מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

הועדה קבעה כי המערער אינו סובל ממגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם בדבר גמלת ניידות שבין ממשלת ישראל למשיב (להלן: הסכם הניידות), ולפיכך דחתה את הערר.

על החלטה זו הוגש הערעור שבפניי.

2. טענות הצדדים בקליפת אגוז:

לטענת המערער, החלטת הוועדה אינה סבירה, אינה מנומקת וסותרת אישור רפואי של ד"ר ליפקין מיום 24.1.13, שם נרשם כי: "עקב חולשה ברגל ימין מתקשה בהליכה למרות שימוש בסד פיני". לטענתו, נוכח ממצא זה, ניתן היה לקבוע כי מצבו הרפואי של המערער תואם לסעיף הליקוי הקובע מגבלה בניידות עקב "שיתוק - תנועה בלתי רצונית בשרירי רגליים".
מוסיף וטוען המערער כי ד"ר ליפקין אבחן כי המערער סובל מ-"drop foot", מחלה הגורמת למחלות מוטוריות קשות כתוצאה מנזק לשרירים, עצבים ושיתוק.

לטענת המשיב, לא נפל פגם בהחלטת הוועדה. הוועדה נתנה דעתה לכך שהמערער משתמש באביזר עזר, נתון אותו ציין ב"כ המערער, כמפורט בסעיף 5.א לפרוטוקול.
המשיב הוסיף כי אין באישור הרפואי מיום 24.1.13 אבחנה לפיה "למערער תנועה בלתי רצונית בשרירי הרגליים" וממילא מדובר בציטוט חלקי של סעיף הליקוי.
עוד טען המשיב כי אף האבחנה של -"drop foot" אינה מופיעה ברשימת האבחנות במסמך קופת החולים ואף לא בפרוטוקול הוועדה.

דיון והכרעה

3. לאחר שעיינתי במסמכים המצויים בתיק ולאחר ששבתי ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות. להלן אפרט את נימוקי הכרעתי.

4. הלכה פסוקה וידועה היא בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. כבר נקבע, כי במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל (ארצי) 10014/98 הוד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 (1999)). עוד נקבע, כי קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן (עב"ל (ארצי) 217/06 בן צבי – המוסד לביטוח לאומי, (22.6.2006)).

בנוסף יצוין כי אחת מהחובות המוטלת על הוועדה הרפואית לעררים, בהיותה גוף מעין שיפוטי היא חובת ההנמקה על מנת לאפשר ביקורת שיפוטית של בית הדין על החלטותיה (דב"ע (ארצי) שם/01-1318 עטיה – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60 (1983)). אשר לחובת ההנמקה, עליה להיות ברורה ומפורשת אשר ממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא גם בית הדין יוכל לעשות זאת ולבחון האם הועדה נתנה פירוש נכון לחוק (דב"ע (ארצי) מג/1356 – 01 לביא – המוסד לביטוח לאומי , פד"ע יז 130 (1985)).

5. בענייננו, הוועדה עיינה בתיקו הרפואי של המערער, ושמעה את תלונותיו.
כמו כן, רשמה הוועדה את ממצאיה באשר לתיאור הליכתו של המערער, והשימוש במכשירי עזר ותמיכה, כדלקמן:

" נכנס לחדר בכוחות עצמו, לובש פרינאל ספלינט על רגל ימין קשור לנעל. נתמך במקל בנקודה אחת. צלקת קווית באורך 7 ס"מ בגובה מתני בקו האמצע. לאחר למינקוטמיה. אין הפרעות טרופיות. איו שינויי צבע. אין בגפה התחתונה שונות".
(סעיף 5.א לפרוטוקול).

הוועדה אף ערכה למערער בדיקה קלינית ופירטה את ממצאיה כדלקמן:
" החזרים קדמיים לא הופקו בגפיים תחתונות. הבדלי היקף בקבוצת שרירי השוק לרעת צד ימין(2-3). החזרים פלנטריים ופלקסיה. אין סימנים של נזק ב-CNS. ירידה בתחושה בצורת גרביים"
(סעיף ד.3 לפרוטוקול).

על סמך כל אלה, קבעה הוועדה את מסקנתה, כדלקמן:

" הנבדק סובל מסכרת מזה 15 שנה. בבדיקה הנוירלוגית של היום נוירופטיה סוכרתית בעיקר תחושתית ללא מגבלות מוטוריות אשר ניתנות ליישום ברשימת ליקויים קיימת. הוועדה מאשרת את החלטה הוועדה המחוזית ודוחה את הערר"
(ההדגשות אינן במקור, ש.א, סעיף ו.1 לפרוטוקול).


6. טענת המערער לפיה החלטת הוועדה אינה סבירה ואינה מנומקת - דינה להידחות. החלטת הוועדה מנומקת, יש בה התייחסות לטענות המערער והיא מבוססת על ממצאי בדיקתה ועל המסמכים הרפואיים שעמדו בפניה. כמו כן, ניתן לעקוב בנקל אחר הלך מחשבתה של הוועדה ואחר הסיבה בשלה דחתה את ערר המשיב, זאת לאור קביעתה כי המערער אינו סובל ממגבלות מוטוריות, אלא מנוירופטיה סוכרתית, בעיקר תחושתית.

7. כמו כן, אין לקבל את טענת המערער לפיה החלטת הוועדה סותרת האישור הרפואי ערוך ע"י ד"ר ליפקין מיום 24.1.13, זאת מכמה טעמים.
ראשית, הכלל הוא שוועדה רפואית הדנה בעניינו של נבדק, צריכה לציין את עיקר המסמכים שהיו לפניה ואשר הניעו אותה לקבוע את אשר קבעה, כאשר לא קיימת חובה להיכנס לפרטי כל מסמך ומסמך. המסמך הרפואי מיום 24.1.13 ערוך על ידי ד"ר ליפקין אינו מהווה חוות דעת ערוכה כדין עם המלצה על אחוזי נכות, ולפיכך ממילא לא חלה על הוועדה החובה להתייחס אליו באופן ספציפי בהחלטתה.
שנית, בשונה מממצאיו של ד"ר ליפקין, ממצאי הוועדה הינם כי המערער אינו סובל ממגבלות מוטוריות, אלא מנוירופטיה סוכרתית בעיקר תחושתית.
קביעתה זו של הוועדה, היא קביעה רפואית, הנמצאת בתחום סמכותה הבלעדי של הוועדה, ובית הדין אינו מוסמך "להיכנס לנעליה" ולהתערב בה.
בהתאם להלכה, שעה שהממצאים הרפואיים שמצאה הוועדה שונים מאלה ששימשו תשתית עובדתית למומחה שהכין את חוות הדעת מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים תהיינה שונות". מכאן, כי קביעה בדבר השוני בממצאים, דיה כדי לצאת חובת הנמקה עניינית ומנומקת (דב"ע נא/ 122-99 חיים רייזלר נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע כג 169).
הדברים יפים מקל וחומר שעה שעסקינן במסמכים רפואיים שאינם מהווים חוות דעת ערוכה כדין.
שלישית, למקרא סעיף 5א לפרוטוקול, ניכר כי הוועדה היתה ערה לעובדה כי המערער משתמש בסד, כפי שציין ד"ר לפיקין במכתבו, אולם קבעה את מסקנתה על סמך בדיקתה הקלינית. לא מצאתי בכך כל פסול.

8. אף טענת המערער לפיה היה על הוועדה לקבוע כי מצבו הרפואי תואם לסעיף הליקוי הקובע מגבלה בניידות עקב "שיתוק - תנועה בלתי רצונית בשרירי רגליים"- דינה להידחות.

עיון בסעיף 7(א)(ג)(1) להסכם הניידות מעלה כי זה מקנה 80% אחוזי נכות בגין מצב רפואי כדלקמן:

"שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים התחתונות עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה"

משהוועדה לא מצאה כי המערער סובל משיתוק ו/או מתנועות בלתי רצוניות בשרירי הרגליים, לא נפלה טעות בכך שלא יישמה סעיף ליקוי זה על מצבו של המערער.
לאמור לעיל יש להוסיף כי אף באישור הרפואי מיום 24.1.13 לא מצויה אבחנה לפיה "למערער תנועה בלתי רצונית בשרירי הרגליים".

9. אין לקבל אף את טענתו הנוספת של המערער לפיה מחלת ה-"drop foot" ממנה הוא סובל לטענתו גורמת למחלות מוטוריות קשות כתוצאה מנזק לשרירים, עצבים ושיתוק, שכן טענה זו היא טענה רפואית מובהקת, שבית הדין אינו מוסמך, ואף אין לו הכלים, לדון בה, ובשים לב לקביעת הוועדה לפיה המערער אינו סובל ממגבלות מוטוריות.

10. משאין בנימוקי המערער כל נימוק משפטי המצדיק התערבותו של בית הדין בקביעת הוועדה, דין הערעור להידחות.
11. סוף דבר
א. הערעור נדחה.
ב. כמקובל בהליכים שעניינם זכויות מתחום הבטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות חרף דחיית הערעור.


הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה בתוך 30 יום מיום המצאתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון