התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה ועל כן נכותו בתחום זה נקבעה באופן שרירותי.

2.2 הוועדה לא התייחסה כלל לאישור רפואי מהותי של פרופ' שחאדה מומחה סכרת מתאריך 29/9/13 שקבע כי המערער סובל מפגיעה נוירולוגית קשה ומאיזון מטבולי גרוע.

3. טענות המשיב:

3.1 מדובר בתיק נכות כללית כשבעבר הנכות בגין אין אונות נקבעה כבר בשנת 2010.
המערער לא הציג וגם לא טוען שהוא הציג מסמכים חדשים הנוגעים להחמרה במצבו.
יתרה מכך, בפני הוועדה מדרג ראשון המערער כלל לא התלונן על אין אונות.
בערר מופיעה תלונה כללית, "חרף תלונות שכאמור לא היו על אין אונות לא הועמד לבדיקת מומחה", משאין מסמכים המעידים על החמרה ומשלא הייתה תלונה בפני הוועדה מדרג ראשון והטענה בערר היא כללית ואף היא אינה נסמכת במסמכים, לא נפל פגם משפטי.

3.2 לעניין הסכרת – המסמך של פרופ' שחאדה אינו מציין פריט ליקוי, קובע כי המערער סובל מנוירופתיה סוכרתית פריפרית, קביעה זו זיהה לקביעת הוועדה בדבר נוירופתיה סינסורית, מכל מקום הוועדה מיישמת במערער את פריט הליקוי 4 (6) (א) שהוא הפריט המקסימאלי בנוירופתיה.
גם לפי מסמך המומחה לא ניתן ליישם במערער פריט ליקוי אחר והמומחה אף לא קובע איזה פריט ליקוי יש ליישם במערער.
המערער לא טוען כי פריט הליקוי 4 (7) יכול להתקיים במערער, שכן פריט זה דורש שלושה סיבוכים לפחות ואילו למערער קיים סיבוך אחד בלבד.
גם אילו היינו אומרים כי מדובר במסמך מהותי, הרי שמדובר בהחזרת סרק שאין בה כל ממש וכל תועלת למערער כמו גם מהווה בזבוז כספי ציבור.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:
4. במסגרת סמכותו של בית הדין לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן בית הדין האם טעתה הוועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, התעלמה משיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת (ראה פסק דין בל 114/98 יצחק הוד נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע לד' 213).
5. על פי עקרון זה תבחנה טענות הצדדים.
6. לאחר שעיינתי בכתב הערעור ונימוקיו, בפרוטוקול הוועדה ובטיעוני ב"כ בעלי הדין, שוכנעתי, כי יש לדחות את הערעור.
7. לא מצאתי בנימוקי הערעור כל נימוק משפטי שיצדיק התערבותו של בית הדין בקביעות הוועדה הרפואית לעררים, קביעות אשר הינן קביעות רפואיות מקצועיות שהסתמכו על חומר רפואי שהיה בפני הוועדה ולאחר שעיינה בחוות דעת המומחה מטעם המערער ולאחר שהוועדה שמעה ורשמה תלונות המערער ורשמה ממצאיה לאחר בדיקה מקיפה שערכה לו.
8. במסגרת ישיבתה מיום ה-21.3.13 שמעה הוועדה את תלונות המערער (סעיף ד' לפרוטוקול), אשר ציין, כי הוא סובל מזה כ-6 שנים מסכרת, קיימת לו פגיעה בידיים, ברגליים וכי אינו מתפקד מינית.
9. הוועדה ביצעה למערער בדיקה מקיפה ובמסגרת ממצאיה וסיכום מסקנותיה (סעיף ז' לפרוטוקול), ציינה:
"בבדיקתו היום.
מתהלך באופן חופשי ללא עזרה.
מסוגל לעמוד על קצות האצבעות והעקבים.
כוח מלא בכל שרירי ידיים ורגליים.
החזרים גידיים ירודים בכל התחנות.
תחושה: מציג היפראסטזיה לכל אורך רגליים בירך, הברך, ובשוק.
בדיקה: E.M.G – נוירופתיה סנסורית קלה לדעתי.
לאור בדיקתה את התובעו עיון במסמכים הרפואיים בתיק דוחה הוועדה את הערר".
10. על פי סעיף 213 לחוק, החלטות של ועדה לעררים ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד, בפני בית דין אזורי לעבודה.
11. הוועדה לעררים פועלת בתחום שאינו מחייב ידע מיוחד בשדה הרפואה; היא קובעת עובדות, אשר לבית הדין כלים לבחינתן. בית-הדין ישתמש בסמכותו במקרים קיצוניים הגובלים באי סבירות שכמוהה כטעות שבחוק (דב"ע שם/1-1318 יצחק עטיה נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו 60).
12. באשר לטענת המערער, לפיה הועדה לא התייחסה למסמכים הרפואי של פרופ' שחאדה שהונח בפניה – אזי על פי ההלכה הפסוקה אין הועדה מחויבת להתייחס אלא למסמכים מהותיים. עיון במסמך זה מראה כי אין מדובר בחוות דעת על פי התקנות, מה גם שאין בה המלצה על פריטי ליקוי וממילא המסקנות וההמלצות שם אינם עומדות בסתירה עם אבחנות הוועדה, כאשר הועדה כאמור ערכה למערער בדיקה מקיפה וקבעה קביעותיה על סמך האמור. לציין, כי המערער אף לא הצביע על פריט ליקוי אחר מזה שקבעה הוועדה אותו היה עליה לקבוע לאור מסמכו של פרופ' שחאדה. זאת ועוד, הרישום בפרוטוקול אינו דווקני ואינו מחייב רישום כל הדברים שנאמרו ונעשו אלא רישום עיקרי הדברים. במקרה שלפנינו הפרוטוקול ברור וניתן ללמוד ממנו, כי הוועדה עיינה בחומר הרפואי שהונח בפניה שכלל גם את מסמכו של פרופ' שחאדה שאין לתייגו כאמור כחוו"ד. משכך, לא נפל פגם בהחלטת הועדה.
13. באשר לטענה המערער, כי הוא התלונן בדבר אין אונות וכי היה על הוועדה לשלוח המערער לבדיקות עדכניות ביחס לאמור – אזי הלכה פסוקה היא כי בסמכות הוועדה לקבוע את סוגי הבדיקות שהיא נדרשת להם לצורך קביעת מסקנותיה ואין לבית-הדין הסמכות להתערב בכך. במקרה דנא, המערער לא הציג מסמכים עדכניים כלשהם לעניין טענתו זו שהועלתה, כשהוועדה קבעה קביעתה בהתאם לקביעות קודמות שקבעו וועדות קודמות לרבות קביעת וועדה מתאריך 22.3.11 שקבעה קביעה זהה ביחס לליקוי זה. אין כל פסול בכך שהוועדה סומכת קביעתה על סמך מסמכים בתיק כשלא מוצגים בפניה מסמכים כלשהם חדשים ומאוחרים לוועדות קודמות.
14. העולה במקובץ מהאמור לעיל הוא, שהוועדה התייחסה לממצאים והבדיקות שהיו בפניה ונימקה את החלטתה באופן ברור, המובן גם למי שאינו מומחה רפואי. מדובר, אפוא, בקביעות המתבססות על מומחיות בתחום הרפואה, תחום המצוי בתחום סמכותה הבלעדי של הוועדה. עצם ההסתמכות על המסמכים שבתיק ועל בדיקה רפואית שביצעה הוועדה – שעה שקיימת הנמקה מספקת של הוועדה ביחס לבדיקה – מצביע על כך שמדובר בטענה מתחום הרפואה.
15. לאור האמור לעיל ומשלא נמצאה טעות משפטית בפעולת הוועדה – הערעור נדחה בזאת.
16. אין צו להוצאות.
17. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה או למי יתמנה לכך על ידו תוך 30 יום מהיום בו יומצא פסק הדין לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון