תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

בתביעה בסדר דין מהיר, בנוגע לליקויי בנייה בביתם של התובעים אותו בנתה הנתבעת. בחוות הדעת, שצורפה לכתב התביעה, נאמדה עלות תיקון הליקויים בסך של 31,400 ₪. בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת נאמדה ההוצאה לתיקון הליקויים שבאחריות הנתבעת בסך של 870 ₪ בלבד. עקב הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, כאמור לעיל, מונה בהסכמת הצדדים המהנדס מר דניאל יאסו כמומחה מטעם ביהמ"ש (להלן – מר יאסו). בחוות דעתו של מר יאסו נאמדו עלויות תיקון הליקויים בסך של 14,291 ₪.

בדיון שנערך ביום 4.7.12 הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה:

"1.הנתבעת תבצע התיקונים הדרושים בהתאם לחוו"ד של המהנדס דניאל יאסו מיום 25/08/11 ובהתאם לתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 19/03/12, בפיקוחו של המהנדס יאסו, אשר יבדוק ביצוע העבודות.
2. הנתבעת תישא בעלות הפיקוח של המהנדס יאסו.
3. העבודות יבוצעו עד ליום 06/08/12. המומחה יגיש חוו"ד בנוגע לביצוע התיקונים עד ליום 20/08/12.
4. לאחר מכן ייקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים בנוגע לשאלת ההוצאות".

להסכמה זו ניתן תוקף של החלטה.

הליקויים תוקנו ע"י הנתבעת, בפיקוחו של מר יאסו, לשביעות רצונם של התובעים. כעת נותר להכריע בשאלת ההוצאות ושכר טרחת עורכי הדין.

טענות התובעים
התובעים טוענים, כי בעקבות ליקויי הבנייה, שנתגלו על ידם בבית, הם נאלצו להגיש את התביעה דנן ולשאת בהוצאות הבאות:שכר טרחת המומחה מטעמם, המהנדס אביגדור פורת בסך 2876 ₪. בנוסף, שכר טרחה נוסף ששולם למהנדס פורת בגין הצטרפותו לביקורו של מר יאסו בבית, בסך 1,740 ₪. סה"כ שולם ע"י התובעים למהנדס פורת סך של 4,616 ₪. סכום זה כשהוא משוערך ליום 3.4.13 - מועד הגשת הסיכומים, עומד על סך של 5,224.84 ₪.
מחצית משכר טרחתו של מר יאסו, ששולמה על ידי התובעים, בסך 2,900 ₪. סכום זה כשהוא משוערך ליום 3.4.13 – מועד הגשת הסיכומים, עומד ע"ס 3,016.92 ₪.
אגרת בימ"ש בסך 500 ₪. סכום זה כשהוא משוערך ליום 3.4.13 - מועד הגשת הסיכומים, עומד על סך של 560.98 ₪.
שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ בסך 5,900 ₪. סכום זה כשהוא משוערך ליום 3.4.13 - מועד הגשת הסיכומים, עומד על סך של 6,249.54 ₪.
אובדן ימי עבודה בסך 2,000 ₪.


בסה"כ עותרים התובעים לחיוב הנתבעים בהוצאות ושכר טרחת בא כוחם בסך כולל של 17,052.28 ₪.

טענות הנתבעת
כתב התביעה הוגש רק באוקטובר 2009, בשיהוי ניכר, כ-5 וחצי שנים לאחר קבלת החזקה בבית ולאחר שהתובעים התגוררו בו עם בני משפחתם. חוות הדעת, שצורפה לכתב התביעה, נערכה בחודש ספטמבר 2008, למעלה מארבע שנים מיום שנמסרה החזקה בדירה.

עוד בשנת 2005, כאשר התלוננו התובעים לראשונה, הם טענו לבעיית נזילה בלבד ולא העלו טענות אחרות.

התובעים פנו לנתבעת וביקשו שתבצע עבורם עבודות נוספות בחצר בתמורה לתשלום נוסף בסך 17,500 ₪. הנתבעת טוענת, כי עבור עבודות נוספות אלו שילמו התובעים סך של 10,000 ש"ח בלבד ונותרו חייבים לנתבעת סך של 7,500 ₪. התובעים מודים, בכתב התביעה, כי נותרו חייבים לנתבעת סך של 1,000 ₪ בגין ביצוע העבודות. לפיכך, עותרת הנתבעת לקזז את סכום החוב בסך 7,500 ₪, או לכל הפחות לקזז 1,000 ₪ מסך ההוצאות, אם יפסקו.

הנתבעת מסרבת לשאת בתשלום שכ"ט המומחה מטעם התובעים עבור הצטרפותו לסיור של מר יאסו בבית. הנתבעת טוענת, כי "סביר להניח שמומחה ביהמ"ש היה מסתדר במועד הסיור בדירת התובעים גם ללא נוכחות המהנדס מטעמם, בעיקר שחוות דעתו (שנערכה 3 שנים קודם לכן) היתה מונחת בפניו".

הנתבעת טוענת, כי לא סביר לדרוש הוצאות העולות על סך עלות הליקויים שפורטו בחוות דעתו של מר יאסו. עלות התיקונים, לאחר שבוצעו ע"י הנתבעת, עומדת ע"ס כ-10,000 ₪ בלבד, כרבע מסכום התביעה שהוגשה.

דיון והכרעה
בהסכמת הצדדים מיום 4.7.12 יש כדי להודות באחריות הנתבעת לליקויים שתוקנו על ידה. לפיכך, התביעה התקבלה בחלקה, וזאת בשווי עלות התיקונים.

עלות התיקונים, כפי שהוערכו בחוות הדעת של מר יאסו עמדה ע"ס 14,291 ₪. אולם בסעיף 3 להערות שבעמ' 8 לחוות הדעת נרשם: "במידה והעבודה תבוצע ע"י הנתבעת יש להפחית מהעלויות 30%". אם כן, עלות תיקון הליקויים ע"י הנתבעת עצמה הוערכה בסך של 10,003.70 ₪ בלבד.

טענת הנתבעת לקיזוז נדחית. הנטל להוכיח טענת קיזוז מוטל על הטוען אותה. לעניין זה ראה, לדוגמא האמור בת"א(מרכז)5434-08-07, הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לא פורסם:

"זכות הקיזוז היא אמצעי לפירעון חובות בדרך של סעד עצמי ...
טענת קיזוז היא דוגמה לסוג של טענה ממשפחת ההודאה וההדחה. כאן, טוען נתבע כי אפילו יש ממש בעובדות המהותיות של עילת התביעה, קיימות עובדות נוספות אשר בעטיין גורס הוא שהתובע אינו זכאי לסעד המבוקש, כולו או חלקו. על הנתבע מוטל נטל השכנוע לגבי העובדות 'המדיחות' הנטענות על ידו. כאשר הוא אינו מרים נטל זה, תידחה טענת הקיזוז" (ההדגשות במקור - נ"ש).

בעניינינו, הנתבעת לא עמדה בנטל ולא הוכיחה טענת הקיזוז הנטענת על ידה, טענה שפורטה לעיל. לפיכך דין הטענה להידחות. יתירה מכך, נראה שלאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, לא היתה הנתבעת רשאית להעלות בשלב זה את טענת הקיזוז, כאשר בהסכמה הדיונית, שטענת הקיזוז לא נזכרה בה כלל, יש כדי להוות ויתור על טענה זו.

לעניין פסיקת הוצאות משפט נאמר ברע"א 6450/12, קול הכרמל חברה לבנין ועבודות ציבוריות (1990) בע"מ נ' אדלשטיין, טרם פורסם, סעיף יא לפסה"ד:

"באשר לפסיקת ההוצאות, מדובר בטענה שהועלתה גם בפני בית המשפט המחוזי, לרבות סוגית ההנמקה, ונדחתה. אכן ראוי ככלל, כי מרכיבי החלטתו של בית המשפט ינומקו במסגרת פסק הדין. עם זאת, בית משפט השלום פירט באריכות את התרשמותו מהתנהלות הצדדים לאורך מימוש ההסכם, ובדומה לסוגית הריבית, ההחלטה טמונה במלאכת האיזון בין הצדדים ובנסיבות המקרה: השיהוי בו הוגשה התביעה, התנהלות המבקשת וסיכול האפשרות להשלים את תשלום היתרה לפי ההסכם על ידיה, ומנגד נסיונם של המשיבים לשלם את החוב באמצעות נטילת משכנתא".

ועוד נאמר בבג"ץ 891/05, תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא, טרם פורסם (סעיף 19 לפסה"ד):

"ההוצאות צריכות להיות פרופורציונליות להליך עצמו ומהותו שכן בכך יש כדי למנוע הטלת עלות יתר על המפסיד להליך כמו גם עידוד ניהול הליך ראוי על ידי הזוכה (השוו Lownds v Home Office, [2002] 1 W.L.R. 2450, הלורד Woolf). פסיקת ההוצאות ושכר הטרחה מבוססת היא אפוא על הפעלת שיקול דעת אובייקטיבי בכל מקרה על פי נסיבותיו".

במקרה דנן יש לקחת בחשבון מספר גורמים: ההשתהות בהגשת התביעה; ההפרש הגדול בין סכום הנזק הנטען בכתב התביעה ובין סכום הנזק, שנמצא על ידי מר יאסו בחוות דעתו; ההסכמות של הנתבעת, אשר חסכו זמן שיפוטי יקר, והביאו לסיום מהיר ויעיל של ההליכים.

לפיכך, ובנסיבות הענין אני מחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות התובעים בגין חלקם בשכרו של מר יאסו ובגין אגרת המשפט בלבד בסך כולל של 3,578 ₪ וכן בשכ"ט ב"כ התובעים בסך 2,500 ₪, והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון