תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

המדובר בפרוייקט בנייה על גג בניין ברחוב ז'בוטינסקי 29 בירושלים, הידוע כחלקה 13 (285), תת חלקות 11, 12, 13 בגוש 30021. הבניין מתנשא על פני שלוש קומות ותכליתו של הפרוייקט להעמיד על גג הבניין שתי קומות נוספות.המחלוקת בין הצדדים משתרעת במישור העובדתי בלבד. התובע גורס, כי שכר טרחתו לא שולם במלואו ונותר חוב בסך של 20,803$, בגין עבודתו בשנים 1997-2005. מאידך גיסא, טען הנתבע, כי שילם לתובע את שכר טרחתו במלואו, כן הכחיש ביצוען של חלק מהעבודות שפורטו בכתב התביעה ונכללו בדרישה לשכר טרחה.
כבר בשלב זה יצוין, כי הצדדים היו מיוצגים בתחילתו של ההליך, התובעים ע"י עו"ד אופיר עוזרי והנתבע ע"י עו"ד עזרא שרייבר. אלא מאי, בטרם הסתיים שלב ההוכחות שוחררו עוה"ד מהייצוג והצדדים ייצגו את עצמם עד לתומו של ההליך המשפטי והגישו את סיכומיהם בכתב.
בפרשת התביעה, העידו התובע ועו"ד חגי סיטון, אשר ייצג את הנתבע בהליכים המשפטיים שהתנהלו בעניין הפרוייקט ופעל שכם בשכם עם התובע. בפרשת ההגנה העיד הנתבע בלבד.
דיון והכרעה


הצדדים גוללו בפני בית המשפט מסכת רבת שנים של עבודה בפרוייקט בניה מורכב, אשר תכנונו לבש ופשט צורות ונדרשו לו היתרי בניה לרבות שינוי תכנית תב"ע ואף התנהלו הליכים משפטיים שונים בגין התנגדויות שהוגשו מטעם השכנים, לרבות עררים ועתירה מנהלית. כן התנהל הליך משפטי בענין היטל ההשבחה בו חוייב הנתבע בתשלום ההיטל.
כסלע איתן ניצבת עדותו של עו"ד סיטון אשר יצג את הנתבע בהליכים המשפטיים הנלווים והכרוכים בפרוייקט הבנייה. עדותו מפורטת, סימני האמת עולים הימנה, נמצאה קוהרנטית, לא נסתרה וכל שכן אף נתמכה לא אחת בגרסתו של הנתבע ובמיוחד של התובע. בית המשפט התרשם ממהימנותה הרבה ובנסיבות אלו מצא לייחס לה משקל מכריע.


ודוק(!), גרסאותיהם של הצדדים לא אחת עומדות משני צידי המתרס ומהוות "מילה כנגד מילה". עדותו של עו"ד סיטון מהווה עדות אובייקטיבית שיש בא כדי לשפוך אור על אשר אירע באמת. יצויין, כי חקירתו של עו"ד סיטון בפני בית המשפט התנהלה על פני מספר ישיבות והייתה ארוכה ומקיפה. בתחילתה נוהלה ע"י ב"כ הנתבע עד לשחרורו מייצוג, בסופה נוהלה ע"י הנתבע בעצמו. לפיכך, עדותו של עו"ד חגי סיטון מקובלת ומהימנה ואני מקבל אותה במלואה.שכר טרחתם של התובעים מורכב משלוש דרישות תשלום, כדלקמן:
דרישת תשלום מיום 21.9.97 בגין הכנת תכנית תב"ע מס' 5558- נדרש שכ"ט בסך של 28,747 ₪ כולל מע"מ, מתוכו שולם סך של 18,000 ₪ ונותר לתשלום סך של 10,747 ₪.
דרישת תשלום מיום 7.8.01- נותר לתשלום חוב בגין הליכי התב"ע בסך של 2,000$, בגין היתר הבניה לקומה החמישית נדרש סך של 850$, בגין תכניות עבודה לקומה רביעית וחמישית נדרש סך של 6,500$ ובגין פיקוח עליון נדרש סך של 1,800$. עבור המע"מ נדרש סך מצטבר של 1,990$. סה"כ נדרש תשלום סך של 13,140$ כולל מע"מ.
דרישת תשלום מיום 21.7.03 בגין פעולות מיוחדות לרבות הופעה בפני ועדות הערר- נדרש שכ"ט בסך של 21,443.37 ₪ בגין 27 שעות עבודה.


גמר חשבון בוצע במכתבו של התובע מיום 15.9.05 ולפיו נותר לתשלום סך של 20,803$. במרוצת השנים, הוצאו דרישת לתשלום מעודכנות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 12%, כפי שנטען ע"י התובע בהתאם להנחיות רו"ח של משרדיו.הנתבע חולק על תביעתם של התובעים לשכר טרחה מטעמים שונים מן הגורן ומן היקב. עיקר יהבו הטיל הנתבע על הטענה כי שילם את החוב בגין הליכי אישור תכנית התב"ע ועל הכחשתו כי התובע ביצע את הפעולות המיוחדות נשוא דרישת התשלום מיום 21.7.03. בשולי הדברים ובאופן לאקוני, הוסיף הנתבע וטען, כי התובע ביצע את מלאכתו שלא על פי דרישות ועדות התכנון ולחלופין, לא נדרש לטרחה מיוחדת בשינוי בקשות ו/או תכניות שונות שהוגשו לוועדת התכנון והבניה המקומית.
אם נבור את המוץ מהתבן, שוררת תמימות דעים בקרב התובע והנתבע כי לא נסתיימו הליכי קבלת היתר הבניה לתוספת הבניה של הקומה החמישית, כך גם לא הסתיימה מלאכת הכנת התכניות לביצוע בגין שתי הקומות המתוכננות ומאליו שלא הושלמה בנייתן. התובע טוען ששכר טרחתו מגלם למעשה אך את העבודה שבוצעה בפועל. טענתו של הנתבע בגין דרישה לשכר טרחה מוגזם אינה מחזיקה מים, מהטעם שאישר כי הצעתו של התובע לשכ"ט מיום 1.8.99 קובלה על ידו ושכר הטרחה שנדרש בפועל על ידי התובע עולה בקנה אחד עם ההצעה שקובלה. מושכלות יסוד כי הצעה וקיבול משתכללים לכדי חוזה מחייב. בנסיבות אלו, מצאתי כי שכר טרחתו של התובע בגין עבודות התכנון והפיקוח נשוא דרישת התשלום מיום 7.8.01, הכולל כדלעיל את דרישת התשלום מיום 21.9.97, הינו ראוי.
לעניין העבודות המיוחדות, הכחיש הנתבע את ביצוען וטען שלא היו דברים מעולם. דא עקא, עדותו של עו"ד סיטון מגוללת לפרטי פרטים את פועלו ומעורבותו של התובע בהליכים המשפטיים והלבר-משפטיים שהתנהלו בעניין התנגדויות השכנים הן בוועדה המקומית, הן בוועדת הערר והן בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת העתירה המנהלית. כן את מעורבותו של התובע ההליך המשפטי שהתנהל בעניין היטל ההשבחה בבית משפט שלום בירושלים פני מותב זה. לא נותרה אבן שלא נהפכה בעדותו של עו"ד סיטון, אשר כאמור נמצאה אמינה ומהימנה על ידי בית המשפט. אשר על כן, מצאתי כי דרישת התשלום מיום 21.7.03 הוצאה כדין בגין פעולות מיוחדות שבוצעו בפועל. מה גם, במכתבו של התובע לנתבע מיום 13.11.02, אשר דרישת התשלום מיום 7.8.01 צורפה לו, נכתב ברחל ביתך הקטנה כי דרישת התשלום הנ"ל אינה כוללת פעולות מיוחדות כמו הופעה בפני ועדת הערר ופעולות חריגות אחרות. בד בבד, סבורני כי שכר הטרחה הנדרש הינו סביר בנסיבות העניין. בצירוף הדברים, שוכנעתי, כי על הנתבע לשלם את שכר טרחתם של התובעים בהתאם לדרישת התשלום מיום 21.7.03.
התרשמתי מחומר הראיות בתיק, כי אין כל ממש בטענתו הלאקונית של הנתבע לפיה התובע ביצע את מלאכתו ברשלנות ו/או לא נדרש לטרחה מיוחדת בהגשת תכניות ובקשות שונות. לא הוכח בפניי יש להטיל דופי במלאכתו של התובע ואף לא הוכח כי היו במרוצת השנים בפיו של הנתבע טענות ומענות כלפי טיב עבודתו של התובע. בית המשפט התרשם שעסקינן בטענות בעלמא שתכליתן לחלץ את הנתבע מעיקרה של המחלוקת. מעבר לכך, היה בידי הנתבע להגיש תובענה שכנגד או לטעון לקיזוז שכר הטרחה בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתרשלות התובע. דא עקא, לא נטען לנזקים ומיניה וביה שאלו לא הוכחו במהלך ניהולו של ההליך המשפטי בו עסקינן. למען הסר ספק, הנתבע היה מיוצג ע"י עורך דין בתחילתו של ההליך ועד לאמצע שלב ההוכחות, כך שהיה בידיו לכלכל את קווי הגנתו המשפטית כדבעי בהליך זה.
הנתבע טען כי שילם את שכר טרחתו של התובע אלא שלא הציג כל קבלות ו/או אסמכתאות בתמיכה לכך. מהצד השני של המתרס ניצבת עדותו של עו"ד סיטון, לפיה התובע הודה בפניו לא אחת, במספר הזדמנויות שונות, כי נותר חב לתובע סך של כ-20,000$. לגרסתו, "היה ויכוח ביחסים בין ליפשיץ וגוטמן, היו תמיד ויכוחים לגבי שכה"ט, גוטמן היה שולח לו מכתבים עם דרישה לתשלום שכה"ט ומוסיף לו ריביות וליפשיץ תמיד בא ואמר שהוא חייב לו רק עשרים אלף דולר". בחקירתו הנגדית, הוסיף העד לעמוד על גרסתו וטען כי הנתבע הכיר בחוב של 20,000$, "אני רק יודע שליפשיץ בפני אישר לא פעם ולא פעמיים ואני חושב שהיינו אצל השופט שמעוני, שהוא הכיר רק בעשרים אלף דולר וגוטמן דרש יותר עם ריביות ותוספות", "שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים", "אצלי במשרד ואולי יש גם מכתב". "אני נזכר אפילו יותר מזה, ניסו לכרוך יחד את מה שמגיע לנו ומה שמגיע לו, לנו הוא אמר שהוא ישלם איזה סכום מסויים, לא זוכר איזה סכום בדיוק, ולגוטמן 20 אלף דולר. ליפשיץ הציע" (עמ' 8 לפרוטוקול). לדבריו, אלה נאמרו בהזדמנויות שונות כמו למשל כשמישהו, "פרסי אחד", רצה לקנות את הגג והיה הסכם איתו. בסופו של דבר, שוכנעתי כי הנתבע לא שילם לתובע את שכר טרחתו. מעבר לכך, יש בעדותו של עו"ד סיטון כדי לסתום את הגולל על כל טענותיו של הנתבע בהליך זה במלואן. ודוק(!), הנתבע הודה בפה מלא במלוא שכר הטרחה שנדרש לשלם לתובע, בלי להסתייג משיעורו של שכר הטרחה או להביע תרעומות על טיב עבודתו של התובע או להכחיש כי ביצע את העבודות הגלומות בדרישות התשלום האמורות.סוף דבר


לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי כי הנתבע חב לתובע שכר טרחה בסך של 20,803$.


התביעה מתקבלת במלואה. הנתבע ישלם לתובע סך של 20,803$ בשקלים לפי השער היציג ביום 15.9.05, מועד בו בוצע גמר החשבון, בצירוף ריבית והצמדה מיום 15.9.05 ועד לתשלום המלא בפועל.

בנוסף, הנתבע ישלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח. הסכום ישולם תוך 45 יום ולאחר מכן יישא ריבית והצמדה עד ליום התשלום המלא בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר טרחה לפי שעות

 2. שכר טרחת שמאי רכב

 3. אכיפת הסכם שכר טרחה

 4. תביעת שכר טרחה ראוי

 5. הסכם שכר טרחה בכתב

 6. גביית שכר טרחה מופרז

 7. תביעה לשכר טרחה ראוי

 8. שכר טרחה ראוי לשמאי

 9. הסכם שכר טרחה מקרקעין

 10. פסיקת שכר טרחה מע''מ

 11. סכסוך שכר טרחה בוררות

 12. שכר טרחה על בסיס הצלחה

 13. שכר טרחה לתובע ייצוגי

 14. תביעה ייצוגית שכר טרחה

 15. שכר טרחה תביעה ייצוגית

 16. שכר טרחה תכנון אדריכלי

 17. שכר טרחה מקובל במקרקעין

 18. פסק דין בנושא שכר טרחה

 19. אי חתימה על הסכם שכר טרחה

 20. שכר טרחה ראוי רואה חשבון

 21. בקשה לפסיקת שכר טרחת מפרק

 22. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 23. שכר טרחה מקסימלי עורך דין

 24. תשלום שכר טרחת כונס נכסים

 25. הפרת הסכם שכר טרחה עם עו''ד

 26. התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה

 27. סכסוך שכר טרחה שהוסכם בעל פה

 28. שכר טרחה במקרה של הפסקת ייצוג

 29. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 30. תביעה לשכר טרחת משרד אדריכלים

 31. שכר טרחת ביניים למנהל המיוחד

 32. שכר טרחה מקסימלי תאונות דרכים

 33. זכאות לקבל עותק מהסכם שכר טרחה

 34. תביעה לגילוי חשבוניות שכר טרחה

 35. שכר טרחת כונס נכסים מימוש משכון

 36. ביטול הסכם שכר טרחה עם עורך דין

 37. בקשה לקביעת שכר טרחה מנהל עיזבון

 38. שכר טרחת כונס נכסים בהוצאה לפועל

 39. שכר טרחה עבור ייעוץ בנושא משכנתא

 40. שכר טרחת רואה חשבון בהוצאה לפועל

 41. תביעה לתשלום שכר טרחת אדריכלית נוף

 42. החזר שכר טרחה עקב רשלנות עורך דין

 43. שכר טרחה ראוי בגין תכנון אדריכלי

 44. שכר טרחת נאמן על ניהול נכס בנאמנות

 45. ערעור על גובה שכר טרחת מנהל עיזבון

 46. תביעה נגד עורך דין להחזיר שכר טרחה

 47. פסק דין הצהרתי תוקף הסכם שכר טרחה

 48. תביעה לשכר טרחה ראוי של רואה חשבון

 49. חוב שכר טרחה עקב הפסקת השירות המשפטי

 50. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 51. ? מה שכר הטרחה של עורכי דין בתיק תאונות דרכים

 52. שכר טרחה בגין יחסי ציבור לעורכי דין

 53. שכר טרחה של מפרק - תוספת מאמץ מיוחד

 54. שכר טרחת כונס נכסים 5% משווי המכירה

 55. סעיף הפסקת ייצוג עו''ד בהסכם שכר טרחה

 56. שכר טרחת כונס נכסים - עסקת קומבינציה

 57. שכר טרחת כונס נכסים בהליך הוצאה לפועל

 58. החלפת עורך דין שלוקח שכר טרחה באחוזים

 59. תביעה לשכר טרחה של שותף במשרד עורכי דין

 60. תביעה של עורך דין נגד לקוח על חוב שכר טרחה

 61. הפחתת שכר טרחת נאמן מהכספים המועברים לנושים

 62. איסור השתתפות בשכר טרחה למי שאינו עורך דין

 63. החזר שכר טרחה ששולם לעורך דין שהתפטר מייצוג

 64. תביעה שעניינה שכר טרחה בגין חוות דעת חשבונאית

 65. מינוי מומחה מטעם בית משפט עקב סכסוך שכר טרחה

 66. האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

 67. תשלום שכר טרחת נאמן מכספי פיקדון בחשבון נאמנות

 68. שכר טרחה ראוי בגין שירותים מקצועיים למדינת ישראל

 69. מה סוכם בין הצדדים בנושא שכר הטרחה לו זכאי התובע ?

 70. שכר טרחה בגין הפסקת טיפול עו"ד לפני השלמת כל השירותים

 71. תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

 72. הגיש בקשה לפסיקת גמול מיוחד ושכר טרחה לפי סעיף 9 (ג) של חוק תובענות ייצוגיות

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון