הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

באופן שאלימלך אחראים על התשתיות וביצוע הניהול המקצועי והחקלאי ואילו בלומברג אחראים על ארגון ניהול ובקרה מימון וניהול פיננסי והסכמי שיווק ויצוא.
לצורך מימון הפרויקטים העביר בלומברג לאלימלך עוד טרם חתימת הסכם היסוד,
סך 978,000 ₪.

7. התובעת ייצרה וסיפקה מכלים אשר שימשו ליצוא הבצל והבטטה.

8. המיזם לא צלח. גידולי הבצל והבטטה לא השיגו את היעדים אשר שימשו בסיס להערכות ולתחזיות הכלכליות של הצדדים. אלימלך ופגודה הגישו תביעות הדדיות בדבר הפרת הסכם הייסוד, אשר הועברו לבוררות.

9. ענינה של המחלוקת בתיק זה הינה מי מהנתבעות אחראית להזמנת סחורה מהתובעת ולתשלום בגינה.

ההליך

10. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר.
הנתבעת 2 הגישה בקשת רשות להתגונן.
פגודה הגישה בקשה להתיר לה להגיש בקשה לרשות להגן בשם הנתבעת 1.
ביום 17/12/2008 נעתר כב' השופט כספי לבקשת פגודה.

11. ביום 24/3/2010 הוגשה הודעה ע"י הנאמן להסדר נושים של הנתבעת 2 לפיה לא ניתן להמשיך בהליכים כנגדה.

12. ביום 7/6/2010 התקיים דיון בבקשת הרשות להגן שהגישה הנתבעת 1.
ביום 20/6/2011 ניתנה לנתבעת 1 הרשות להגן בהחלטת כב' השופט כספי, לאחר שלא הוגשו סיכומים מטעם התובעת.

13. הצדדים הגישו עדויות ראשיות בתצהירים. מטעם התובעת הוגש תצהיר מנהלה ניסים ברנס (להלן-"ברנס"). מטעם גרין פארם הוגש תצהירו של עודד בלומברג (להלן-"עודד").
בנוסף העידו מטעם התובעת עקיבא בלומברג, אחיו של עודד (להלן-"עקיבא") וכן תמר ודוד אלימלך, אשר זומנו למתן עדות לבקשת התובעת (להלן-"דוד" ו"תמר" בהתאמה) .

14. לאחר שמיעת הראיות הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.

תמצית טענות התובעת
15. הנתבעות באמצעות דוד ועקיבא רכשו מהתובעת ארגזים ומכלים המיוצרים על ידה.

16. התובעת יצרה עבור הנתבעות מכלים בהתאם למידות ודרישות מיוחדות שקיבלה עובר להזמנה מדוד ומעקיבא.

17. התובעת סיפקה לנתבעות את הסחורה והנתבעות חתמו על תעודות משלוח שהוצאו בגינה.

18. הנתבעות לא פרעו את חובן בגין הסחורה.

תמצית טענות הנתבעת 1

19. גרין פארם הוקמה למימוש שותפות עסקית מתוכננת בין פגודה לבין דוד ותמר אלימלך.

20. פגודה התחייבה לסייע במימון השותפות ועשתה כן בסכום העולה על מיליון וחצי ₪. אלא שהשותפות התפרקה לאחר שדוד התכחש לה. פגודה תובעת מבני הזוג אלימלך להשיב לה את השקעתה בשותפות. בין הצדדים התנהל הליך בוררות במסגרתו תבעה פגודה מבני הזוג אלימלך 1.7 מיליון ₪ וכן הצהרה לפיה ביחסים הפנימיים בינם לבין פגודה, הם החייבים בחובות של גרין פארם.

21. ענינו של כתב התביעה הינו עסקה בין התובעת לנתבעת 2- ת. אלימלך בע"מ. תעודות המשלוח הוצאו לנתבעת 2 ונחתמו בידי נציגיה אשר הם שקיבלו את המכלים. בספרי גרין פארם רשום החוב נשוא התביעה בכרטסת של הנתבעת 2.

22. אין יריבות בין גרין פארם והתובעת. התביעה כנגד גרין פארם הינה תולדה של קנוניה בין התובעת ודוד, אשר ניתק בחודש יוני 2008 קשר עם גרין פארם ומבקש להשית עליה חוב של הנתבעת 2 המשמשת אותו בעסקיו. גרין מעולם לא שילמה לספקי הנתבעת 2 ואין סיבה שתעשה כן במקרה דנן.

23. גרין פארם שורבבה לעסקה כחודש לאחר השלמתה, כאשר דוד במכתבו (נספח ב' לכתב התביעה), ביקש מהתובעת להסב את חשבוניות המקור לגרין פארם. אלמלא כן לא הייתה התובעת מעלה בדעתה לפנות לגרין פארם.

24. התובעת ודוד הבינו שלא די בהסבה של החשבוניות ולכן רקמו סיפור כאילו עקיבא אחיו של עודד, היה מעורב בהזמנת המכלים. עקיבא אינו בעל ענין בגרין פארם ואינו מוסמך לייצגה.

25. עקיבא שלל את הטענה לפיה היה מעורב בהזמנת הסחורה (נספח ב' לבר"ל) ובכל מקרה הוא אינו יכול לחייב את גרין פארם.

דיון והכרעה

26. אין חולק כי התובעת סיפקה את המכלים אשר את תמורתם היא דורשת בתביעה זו.
המכלים סופקו במהלך החודשים מאי יוני 2008. תעודות המשלוח (נספח ד' לכתב התביעה), הוצאו ע"ש הנתבעת 2 -ת.אלימלך.

27. במכתב מיום 10/7/2007 (נספח ב' לכתב התביעה), החזיר דוד לתובעת חשבונית מספר 13288 ע"ס 76,160.70 ₪, אשר הוצאה ע"ש ת.אלימלך בע"מ, בטענה כי המכלים הוזמנו ע"י עקיבא ועל ידו בשם חברת גרין פארם, ויש להוציא החשבונית בהתאם.

28. החשבונית המקורית הוגשה וסומנה נ/1. שם הנמען המקורי מחוק בטיפקס ואילו בכתב יד רשום שמה של הנתבעת 1- גרין פארם אגרו בע"מ.

29. מחומר הראיות עולה בבירור, כי המכלים הוזמנו במהלך פגישה, בהשתתפות דוד, עקיבא ומנהל התובעת ברנס.
לטענת הנתבעת 1, עקיבא לא היה מעורב בהזמנת המכלים.
מנגד העיד ברנס מטעם התובעת כי עקיבא הוא אשר שרטט את פרטי ההזמנה (עמ' 9 שורות 22-23).

30. לתצהיר העדות הראשית של עודד צורף מכתבו של עקיבא הממוען לב"כ הנתבעת 1, בזו הלשון:
"א.נ,
לבקשתך עיינתי בכתב התביעה בת.א. 3977/08 טוב שם נ' גרין פארם ואח'.
בהמשך למכתבך מיום 24.7.2008 לתובעת, הנני שב ומדגיש שאין שחר לנטען בסעיף 5 לכתב התביעה כאילו אני קיימתי קשרים עסקיים עם התובעת וכאילו הייתי מעורב בהזמנת סחורה ממנה.
לא היה ולא נברא.

בכבוד רב
עקיבא בלומברג"

31. התובעת זימנה את עקיבא כעד מטעמה.
עקיבא אישר את חתימתו על המכתב המצוטט לעיל ואת נכונותו (עמ' 18 שורות 25-27; עמ' 19 שורות 30-32). עקיבא טען בעדותו כי לא הייתה לו כל נגיעה להזמנת המכלים וכי נכח בפגישה בה הוזמנו המכלים ע"י דוד, כצופה בלבד (עמ' 18 שורות 22-24; עמ' 19 שורות 6-10).
כאשר נשאל האם לא נטל חלק בהזמנת המכלים לשיווק הבצל השיב: "חד משמעית לא" (עמ' 19 שורה 12).
גם כאשר הוצגו לו מסמכים המעידים, כי הוא זה שרשם והפיץ את סיכום אותה פגישה שעניינה הזמנת המכלים (ת/1; ת/2), ניסה עקיבא להתנער מחלקו בביצוע ההזמנה וטען טענות מופרכות על פניהן כגון" אני יושב ורושם לעצמי דברים" (עמ' 20 שורות 30-32).

32. התמונה העובדתית שונה מאד מהתמונה אותה ניסה עקיבא לצייר.
מהעדויות ומהראיות (ת/3,ת/4, ת/5, ת/6 , ת/9, ת/11, ת/12), עולה כי היה עקיבא פעיל ביסוד גרין פארם, בהזמנת המכלים ובהתקשרויות לייצוא הגידולים. ביחסים שבין האחים היה עקיבא, אמון על הצד המקצועי, ואילו עודד היה המשקיע ועסק בצד הפיננסי.
טענתו של עקיבא לפיה לא היה מעורב בהזמנת המכלים או בפעילות גרין פארם, הינה טענת בדים.

33. עקיבא אישר בעדותו כי הוא אשר חתם בשם גרין פארם על ההסכם עם גלעד, החברה אשר ביצעה עבור גרין פארם את ייצוא הגידולים לחו"ל (עמ' 22 שורות 16-30; עמ' 24 שורות 14-15).
מהודעות דואר אלקטרוני ת/3-ת/7, עולה מעורבותו של עקיבא ופועלו בהתקשרויות ליצוא הבצל. עודד אישר בעדותו כי התקיימו פגישות בעניין גרין פארם בהן השתתפו תמר ודוד אלימלך וכן עקיבא והוא עצמו (עמ' 55 שורות 31-32) ואף אישר כי עקיבא חתם בשם גרין פארם על ההסכם עם גלעד לייצוא הגידולים (עמ' 55 שורות 12-18). עודד אף אישר כי בתמונות ת/22 נראים עקיבא, גידולי הבצל והמכלים של התובעת (עמ' 62 שורות 3-8).

34. המכלים הוזמנו ע"י דוד אלימלך ועקיבא והיו מיועדים לייצוא הבצל ע"י גרין פארם.
עקיבא היה מי שרשם ושיגר למנהל התובעת את סיכום הפגישה נושא כותרת "סיכום פגישה-הזמנת מיכלים"(ת/2).
סיכום הפגישה כולל את פירוט הנוכחים, תיאור המוצר: מכלי עץ עבור יצוא בצל אורגני. מידות, כמות ומחיר. במייל הנלווה אליו צורף סיכום הפגישה ואשר נשלח לחמר ודוד אלימלך ולעודד, ביקש עקיבא מהמכותבים "נא להוסיף הערות לפני ההזמנה" (ת/1).
עודד אישר כי ראה את סיכום הפגישה לפיו הזמנו המכלים (עמ' 60 שורות 1-2), ולשאלת ביה"מ אף השיב כי מניח שראה את ההזמנה בזמן אמת (עמ' 60 שורות 24-25).
מעורבותם של עקיבא ועודד בביצוע ההזמנה אינו מתיישב עם הטענה כי ההזמנה נעשתה ע"י ת.אלימלך לצרכיה שלה.

35. מהמקובץ עולה אם כן-
התובעת יצרה את המכלים בהזמנה מיוחדת אשר סוכמה בפגישה עם דוד אלימלך ועקיבא בלומברג;
גרין פארם היא שעשתה שימוש במכלים לייצוא הבצל;
התמורה שהתקבלה מהיצוא בסך 70,000 אירו, התקבלה מגלעד לחשבונה של גרין פארם (עמ' 61 שורות 8-9).

36. בנסיבות אלה תיקון החשבונית לשמה של גרין פארם משקף את העסקה האמתית במסגרתה סופקו המכלים.

37. אין מחלוקת שהתובעת זכאית לתמורה בגין המכלים. המחלוקת כאמור התמקדה אך בשאלה מי מהנתבעות חייבת בתשלומה. קבוצת בלומברג ספגה לשיטתה הפסדים גדולים במיזם שלא צלח. בנוסף להלוואת הבעלים שניתנה ע"י פגודה עוד טרם חתימת הסכם היסוד (סעיף 21 להסכם היסוד), הזרימה פגודה למיזם סכומים נוספים ובסה"כ 2,056,000 ₪ (נ/5). ברור אם כן שקבוצת בלומברג מבקשת להציל מה שניתן מהכסף אותו השקיעה.

38. עודד טען בעדותו כי ת. אלימלך היא שביצעה את התשלומים בגין המיזם ואילו גרין פארם שילמה רק לת. אלימלך בגין חשבוניות ששולמו על ידה (עמ' 59 שורות 10-17). עדותם של תמר ודוד מאשרת טענה זו. מעדותם עולה כי הניהול הפיננסי נותר בידי ת.אלימלך.
תמר אישרה בעדותה כי את ההתחשבנות עם הספקים עשתה ת.אלימלך עבור גרין פארם (עמ' 40 שורות 16-18; עמ' 42 שורה 11; וראו גם עדות דוד עמ' 51 שורות 21-22). לדברי תמר, הפעילות הייתה אמורה לעבור לגרין פארם בחודש מרץ 2008.

39. טענותיהם ההדדיות של קבוצת אלימלך וקבוצת בלומברג, התבררו בהליך בוררות שהתקיים ביניהן ואינן רלוונטיות להליך שבפני.

40. בהליך שבפני הוכיחה התובעת כי החוב בגין המכלים הינו חובה של גרין פארם והיא החייבת בתשלומו. ההתחשבנות בין הצדדים כמו גם טענותיהם האחד כנגד משנהו, אינם מעניינה של התובעת. עצם הוצאת החשבונית מלכתחילה ע"ש ת. אלימלך, אינה משנה את העובדה לפיה ההזמנה בוצעה ע"י נציגי שתי הקבוצות עבור גרין פארם והיא שעשתה שימוש בסחורה.

סוף דבר-
41. הנתבעת 1 תשלם לתובעת סך 149,025 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
הנתבעת 1 תישא בהוצאות התובעת בסך 20,000 ₪.
הסכומים שנפסקו בפסק הדין ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות מפעיל חוף

 2. אחריות ביחד ולחוד

 3. אחריות על התחשמלות

 4. אחריות לתאונת שרשרת

 5. אחריות משרד הרישוי

 6. אחריות על סולם פגום

 7. אחריות הנוסעים ברכב

 8. אחריות מדריך טיולים לתאונות

 9. ערעור בשאלת האחריות

 10. אחריות משלח בינלאומי

 11. אחריות בעל רכב לתאונה

 12. אחריות מכון בדיקת רכב

 13. התיישנות ביטוח אחריות

 14. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 15. אחריות נמל אשדוד לנזקים

 16. אחריות מוסך לנזקים לרכב

 17. אחריות חברת שילוח מטענים

 18. אחריות מע''צ לתאונת דרכים

 19. אחריות מוסך לגניבת מכונית

 20. אחריות מארגן טיול לתאונה

 21. אחריות על בטיחות בהופעות

 22. אחריות על נזקי גשם בחקלאות

 23. תאונת דרכים אחריות חברת ביטוח לפצות

 24. אחריות על נזקים למטען ימי

 25. אחריות על התחשמלות של עובד

 26. חלוקת אחריות על תאונת עבודה

 27. אחריות שוכר עסק ללא רישיון

 28. אחריות העירייה לתחזק פסלים

 29. אחריות ההורים לתאונות ילדים

 30. אחריות מדריך רכיבה על סוסים

 31. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 32. אחריות על תאונה בשוק העירוני

 33. אחריות לתאונת עבודה עם מכונה

 34. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 35. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 36. הובלת רכב כבד - אחריות לנזקים

 37. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 38. אחריות העירייה למפגעים בתחומה

 39. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 40. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 41. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 42. אחריות על נזילה בצינורות הבניין

 43. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 44. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 45. אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 46. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 47. קריסת עץ על בית - אחריות חברת החשמל

 48. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 49. אחריות מוביל אווירי לגניבה של עובד

 50. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 51. אחריות עירייה ורשויות לתאונות בגנים ציבוריים

 52. אחריות מוגברת על המעביד בתאונת עבודה

 53. אחריות המעסיק על עבירת לכלוך של עובד

 54. אחריות מדריך טיולים של ילדים בבית ספר

 55. אחריות המעסיק למניעת חשיפת עובדים לשמש

 56. ביטוח אחריות נושאי משרה - הוצאות משפטיות

 57. אחריות חברת תעופה - פיצוי על טיול מאורגן

 58. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 59. אחריות על נזקים לרכב עקב ירידת מחסום בחניון

 60. חלוקת אחריות בין נהגים 60% - 40% תאונת דרכים

 61. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 62. ערעור לעליון על חלוקת אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 63. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 64. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון