הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה, ועוד סתרה את עצמה. ישנן סתירות בין ממצאי הוועדה בהתכנסותה הראשונה לבין השנייה. בוועדה הראשונה הייתה הסכמה שיש נכות נוירולוגית אולם לטענת הוועדה היא לא קשורה לתאונה. בהתכנסות השנייה נקבע שאין כלל נכות נוירולוגית. למרות כל זאת, מותירים את הנכות ה"אורטופדית" שהיא נוירולוגית. כל זאת, כאשר המסמכים הרפואיים מעידים כי לתובע בעיה נוירולוגית לפי בדיקת EMG, בין אם היא קשורה כטענת המערער ובין אם לאו. זוהי נקודת המוצא בפסק הדין נשוא תיק זה.

5. הוועדה בהתכנסותה השנייה קבעה כי פגיעה נוירולוגית יכולה להיגרם מדקירה באזור בבית השחי, ולא בזרוע התחתונה. אולם התובע נפגע בזרוע העליונה, בפגיעה הדומה לדקירה.

6. אין למעשה כל התייחסות מנומקת בהחלטת הוועדה לחוות דעתו של ד"ר פרקש כפי שמחייבת ההלכה הפסוקה, וכפי שהורה פסק הדין.

7. בהתכנסותה הראשונה הוועדה מסכימה כי יש נכות נוירולוגית, ואולם לא מנמקת ממה נגרמה נכות זו ומהו המצב הקודם. קרי, היה על הוועדה לערוך חשבון עובר ושב, דבר שלא נעשה.

טענות המשיב:

8. המשיב סבור, כי במקרה הנדון, הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין. לטענת המשיב, המדובר במסקנה רפואית מנומקת תוך שהוועדה מתייחסת התייחסות עניינית ומנומקת לחוות דעתו של ד"ר פרקש, תוך שהוועדה מציינת כי לא מצאה את הממצאים שמצא ד"ר פרקש ובנוסף מציינת הוועדה כי אופי הפגיעה אינו מתאים לממצאים שמצא ד"ר פרקש ולמעשה הותירה את הנכות הזמנית שנקבעה למערער על כנה.

הכרעה

9. על פי הפסיקה, משהוחזר על ידי בית הדין עניינו של מערער לוועדה רפואית לעררים, עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה ההחלטה (דב"ע נא/01-29 מנחם פרנקל – המל"ל, פד"ע כד' 160).

בהתאם – שומה על בית הדין בהליך זה לבחון האם קיימה הוועדה המתחייב מפסק הדין.

10. לאחר עיון בטענות הצדדים ובכל החומר אשר בתיק, לרבות דו"ח הוועדה נשוא הערעור, מסקנתי היא, כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין וכי דין הערעור להידחות.
א. המערער לא הצביע על פגם משפטי כלשהו בהחלטת הוועדה.

ב. טענות המערער מתמקדות בנושאים רפואיים, כאשר על פי ההלכה הפסיקה ריבונית הוועדה לקבוע את אופן בדיקתו של המבוטח ובית הדין אינו מעביר תחת שבט ביקורתו את הדרך בה בחרה הוועדה.

11. כשמובאת חוות דעת בפני ועדה רפואית, על הוועדה להתייחס התייחסות "עניינית ומנומקת" כמתבקש בנסיבות המקרה, ויתכן להתייחס אליה גם במילים קצרות. הסדר הטוב מחייב שהוועדה הרפואית תנתח את חוות הדעת הרפואית אשר בפניה, תצביע על הנראה בעיניה כטעות בחוות הדעת, ותנמק שלילת המסקנה שבחוות הדעת (דב"ע ל/0-15 אשר בטרמן – המל"ל, פד"ע ב' 147; דב"ע נא/99-122 חיים רייזלר – המל"ל, פד"ע כג' 169; דב"ע לד/0-258 יגאל הניג - המל"ל, פד"ע ו' 225).

12. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה בדקה את המערער בדיקה קלינית נוירולוגית, התייחסה לחוות דעתו של ד"ר פרקש וקבעה כי לאור ממצאיה בבדיקה הקלינית, לא נמצא כל חסר נוירולוגי, ולפיכך ציינה כי אינה מקבלת את חוות דעתו של ד"ר פרקש עקב הבדל בממצאים הקליניים בין בדיקתה לבין בדיקתו של ד"ר פרקש.

שעה שהממצאים הרפואיים שמצאה ועדה רפואית בנכה, שונים מאלה ששימשו כתשתית עובדתית למומחה שהכין חוות דעת, מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים יהיו שונים. מכאן, כי קביעה בדבר השוני בממצאים, דיה כדי לצאת חובת הנמקה עניינית ומנומקת (דב"ע נד/01-21 המל"ל – דוד כהן, פד"ע כז' 54).

עוד מדגישה הוועדה, כי אופי הפגיעה אינו מתאים לממצאים שמצא ד"ר פרקש, שכן גם אם היה בבדיקתו של ד"ר פרקש ממצאים היכולים להתאים לפלקסופטיה ברכיאלית, הרי הפרעה זו לא יכולה להיגרם עקב טראומה לזרוע התחתונה אלא מחייבת טראומה כגון דקירה באזור בית-השחי, פריקת כתף וכדומה, פגיעה שלא הייתה במקרה הנדון.

13. מדובר בהחלטה רפואית מנומקת. החלטות רפואיות אינן מדע מדויק, אלא הסקת מסקנות מתוך ממצאים רפואיים. אין ספק, כי הוועדה לאור ניסיונה ולאור העובדה, כי מדובר בוועדת מומחים, מילאה באופן מדויק אחר הוראות פסק הדין והתייחסה התייחסות "עניינית ומנומקת" לחוות דעתו של ד"ר פרקש, חלקה על דעתו תוך מתן החלטה מפורטת ומנומקת ולכן אין להתערב בהחלטתה מחמת טעות משפטית.

14. יתר טענותיו של המערער, כגון ההפניה לבדיקת ה-EMG מיום 21/4/09, וכן לטענה כי הנכות הזמנית כוללת גם נכות "אורטופדית", הינן טענות רפואיות גרידא, שאין בית הדין מוסמך להתערב בהן, ולא מצאתי כל פגם בקביעת הוועדה, אשר פעלה בהתאם להוראות פסק הדין.

15. לאור כל המפורט לעיל, נחה דעתי, כי במקרה הנדון, הוועדה מילאה אחר ההוראות שבפסק הדין ונימקה כדבעי את מסקנותיה, החלטה מנומקת, תואמת את מבחני הפסיקה שצוטטו לעיל ובנסיבות אלה, לא מצאתי כל טעות משפטית בהחלטה.

16. אשר על כן, דין הערעור להידחות.

17. בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון