תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים, לשנים 1998-2006, בסכום של 82,256 ₪, שהוגשה על-ידי עיריית בני-ברק (להלן: "העירייה"), כנגד שלושה נתבעים.

עילת התביעה כנגד הנתבעים 1 ו- 2 (להלן: "אברמוביץ"), מבוססת על היותם שוכרים בנכס ברחוב מינץ 15 בבני-ברק (להלן: "הנכס") ואילו כלפי הנתבע 3 (להלן: "אייזנברג"), מכוח היותו בעליו של הנכס.

טענות סף:
טענות הסף שהועלו בסיכומים, בעניין ההתיישנות והעדר היריבות נדונו על-ידי בית-המשפט והוכרעו בהחלטה מיום 14.10.09. בית המשפט קבע, כי לגבי אברמוביץ' קיימת התיישנות לגבי כל חוב שנוצר לפני יום 26.03.99 ואילו טענת העדר היריבות, נדחתה.

לגבי אייזנברג נקבע, כי החוב שקדם ל- 15.07.01 התיישן, בהתאם הורה בית-המשפט על הקטנת סכום התביעה כנגד אייזנברג.

טענה נוספת, בעלת גוון של טענת סף הועלתה על-ידי אייזנברג, הטוען לדחיית התביעה ללא צורך בשמיעת ראיות. בדבריו מסתמך הלה, על מה שהוא מכנה "הודאת בעל דין". כוונתו למוצג 10, שנערך על-ידי העירייה ביום 08.04.08, המהווה אישור להעברת זכויות אצל רשם המקרקעין, הניתן כאישור לתשלום החובות לעירייה, למועד עריכתו. אלא שאין המדובר בהנחה חלוטה, נוכח ההסתייגות הכלולה במוצג 10 ומנוסחת כך:

"אישור זה אינו משחרר את בעל הנכס /או המחזיק ו/או מי שהחזיק בו ..., מתשלום חוב שהיה רובץ על הנכס בזמן מתן אישור זה, בנסיבות כדלקמן:חוב אשר לא נתגלה מכל סיבה שהיא ו/או לא נדרש מהמבקש, ולכן לא שולם על ידו בזמן מתן האישור.
חוב אשר על פי דין לא ניתן לדרוש מהבנק, אולם ניתן לדרוש מ"גורם אחר".


לניכחה, אין מקום להיענות לבקשה וזו נדחית.

מכאן, לגופי הדברים:

אברמוביץ טוענים, כי אין הם צריכים לשאת בחוב, הואיל והחזיקו בנכס משך שנה אחת בלבד (01.09.97-31.08.99). בסיומה, הודיעו לעירייה על סיום החזקתם ופרעו את מלוא חוב לתקופה זו.
אייזנברג טוען, כי אין הוא חב בתשלומי המים והארנונה, הואיל והנכס היה מושכר לאחרים במשך כל התקופה והעירייה סירבה לבקשתו לשינוי שם מחזיק.
לטענת העירייה, לא נמסרו אצלה הודעות שינוי מחזיק, לא מטעם אייזנברג ואף לא מטעם אברמוביץ'.

דיון בטענות הצדדים:
החובה לשאת בתשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנכס, הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס (סעיף 8(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), תשנ"ג – 1992). סעיפים 325 ו- 326 לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה").
סעיף 325 לפקודה קובע כך:
"חדל אדם ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בנין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראות הפקודה, ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעיריה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים; אין האמור גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה."

סעיף 326 לפקודה קובע כך: "נעשה אדם בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם – ואם היתה כאן השכרה לתקופה של שנה או יותר, חייבים המשכיר או נציגו למסור לעיריה הודעה על העסקה כאמור, ובה יפרשו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר; כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו; בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה".

ומכאן לענייננו.
לפי הראיות שהוצגו בפני (מוצג מספר 1), שכרו אברמוביץ' מאת אייזנברג את הנכס, לתקופה שמיום 01/09/97 ועד ליום 31/08/98. ואולם, בפועל הודה אברמוביץ' בחקירתו, כי התגורר בנכס משך תקופה ארוכה יותר. תחילה, אמר כי "אולי הייתי 15 חודשים" (פרוטוקול מיום 27.11.12, עמ' 13, שורה 10). בהמשך טען, כי "יכול להיות שאמרתי לו שאגור עוד שנתיים, אבל מקסימום גרנו שם 14 חודש" (שם, שם, שורה 15). בהמשך, הודה כי "זה היה שנה פלוס חודשיים או שלושה" (שם, עמ' 15, שורה 24).
מכאן, כי גרסתו של אברמוביץ, לפיה החזיק בנכס לתקופה של שנה בלבד, נסתרת מתוך עדותו ואיננה אמינה.
לפיכך, לא מצאתי, כי ניתן ליתן בה אמון ולבסס על גביה ממצא עובדתי. בנקודה זו, יש להעדיף את עדותו של אייזנברג, שלא הופרכה, לפיה החזיקו אברמוביץ בנכס, לתקופה של שנתיים. הגם שאין הוא נוקב במועד ספציפי לסיום התקופה, אקבע, כי אברמוביץ' החזיקו בנכס לתקופה שמיום 01.09.97 ועד ליום 31.08.99. ממועד זה ואילך, יש לראות באייזנברג כמחזיק בנכס, אלא אם יוכיח שאחרים החזיקו במקומו וכי נמסרה על כך הודעה לעירייה.
אייזנברג הציג שני מוצגים (5 ו- 8), המלמדים על קיומם של שוכרים בנכס, בחלק מהתקופה ואולם, אישר, כי אין בידיו אסמכתא המוכיחה את טענתו בעניין מסירת הודעה על שינוי מחזיק: "אני לא איש נדל"ן או איש עסקים שמחזיק תיקים בבית. לא ראיתי בזה צורך" (שם, עמ' 14, שורות 4-5).
עוד אמר אייזנברג בחקירתו הנגדית, כי אין הוא זוכר כלל אם פנה לעירייה בעניין זה: "אני לא זוכר שהיתה פניה בכתב... לא זוכר שפניתי" (פרוטוקול יום 14.01.13 עמוד 30, שורות 3-5).
מכאן, כי אייזנברג לא הוכיח בסיס עובדתי כלשהו לתחולת הפטור מתשלום ארנונה לכל תקופת החיוב הנתבע, למעט זו שבה החזיק אברמוביץ בנכס.


לסיכום, הוכח, כי הנתבעים חייבים בתשלום ארנונה ואגרת המים, לתקופה הנדרשת בכתב התביעה, לפי החלוקה שציינתי לעיל ובכפוף למחסום ההתיישנות.


בטענת אייזנברג לעניין הפגם שנפל בתביעה הרטרואקטיבית, לא מצאתי טעם ולכן, זו נדחית.


סוף דבר
התביעה התקבלה בחלקה.
הנתבעים 1 ו- 2 חייבים בתשלום הארנונה ואגרת המים, לתקופה שמיום 26.03.99 ועד 31.08.99, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם - 1980.
הנתבעים 1 ו- 2 יישאו בהוצאות משפט, בסך של 3,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.
הנתבע 3 חייב בתשלומי הארנונה ואגרת המים, לתקופה שמיום 15.07.01 ועד 23.01.06, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם - 1980.
הנתבע 3 יישא בהוצאות משפט, בסך של 8,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי אגרה ?

 2. אגרת סבלות

 3. אגרת נוסע יוצא

 4. אגרת סעד הצהרתי

 5. החזר אגרת שירותים

 6. בקשה לפטור מאגרה

 7. בקשה להחזרת אגרה

 8. החזר אגרות והיטלים

 9. אגרת הנחת צינורות

 10. אגרת שמירה על מגרש

 11. חישוב אגרות והיטלים

 12. בקשה לקבל פטור מאגרה

 13. החזר אגרת חיבור למים

 14. פטור מאגרת בית משפט

 15. תקנה 14 לתקנת האגרות

 16. בקשה למתן פטור מאגרה

 17. אגרת חפירה באתר עתיקות

 18. אגרות בית הדין לעבודה

 19. תשלום אגרה לבית המשפט

 20. בקשה להחזר מחצית האגרה

 21. אגרת תביעה להסרת קיפוח

 22. בקשה לדחיית תשלום אגרה

 23. תשלום מחצית שניה של האגרה

 24. אי תשלום אגרת המרצת פתיחה

 25. פסיקה בנושא אגרת בית משפט

 26. תובענה ייצוגית אגרת שמירה

 27. תנאים לפטור מאגרת בית משפט

 28. אי יכולת לשלם אגרת בית משפט

 29. פטור מאגרת בית הדין לעבודה

 30. הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

 31. מחיקת תביעה בשל אי תשלום אגרה

 32. גביה לא חוקית של אגרת חיבור מים

 33. אגרת פינוי אשפה למוסדות בריאות

 34. בקשה לדחיית אגרה ופטור מעירבון

 35. האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

 36. תביעה בנושא אגרת שילוט בתל אביב

 37. הוכחת מצב כלכלי לצורך פטור מאגרה

 38. תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

 39. גביית יתר של אגרות תיעול וסלילה

 40. ערעור על דחיית בקשה לפטור מאגרה

 41. בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

 42. בקשה לפטור מאגרה בגלל גובה התביעה

 43. דחיית תשלום אגרה ע''י חברה בע''מ

 44. בקשת סעד הצהרתי כדי לחסוך באגרה ?

 45. התנגדות בעלי אגרות חוב להסדר נושים

 46. בקשה לפטור מאגרת בית המשפט העליון

 47. אגרת סעד הצהרתי אשר מכיל סעד כספי

 48. פטור מאגרת בית משפט בתביעת נזיקין

 49. בקשת מפרק חברה לפטור מאגרת בית משפט

 50. אגרת בית משפט בתביעת פיצויים עונשיים

 51. אישור תביעה ייצוגית בנושא אגרת שמירה

 52. אגרות שונות בבתי משפט בתביעות דומות ?

 53. ביטול פסק דין בהסכמה לגבי גובה האגרה

 54. אגרת בקשה לרישום עסקה - תביעה ייצוגית

 55. ביטול הסכם פיתוח - החזר אגרות והיטלים

 56. פטור מאגרה ערעור על החלטת ראש ההוצל''פ

 57. מחיקת ערעור עקב אי תשלום אגרת בית משפט

 58. הגשת תביעה על סכום נמוך יותר לצורכי אגרה

 59. חלוקה אסורה של אגרות חוב - תביעה ייצוגית

 60. תשלום אגרת בית משפט ע''י הצד הזוכה במשפט

 61. בקשה לפטור מאגרה - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 62. פטור מאגרה בתביעה על סך 100 מיליון שקלים

 63. פטור מאגרת בניה שיכוני עולים וזוגות צעירים

 64. האם נכה 100% זכאי לקבל פטור מאגרת בית משפט ?

 65. בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

 66. היקף שעות העבודה וסכום האגרה בבקשה לקבלת מידע

 67. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 68. תביעה ייצוגית בנושא אגרות יבוא מזון משרד הבריאות

 69. התיישנות תביעה שנמחקה מחמת אי תשלום אגרת בית משפט

 70. אגרת תביעה אזרחית לפיצוי כספי על עבירות מין במשפחה

 71. בקשה לפטור מתשלום אגרת בית משפט בהעדר יכולת כלכלית

 72. אגרות שונות בביה"ד הרבני ביחס לביהמ"ש לענייני משפחה

 73. מניעת גישה לערכאות: טען כי מצבו הכלכלי קשה וקצבתו נמוכה מאוד

 74. תביעה שהוגשה בפטור מאגרה מכוח תקנה 19(7) לתקנות בתי משפט (אגרות)

 75. אגרה מופחתת בתביעת נזיקית בגין עבירת מין גם בביהמ"ש לענייני משפחה

 76. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 77. תביעה ייצוגית להחזר של כספי אגרות חברה שנתיות לפי ס' 9 לתוספת לתקנות החברות - אגרות

 78. בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון