הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

הסכם הבנייה לא כלל ביצוע עבודות אלומיניום. כאשר ביקשו הנתבעים לבצע את עבודות האלומיניום בבית, הם פנו לקבלנים שונים לקבל הצעת מחיר. בין השאר פנו גם לתובע. התובע עצמו סרב לתת לנתבעים הצעת מחיר. הוא הפנה את הנתבעים לרשמפ ולמר מסטשי.

מר מסטשי בחן את מפרט עבודות האלומיניום, ונתן לנתבעים - בעל פה - הצעת מחיר על סך של 50,000 ₪. יתר בעלי המקצוע אליהם פנו הנתבעים נמנעו מלתת הצעת מחיר עבור ביצוע עבודות האלומיניום. הם טענו, שבניית הבית היתה לקויה ועקומה, כאשר ליקויים אלו אינם מאפשרים ביצוע עבודות האלומיניום באיכות סבירה. משכך, החליטו הנתבעים לשכור את שירותיה של רשמפ עצמה גם לשם ביצוע עבודות האלומיניום.

הנתבעים מציינים ומדגישים, כי גם עבודות האלומיניום, בדומה למרבית העבודות בבית, בוצעו בפועל ע"י התובע אולם כל ההתנהלות הכספית נעשתה מול מר מסטשי עצמו בלבד, ולא היתה שום התקשרות חוזית ישירה בין הנתבעים ובין התובע. מעורבותו של התובע היתה כקבלן משנה של רשמפ בלבד.

במהלך החודשים ינואר-פברואר 2006, ובטרם התחיל ביצוע עבודות האלומיניום, שילמו הנתבעים למר מסטשי מקדמה בסך כולל של 25,000 ₪. למרות זאת, ביצוע עבודות האלומיניום התעכב מאד, והתחיל רק בחודשים מאי-יוני 2006. תשלומים נוספים בסך 20,000 ₪ בגין עבודות האלומיניום שולמו גם הם לידי מר מסטשי במזומן ועפ"י דרישתו. הנתבעים לא קיבלו קבלות וחשבוניות כנגד תשלומים אלו.

עבודות הבנייה, ביניהן עבודות האלומיניום, לקו בליקויי בנייה רבים. על כן, שכרו הנתבעים את "ארד ביקורת מבנים", אשר הכינה עבור הנתבעים חוות דעת הנדסית בה פורטו כל ליקויי הבנייה בבית, לרבות הליקויים בביצוע עבודות האלומיניום. העתק מחוות הדעת נשלח לב"כ רשמפ, אך טרם התקבלה התייחסות כלשהי.

בנוסף לליקויי הבנייה, לקו עבודות הבנייה גם בעיכובים רבים. הנתבעים פנו בעניין זה לרשמפ, למר מסטשי ולבא כוחם. גם בעניין זה לא נענו הנתבעים.

עקב אי השלמת רשמפ את עבודות האלומיניום סרבו הנתבעים לשלם לה את יתרת התמורה בסך 5,000 ₪.

הנתבעים טוענים, איפוא, כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת העדר יריבות. כאמור, התובע היה קבלן משנה של רשמפ ולא היה לו קשר ישיר עם הנתבעים או מי מהם. מאז הופסק ביצוע עבודות האלומיניום ועד למועד הגשת התביעה חלפו למעלה משנה וחצי. במהלך כל תקופה זו לא פנה התובע לנתבעים בדרישת תשלום כלשהיא, אף לא פעם אחת. הנתבעים טוענים, כי התביעה דנן היא ניסיון עקיף של רשמפ ושל מר מסטשי לקבל מהנתבעים כספים שלא כדין.

טענות הנתבעים בהודעה לצדדי ג'
הנתבעים טוענים כי החוב, שקיומו מוכחש על ידי הנתבעים, נוצר ע"י הצדדים השלישיים והם אלו שחבים בפירעונו. בהודעה לצד ג' חוזרים הנתבעים על כל טענותיהם בכתב ההגנה, טענות שפורטו לעיל.

טענות צדדי ג'
מר מסטשי מבקש למחוק אותו מההודעה לצד ג', שכן הוא שימש כמנהלה של רשמפ וכל הפעילות העסקית שלו בוצעה בשמה של רשמפ וכאורגן שלה.

רשמפ מסרה את ביצוע עבודות שלד הבית לתובע. בהמשך מסרה לו ביצוע של עבודות בניה נוספות. רשמפ טוענת, כי עבודות האלומיניום הוזמנו על ידי הנתבעים ישירות מהתובע, ולרשמפ לא היה כל קשר לביצוען של עבודות אלו.

מר מסטשי מאשר, כי התובע פנה אליו וסיפר לו, שהנתבעים בקשו ממנו הצעת מחיר לביצוע עבודות האלומיניום. מר מסטשי יודע, שהתובע נתן לנתבעים הצעת מחיר, אך לא יודע מה הסכום שננקב בה.

רשפמ ומר מסטשי מאשרים, כי ההתנהלות הכספית בוצעה מול מר מסטשי. אולם זאת רק לגבי העבודות, שהוזמנו אצלה, ולא לגבי עבודות האלומיניום, שביצוען הוזמן אצל התובע, כאמור לעיל.

דיון והכרעה
בין הצדדים אין מחלוקת, כי עבודות האלומיניום אינן כלולות בהסכם הבנייה, שנכרת בין הנתבעים ובין רשמפ.

התובע טוען, כי הוא נתן לתובעים הצעת מחיר בנוגע לביצוע עבודות האלומיניום. הנתבעים אישרו את ההצעה, והתובע ביצע את עבודות האלומיניום ישירות עבור הנתבעים.

הנתבעים טוענים מנגד, כי מי שנתן להם את הצעת המחיר, אותה אישרו, היה מר מסטשי בשמה של רשמפ, ולא התובע.

התובע לא הציג מסמך כלשהו, המעיד על הזמנת ביצוע עבודות האלומיניום אצלו. אין הצעת מחיר בכתב. כך גם אין הסכמה או אישור של הנתבעים בכתב לביצוע עבודות אלו על ידי התובע. למעשה, אין כל ראיה או אסמכתא, התומכת בטענת התובע, כי נעשתה התקשרות ישירה בינו ובין הנתבעים לביצוע עבודות האלומיניום.

אמנם התובע צרף לתצהיר עדותו הסכם בערבית, אשר נכרת בינו ובין קבלן האלומיניום, מר עבד אל עזיז ג'מאל (להלן – מר ג'מאל), אצלו הזמין התובע את ביצוע עבודות האלומיניום, וכן תרגום של אותו הסכם לעברית. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע הועסק כקבלן משנה של רשמפ, והיה זה שבפועל ביצע את בניית הבית עבור רשמפ. ממילא אין בקיומו של הסכם בין התובע ובין מר ג'מאל כדי להוכיח את טענות התובע לקיומה של התקשרות חוזית ישירה בינו ובין הנתבעים. אכן יתכן, שאת עבודות האלומיניום ביצע התובע, אך הוא עשה זאת כקבלן משנה של רשמפ ולא כקבלן של הנתבעים. בנסיבות אלו נחתם אותו הסכם עם מר ג'מאל, אך אין בקיומו כדי להוכיח דבר לעניין קיומה של אותה התקשרות ישירה נטענת בין התובע ובין הנתבעים.

יצוין בהקשר זה, כי התובע לא הביא לעדות את מר ג'מאל, ונראה כי יש לזקוף הימנעות זו לחובתו של התובע, וזאת על פי ההלכה הפסוקה בעניין זה. יפים לענין זה הדברים האמורים בע"א 548/78, שרון נ' לוי, פד"י ל"ה(1) 736, 760:

"... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו ... הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר, נגד מי שנמנע מהצגתה".

ראו לעניין זה גם ע"א 11189/05, נפתלי שוורץ ואח' נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ, טרם פורסם, וכן ע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר נ' סלימה מתתיהו, פד"י מה(4) 651.
התובע טוען, כי פרט לעבודות האלומיניום, ביצע עבודות נוספות בגינן לא קיבל תשלום מהנתבעים. בנוגע לעבודות אלו לא הוצג דבר.

ער אני לתצהיר עדותו של מר מסטשי, אשר מאשר את טענות התובע. בסעיף 5 לתצהיר עדותו, מעיד מר מסטשי, כי עבודות האלומיניום הוזמנו ישירות מהתובע ובכל מקרה לא הוזמנו ממנו, לא בכתב ולא בע"פ. בסעיף 9 לתצהיר עדותו מעיד מר מסטשי, כי התובע סיפר לו, שהנתבעים הזמינו אצלו את ביצוע עבודות האלומיניום. נראה כי אין בעדות זו כדי לסייע לתובע בהוכחת טענותיו. ראשית, עדותו של מר מסטשי ביחס לדברים שנאמרו לו ע"י התובע היא עדות שמיעה, שאינה קבילה. שנית, עדות זו של מר מסטשי עומדת בסתירה לעדות הנתבעים. בסעיף 7 לתצהיר עדותה של הנתבעת 2 ובסעיף 7 לתצהיר עדותו של הנתבע 1 מצהירים הנתבעים, כי פנו לתובע בבקשה להצעת מחיר לעבודות האלומיניום, אך הוא סרב לתת להם הצעה והפנה אותם אל מר מסטשי (ראה גם עמ' 16 לפרוטוקול, שורות 1-7). בסעיפים 8-9 לתצהיר עדותה של הנתבעת 2 ובסעיפים 8-9 לתצהיר עדותו של הנתבע 1 מצהירים הנתבעים, כי את הצעת המחיר לביצוע עבודות האלומיניום קיבלו ממר מסטשי בע"פ. יש לזכור, כי קיימים קשרי עבודה בין התובע ובין צדדי ג', כאשר התובע שימש כקבלן משנה של צדדי ג', וכי קיימת מחלוקת בין הנתבעים ובין צדדי ג' בנוגע לבניית אותו בית והתשלום עבור הבנייה. בנסיבות אלו אין ספק, כי מר מסטשי מעוניין בתוצאות המשפט לטובת התובע. יעיד על כך גם הייצוג המשפטי המשותף לתובע ולצדדי ג' על ידי מי ששימש כבר קודם לכן כעורך הדין של רשמפ. בנסיבות אלו ובהעדר כל סיבה אחרת, אין בעדות מר מסטשי כדי להוות ראיה מספיקה לקבלת טענת התובע. זאת בהתאם להוראות סעיף 54(3) לפקודת הראיות (נוסח חדש).

למעלה מן הצורך אוסיף ואומר, כי תמיכה נוספת לטענת הנתבעים, ולפיה רשמפ היתה זו שאחראית גם לביצוע עבודות האלומיניום עולה ממכתב הנתבעים למר מסטשי מיום 26.7.2006, אשר צורף כנספח ז3 לתצהיר עדותו של הנתבע 1. בעמוד השני של המכתב נאמר:

"בנוסף אבקש להדגיש כי אנו עדיין ממתינים (למעלה מ-3 שבועות) למתקין החלונות שיבצע תיקונים לליקויים הרבים שנמצאו בכל עבודות האלומיניום בבית" (ההדגשה במקור – נ"ש).

מכתב זה לא זכה לתגובה כלשהי בכתב מצידה של רשמפ, שלא הזדרזה לדחות את טענת הנתבעים לאחריות של רשמפ לעבודות האלומיניום. ניתן לומר בהקשר זה, כי "שתיקה כהודאה".

לפיכך, ומשלא הוכחה טענת התובע לכך שהנתבעים הזמינו את עבודות האלומיניום והעבודות הנוספות ישירות מהתובע והתחייבו לשלם לו על כך, דין התביעה להידחות.

התובע טען לראשונה בכתב הסיכומים מטעמו, כי טענות הנתבעים כאילו עבודות האלומיניום בוצעו ע"י רשמפ ושולמו במזומן למר מסטשי היא טענה מסוג "הודאה והדחה", אשר מעבירה את נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. הטענה לא נטענה קודם לכן. מעבר לכך, טענה זו אינה נכונה, משום שהנתבעים אינם מודים בעצם קיומה של התקשרות חוזית ישירה כלשהי בינם ובין התובע, אשר הקימה לתובע עילת תביעה ישירה נגדם לקבלת תשלום מהם עבור ביצוע עבודות האלומיניום. את קיומה של התקשרות זו היה על התובע להוכיח, והוא לא עמד בנטל זה.

סיכום
התביעה נדחית. משנדחתה התביעה, נדחית ממילא גם ההודעה לצדדים שלישיים.

התובע ישא בהוצאות הנתבעים וכן בשכ"ט בא כוחם בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון