תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה

תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה בסכום של 30,600 ש"ח

עפ"י הנטען בכתב התביעה, בעקבות עסקה לרכישת קרקע על ידי הנתבע מר זידאן נעים (להלן: "הנתבע") ורוכשים נוספים, עסקה שהתובע עצמו תיווך בה בין בעל הקרקע לבין הנתבע ויתר הרוכשים, ולנוכח מצוקתו הכלכלית של הנתבע, הסכים התובע להלוות לאחרון סכום כסף בסך של 40,600 ש"ח אשר שולם לו באמצעות שיק בנקאי מספר 60423 הנושא תאריך 1.10.2004 (להלן: "השיק הבנקאי"). התובע הוסיף, כי הנתבע חתם על השיק הבנקאי מאחור וכי הוא עצמו (התובע) דאג למסור אותו למוכר.

לטענת התובע, הנתבע החזיר לו סכום של 10,000 ש"ח בלבד מתוך סכום ההלוואה, ולכן עתר הוא במסגרת התביעה דנן לחייבו בתשלום יתרת החוב שעומדת על 30,600 ש"ח בערכי קרן.

לעומת זאת, הנתבע הכחיש את טענת התובע כי לווה ממנו סכום כסף כלשהו והכחיש כי החזיר לו סכום של 10,000 ש"ח על חשבון החוב. הנתבע הוסיף, כי השיק הבנקאי הוצא לאחר שהפקיד כסף מזומן בבנק ומשך כנגדו את השיק.

בישיבת יום 5.5.2010 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה יוכרע התיק עפ"י בדיקת פוליגרף שתיערך לשני הצדדים ותוצאותיה יחייבו אותם ויכריעו את גורל התביעה.

בהתאם לאמור בוצעה בדיקת הפוליגרף במכון פוליגרף מוכר ועפ"י ממצאי הבדיקה התובע יצא דובר שקר ואילו הנתבע דובר אמת. על אף התוצאה הברורה אשר יצרה ציפייה כי התיק עומד בפני סיום, ב"כ התובע בקש להטיל ספק בתוצאות אלו וביקש לחקור את המומחה, מר בנימין עזורי , אשר ערך את הבדיקה הן לתובע והן לנתבע (להלן: "המומחה").

במסגרת בדיקת הפוליגרף אשר נערכה לתובע ביום 16.6.2010 התובע נשאל מספר שאלות שהעיקריות לענייננו מביניהן הן שתיים: האחת, "האם נתת לזידאן נעים (הנתבע – ג'.ט.) את הצ'יק הבנקאי על סך של 40,600 ש"ח בקשר לעסקת מקרקעין?", והשניה: "האם זה נכון שזידאן נעים החזיר לך 10,000 ש"ח מתוך הצ'יק הזה?".

התובע השיב בחיוב על שתי השאלות הנ"ל, והמומחה מצא כי בתשובותיו אובחנו תגובות המצביעות על אמרות שקר.

ביום 22.3.2011 נערכה בדיקת פוליגרף לנתבע והוא נדרש להשיב, בין השאר, על השאלות הבאות: האחת, "האם סאלח (התובע – ג'.ט.) נתן לך צ'יק של בנק מזרחי על סכום של 40,600 ש"ח?", השניה, "האם נתת או החזרת לסאלח סך של 10,000 ש"ח?", והשלישית, "האם נתת בעצמך לפקיד בבנק כסף בתמורה לצ'יק הזה על סכום של 40,600 ש"ח?".

הנתבע השיב על השאלה הראשונה והשאלה השניה בשלילה ואילו על השאלה השלישית השיב בחיוב. המומחה בתורו מצא כי בכל התשובות של הנתבע אובחנו תגובות המצביעות על אמירת אמת.

למרבה הצער, זמן מה לאחר מכן הלך התובע לעולמו וכתב התביעה תוקן באופן שעיזבונו הפך להיות התובע בתיק.

כפי שציינתי מקודם, ב"כ התובע בקש לחקור את המומחה בחקירה נגדית לנוכח הספקות אשר עורר בקשר לאמיתות תוצאות בדיקת הפוליגרף כפי שהן מתועדות בחוות הדעת, וזאת לאור התיקונים והשינויים שנעשו על מסמכי תוצאות הבדיקה ולנוכח חוסר ההתאמה בין התוצאות שבמסמכי הבדיקה לתוצאות המפורטות בחוות הדעת. לטענת ב"כ התובע, בדף השאלות אשר הוצגו לנתבע (ת/2), נרשם על ידי המומחה כי הלה השיב בחיוב על השאלה "האם החזרת לתובע סכום של 10,000 ש"ח", אך משום מה בחוות הדעת נרשם כי הוא השיב על שאלה זו בשלילה, ואילו על השאלה "האם נתת בעצמך לפקיד בבנק כסף בתמורה לצ'יק על סכום של 40,600 ש"ח?" רשום במסמכי הבדיקה כי הנתבע השיב בשלילה ואילו בחוות הדעת רשום כי הנתבע השיב בחיוב.

במסגרת חקירתו לפניי טען המומחה כי הפער, או יש לומר ההיפוך של התשובות, נבע מטעות סופר שלו, אך אין לייחס לטעות זו כל משמעות מבחינת זיהוי תגובות של אמת או שקר. המומחה ציין עוד, כי גם אצל התובע אירעה טעות דומה כאשר נרשם 'כן' בזמן שהתשובה היתה 'לא', אלא שהוא גילה זאת מבעוד מועד ולכן הספיק לתקן זאת בכתב ידו על גבי תוצאות הבדיקה (ת/1) ולהזין למחשב את התשובות של התובע ללא הטעות הנ"ל ,ואילו אצל הנתבע הוא לא איבחן את הטעות בזמן אמת.

המומחה הוסיף, כי על אף שהבדיקה נערכה מזמן הוא יודע בוודאות כי מדובר בטעות סופר, ואף הודיע על קיומה עת מסר תשובות לשאלות ההבהרה אשר הופנו אליו. המומחה ביקש להדגיש יותר מפעם אחת, כי על אף שהוא עורך עשרות בדיקות בחודש, המקרה דנן נותר זכור לו היטב, כך גם תשובותיו של הנתבע, ולכן הוא יודע לומר בבטחון ובוודאות כי מדובר בטעות סופר.

בהיות המומחה צד ניטראלי ואובייקטיבי שאין לו כל אינטרס לגבי תוצאות התיק, ובשים לב להסבריו במהלך החקירה הנגדית בנוגע לטעות הסופר שאירעה לגבי שתיים מהתשובות שמסר הנתבע במהלך הבדיקה – אני מקבלת את דבריו באופן מלא ומאמצת את חוות דעתו כמשקפת את תוצאות הבדיקה שערך עבור שני בעלי הדין.

העניין האחרון שעומד לדיון היא טענת ב"כ התובע אשר טען כי המומחה לא התחשב במצבו הרפואי של מרשו, כחולה סרטן המטופל בתרופות למיניהן, כמצב שאמור היה למנוע ממנו לערוך את הבידקה, ולכן אין לייחס משמעות כלשהי לכך כי התובע לא יצא דובר אמת. הגם שאין מחלוקת כי התובע היה באותה עת חולה סרטן, אין בידי לקבל טיעון זה ולכך שתי סיבות: האחת, משום שאם התובע או בא כוחו סברו באותו זמן כי מחמת מצבו הבריאותי של התובע לא ניתן לערוך את הבדיקה, מדוע אם כן הסכימו מלכתחילה לקיימה. שנית, וזה העיקר לענייננו, המומחה הסביר היטב מדוע מצבו הרפואי של התובע לא השפיע על תוצאות הבידקה ואף דאג להסביר מהם הקריטריונים הרלוונטיים לשם בדיקת כשירותו של הנבדק לבצע את הבדיקה, ואצל התובע לא היתה כל מניעה כזו.

יוצא אפוא, כי לא נפל כל פגם בביצוע הבדיקה ובמצב דברים זה אני מקבלת את תוצאות בדיקת הפוליגרף במלואן. מתוקף כך, ועל יסוד ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים בדבר הכרעת התיק בבדיקת פוליגרף שתוצאותיה מחייבות את הצדדים, ולנוכח העובדה כי התובע יצא דובר שקר ואילו הנתבע דובר אמת, אני מורה על דחיית התביעה.

למעלה מן הצורך רואה אני לנכון להתעכב על טענת ב"כ התובע בנוגע לסתירות מהותיות שהתגלעו בגרסת הנתבע במהלך חקירתו הנגדית. לעניין זה אבקש להעיר שלוש הערות: ההערה הראשונה מתייחסת לכך, כי הצדדים הסכימו להכריע את המחלוקת בבדיקת פוליגרף ובדרך זו הסכימו לוותר על בירור המחלוקת בדרך של שמיעת ראיות, על כל המשתמע מכך. ההערה השניה היא, שבמהלך הדיון האחרון בו נחקר הנתבע בחקירה נגדית לצערנו התובע כבר לא היה בחיים, ולכן אין לדעת מה היתה מניבה חקירתו הנגדית אילו התקיימה. ההערה השלישית והאחרונה מתייחסת לעובדה כי התובע צירף מסמכי הבנק המעידים על כך כי הוציא שיקים בנקאיים לרוכשים האחרים בעסקת המקרקעין, אך משום מה נמנע מלהמציא תדפיס דומה לגבי השיק הבנקאי אשר מסר לטענתו לנתבע. הימנעות זו מצביעה על קשיים גם בגרסת התובע.

אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה.

בשים לב לדרך בה הסתיים התיק ולאור מכלול הנסיבות, איני עושה צו בגין הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת הלוואה

 2. הלוואה לחקלאים

 3. עורך דין הלוואות

 4. הלוואה אפותיקאית

 5. ביטוח הלוואה בבנק

 6. מחזור הלוואות בבנק

 7. הלוואה בשוק האפור

 8. פטור ערבים להלוואה

 9. זכרון דברים הלוואה

 10. הסכם הלוואה בין אחים

 11. הלוואה ללא תיעוד בכתב

 12. ערבות בעל פה להלוואה

 13. מהי הלוואה חוץ בנקאית

 14. הלוואה או השקעה בחברה

 15. תביעה בגין הסכם הלוואה

 16. הלוואה מובטחת במשכנתא

 17. הלוואה לנכה לקניית רכב

 18. הלוואה עומדת לרכישת רכב

 19. הלוואה כנגד שיעבוד דירה

 20. תביעה בגין הלוואה לחברים

 21. ביטוח הסכם הלוואת משכנתא

 22. ביטול הלוואה בשוק האפור

 23. סעיף פיצויים בהסכם הלוואה

 24. הלוואה לעמותה לפני פירוק

 25. חישוב החזר הלוואה לרכב נכה

 26. שיעבוד דירה כבטוחה להלוואה

 27. טענה כי ההלוואה הייתה מתנה

 28. תביעה להחזר הלוואה מבנק יהב

 29. גובה ריבית טופס הלוואה בבנק

 30. ביטול הסכם הלוואה חוץ בנקאית

 31. תביעה כספית להשבת כספי הלוואה

 32. תביעה להחזר הלוואה לאדם פרטי

 33. החזר הלוואה עומדת ביטוח לאומי

 34. צ'ק ביטחון להחזר הלוואה שחזר

 35. תביעה לקבלת פטור מהחזר הלוואה

 36. הלוואה או עסקה החייבת במע''מ

 37. פסק דין בתביעת השבת כספי הלוואה

 38. הסכם הלוואה ומשכון למראית עין

 39. תביעה להחזר הלוואה בתוך המשפחה

 40. הלוואה מביטוח לאומי לקניית רכב

 41. השקעת בעלים להבדיל מהלוואת בעלים

 42. ביטוח משכנתא נמוך מסכום ההלוואה

 43. ניכוי הלוואות מעביד על ידי הבנק

 44. רישום משכנתא כתנאי להלוואה מהבנק

 45. תביעה להחזרת כספים שהתקבלו כהלוואה

 46. הלוואה לצורך רכישת אגרת חוב להמרה

 47. הוכחת הלוואה פרטית בין שני אנשים

 48. תביעה בגין הלוואה לצורך רכישת עסק

 49. הלוואה מ"קופת נכדים" ללא מועד פרעון

 50. תביעה נגד פלסטיני בגין החזר הלוואה

 51. הלוואה לרכישת רכב להורים של ילד נכה

 52. מחלוקת בעניין גובה הלוואות בין אחים

 53. תביעה להחזר הלוואה בין קרובי משפחה

 54. תביעה להחזרת הלוואה בסדר דין מקוצר

 55. תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 56. תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה

 57. הלוואה מבני משפחה לתשלום אגרת בית משפט

 58. תביעה בגין הלוואה בפרויקט נדל"ן ברומניה

 59. תביעה עקב נטילת הלוואה בגין פרמיית ביטוח

 60. התניית הלוואה מהבנק בפתיחת תוכנית חיסכון

 61. ביטול הסכם הלוואה מחברת מיסטר מאני ישראל

 62. ביטול הסכם הלוואה מבנק בנק לאומי למשכנתאות

 63. חתימה על ערבות - מכתב מעו''ד על חוב הלוואה

 64. ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה משכון וערבות

 65. סעיף 26(ד)(1) לחוק הערבות - פרעון הלוואה מוקדם

 66. תביעה לשאת בעלויות הלוואה לצורך פרעון חוב של המנוח

 67. משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון