תביעה לפסק דין הצהרתי להסרת עיקול

תביעה לפסק דין הצהרתי, ולפיו על הנתבעים לפעול להסרת העיקול, אשר הוטל על הדירה ברח' הרב בלוי 20 בפתח תקווה, הידועה כחלקה 741/7 בגוש 6355 (להלן – הדירה).

העיקול הוטל על הדירה בקשר לתביעה, שהגיש מר אילן יפתח נגד הנתבעים. מלכתחילה הוטל עיקול על כספי תמורת הדירה, שהתחייבה התובעת לשלם לנתבעים תמורת הדירה. התובעת לא השיבה כדבעי לצו העיקול. עקב כך הוגשה נגדה תביעה לאישור העיקול. התביעה לאישור העיקול התקבלה, והוטל עיקול על זכויות התובעת בדירה.

טענות התובעת בכתב התביעה המתוקן
התובעת - תושבת ארה"ב - רכשה מהנתבעים, באמצעות מיופה כוחה – מר מתניה זילברשטיין - את הדירה. התובעת שילמה את מלוא התמורה בגין הדירה ולמרות זאת קיבלה לחזקתה דירה, שרובץ עליה עיקול בגין חוב בסך 60,000$, חוב שחבים הנתבעים למר אילן יפתח.

בדיעבד התברר לתובעת, כי דבר ההליכים והעיקולים הצפויים היה ידוע לנתבעים או היה להם חשש ממשי, כי עומדים להינקט נגדם הליכים. על כן הנתבעים ביקשו לשנות את מועדי תשלום התמורה בגין הדירה ואופן ביצועם. התובעת שילמה את מלוא התמורה, והכספים הוחזקו בנאמנות עבור הנתבעים אצל עו"ד אלי מנדל.

נגד הנתבעת 2 הוגשה תביעה כספית ע"י מר אילן יפתח. במסגרת תביעה זו הוטל אצל התובעת עיקול זמני על כספים אותם היתה זכאית הנתבעת 2 לקבל מידי התובעת בגין הדירה. עם קבלת הודעת העיקול, פנה מיופה כוח התובעת לנתבעים. הנתבעים ניסו להפעיל עליו לחצים שישיב להודעת העיקול, כי אינו מחזיק בכספים עבור הנתבעת 2. הלחצים שהופעלו על מיופה כוח התובעת היו משמעותיים עד כדי כך שזה נקלע ללחצים ולמצוקה נפשית ונמנע מהגשת תגובה כלשהי להודעת העיקול.

עפ"י הוראות הסכם מכר הדירה, התחייבו הנתבעים לאפשר את רישום הזכויות בדירה על שם התובעת ולמסור לה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הרישום כאמור. עוד התחייבו הנתבעים להעביר לתובעת את החזקה בדירה, לא יאוחר מיום 30.11.04, כשהיא ריקה ופנויה מכל אדם וחפץ וחופשית מכל שיעבוד או עיקול.

בעמוד השני לפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2008, שהתקיים במסגרת בירור התביעה דנן, הודתה הנתבעת 2, כי כספי תמורת הדירה נתקבלו במלואם אצל הנתבעים.

גם אם התובעת או מי מטעמה התרשלו בניהול הליך אישור העיקול, הרי שאין מחלוקת שהתובעת שילמה את מלוא התמורה החוזית בגין הדירה, וכי מקורו של העיקול הוא בחוב של הנתבעים. ככל שהחוב קיים, על הנתבעים לשאת בו, לפרוע אותו ולהביא לביטול העיקול.

התובעת טוענת, כי חלה על הנתבעים חובה חוזית לפעול להסרת העיקול, אשר נובע מחוב של הנתבעים. עוד טוענת התובעת, כי בפעולות הנתבעים יש משום עשיית עושר ולא במשפט וכן התנהלות שלא בתום לב. על כן עותרת התובעת לקבלת סעד הצהרתי, ולפיו החובה להסיר את העיקול חלה על הנתבעים.

טענות הנתבעים בכתב ההגנה המתוקן
הנתבעים טוענים, כי לאחר שנרשמה הערת אזהרה לטובת התובעת, נרשם עיקול על המקרקעין בגין חוב של הנתבעים, לטובת מר אילן יפתח. משהוטל העיקול על הדירה, הנתבעים פעלו להסרתו באופן מיידי. הנתבעים הגישו תביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו עיקול המקרקעין בטל ונסוג מפני הערת אזהרה שנרשמה לטובת התובעת, אשר זכויותיה קדמו לצו העיקול. ביהמ"ש השלום בפתח תקווה קבע, כי העיקול יימחק.

הנתבעת 2 מימנה את ההליך המשפטי להסרת צו העיקול ונשאה בהוצאות המשפט. גם כאשר הוגשה לתובעת התובענה לאישור העיקול כמחזיקה בכספים של הנתבעת 2, העניקו לה הנתבעים סיוע משפטי.

הנתבעים מכחישים את טענות התובעת כאילו הדירה נמסרה לידה, כאשר רובץ עליה עיקול בגין חוב של הנתבעים. הנתבעים טוענים, כי פעלו בהתאם להתחייבויותיהם עפ"י חוזה המכר ומסרו לתובעת את כל המסמכים הנדרשים לצורך העברת הזכויות בדירה על שמה. ואכן, התובעת העבירה על שמה את הזכויות בדירה, כשהיא נקייה מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או זכות לצד ג' כלשהו. או אז סיימו הנתבעים את מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפי התובעת.

הנתבעים מכחישים את הטענה, כי הפעילו לחצים על מיופה כוחה של התובעת וטוענים כי אף הציעו להעניק לו סיוע משפטי. מי שהפעיל לחצים ומניפולציות על מיופה הכוח של התובעת הוא עו"ד בר-עד, שייצג את המעקל, והוא זה שמנע ממנו להתגונן כראוי מפני התובענה לאישור העיקול.

הנתבעים טוענים, כי ניסוח התובעת לא מדויק. לא מדובר בעיקול של צד שלישי אלא בתוצאה של תובענה לאישור עיקול שהוגשה נגד התובעת באופן ישיר ולא נגד הנתבעים.

הנתבעים טוענים, כי מדובר במקרה של "הסתכנות מרצון". הנתבעים טוענים, כי העמידו למיופה הכוח של התובעת ייעוץ משפטי, שהבהיר לו מפורשות את הסכנה והתוצאה החמורה שתתרחש, אם ימנע מלהגיש כתב הגנה בעניין התובענה לאישור העיקול. התובעת, באמצעות מיופה כוחה, בחרה להתעלם מהתובענה וכתוצאה מכך נחשפה הדירה לאישור העיקול.

דיון והכרעה
אין מדובר במקרה זה בתביעה לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים עקב הפרה של הסכם המכר. אם כך היו פני הדברים, היה מקום לבחון את טענת הנתבעים, ולפיה בעת העברת הזכויות בדירה לתובעת היא היתה נקיה מכל שעבוד, ובכך מולאו התחייבויות הנתבעים בהסכם המכר.

כך גם אין מדובר בדרישה לחיוב הנתבעים בהוצאות התובעת במסגרת ההליכים לאישור העיקול. אם כך היו פני הדברים, היה מקום לדון בזהותו של האשם והאחראי לניהול אותם הליכים לאישור העיקול. היה צורך לבדוק אז, מדוע לא נמסרה תשובה כנדרש להודעת העיקול, שנשלחה על ידי מר אילן יפתח.

מה שנדון בפני הוא דבר אחד ויחיד, מיהו האחראי לשאת בפרעון החוב, שבגינו הוטל העיקול על זכויות התובעת בדירה. ממילא יש לקבוע מיהו האחראי לפעול להסרת העיקול.

אין מחלוקת, כי המדובר בחוב, שהוטל בגין חובות של הנתבעים או מי מהם. כך גם לא נטען על ידי הנתבעים, שחוב זה סולק על ידי הנתבעים או מי מהם. לעניין זה ראה הודעת ב"כ הנתבעים בדיון מיום 12.5.2011 (שורה 19):

"העיקול הוא מלכתחילה בגין חוב של הנתבעים לאילן יפתח".

ראה רשימת מוסכמות ופלוגתאות שהגישו הצדדים ביום 20.7.2010 וביום 21.7.2010, שם הסכימו שני הצדדים, כי מלוא תמורת הדירה שולמה על ידי התובעת.

ממילא ברור, כי על הנתבעים מוטלת החובה לשאת בחוב שבגינו הוטל העיקול. פרעון חוב זה וסילוקו יביא להסרת העיקול, שהוטל על נכס של התובעת בגין חובות, שאין היא חבה בפרעונם, כאשר את הנכס המעוקל רכשה התובעת כדין ושילמה תמורתו במלואה.

אשר על כן, דין התביעה להתקבל. יש מקום להורות, כי על הנתבעים לשאת בחוב נשוא העיקול ולעול בדרך זו לביטולו של העיקול.

באשר לשאלת החיוב בהוצאות משפט, מיופה כוחה של התובעת הודה, שנמנע מלהגיש תגובה לבקשת אישור העיקול. על דברים אלו חזר גם מר אהרון זילברשטיין, עד מטעם התובעת, בסעיף 9 לתצהיר עדותו.

ואכן, בעקבות הימנעות מיופה כח התובעת מלפעול, אושרה בפסק הדין הטלת העיקול על הכספים, שהיו מגיעים לנתבעת 2 והיו אצל התובעת. גם בהמשך, בערעור שהגישה התובעת על פסק דין זה, ע"א 3381/06, נדון הנושא בשנית והוחלט, בהסכמת התובעת, להותיר את העיקול על זכויותיה של התובעת בדירה.

על כן, ומבחינה פורמאלית, אין לתובעת אלא להלין על עצמה על כך שהיא או מיופה כוחה שפעל מטעמה, לא טרחו להשיב לבקשת אישור העיקול והסכימו במסגרת הליכי הערעור להותיר את העיקול על זכויותיה של התובעת בדירה על כנו.

בנסיבות אלו, כאשר הטלת העיקול על זכויות התובעת בדירה נעשתה עקב התנהלות התובעת ומחדליה בכל הקשור למתן תשובה להודעת העיקול שקיבלה, אין מקום לחיוב הנתבעים בהוצאות משפט.

סיכום
התביעה מתקבלת. מוצהר בזאת, כי על הנתבעים לפעול להסרת העיקול ולשלם כל תשלום למר אילן יפתח הנדרש לשם הסרת העיקול.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין הצהרתי

 2. פסק דין הצהרתי לגבי רכב

 3. פסק דין הצהרתי בעלות רכב

 4. פסק דין הצהרתי בעלות בדירה

 5. פסק דין הצהרתי בעלות על רכוש

 6. פסק דין הצהרתי להחזרת שם משרה

 7. פסק דין הצהרתי לגבי כסף מעוקל

 8. תביעה לפסק דין הצהרתי במקרקעין

 9. פסק דין הצהרתי העדר תוקף משכון

 10. פסק דין הצהרתי פיטורים שלא כדין

 11. פסק דין הצהרתי בבית הדין לעבודה

 12. תביעה לפסק דין הצהרתי להסרת עיקול

 13. פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 14. פסק דין הצהרתי בעלות על רכב שנגנב

 15. באילו מקרים מקבלים פסק דין הצהרתי ?

 16. פסק דין הצהרתי בנושא חוב לחברת חשמל

 17. פסק דין הצהרתי על זכויות בסימן מסחר

 18. פסק דין הצהרתי זכאות מינוי דירקטור חברה

 19. תביעה למתן פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 20. האם אפשר לבקש פסק דין הצהרתי כי הנתבע "מבריח נכסים" ?

 21. פסק דין הצהרתי לגבי כספים שהגיעו ויגיעו בגין הזכויות במשק

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון