במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

בין הצדדים נטושה מחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות. בעוד שהתובע טען כי סוכם שתשולם לו תמורה לפי הסכומים הנקובים במחירון שנמסר לו על ידי הנתבעים במעמד ההתקשרות ביניהם, ואשר צורף כנספח ב' לתצהירו ת/1, בתוספת מע"מ כחוק (להלן "המחירון"), טענו הנתבעים כי סוכם שתשולם לתובע תמורה לפי המחירים הנקובים במחירון כשסכומים אלה כוללים את רכיב המע"מ, ובניכוי רווח קבלני בשיעור של 10%.

למרות אי הבהירות שהתגלה בעדויות הצדדים, ובמיוחד הנתבעים, בנוגע לשיטת קביעת התמורה שסוכמה בינם לבין התובע, ולמרות שהצדדים הקדישו חלק נכבד מחקירותיהם ומסיכומיהם לדיון בשאלה זו, מחומר הראיות התברר כי הכרעה במחלוקת זו אינה דרושה לענייננו, שכן שווי העבודות שהיו אמורות להתבצע על ידי התובע אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים, והמחלוקת ביניהם מתמקדת במישורים אחרים כפי שיפורט להלן. ממה נפשך?

התובע העריך את שווי העבודות שבוצעו על ידו בסך של 260,013 ₪ בתוספת מע"מ (ראה סעיף 4 לעיל). מעיון בתצהירי הנתבעים ניתן ללמוד כי אף הם העריכו את שווי העבודות בסך של 262,149 ₪ (ראה סעיפים 21-18 לתצהירו של נתבע מס' 2 נ/9), אם כי טענו כי סכום זה כולל את מרכיב המע"מ, וכי הוא לא מגיע לתובע בשל טענות שונות, כגון אי השלמת העבודות, ביצוע תיקונים וטענות קיזוז שונות.

חיזוק לאי קיומה של מחלוקת כאמור ניתן להסיק גם מהצהרתו של ב"כ הנתבעים בדיון שהתקיים ביום 14.7.11, וכן מהמכתב שמוען לרשם הקבלנים מיום 21.1.09 ושעליו חתום נתבע מס' 1, ובו צוין כי התובע הוזמן לביצוע פרויקט שיפוץ מקלטים בסך של 260,000 ₪, (המכתב צורף כנספח ז' לתצהיר התובע ת/1). אמנם הנתבעים ניסו להסתייג מהאמור במכתב זה בעדויותיהם, אולם ניסיון זה לא היה משכנע.

8. אי לכך הנני קובעת כי התמורה שאמורה היתה להשתלם לתובע מסתכמת בסך של 260,000 ₪, והדיון להלן יתייחס לטענות שהועלו על ידי הנתבעים בדבר הניכויים ו/או הקיזוזים הנטענים, רכיב המע"מ, וטענת היריבות המשפטית בין התובע לבין נתבע מס' 2.

9. מקלטים בכפר בלום

התמורה שהיתה אמורה להשתלם לתובע בגין עבודות השיפוצים במקלטים בכפר בלום, הסתכמה בסך של 108,064.28 ₪ (כולל מע"מ לטענת הנתבעים).

הנתבעים טענו כי יש לנכות מתמורה זו סך של 28,000 ₪ בגין ביצוע ריג'קטים, וסך של 16,000 ₪ בגין פינוי פסולת בניין, עבודות אשר בוצעו על ידי חברת מיטבים. את טענתם הנ"ל סמכו הנתבעים על הניכויים שנעשו על ידי חברת מיטבים במסגרת ההתחשבנות הסופית שהיתה ביניהם (נספח א'3 לתצהיר נתבע מס' 2 נ/9).

10. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בעניין זה, הגעתי למסקנה כי דין טענת הנתבעים בעניין הניכויים לגבי המקלטים בכפר בלום, להידחות מהנימוקים להלן:

א. הטענה מהווה הרחבת חזית אסורה, שכן היא לא הועלתה בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעים. אמנם הנתבעים טענו כי העובדה בדבר הניכויים נודעה להם רק עם עריכת ההתחשבנות הסופית בינם לבין חברת מיטבים, אולם אין בכך בכדי לרפא את הפגם שנפל בדרך העלאתה על ידי הנתבעים, ללא תיקון כתב ההגנה.

ב. טענת הניכוי שהועלתה על ידי הנתבעים הסתמכה אך ורק על דפי ההתחשבנות הסופית או החשבון הכולל המאושר של חברת מיטבים כמצוין לעיל, בו בזמן שהתובע התנגד בפתח הדיון להגשת מסמכים אלה כראיה ללא התייצבות עורכיהם (ראה עמ' 53 ש' 16-14, עמ' 35 ש' 13-12). משכך, לא ניתן היה להסתמך על דפי ההתחשבנות הנ"ל כהוכחה לאמיתות תוכנם, ללא התייצבות נציגים מטעם חברת מיטבים אשר ערכו את ההתחשבנות הנ"ל.

ג. לגופו של עניין, הנתבעים סמכו כאמור את טענת הניכויים שלהם בעניין הריג'קטים ופינוי הפסולת, על ההתחשבנות הסופית שנערכה בינם לבין חברת מיטבים (נספח א'3 לתצהיר נ/9). אולם מעיון במסמכים הנ"ל ניתן ללמוד כי ההתחשבנות כוללת עבודות שונות בנוסף לעבודות שבוצעו על ידי התובע, וכי סעיף הניכויים המופיע בדף האחרון, מתייחס לכלל העבודות שבוצעו ללא אבחנה בין העבודות שבוצעו על ידי התובע ועבודות שבוצעו על ידי אחרים, ומשכך, לא ניתן לייחס את הניכויים הנ"ל לתובע.

ד. מלבד הסתמכות כללית כאמור על ההתחשבנות הסופית של חברת מיטבים, הנתבעים לא הוכיחו מה מהותם של הריג'קטים שבוצעו על ידי חברת מיטבים ומה היקף הפסולת שפונתה באתר. אמנם הנתבעים הפנו לרשימת ריג'קטים המצביעה לטענתם על עבודות הריג'קטים שבוצעו במקלטים בכפר בלום (נ/10), אולם עורך המסמך לא התייצב לחקירה, ומעיון ברשימה ניתן ללמוד כי היא כוללת עבודות נוספות שאינן באחריותו של התובע כמו עבודות חשמל וביוב.

כך גם לגבי טענת הניכוי בסך של 16,000 ₪ בגין פינוי פסולת. הנתבעים לא הוכיחו מה סוג הפסולת שפונתה, היקפה, והקשר בינה לבין העבודות שבוצעו על ידי התובע, וזאת בשים לב לעדותו של התובע ולפיה העבודות שבוצעו על ידו לא יצרו פסולת בהיקפים גדולים, ולעדותו של נתבע מס' 2 כי כלל הפסולת שפונתה מהאתר היתה פסולת של משאית אחת בלבד (ראה עדותו בעמ' 46 ש' 4-3).

ה. טענות הנתבעים בדבר הניכויים והצורך בביצוע רג'קטים ופינוי פסולת במקלטים בכפר בלום הועלו לאחר הגשת כתב הגנתם מטעמם כמצוין לעיל. עובדה זו מחזקת את טענת התובע כי מעולם לא ניתנה לו הזדמנות לבצע את התיקונים הנ"ל, ככל שהיו קיימים, ולא שוכנעתי בטענת נתבע מס' 2, שהתבססה על עדותו היחידה, שלפיה הוא פנה אל התובע בדרישה לבצע את התיקונים, אולם האחרון דחה פניה זו.

11. לאור כל האמור לעיל, לא שוכנעתי כי הנתבעים הוכיחו כדבעי את טענת הניכוי שהועלתה על ידם בנוגע לתיקוני הרג'קטים ו/או פינוי פסולת במקלטים בכפר בלום, ומשכך, הנני דוחה טענה זו.

12. מקלטים בקיבוץ גונן

הנתבעים לא חלקו כי התמורה המגיעה לתובע בגין עבודות השיפוצים שבוצעו בקיבוץ גונן מסתכמת בסך של 19,913.2 ₪ (נספח ב'1 לתצהיר נתבע מס' 2), אם כי לטענתם תמורה זו כוללת מע"מ.
13. מקלטים בקיבוץ מנרה

התמורה שהיתה אמורה להשתלם לתובע בגין העבודות בקיבוץ מנרה מסתכמת בסך של 100,232.18 ש"ח (כולל מע"מ לטענת הנתבעים).

לטענת הנתבעים, במסגרת החשבון הסופי ניכתה חברת מיטבים סך של 12,000 ₪ (לפני מע"מ) בגין תיקון רג'קטים בחלק מהמקלטים, וסך של 12,000 ₪ בגין פינוי פסולת (נספחים ג'3 לתצהיר נתבע מס' 2). הואיל ולטענת הנתבעים, התובע ביצע רק 7 מקלטים מתוך 10 מקלטים בקיבוץ מנרה, הם ניכו לו מהתמורה המגיעה לו בגין מקלטים אלה, רק את החלק היחסי הנ"ל (7/10) מתוך סכום הניכוי שנקבע על ידי חברת מיטבים.

על כן, לשיטת הנתבעים, מהסכום של 100,232.18 ₪ יש לנכות סך של 16,800 ₪ בתוספת מע"מ, והיתרה המגיעה לתובע מסתכמת בסך של 80,744 ₪.

14. אולם גם טענות הניכוי שהועלו על ידי הנתבעים בנוגע למקלטים בקיבוץ מנרה, לא הוכחו כדבעי מהטעמים שהוזכרו בסעיף 10 לעיל, ומשכך אין בידי לקבלן.

בנוסף אציין כי הטענה שלפיה התובע ביצע עבודות שיפוצים רק ב-7 מקלטים מתוך 10, לא הועלתה כלל על ידי הנתבעים בכתב הגנתם ומשכך מהווה היא הרחבת חזית אסורה. בנוסף, טענה זו אינה עומדת בהתאמה למכתב רשם הקבלנים מיום 21.1.09, בו צוין, בין היתר, כי התובע ביצע עבודות ב-10 מקלטים בקיבוץ מנרה לשביעות רצונו של נתבע מס' 1 (נספח ז' לתצהיר התובע ת/1). זאת ועוד, החשבון הסופי של חברת מיטבים כלל עבודות ב-10 מקלטים קיבוץ מנרה, ולא הוכח על ידי הנתבעים מי ביצע את העבודות ב-3 המקלטים הנותרים כטענתם.

15. מקלטים בכפר אבו סנאן

התובע היה אמור לבצע עבודות שיפוצים במקלטים בכפר אבו סנאן בשווי של 33,939.5 ₪.

אין מחלוקת כי במסגרת ביקורת שערכו נציגי משרד הבטחון בכפר אבו סנאן ביום 20.5.2008 התגלה כי התובע מפר את הוראות משרד הבטחון בכל הקשור לסוג הצבע שבו השתמש לצביעת המקלטים, וכי ניתנה לו הוראה להפסיק את השימוש בצבע זה ולצבוע מחדש את כל הקירות והדלתות עם צבע מאושר (ראה יומן העבודה מיום 20.5.08 נספח ד1 לתצהיר נתבע מס' 2 נ/9) )

לטענת הנתבעים, בביקור חוזר שערכו נציגים אלה למחרת, נוכחו לדעת כי התובע אינו שועה להוראותיהם וממשיך להשתמש באותו סוג צבע, ומשכך ניתנה על ידם הוראה "להפסיק את עבודתו של הקבלן בשטח ולסלק אותו מהאתר ולהכניס קבלן אחר שיצבע את כל הקירות והדלתות פעם נוספת..." (ראה יומן העבודה נספח ד'1 לתצהיר נתבע מס' 2 נ/9). בעקבות זאת, שלחה חברת מיטבים לנתבע מס' 1 מכתב שבו הוא נדרש להפסיק את העסקתו של התובע ולסלק אותו מהאתר לאלתר (נספח ד'2 לתצהיר נ/9).

לטענת הנתבעים, בעקבות אותו מכתב הם סילקו את התובע מהאתר, והכניסו עובדים שלהם לביצוע העבודות לרבות שיוף וניקוי כל העבודות שבוצעו על ידי התובע, תחת פיקוחו של חבר שלהם, אשר עבד בהתנדבות. לטענתם, העובדים עבדו באתר למשך 36 יום, בעלות כוללת של 10,450 ₪. בנוסף, הם נשאו בהוצאות נלוות לרבות הסעת עובדים בסך של 3,000 ₪. לתמיכת עלויות אלה, הגישו הנתבעים מכתב של רואה חשבון מטעמם אשר צורף כנספח ד'3 לתצהיר נתבע מס' 2 (נ/9).

16. התובע לא חלק על העובדה שלפיה הוא צבע את המקלטים בכפר אבו סנאן בסוג צבע שלא היה על פי המפרט של משרד הבטחון, אך טען כי זה היה על פי הוראות הנתבעים, בהסכמתם ובידיעתם (סעיף 22 לתצהירו ת/1 ). עוד טען כי עובדים מטעמו הם אלה שהשלימו את העבודות במקלטים בכפר אבו סנאן, וכי אותן עבודות אושרו על ידי משרד הבטחון, ללא התערבות הנתבעים ו/או העסקת עובדים מטעמם.

17. מבין שתי הגרסאות הנ"ל אין לי אלא לקבל את גרסתו של התובע, שכן מלבד טענות כלליות, הנתבעים לא טרחו להביא ולוּ עד אחד שיתמוך בטענתם בדבר ביצוע העבודות במקלטים בכפר אבו סנאן, אף לא את מר איסטפאן ריאד, חברו של נתבע מס' 2 אשר עזר להם בביצוע העבודות הנ"ל בהתנדבות כטענתם. לעומת זאת, מטעם התובע העידו ה"ה עזאת מטר (אביו של התובע) ומר עאזר חביב חאג' אשר ביצעו את העבודות המדוברות, ועדותם בעניין זה לא הופרכה כאמור.

בנוסף, הנתבעים לא הוכיחו את העלות שנשאו בה לטענתם בגין ביצוע העבודות במקלטים הנ"ל, והמכתב של רואה החשבון שהוגש על ידם, אינו אלא הערכה תיאורטית שאינו מוציא ידי חובת הוכחת הנזק המוטלת עליהם בנסיבות העניין.

18. סיכום ביניים

התמורה המגיעה לתובע בגין ביצוע עבודות במקלטים בכפר בלום, קיבוץ גונן, קיבוץ מנרה וכפר אבו סנאן, מסתכמת בסך של 262,149.16 ₪.

רכיב המע"מ ידון בפרק נפרד בהמשך.

19. טענת קיזוז בגין חומרים שנרכשו מחנות החשמל

הנתבעים טענו כי סיפקו לתובע, ללא קשר לפרויקט נשוא התביעה, ציוד וחומרי חשמל מחנות חשמל שבבעלות נתבע מס' 1, בסכום כולל של 11,998 ₪, והציגו תעודות משלוח חשבוניות וזיכויים התומכים בטענתם הנ"ל (נספחי ו'1-ו'37 לתצהיר נתבע מס' 2 נ/9).

התובע לעומתם טען כי המדובר בחיובים הנובעים מעסקאות שונות שאינם ניתנים לקיזוז. בנוסף הכחיש קבלת סחורות אשר מופיעות בתעודות משלוח שחתימתו אינה מתנוססת עליהן, למעט סך של 4,348 ₪.

לעניין טענת הקיזוז – עסקינן בסכומים קצובים הניתנים לקיזוז אף אם הם לא נובעים מעסקה אחת, על פי הסיפא של סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

לעניין קבלת הסחורה – הכחשתו של התובע בעניין קבלת סחורות המופיעות בתעודות המשלוח, היתה הכחשה רופפת ולא שוכנעתי באמיתותה (ראה עדותו מיום 5.3.09 במסגרת הבקשה לביטול עיקול בעמ' 2 ש' 32-25). משכך הנני מקבלת את טענת הקיזוז שהועלתה על ידי הנתבעים בהקשר זה.

20. טענות קיזוז בגין חומרים שסופקו לתובע על ידי מיטבים

הנתבעים טענו כי יש לקזז מהתמורה המגיעה לתובע סך של 37,077 ₪ בגין עלות חומרים שסופקו לו במהלך העבודה על ידי חברת מיטבים ו/או על ידם, כשסכום זה כולל עלות שינוע החומרים והציוד בשיעור של כ-15%. לתמיכת טענתם הנ"ל הפנו הנתבעים לנספחי ה'1 ו-ה'2 לתצהיר נתבע מס' 2 נ/9.

אולם גם טענת קיזוז זו, לא הוכחה הנתבעים. ממה נפשך?

הנתבעים לא הציגו תעודות משלוח, אישור קבלת החומרים על ידי התובע, חשבוניות רלוונטיות, חשבון קיזוז מפורט, הסכמה של התובע למחירי החומרים שקוזזו, הבסיס לקביעת עלות השינוע בשיעור על 15% ועוד (ראה סעיף 36 לסיכומי התובע). אמנם התובע לא הוכיח ממי רכש את השילוט ואת החומרים של צבע פולט אור שבהם השתמש בעבודתו, אולם כידוע הנטל להוכחת טענת הקיזוז על כל מרכיביה מוטל על הנתבעים, ובכך כשלו הנתבעים כאמור.

21. רכיב המע"מ

התובע טען כאמור כי הסכומים הנקובים במחירון אינם כוללים מע"מ, לעומתו טענו הנתבעים כי סכומים אלה כוללים את רכיב המע"מ.

"הכלל שהיכה שורשים בפסיקה הוא כי בהיעדר הוראה אחרת בחוזה במפורש או במשתמע נכלל מס ערך מוסף במחיר העסקה, וכלשון בית המשפט בע"א 738/80 נתן נ' זגורי, פ"ד לז(4) 387, 391 (1983) (להלן: עניין נתן): "התמורה לעיסקה מקפלת בתוכה – מכוח השתיקה – גם את מס הערך המוסף" (ראה ע"א 9922/02 רשות השידור נ' שפ"מ שידורי פרסומות מאוחדים בע"מ, והפסיקה שאוזכרה בו, 22.8.07).

בענייננו, אין מחלוקת כי המחירון שותק בעניין רכיב המע"מ, ומשכך קמה החזקה כי המחיר הנקוב בו כולל רכיב זה. חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא גם במכתב לקבלן הרשמים אשר הוכן על ידי התובע, ובו נרשמה התמורה בסך של 260,000 ₪ ללא תוספת מע"מ (נספח ז' לתצהיר התובע ת/1). אמנם במהלך חקירתו הנגדית, נשאל התובע מדוע לא הוסיף את רכיב המע"מ במכתב הנ"ל והשיב כי "ידוע שהעבודות של השיפוצים הן לפני מע"מ" כדבריו (עמ' 23 ש' 30-29), אולם המדובר בעניין שאינו בידיעה שיפוטית, ומשכך היה על התובע להוכיחו.

התובע הפנה לשני תשלומים בסך של 103,950 ₪ ששולמו לו על ידי הנתבעים, האחד על סך של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ והשני על סך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ (נספחי ב' ו-ג' לכתב התביעה), וטען כי הדבר מחזק את עמדתו בעניין הוספת רכיב המע"מ. אולם לא שוכנעתי כי הנפקת החשבוניות בצורתן כאמור, מהווה ראייה חותכת לקבלת עמדתו של התובע ו/או משמיטה את הבסיס מתחת לטענת הנתבעים כי הסכומים שננקבו במחירון כללו את רכיב המע"מ.

אשר על כן, הנני מקבלת את טענת הנתבעים בסוגיה זו וקובעת כי הסכומים שסוכמו עם התובע כוללים את רכיב המע"מ.
22. התמורה לאחר הניכויים

לאור האמור לעיל, התמורה המגיעה לתובע לאחר ביצוע הניכויים הינה כדלקמן:

התמורה המוסכמת 262,149 ₪

הניכויים:

הסכומים ששולמו לפני הגשת התביעה 103,950 ₪
הניכוי המופיע בסעיף 19 לעיל 11,998 ₪

היתרה לתשלום 146,201 ₪

23. טענת העדר יריבות

התובע טען כי ההתקשרות נשוא תביעה זו היתה עם שני הנתבעים.

לעומתו טענו הנתבעים כי נתבע מס' 2 שימש כמנהל עבודה מטעם אחיו נתבע מס' 1, וכי ההתקשרות של התובע היתה עם נתבע מס' 1 שעל שמו מתנהל עסק הקבלנות, ומשכך דין התביעה כנגד נתבע מס' 2 להידחות בהעדר יריבות משפטית.

24. לאחר שבחנתי את עדויות הצדדים בסוגיה זו, הנני מעדיפה את גרסתו של התובע על פני גרסת הנתבעים. להלן נימוקיי:

נתבע מס' 2 לא הציג כל ראייה לרבות תלושי שכר המעידים על עבודתו כשכיר בשירותו של נתבע מס' 1. לא זו אף זו, בעדותו בבית משפט, הוא השתמש בלשון של גוף ראשון בכל הנוגע להתקשרות עם חברת מיטבים ועם ההתחשבנות עם התובע. וכך אמר, בין היתר, בעדותו:

"אם אתה אומר לי שאני מצהיר שהרווח הקבלני שלי הוא 10% ומפנה לסעיפים 16 ו-20 אני משיב שלא קראת את כל הסעיף 10% הם מהמחירים שצויינו על ידי התובע ולא מהמחירים של החברה מיטבים. נכון שאני לוקח 15% ממיטבים ועוד 10% מהקבלן. אין לי חוזה חתום. נכון שאני טוען שהסכמתי עם המשיב לגבות ממנו עמלה של 10% לפני תחילת העבודה" (עמ' 6 ש' 14-11 בפרוטוקול הדיון בבקשה לביטול עיקול מיום 5.3.09)

יתרה מכך, הוכח כי נתבע מס' 2 היה הרוח החיה בכל הפרויקט, כאשר נתבע מס' 1 לא היה מעורב בפרטי העסקה ואף לא ידע "איפה המקלטים האלה" כדבריו (ראה עדותו בעמ' 61 ש' 7). אף במסמכי העבודה שצורפו כנספח ה'1 לתצהיר נתבע מס' 2 (נ/9) נרשם שמו של נתבע מס' 2 תחת שם הקבלן. ואם לא די בכך, הרי משנשאל נתבע מס' 1 בחקירתו הנגדית עם מי נערך ההסכם מול התובע, הוא השיב עם נתבע מס' 2, בזו הלשון:

"ש. לגבי שרבל אתה הגעת להסכם עם שרבל, אתה ניהלת
מו"מ.
ת. לא. ויסאם (נתבע מס' 2, הערה שלי, כ. ג').
ש. אתה לא דיברת בכלל עם שרבל.
ת. דיברנו אבל בקשר לפרוייקט הזה והתנהלות העבודה
וההתחשבנות היתה מול ויסאם.
ש. הסכם ההתקשרות שהיה הבעל פה היה בינך לבין שרבל.
ת. לא. היה מול ויסאם" (עמ' 58 ש' 26-21)


אמנם הוכח כי התובע הנפיק חשבוניות על שם "חשמל מור" הרשום על שם נתבע מס' 1, אולם מקובלת עלי עדותו שלפיה הדבר נעשה כדבר שבשגרה, בהתבסס על החשבוניות שהונפקו לו על ידי נתבע מס' 1 ושעליהן מתנוסס שם עסק זה עם מספר תעודת זהותו של נתבע מס' 1.

25. לאור האמור לעיל, הנני דוחה את טענת העדר היריבות שהועלתה על ידי הנתבעים, וקובעת כי ההתקשרות נשוא התובענה היתה בין התובע לבין שני הנתבעים.

26. בטרם אחתום פרק זה ראיתי לנכון לציין כי מחומר הראיות התברר כי הנתבעים שהינם אחים כאמור, מנהלים את העניינים שלהם ב"ערבוביה" ותוך טשטוש הזהויות ביניהם לפי צרכי השעה. כך למשל, בעוד שחנות החשמל רשומה על שם נתבע מס' 1 בלבד, בעדותו בבית המשפט העיד נתבע מס' 1 כי "זו חנות שהיא בבעלותנו (בלשון רבים, כ.ג'), בה אנחנו מוכרים דברי חשמל, מנורות, נברשות. זה בנוסף לעסק הקבלנות" (עמ' 67 ש' 30-29). דוגמא נוספת ל"ערבוביה" ו/או חילופי תפקידים כאמור, ניתן להסיק מתביעה משפטית שהוגשה נגד נתבע מס' 1 בגין תאונת דרכים שבמסגרתה טען נתבע מס' 1 כי הוא מי שנהג ברכב (ת.ק (קריות) 745/07), בעוד שבחקירתו הנגדית בבית משפט זה טען כי מי שנהג ברכב היה אחיו.27. סוף דבר

לאור כל האמור לעיל הנני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך של 146,201 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (30.12.08) ועד התשלום בפועל, וכן אגרת משפט בשערוך ליום תשלומה בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע, שכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון