תאונה עם משאית במהלך העבודה

התובע נהג על משאית בבעלות מעבידתו דן הובלות ובנייה בע"מ. כתוצאה מהתאונה נהרגו נוסעות רכב פרטי שהיה מעורב בתאונה. התובע נפגע בחלקי גוף שונים.

2. התובע טופל שמרנית בקהילה.

3. לאחר מאבקים משפטיים ארוכים ומרובים העמידו הוועדות הרפואיות ליד המל"ל את נכותו של התובע על 10%. בקשתו של התובע לדחות את הקביעות ולהסתמך על קביעותיהם של מומחי בית המשפט – נדחתה.

4. ב – 6 חודשים שקדמו לתאונה עבד התובע כנהג משאית – מערבל בטון. הוא השתכר 6,400 ₪ לחודש. סכום זה כשהוא צמוד להיום ונושא ריבית אמצע תקופה עומד על – 10,702 ₪.

5. לאחר התאונה חזר התובע בתשובה ולא שב לעבודה.

הנכות הרפואית
6. הנכות הרפואית המשוקללת עומדת על 19%.

הנכות התפקודית
7. השימוש שנעשה במינוח "נכות תפקודית" איננו אחיד, ולעתים יש בו כדי להטעות. הנכות התפקודית באה להצביע על מידת הפגיעה בתפקוד שיש בנכות הרפואית. היא באה להצביע על מידת ההגבלה בדרך-כלל שיש בנכות הרפואית שנגרמה לתובע. אך אין לעשות שימוש במונח כדי לבטא את מידת ההשפעה של הנכות על התובע המסוים בהתחשב במקצועו או בעיסוקו, את סיכוייו לחזור ולעסוק בהם, או את ההגבלה שיש לו לעסוק בהם. למידת השפעתה על כושר השתכרותו של התובע המסוים יינתן ביטוי, אך זה לא ייכלל במסגרת המונח "נכות תפקודית" [ע"א 3049/93 גירוגיסיאן נ' רמזי, פד"י נב [3] 792].

הלכה היא כי "... כשאין לבית המשפט נתונים הולמים אחרים לקביעת כושר הפסד ההשתכרות, רשאי בית המשפט לחשב הפסד זה על פי שיעור אחוז הנכות לצמיתות של התובע עקב התאונה, כמשקף את שיעור הפסד כושר ההשתכרות. ... השאלה היא האם בפועל מגבילה נכותו, או עתידה להגביל, את כושר השתכרותו. ואם כן - האם ההגבלה, על פי הראיות או אומדנת בית המשפט, היא בשיעור הדומה לשיעור הנכות. ברי, שקורותיו של התובע מיום התאונה ועד מועד פסק הדין יש בהם להשליך וללמד בדבר קיומה או אפשרות קיומה של הגבלה כזו." [ע"א 286/89, קז נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב ["הפול"], פורסם בנבו].

8. נכותו הנפשית של התובע בשיעור 10% נקבעה כאמור לפי סעיף 34 [ב] לתקנות בנוסחו דאז. נכות זו מבוססת כולה על הערכת תפקודיות:

34. (א) ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל 0%

(ב) ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 10%

(ג) ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 20%

משמע, נמצאו אצל התובע סימנים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה.

9. נכות א.א.ג. של התובע בשיעור 10% נקבעה לפי סעיף 72 [4] ד' 2. נמצא שהתובע סובל מטינטון: הסעיף קובע:

(ד) חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית)
(I) ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור 0%
(II) עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור 10%
(III) כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו

דרך כלל הפסיקה אינה מייחסת לנכות זו משמעות תפקודית. על כן על פני הדברים הנכות התפקודית הנגזרת מסעיפי הנכות הינה בשיעור ל 10%.

הפגיעה בכושר השתכרותו של התובע
10. כעת יש לבחון את השלכותיהן של המגבלות שנגרמו בתאונה על כושר השתכרותו של התובע הספציפי. התובע חדל לעבוד לאחר התאונה. איני סבורה שכושר השתכרות נפגע כדי 100%. אף לו העמדתי את הפגיעה בכושר השתכרותו על 19%, כפי הנכות הרפואית ומבלי לבחון את המגבלות לגופן, טענת התובע בעניין זה מופרזת. כך התנהלותו היום במהלך חקירתו בישיבת ההוכחות, גילתה האדרה. מר דן נחום, מנהל מעבידתו לשעבר העיד היום, הוא שיבח את התובע כאדם אמין, אכפתי ומקצועי. לא הוברר מדוע נמנע מהתובע לשוב לעבודה אצל מעסיק זה או אחר, או למצוא עבודה אחרת. לא הוברר מדוע לא פעל התובע לשילוב במסגרת של שיקום. מעדותו היום הבנתי שהוא מעדיף את המסגד ואת השהייה בביתו מסיבות שלפחות מרביתן אינן קשורות לתאונה.

11. ביום 6.12.01 שלל משרד הבריאות – המכון לגהות ובטיחות את רישיונו של התובע לנהוג על משאית. זאת ביום 6.12.01. הטעם לכך: כושר נהיגה לקוי עקב אי התאמה אישיותית. אך רופא המכון ד"ר חמדאן כתב ש"נדון בהעלאת הדרגה בעוד שנה לאחר ביקורת אצלנו". התובע לא פנה להערכה מחודשת. התובע העיד היום שיש לו הפרעות שינה וסבל גופני, שחזר בתשובה ומתפלל חמש פעמים ביום במסגד. כמו כן העיד שילדיו מביאים לו לדרישתו מים ומזון למיטתו. הוא נשאל מדוע אינו עושה זאת בעצמו שכן הוא מסוגל ללכת והשיב "לא יודע, רגיל ככה" [עמ' 19]. כמו כן באופן תמוה השיב שאינו יודע מה גילם של ילדיו [עמ' 18]. הוא העיד בהרכנת ראש ולא הותיר רושם טוב. התובע ניסה להציג כי הינו שבר כלי. ניסיון זה אינו מתיישב עם המציאות. על כן נותרה עמימות באשר לכושר השתכרותו במומו ועמימות זו רובצת לפתחו של התובע.

מאחר שכך, הבסיס הראציונאלי היחד לקביעת הפגיעה בכושר ההשתכרות הוא הנכות הפסיכיאטרית, היינו 10%.

נזק מיוחד

הפסדי השתכרות לעבר
12. התובע שהה באי כושר מלא משך 15.5 חודשים. הפסדיו בתקופה זו :
10,702 ₪ X 15.5 = 165,881 ₪.

13. לאחר מכן ועד היום: 10,720 ₪ X 151 חודשים X 10% = 161,872 ₪.

עזרת הזולת לעבר
13. התובע לא זימן לעדות בני משפחה אשר יכולים היו להעיד על עזרה מוגברת.

14. יחד עם זאת לאור התמשכות תקופת אי כושר וסבלו של התובע, אני מקבלת שהתובע נזקק לעזרת משפחה מוגברת. מצאתי לפסוק לו סכום לפי אומדן - 5,000 ₪.

הוצאות ונסיעות לטיפולים בעבר
15. התובע לא הגיש קבלות. ככל מכוסות הוצאות התאונה על ידי המל"ל בהיותה תאונת עבודה.

16. אך אני מקבלת שההוצאות אינן מכוסות במלואן, התובע נדרש להשתתפות עצמית, קיימות הוצאות כלליות שקשה לכמתן. אני פוסקת לתובע לפי אומדן סכום של 6,000 ₪.

נזק כללי

הפסדי השתכרות לעתיד; הפסדי פנסיה; תנאים סוציאליים
17. גם כאן נחשב בהתאם לגריעה של 10% מכושר ההשתכרות ועד לגיל 67. אלא כאן יש להביא בחשבון את עדותו העכשווית של הנהג אברהים חמודה. אברהים העיד היום ואף הגיש תלושי שכר, כי שכרו כיום כנהג משאית עומד על 9,000 ₪ לחודש. עדותו עשתה רושם טוב, הוא תמך אותה במסמכים, רמת השכר תואמת בסך הכל את רמת השכר של התובע לאחר שיערוך מיטיב. איני נזקקת ללוחות סטטסיטיים. להלן החישוב:

9,000 ₪ X 10% X היוון עד גיל 67 = 137,000 ₪.

18. לכך יש להוסיף הפסד תנאים סוציאליים בשיעור של 7% = 9,600 ₪.

הוצאות ושונות לעתיד
19. מצאתי לפסוק לתובע בגין מכלול נכויותיו ומגבלותיו סכום של 15,000 ₪.

נזק לא ממוני
20. מוסכם – 45,000 ₪.

סה"כ = 545, 353 ₪.

בניכוי
תגמולי המל"ל – 155,525 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית אמצע תקופה לכל אחד מהתשלומים – ב"כ הנתבעת יגיש שיערוך עדכני.סוף דבר
הנתבעת תשלם לתובע 545,353 ₪ בניכוי תגמולי המל"ל – להלן "החוב הפסוק".

כמו כן תשלם אגרת משפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% + מע"מ מהחוב הפסוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון