הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

לטענת המערער, היה על הוועדה לקבוע כי הוא מוגבל בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים, מאחר שמצאה את הממצאים הבאים לגבי מפרק ירך ימין: אדוקציה °10 בימין ו - °20 בשמאל. הוועדה גם לא קבעה ממצאים לגבי כוויצה כיפופית שהיא אחד התנאים לסעיף ו- א- 1.

בנוסף, ועדות קודמות קבעו למערער מוגבלות בניידות בגין מפרק מדומה ולא ברור מדוע הוועדה לא פעלה כך.

עוד נטען כי היה על הוועדה לקבוע מוגבלות בניידות בגין פגיעה בקרסוליים, לאור הממצאים של נטייה ימינה של כף הרגל וקריסה של כף רגל שמאל.

4. לטענת המשיב, לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה. הוועדה בדקה בצורה יסודית את המערער, ציינה כי הוא מתהלך בעזרת מקל הליכה עם צליעה אנטלגית ברגל ימין, ערכה בדיקה אורטופדית בכל המפרקים בגפיים התחתונות וציינה את ממצאיה בפרוטוקול. הוועדה אף הסבירה מדוע, לאור טווחי התנועה, הממצאים אינם ניתנים ליישום. עוד נטען כי למעשה המערער מבקש מהוועדה ליישם סעיף מותאם והדבר אינו אפשרי.

5. על פי החוק, ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים הפועלת מכח הסכם הניידות הינו בשאלה משפטית בלבד. בית הדין אינו מפעיל שיקול דעתו במקום שיקול דעתה הרפואי של הוועדה והוא אינו מוסמך לקבוע במקומה דרגות נכות בניידות. רק אם ימצא כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, מוסמך בית הדין להתערב בה.

עוד נקבע כי ההנמקה הנדרשת מועדה רפואית הינה כזו שממנה ילמד לא רק רופא אחר את מהלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא שגם בית הדין יוכל לעשות זאת ולעמוד על כך אם הוועדה נתנה פירוש נכון לחוק (דב"ע לה/ 01-129 שריקי - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 206 (1975)).

6. לאחר שעיינתי בפרוטוקולים שהוגשו ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור. להלן יפורטו הנימוקים למסקנה זו.

7. בסעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים נקבע:

"הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על 300 והתנועתיות במפרק הירך (אבוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ-200."

על פי ממצאי הוועדה, למערער אין כוויצה כיפופית. יחד עם זאת, הוועדה מצאה ממצא של °10 מצד ימין באדדוקציה במפרק הירך.

8. בדב"ע 01-20/98 המוסד לביטוח לאומי – שלמה ארז, מיום 21.12.98 קבע בית הדין הארצי כי בקביעת המוגבלות בניידות על פי סעיף ו–א-1, הוועדה "רשאית לקבוע דרגת נכות מתואמת אף בהיעדר מימצא של כוויצה כיפופית".

על פני הדברים עולה מפרוטוקול הוועדה שנמצא אצל המערער אחד מהתנאים על פי סעיף ו-א-1 ("תנועתיות במפרק הירך (... אדוקציה...) הינה פחות מ - 200 "). לפיכך, ולאור הנפסק בעניין שלמה ארז שהובא לעיל, יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה, על מנת שתשקול האם לאור ממצאיה אין מקום לקבוע דרגת נכות מותאמת, לפי סעיף ו-א-1.

9. בשולי הדברים אציין כי הוועדה ציינה במפורש כי למערער אין כוויצה כיפופית, ולא כפי שהמערער טען בדיון, כי הוועדה לא קבעה ממצא בנושא.

10. לא מצאתי כי יש להורות לוועדה לשוב ולדון בנושא הקרסול, מאחר שעל פי ממצאיה, קרסולי הרגליים נמצאו תקינים.

11. אשר לטענה כי היה על הוועדה לנמק מדוע לא תקבע למערער נכות גם על פי סעיף ה-3, כפי שקבעה ועדה משנת 2004, יש לציין כי על פני הדברים, הנכות על פי סעיף ה-3 נקבעה על יסוד צילום רנטגן מיום 8.6.04 בו נצפה "מצב לאחר קיבוע שבר בפמור ע"י מסמר תוך לישדי עם נעילה. חוסר איחוי מלא של השבר בפמור משמאל". ממצא כאמור לא עמד בפני הוועדה, אשר עיינה בצילום רנטגן עדכני, מיום 26.10.10. יחד עם זאת, מאחר שעניינו של המערער יוחזר לוועדה בעניין אחר ומאחר שהדברים שהובאו לעיל הם מסקנה מהשוואת שני הפרוטוקולים ואינם חלק מהנמקת הוועדה, בשים לב לכך שהמערער נמצא מוגבל בניידות בשיעור של 50% משנת 2004, יש מקום כי הוועדה תנמק במפורט מדוע לא קבעה למערער נכות לפי סעיף ה-3 שנקבע למערער בעבר.

12. סוף דבר – הערעור מתקבל באופן חלקי ועניינו של המערער יוחזר לוועדה לעררים בניידות, אשר תפעל כדלקמן:

א. הוועדה תשקול קביעת דרגת מוגבלות למערער על פי סעיף ליקוי ו-א-1.

הוועדה תנמק החלטתה באופן שיהא ברור אף לקורא שאינו בעל השכלה רפואית.

בעניין זה תשומת לב הוועדה כי בהתקיים ממצא של הגבלה קשה בתנועות פרקי הירך, היא רשאית לקבוע דרגת נכות מתואמת אף בהעדר ממצא של כוויצה כיפופית.

ב. הוועדה תבהיר מדוע לדעתה אין ליישם בגין המערער סעיף ליקוי ה - 3 (בגין מפרק מדומה), אשר נקבע למערער בוועדה מיום 16.12.04.

ג. המערער ובא כוחו יוזמנו לטעון בפני הוועדה.

13. המשיב ישא בהוצאות המערער, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך 3,500 ₪ שישולמו תוך 30 ימים, אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

14. על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון