בעלות הקרן הקיימת לישראל על המקרקעין במושב

הקרן הקיימת לישראל הינה הבעלים הרשומים בשלמות של המקרקעין במושב בצרה, הידועים כגוש 8976 חלק מחלקה 27 וגוש 7743 חלק מחלקה 53 בהם נכלל משק מס' 38 (להלן: משק 38), וכן בגוש 8976 חלק מחלקה 15 בהם נכלל משק מס' 26 (להלן: משק 26).

2. התובע מנהל את המקרקעין הידועים כמשקים מס' 38 ו- 26 בהתאם לסמכותו עפ"י חוק מנהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

3. הנתבעים מחזיקים במשקים מס' 38 ו- 26 כחברי המושב, ועל כן הינם ברי רשות מתוקף המוסכם בינם לבין המושב עפ"י חוזה המשבצת. מקרקעין המשבצת הושכרו למושב על ידי התובע בהסכמי שכירות אשר התחדשו מעת לעת, והחוזה האחרון נחתם ביום 10.12.01 לתקופה מיום 1.10.01 ועד ליום 30.9.04.

4. בעקבות ביקורות שערך התובע בשנים 2004, 2005 ו- 2006 במשק 26 ובשנים 2000, 2001 ו- 2005 במשק 38, התברר כי הנתבעים עושים שימושים שאינם שימושים חקלאיים, במבנים המתוארים בכתבי התביעה שנבנו במקרקעין, ללא הסכמת הבעלים וללא אישורם, וכי חלק מהמבנים נבנו שלא כדין. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעים במסגרתה עתר בין היתר להפסקת השימוש הלא חקלאי ולהריסת המבנים הבלתי חוקיים.

5. ביום 1.5.13 הגיעו הצדדים להסכמות הבאות :
בתיק 2029/07 (משק מס' 38) לא יתבקשו ולא יינתנו צווי הריסה.
יינתן פסק דין כספי על סך מלוא התובענה בסך 165,967.96 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 18.1.07.
יינתן צו הפסקה ופינוי לשימושים החורגים במבנים המסומנים 1, 2, 3, 4, כמפורט בתשריט ת/1 ו- א, ב כמפורט בתשריט ת/2.
בית המשפט יכריע בשאלת הארכה שתינתן לשימושים, מספר התשלומים בהם ישולם סכום פסק הדין ובשאלת ההוצאות.

בתיק א' 2049/07 (משק מס' 26) יינתן צו הריסה בהתייחס לקרוואן המסומן 5 בתשריט ת/3.
יינתן צו הפסקה ופינוי לשימושים הלא חקלאיים למבנים המסומנים 1,5,7,8.
יינתן היתר לפיצול סעדים.
בית המשפט יכריע בשאלת הארכה שתינתן לשימושים ולהריסה ובשאלת ההוצאות.

6. התובע עותר בסיכומיו להורות על הריסת המבנים ופינוי השימושים החורגים לאלתר. לטענתו, התביעות בתיקים האמורים הוגשו בחודש ינואר 2007 בהסתמך על דוחות הפיקוח משנת 2000 ומשנת 2004, ומאז המשיכו הנתבעים לבצע את השימושים החורגים במקרקעין חרף ידיעתם על התנגדות התובע. בנסיבות אלו, לשיטתו, אין מדובר בדרישה לא סבירה להפסקה מיידית של השימוש. לכך הוסיף התובע כי מתן ארכה להפסקת השימושים החורגים יהא בה שליחת מסר לא ראוי לציבור לפיו "חוטא יצא נשכר".

7. התובע מבקש לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ראויים. לגישתו, בעת קביעת גבוה הסכום שייפסק יש להתחשב בשנים הרבות שחלפו ממועד עריכת דוחות הפיקוח בשנת 2000 (בתיק א' 2029/07) ובשנת 2004 (בתיק א' 2049/07), עת נודע לתובע על השימושים החורגים שמבצעים הנתבעים במקרקעין. בהקשר זה, לעמדתו, יש להתחשב במשאבים הרבים שנאלץ להוציא בניסיון להביא להפסקת השימוש, הבאים לידי ביטוי בשליחת מפקחים למקרקעין, טיפול משפטי, התקשרות עם מודד לעריכת תשריטים ועם שמאי לעריכת שומה לקביעת תשלום דמי השימוש הראויים.

8. אשר לפריסת התשלומים טוען ב"כ התובע כי לאחר בירור מול גזברות המינהל הובהר כי ניתן לחלק את התשלום בסך של 297,835 ₪ לכל היותר ל- 12 תשלומים שווים נושאי ריבית.

9. מנגד מבקשים הנתבעים בסיכומיהם ארכה בת 12 חודשים להפסקת השימוש במבנים שלגביהם יינתן צו ההפסקה, על מנת לאפשר להם להכשיר את הפעילות במבנים, או לחילופין לאפשר להם התארגנות ראויה לקראת הפינוי. ב"כ הנתבעים מפנה לפסקי דין שונים בהם ניתנו ארכות של 12 ו16 חודשים.

10. כמו כן מבקשים הנתבעים שלא להטיל עליהם הוצאות מאחר ולא התקיימה ישיבת הוכחות בתיקים שבכותרת, והצדדים הגיעו להסכמות ביניהם בנוגע למרבית מרכיבי התביעה.

11. אשר לפריסת התשלומים מבקשים הנתבעים בתיק 2029/07 להתחשב בהסכמתם לסיים את התיק ביחס לסעד הכספי מבלי להידרש להליך הוכחות ולחקירת השמאי, ובשל כך יש לאפשר להם פריסה סבירה של סכום פסק הדין ל- 48 תשלומים.

ארכה
12. בעניין פרק הזמן להפסקת השימוש הלא חקלאי, יש להפנות לפס"ד בע"א 3244-12-12 אונגר נ. מינהל מקרקעי ישראל ואח' שם קבע כב' בית המשפט המחוזי בעניין דומה כי תינתן ארכה של שנה להפסקת השימוש הלא החקלאי. איני סבורה כי נסיבות הנתבעים שבפני שונות.
באשר לצו ההריסה מאחר ומדובר במבנה שאינו חוקי על הנתבעים לסלקו תוך 6 חודשים.

הוצאות משפט
13. תיק 2029/07- בנסיבות העניין ונוכח העובדה שבכתב התביעה עתר התובע להורות על הריסת המבנים הבלתי חוקיים, הנתבעים נאלצו להתגונן כנגד טענה זו ולבסוף חזר בו הנתבע מעתירה זו, לא מצאתי מקום לחייב בהוצאות.
תיק 2049/07- בנסיבות העניין, ונוכח העובדה שבכתב התביעה עתר התובע להורות על הריסת המבנים הבלתי חוקיים מבלי לפרט לאלו מבנים הוא מתכוון ולבסוף צמצם עתירותו למבנה הקראוון בלבד, לא מצאתי מקום לחייב בהוצאות.

14. לאור האמור, נפסק בזה כדלקמן:
א. ניתן בזאת צו מניעה קבוע לפיו על הנתבע בתיק 2029/07 או מי מטעמו להימנע
מלהשתמש במקרקעין שימושים שאינם חקלאיים במבנים המסומנים 1, 2, 3, ו-4 בתשריט ת/1 ובמבנים א, ב בתשריט ת/2.
ב. ניתן בזאת צו מניעה קבוע לפיו על הנתבעים בתיק 2049/07 או מי מטעמם להימנע
מלהשתמש במקרקעין שימושים שאינם חקלאיים במבנים המסומנים 1, 5, 7 ו-8.
ג. צווים אלו יכנסו לתוקף בתוך 12 חודשים מהיום על מנת לאפשר לנתבעים, ככל
שיימצאו לנכון וניתן יהיה לעשות כן, לפעול להסדרת השימושים בתקופה האמורה.
ד. ניתן בזאת צו עשה לפיו על הנתבעים בתיק 2049/07 לסלק מהמקרקעין את הקרוואן
המסומן 5 בתשריט ת/3, וזאת תוך 6 חודשים .
ה. ניתן לתובע היתר לפיצול סעדים בתיק א' 2049/07.
ו. אני מחייבת את הנתבע בתיק א' 2029 לשלם לתובע סך של 165,968 ₪ בצירוף
הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 18/1/07 ועד לתשלום בפועל. סכום זה ישולם ב18 תשלומים שווים ורצופים החל מ10/10/13 ומדי 10 לכל חודש .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חברות במושב

 2. חוב מים למושב

 3. ועד מקומי במושב

 4. בניית גדר במושב

 5. זכויות במשק במושב

 6. בנים חוזרים במושב

 7. תנאי קבלה למושבים

 8. פרויקט נדל''ן במושב

 9. בניית תחנת דלק במושב

 10. חובות של חקלאי במושב

 11. הקצאת מגרש בהרחבת מושב

 12. רישום חוכר לדורות במושב

 13. אי שוויון בין חברי מושב

 14. תביעה נגד מושב בית נקופה

 15. התנגדות לבניית לולים במושב

 16. זכויות ילדים של חבר מושב

 17. נוסע לא חגור במושב האחורי

 18. שימוש לא חקלאי במשק במושב

 19. הגדלת מכסת חלב חקלאים במושב

 20. ביטול העברת זכויות במשק במושב

 21. אי הכללה בהגרלה להקצאת מגרשים במושב

 22. הפקדת תוכנית לבניית תחנת דלק במושב

 23. תביעה בגין קניית יחידת מגורים במושב

 24. התנגדות להרחבת מושב הוספת יחידות דיור

 25. נזק לרכב על ידי שער חשמלי בכניסה למושב

 26. זכאות להחזיק במקרקעין (כרם ענבים) ליד מושב

 27. בעלות הקרן הקיימת לישראל על המקרקעין במושב

 28. ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב לתכנית שינוי קווי בניין במושב

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון