הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

חויבו המבקשים בתשלום הוצאות בסך של 3,000 ₪, בעקבות ביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה.הרקע לבקשה:
ביום 8.1.2013 הגישה המשיבה תביעה לתשלום פיצויים בעילות שונות עקב סיום עבודתה אצל המבקשים.
ביום 3.3.2013 הגישה המשיבה בקשה דחופה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
ביום 3.4.2013 ניתן פסק דין בהיעדר הגנה. בית הדין האזורי קבע כי לפי אישור המסירה שהוגש לתיק, כתב התביעה והדרישה לכתב הגנה נמסרו למבקשים ביום 14.1.13. המבקשים לא הגישו כתבי הגנה או כל תגובה אחרת מטעמם. לאור זאת, ניתן פסק דין בהיעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה. לפיכך, המבקשים ישלמו למבקשת סכום של 320,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, המבקשים ישלמו למשיבה את אגרת בית הדין בסך של 3,200 ₪, והוצאות משפט (שכ"ט עו"ד) בסך של 10,000 ₪.
ביום 28.5.2013 הגישו המבקשים בקשה בהולה לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה. נטען כי כתב התביעה הומצא למבקשים ביום 12.2.2013. אולם, במשך כמעט חצי שנה מאז שהוגש כתב התביעה לא הומצאו למבקשים כל החלטה או דרישה בתיק, לרבות החלטה המורה על הגשת כתב הגנה. גם בדיקה בנט המשפט מעלה כי אין אישור על המצאות שבוצעו; לפי תקנה 27 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, (להלן – תקנה 27) נתבע אינו מחויב להגיש כתב הגנה עם המצאת כתב התביעה, אלא אם נדרש לכך בהוראת בית הדין, והוראה כזו לא התקבלה על ידי המבקשים; מבדיקה אקראית בנט המשפט מסתבר כי הוגשה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, אולם עותק של הבקשה לא הומצא למבקשים. כמו כן, מבדיקה עולה כי ניתן פסק דין בהיעדר הגנה, אולם גם פסק הדין טרם הומצא למבקשים; בית הדין לא ביקש לקבל את עמדת המבקשים לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה טרם ניתן פסק דין, ופסק הדין ניתן מבלי שהמבקשים ידעו כי הוגשה בקשה כאמור. לפי ההלכה, כל בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה מחייבת זכות תגובה לצד שעלול להיפגע מהיענות לבקשה; על פי הפסיקה יש להעדיף בירור תביעות לגופן, ומדיניות בית הדין היא להעדיף את בירור המחלוקת ולאפשר לבעל דין את יומו בבית הדין; לבקשה צורף תצהיר של מר עודד קם, סגן מנהל השירות המשפטי בעיריית תל אביב, ולפיו למבקשים הומצא כתב תביעה בלבד, ללא החלטה המורה על הגשת כתב הגנה; למבקשים טענות הגנה טובות כנגד האמור בכתב התביעה.
בהחלטה מיום 1.6.2013, בין היתר, הפנה בית הדין את המבקשים "לדרישה להגיש כתב הגנה המצויה בתיק ואשר ניתנה לתובע ביום הגשת התביעה יחד עם מסירת מעטפה עם אישור מסירה."
בהודעה מיום 4.6.2013 טענו המבקשים כי מבירור שערכו עם מזכירות בית הדין עולה כי בחודש ינואר 2013, מועד הגשת התביעה, לא נתן בית הדין למשיבה מעטפה כלשהי. כמו כן, מעטפות עם אישור מסירה ניתנו לתובעים מיוצגים על ידי עורכי דין רק לתקופה קצרה במהלך חודש אפריל 2013, היינו לאחר שכבר ניתן פסק הדין.
המשיבה טענה בתגובה לבקשה לביטול פסק דין כי יש לדחות את הבקשה לביטול פסק הדין על הסף, ולחילופין יש לחייב את המבקשים בהוצאות ושכ"ט עו"ד בגין אי הגשת כתב הגנה ובגין הגשת תגובתה; הבקשה אינה מגלה כל עילה מהותית והיא אף נגועה בחוסר תום לב; מר דניאל הרפז מטעם המבקש 1 יצר קשר עם ב"כ המשיבה, ואישר את קבלת כתב התביעה, אולם ביקש כי כתב התביעה ונספחיו יישלחו שנית בפקס על מנת להגיש כתב הגנה. כתב התביעה נשלח מיידית בפקס, אולם למרות זאת לא הוגש כתב הגנה; לפי ההלכה בעניין ביטול פסק דין על בית הדין לבחון שתי שאלות: האחת, מהי הסיבה אשר מנעה מהמבקשים להתייצב לדיון, והשנייה, שהיא חשובה יותר, מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע אם יבוטל פסק הדין. בענייננו, התשובה לשתי השאלות היא חד משמעית לרעת המבקשים; לפי הפסיקה, כאשר מדובר בבעל דין שהתעלם מההליך המשפטי וזלזל בחובתו אין הוא זכאי לסעד של ביטול פסק דין שניתן בהיעדר צד. כאמור, המבקשים לא הגישו כתב הגנה למרות שקיבלו את כתב התביעה.
המבקשים טענו בתגובה לתגובת המשיבה, כי רק כתב התביעה הומצא להם ולא דרישה להגשת כתב הגנה, וכאמור על פי התקנות נתבע אינו מחויב להגיש כתב הגנה עם המצאת כתב התביעה; המבקשים תמיד מגישים כתבי הגנה כשהם נדרשים לכך, והם היו עושים זאת גם הפעם אילו נדרשו לכך. אין מדובר בהתעלמות מההליך המשפטי או בזלזול בחובות המבקשים כבעלי דין.
בהחלטה מיום 16.6.2013 קבע בית הדין כי יש מקום לקבל את הבקשה לביטול פסק דין. נקבע כי אין לקבל את טענות המבקשים כי משום שלא קיבלו לכאורה דרישה להגשת כתב הגנה לא הגישו כתב הגנה בתיק. מדובר בטענה מיתממת ומתחמקת. אולם, בבקשה לביטול פסק הדין הציגו המבקשים טענות שיש בהן כדי להעיד ולו לכאורה כי סיכויי ההגנה טובים. אין לקבוע בשלב זה מסמרות, אולם לנוכח הטענות יש ליתן משקל למדיניות בית הדין להעדיף הכרעה לגופו של עניין מקום בו ניתן לפצות את הצד השני, וליתן למבקשים את יומם בבית הדין. לפיכך, בוטל פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה, ונקבע כי המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 3000 ₪.

החלטה זו, בעניין ההוצאות שהוטלו על המבקשים, היא מושא בקשת רשות הערעור.


בבקשת רשות הערעור חזרו המבקשים על כלל הטענות שפורטו בבקשה לביטול פסק הדין וכן בהודעות הנוספות שהגישו בעניין זה לבית הדין האזורי כמפורט בסעיפים 2.4, 2.6 ו-2.8 לעיל. כמו כן הוסיפו המבקשים כי אמנם, ככלל ערכאת הערעור ממעטת להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בקביעת סכום ההוצאות, אולם מדובר במקרה חריג של אי סבירות בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. בנוסף, מאחר שסכום ההוצאות אינו עונשי, אלא בא לפצות את הצד השני על הנזקים שנגרמו לו, ומאחר שהמבקשים לא גרמו לצד השני נזקים כלשהם, החלטת בית הדין האזורי לפסוק הוצאות לחובת המבקשים אינה סבירה ומידתית; המבקשים הוכיחו כי לא קיבלו דרישה להגשת כתב הגנה; לאור תקנה 27 והפסיקה כי ספק בהמצאת דרישה לכתב הגנה פועל לטובת הנתבע, החלטת בית הדין מהווה הפרה של זכויותיהם הדיוניות. כאמור, המבקשים לא הגישו כתב הגנה בצדק, מאחר שלא הומצאה להם דרישה להגשת כתב הגנה. לכן, לא היה מקום לקבוע כי מדובר בטענה "מיתממת ומתחמקת", אלא מדובר בעמידה של המבקשים על זכויותיהם הדיוניות, היינו שלא להגיש כתב הגנה אלא אם מתקבלת אצלם דרישה לכך; לא הייתה עילה לחיוב המבקשים בהוצאות; ככל שנגרמו למשיבה הוצאות הן נגרמו בשל טעות בית הדין ולא עקב התנהלות המבקשים; לחילופין, סכום ההוצאות שנפסק גבוה באופן ניכר מהמקובל. לאור התנהלות המבקשים לא היה מקום לפסוק הוצאות, ולכל היותר לפסוק הוצאות סמליות. פסיקת הוצאות בסך של 3,000 ₪ היא מוגזמת וחריגה.
לאחר בחינת טענות המבקשים וכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף ללא צורך בתגובת המשיבה. זאת, מנימוקים שיפורטו להלן.
סעיף 26(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 קובע כי בית הדין הארצי ייתן רשות ערעור על החלטה אחרת "אם שוכנע בית הדין כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה". במקרה הנדון, אין בהחלטת הביניים בעניין ההוצאות כדי להשפיע על המשך התנהלות ההליך בבית הדין האזורי, או לגרום למבקשים נזק של ממש, ולא מתקיימות הנסיבות הקבועות בסעיף 26(א) לחוק המצדיקות מתן רשות ערעור. לפיכך, אין מקום ליתן רשות ערעור על ההחלטה בשלב זה של ההליך במסגרת ערעור על החלטת ביניים, ובכך לעכב את המשך ההתדיינות בבית הדין האזורי. אציין, כי הלכה פסוקה היא כי פסיקת הוצאות היא עניין הנתון לערכאה הדיונית וערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעתה [עע 140/05 סילביה שטינמץ ואח' – נאגו מריאטה, מיום 29.9.2005; דב"ע נד/43 – 3 ארגוב – "סחף" חברה ישראלית לעבודות פיתוח בע"מ, פד"ע כז 175]. מכל מקום, לאור הוראת סעיף 26(א) לחוק, בשלב זה לא נדרשת הכרעה בטענות המבקשים לגופן. אוסיף, כי המבקשים רשאים לבקש מבית הדין האזורי כי בפסיקת ההוצאות בפסק הדין בהליך יביא בחשבון את חיובם בהוצאות בהחלטה מושא בקשת רשות הערעור ואת טענותיהם בעניין זה. כמו כן המבקשים יהיו רשאים להעלות את טענותיהם בעניין חיובם בהוצאות גם בערעור על פסק הדין הסופי, ככל שיוגש ערעור.
סוף דבר – בקשת רשות הערעור נדחית. הואיל ולא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון