תביעה בגין הפרת חוזה שירותי הסעת תלמידים

התובעת סיפקה לנתבעת שירותי הסעת תלמידים. לטענת התובעת, הפרה הנתבעת את החוזה ביניהן, ועל כן תבעה מאת הנתבעת את הסך 320,000 ₪.

כללי:
בעלי הדין:
1. התובעת היא חברה בע"מ, אשר עסקה ועוסקת בהסעות.

2. הנתבעת היא רשות מקומית אשר הוקמה על פי צו המועצות המקומיות.

מערכת היחסים בין הצדדים:
3. בשנים 2003-2004 נקלעה התובעת למשבר כלכלי, ובגינו צברה חובות כבדים. בעקבות חובות אלו, בסוף חודש דצמבר 2003 הפסיקה חברת ההסעות הקודמת את מתן שירותי הסעת התלמידים לנתבעת. הנתבעת פנתה אל התובעת למתן שירותי הסעת תלמידים לנתבעת לאלתר. ביום 1.1.2004 חתמו שתי בעלות הדין על חוזה (להלן-"החוזה") שתוקפו מיום 1.1.04 ועד ליום 30.6.05, כאשר לנתבעת הייתה אופציה להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת בהודעה של חודשיים מראש. בחוזה התחייבה התובעת להסיע כ-280 תלמידים, כאשר התמורה היא תמורה פאושלית בסך 34,000 ₪ + מע"מ עבור כל חודש בו תבצע התובעת הסעות תלמידים, למעט חודשים יולי ואוגוסט בכל שנה, אם לא יתקיימו קייטנות.

4. הנתבעת מודה שהתובעת סיפקה לנתבעת שירותי הסעה עד לסוף חודש יוני 2004, והיא נותרה חייבת לתובעת את הסך 52,992 ₪ נכון ליום 7.3.05.

5. הנתבעת לא שילמה לתובעת את התמורה להסעות, ובחודש יוני 2004 הייתה חייבת לתובעת את הסך 180,800 ₪. על כן הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעת. תביעה זו אינה מענייננו.

6. ביום 2.9.04 שלחה הנתבעת מכתב לתובעת באמצעות עו"ד רועי ברוכשטיין, בו טענה שהנתבעת מבקשת להעביר ההסעות לחברות אחרות, דבר המהווה הפרת יסודית של החוזה, ודרשה מהנתבעת לשלם לה את יתרת החוב ולקיים את החוזה. מכתב זה נותר ללא מענה. ביום 3.6.07 שלחה התובעת מכתב נוסף לנתבעת, באמצעות עו"ד ארד, לתשלום החוב ופיצויים, אך מכתב זה נותר ללא מענה.

טענות הצדדים:
7. ביום 15.12.08 הגישה התובעת את תביעתה כנגד הנתבעת, בה תבעה מהנתבעת את הסך 320,000 ₪. בכתב התביעה טענה התובעת שעל הנתבעת לשלם לה את כל הסכומים עבור ההסעות שלא שילמה לה, תשלום עבור ההסעות שהייתה צריכה לבצע על פי החוזה עד ליום 30.6.05 וכן פיצויים על כך שמכרה בהפסד את האוטובוסים שרכשה לצורך ביצוע ההסעות לנתבעת.

8. בכתב ההגנה טענה הנתבעת יש לדחות את תביעת התובעת מהסיבות כדלקמן:


החוזה אינו תקף מכיוון שלא מוטבעת עליו חותמת הנתבעת, ואין עליו את חתימת הגזבר וראש המועצה. בעדותו של גזבר המועצה חזרה בה הנתבעת מטענה זו, וטוב שעשתה כן, שכן כל הראיות מוכיחות שאכן החוזה היה תקף והגזבר אישר תשלומים על פיו;
התובעת לא ביצעה הסעות בחודשים יולי אוגוסט 2004, ולכן לא מגיע לה כל תשלום שהוא;
הנתבעת לא ביצעה כל הסעה שהיא החל מחודש ספטמבר 2004, ולכן אינה זכאית לכל סכום שהוא;
התובעת לא רכשה את האוטובוסים שמכרה במיוחד עבור ההסעות לתובעת, ואין כל קשר סיבתי בין מכירת האוטובוסים לבין ההפרה הנטענת.


העדויות:
9. העד היחיד מטעם התובעת היה מנהל התובעת, מר ג'ומעה אזברגה, אשר הגיש תצהיר עדות ראשית ונחקר חקירה שכנגד. מר ג'ומעה לא הגיש כל פרטים אודות הסעות שביצע, לא מסר פרטים אודות האוטובוסים, כגון: מועד הרכישה, מספרי הרישוי, מועדי המכירה וכו'. אמנם מר אזברגה ניסה לתקן טעותו בתצהיר משלים, אך לאור התנגדות הנתבעת, לא התרתי זאת.

10. העד היחיד מטעם הנתבעת היה גזבר המועצה מר עטיה זבידאת. בחקירתו הנגדית הודה שהחוזה בין הצדדים היה בר תוקף, שהנתבעת הפרה את החוזה, שבחודשים יולי אוגוסט 2004 ביצעה התובעת הסעות תלמידים עבור הנתבעת עמ' (22 לפרוטוקול שורות 8 – 10). מר זבידאת צירף לתצהירו כרטסת הנהלת חשבונות אודות התובעת ממנה עולה שנכון ליום 16.5.04 הייתה הנתבעת חייבת לתובעת את הסך 180,800 ₪, ונכון ליום 7.3.05 נותרה הנתבעת חייבת לתובעת את הסך 52,992 ₪. העד העיד שבסוף חודש דצמבר 2003 חברת ההסעות שקדמה לתובעת הפסיקה באופן פתאומי את שירותי הסעת התלמידים לנתבעת, והיה צורך למצוא חברה חברת הסעות מחליפה, והתובעת היא זו שהחלה באופן מיידי לבצע את ההסעות החל מחודש ינואר 2004.

11. לאחר שמיעת הראיות הגישו הצדדים את סיכומיהם. התובעת הגישה סיכומי תשובה למרות שלא ניתנה לה זכות זו ולמרות שלא ביקשה רשות להגיש סיכומי תשובה. על כן, סיכומי התשובה לא מהווים חלק מסיכומי התובעת בתיק.

דיון ומסקנות:
הסך 52,992 ₪:
13. הנתבעת הודתה שהיא חייבת לתובעת את הסך 52,992 ₪ החל מיום 7.3.05. על כן עליה לשלם סכום זה לתובעת בערכים של יום 7.3.05. סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה ורבית נכון ליום הגשת התביעה מגיע לסך 67,179 ₪.

התשלום עבור חודשים יולי-אוגוסט 2004:
14. גזבר הנתבעת הודה שבקיץ 2004 ביצעה התובעת הסעות לקייטנות. קייטנות מתקיימות בדרך כלל בחודשים יולי-אוגוסט בכל שנה. לכן, על הנתבעת לשלם לתובעת את הסך 68,000 + מע"מ, שהם 80,240 ₪ בערכים של יום 1.12.04 (שוטף + 60). סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 1.12.2004 ועד ליום הגשת התביעה מגיע לסך 102,472 ₪.

הפרת החוזה:
15. מר אזברגה העיד כי בתום שנת הלימודים 2004, הודיעה הנתבעת על כך שהחל מחודש ספטמבר 2004 לא יבצע הסעות תלמידים עבור הנתבעת, וזאת בניגוד לחוזה שבין הצדדים. סיוע לעדותו של מר אזברגה יש במכתב שכתב עו"ד ברוכשטיין, מכתב שהנתבעת לא טרחה לענות לו. מר זבידאת העיד שלא ידוע לו על הודעה כזו מאומה. לאור מכתבו של עו"ד ברוכשטיין, אני מעדיף את עדותו של מר אזברגה על פני עדותו של מר זבידאת, וקובע שהנתבעת אכן הפרה את החוזה שנכרת בין הצדדים.

פיצויים בגין הפרת החוזה:
16. התובעת תובעת פיצויי קיום מלאים, דהיינו את התמורה עבור ההסעות מיום 1.9.04 ועד ליום 30.6.05. לתובעת יש את חובת הקטנת הנזק. הקטנת הנזק בחברת הסעות משמעה למצוא הסעות אלטרנטיביות. סביר לאמוד את תקופת החיפוש ב-3 חודשים. לכן על הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בגין הפרת החוזה עבור 3 חודשי הסעה בסך 102,000 ₪ + מע"מ, ובסה"כ 120,360 ₪ בערכים של יום 1.2.05 (ממוצע שוטף + 60 של 3 החודשים). סכום זה נכון ליום הגשת התביעה מגיע לסך 152,681 ₪.


פיצויים עבור מכירת האוטובוסים:
17. התובעת תובעת פיצויים עבור מכירת האוטובוסים בהפסד, שכן לטענתה, את האוטובוסים שמכרה, רכשה במיוחד עבור ההסעות אצל הנתבעת.

18. סבור אני שיש לדחות את תביעתה זו של התובעת מהסיבות כדלקמן:


בחוזה הצהירה התובעת כי יש ברשותה את האוטובוסים לביצוע ההסעות. משמע מכך שהתובעת לא רכשה את האוטובוסים במיוחד עבור ההסעות עבור הנתבעת;
מהעדויות עולה שהתובעת החלה בהסעת תלמידי הנתבעת באופן מיידי. זריזות זו אינה עולה בקנה אחד עם רכישת אוטובוסים עבור ההסעות;
התובעת לא המציאה פרטים חיוניים להוכחת תביעתה זו, כגון: מועדי רכישת האוטובוסים, באיזה סכום רכשה את האוטובוסים, ומועדי מכירתם. מר ג'ומעה צירף לתצהירו העתקי שיקים, אך שיקים אלו הם שיקים מודפסים, ומספרי האוטובוסים רשומים בכתב יד, ולא ידוע של מי כתב היד.


סכום הפיצויים:
19. סך כל הפיצויים להם זכאית התובעת הינו 322,332 ₪. מאחר והתובעת הגבילה תביעתה לסך 320,000 ₪, ייפסק לה אך ורק סכום זה.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן:


את הסך 320,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (15.12.08) ועד ליום התשלום בפועל;
את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
שכ"ט עו"ד בסך 35,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה לתלמיד

 2. מכרז הסעות תלמידים

 3. אלימות מורה נגד תלמיד

 4. תאונת דרכים תלמיד י''ב

 5. תקיפת תלמיד על ידי מורה

 6. תאונת דרכים תלמיד תיכון

 7. תלמיד ישיבה בהוצאה לפועל

 8. אלימות נגד תלמיד בית ספר

 9. עתירה בנושא הסעות תלמידים

 10. תקיפת תלמידים על ידי מורים

 11. אחריות מורה על פציעה של תלמיד

 12. פוליסת ביטוח תלמידים במקרה רצח

 13. עתירה נגד הרחקת תלמיד מבית הספר

 14. תאונת עבודה של תלמיד בחופשת הקיץ

 15. הארכת התיישנות בפוליסת ביטוח תלמידים

 16. שירות אזרחי לתלמידי ישיבה - דמי אבטלה

 17. תביעה בגין הפרת חוזה שירותי הסעת תלמידים

 18. פיצויים לתלמידי ישיבה על תוכנית ההתנתקות

 19. תביעה בגין נזק גוף שנגרם לתלמידי כתה י"א בישיבה תיכונית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון