע הגיע אליה מידע נוסף המצביע על התנהלות בעייתית של התובע בתחומים אחרים (סעיף 22 לתצהיר גרוס). זאת, משהתברר כי הנתבעת לא תפעיל עוד את בית הספר החל משנת הלימודים תשע"ד – דבר שיש בו לרוקן מתוכן את הבקשה לסעד האכיפה ככל שזה נוגע להשבת התובע למשרת מנהל בית הספר.


סוף דבר


אשר על כן, הבקשה נדחית. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בגין ההליך הזמני בסך כולל של 1,500 ש"ח אשר ישולמו לידי הנתבעת תוך 30 ימים מעת שתומצא ההחלטה לתובע. הצדדים רשאים, תוך 15 ימים מעת שתומצא להם ההחלטה, לעתור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשה כי תינתן להם רשות לערער עליה.
עד יום 1.7.13 יתנו שני הצדדים לבית הדין הודעה בכתב בה יבהירו, לאור העובדה כי מנכ"ל עירית שפרעם מר עומר מלק משמש נציג ציבור בבית דין זה, האם לעמדתם מתקיים קשר בין נציג הציבור עומר מלק (להלן- מלק) לבין התובענה כאן, כאמור בהנחיה 1-11/12 של נשיאת בית הדיון הארצי לעבודה שכותרתה "כלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: 'קשר' של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה". כן יבהירו הצדדים בהודעתם האם לאור זאת יש מקום להעברת בירור התובענה לבית דין אזורי לעבודה באזור שיפוט אחר.


התיק יובא לעיוני ביום 5.7.13 לשם מעקב אחר הודעת הצדדים בנוגע לשאלה האם מתקיים קשר בין נציג הציבור מלק לבין התובענה כאן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון