בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

הנתבעים בנו בית למגוריהם במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות. הנתבעים מכרו את הבית לתובעים. לאחר זמן הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים בגין ליקויי בנייה, בטענה שהנתבעים בנו את הבית במטרה למכרו, הם מכרו את הבית פחות משנה לאחר בנייתו, ולכן חלות על מערכת היחסים בין הצדדים הוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. לכן, על הנתבעים לפצותם בגין ליקויי הבנייה שהתגלו ולפצות אותם בגין עגמת הנפש שנגרמה להם.

כללי:
בעלי הדין:
1. התובעים הם רוכשי הבית שברחוב אמנון ותמר 13 ברחובות. התובע 1 עובד במפעל רב-בריח, המייצר דלתות ומנעולים.

2. הנתבעים הם מי שבנו את הבית ברחוב אמנון ותמר 13 ברחובות, ומכרו אותו לתובעים. הנתבע 2 הוא קצין משטרה בדימוס.

מערכת היחסים בין הצדדים:
3. הנתבעים רכשו מאת מינהל מקרקעי ישראל (להלן-"המינהל") מגרש ברחוב אמנון ותמר 13 ברחובות, והתחייבו לבנות על המגרש בית. הנתבעים בנו את הבית, השקיעו בו את מיטב כספם, והקימו בחצר הבית גינה לתפארת. התובעים ביצעו שינויים ותוספות לבית, שהם: בניית גג מבטון ותוספת מרפסת, והגישו על התוספות והשינויים בקשה להיתר בתחילת חודש ינואר 2007. ביום 27.2.07 אישרה וועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות את הבקשה, ולאחר מכן קיבלו הנתבעים היתר לתכנית השינויים ולתוספת המרפסת. ביום 19.2.07 חתם הנתבע 2 על חוזה לאספקת גז, ביום 20.2.07 עברו הנתבעים להתגורר בבית, ביום 1.3.07 חיברה חברת חשמל את הבית בחיבור זמני לרשת החשמל וביום 2.3.07 החלה עיריית רחובות לגבות מהנתבעים תשלומים עבור ארנונה ומים. משמע מכך, שהחל מיום 2.3.07 היה הבית ראוי למגורים, לנתבעים ניתן טופס 4 לבית לחיבור חשמל מים וטלפון, כשהנתבעים, בנם וכלתם התגוררו בבית יחד עימם.

4. ביום 5.11.07 נחתם חוזה בין בעלי הדין, לפיו מכרו הנתבעים את הבית לתובעים. להלן סעיפי החוזה הרלוונטיים לתביעה שבפנינו:


במבוא לחוזה הצהירו התובעים כדלקמן:

"הקונה ראה ובדק את הממכר ואת מצבו מבחינה פיזית, תכנונית ורישומית ומצאו מתאים למטרותיו.


בסעיף 3(ב) לחוזה הצהירו הנתבעים כדלקמן:

"המוכר מתחייב לשמור על הממכר ולהעבירו לידי הקונים כפי שהוא בעת החתימה. כן מצהיר המוכר כי לא ידוע לו על פגם או מום בממכר ו/או במערכותיו."


בסעיף 4 לחוזה הצהירו הקונים כדלקמן:

"א) הקונים מצהירים כי בקרו בממכר, בדקו אותו וידועים להם כל הפרטים הנחוצים להם בקשר עם התקשרותם בחוזה זה - לרבות התנאים הפיזיים, המשפטיים, והתכנוניים לגבי הממכר וכי כל הפרטים והתנאים והנסיבות בקשר לכך מתאימים לדרישותיהם והם מוותרים בזה על כל טענה של אי התאמה.


הקונים מצהירים ומאשרים כי בדקו אצל הרשויות המוסמכות את מצבו המשפטי והתכנוני של הממכר - הממכר ואת זכויות המוכר ולא תהיינה לקונים כל טענה או תביעה כנגד המוכר לגבי כל עניין הנוגע ו/או קשור לממכר ו/או לזכויות המוכר בממכר."
בסעיף 10 (ז) לחוזה הסכימו הצדדים כדלקמן:

"הממכר כולל מזגן בסלון, כיריים וקולט אדים, ארנונות מטבח ואמבטיה. כן יבצע המוכר סתימת חורים ותיקוני צבע, וימחה לקונה את האחריות עבור חשמל, צנרת לסוגיה וסדקים במבנה."


בנספח לחוזה (ללא תאריך) שכותרתו "נקודות לסגירה לפני מסירה" סיכמו בעלי הדין שהנתבעים יבצעו פעולות אלו: "1. סגירת פתח גג, 2. לקבע מעקה מרפסת קטנה, 3. לצבוע קירות פנימי של החומה, 4. לסדר מדרגה מעבר ליח' האחורי, 5. להחליף מרצפת בגינה קדמי, 6. לסיים דשא בחלק האחורי, 7. להחליף כל הרשתות הקרועות, 8. דלת לפיר מתחת למדרגות, 9. תאורה חיצוני, 10. לסדר מעקה חלון יח' אחורי, 11. להביא קופסה 1 של סוגי מרצפות בבית (רזרבה), 12. חיבור קבע לחברת חשמל."


5. בחודש אפריל 2008 קיבלו התובעים את החזקה בבית מהנתבעים, ובחודש זה פנו אל הנתבעים ואמרו להם שיש חדירת רטיבות המרפסת. הצדדים הגיעו להסכמה שהתובעים יתקנו את ליקוי הרטיבות, והנתבעים ישתתפו עימם בתיקון הליקוי בסך 4,000 ₪. לטענת הנתבעים, השתתפות זו נבעה מתוך רצון לשמור על יחסים וטובים עם התובעים.

6. ביום 5.7.09 קיבלו התובעים חוות דעת של מהנדס הבניין פנחס פיכמן אודות ליקויים בבית. בחוות הדעת כתב מר פיכמן שהביקורת נערכה בהזמנת התובעים לשם איתור ליקויים ו/או אי התאמות לתקנים וחוקים הישראלים, וכי הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה בשימוש אמצעי מדידה כמקובל. בסוף חוות דעתו כותב מר פיכמן שמצא ליקויים בבית שעלות תיקונם מגיעה לסך 118,554.17 ₪ כולל פיקוח הנדסי ומע"מ. התובעים לא פנו אל הנתבעים בדרישה לתקן הליקויים, אלא הגישו את תביעתם לבית המשפט.

טענות הצדדים:
7. ביום 12.11.09 הגישו התובעים תביעתם כנגד הנתבעים. בכתב התביעה טענו התובעים שעל עסקת המכר חלות הוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן-"חוק המכר (דירות)"). בעת החתימה על חוזה המכר לא הסתיימה בניית הדירה, ולכן על הנתבעים לתקן את הליקויים המפורטים בחוות הדעת של מר פיכמן, ולשלם להם פיצויים בגין עגמת נפש בסך 20,000 ₪. לטענת התובעים, מטעמי אגרה העמידו את תביעתם על הסך 80,000 ₪.

8. בכתב ההגנה טענו הנתבעים שיש לדחות את התביעה כנגדם מהסיבות כדלקמן:


הם בנו את הבית לשימוש עצמי, ולא על מנת למכור אותו;
בניית הבית הסתיימה כבר בחודש פברואר 2007, והנתבעים עברו להתגורר בו כבר בסוף חודש פברואר 2007 תחילת חודש מרץ 2007. הרשימה של פעולות ההשלמה לביצוע המצורפת לחוזה היא רשימת תיקונים, אשר התחייבו הנתבעים לבצע לפני מסירתה דירה;
התובעים רכשו את הבית מהנתבעים בהתאם למצבו בעת החתימה על החוזה, והייתה להם הזדמנות מלאה לבדוק את הבית לפני החתימה על החוזה, ובחוזה הצהירו שאכן בדקו את הבית לפני החתימה על החוזה;
הנתבעים המחו לתובעים את האחריות שניתנה להם ע"י בעלי המקצוע השונים כאמור בסעיף 10(ז) לחוזה, ולא ברור מדוע התובעים אינם פונים ישירות לבעלי המקצוע;
הנתבעים ביצעו את כל העבודות שבנספח לחוזה לפני מסירת הבית לתובעים;
על אף שהרטיבויות היו קיימות בבית ערב כריתת החוזה, הסכימו הנתבעים בחודש אפריל 2008, לסילוק מלא וסופי של כל תביעות התובעים בקשר עם הרטיבויות הנ"ל, לשלם לתובעים את הסך 4,000 ₪, ואכן הם שילמו סכום זה לתובעים;
בחודש 9/09 פנו שוב התובעים אל הנתבעים בטענה שהתגלו שוב רטיבויות במקום שהיו בעבר. הנתבעים הודיעו לתובעים שעל פי הוראות חוזה המכר אינם חייבים לתקן לתובעים ליקויים כלשהם בבית, ככל שקיימים, ובפרט את ליקויי הרטיבות, אשר לתיקונן שילמו לתובעים את הסך 4,000 ₪.


המומחה מטעם בית המשפט:
9. הנתבעים הגישו את חוות דעתו של מהנדס הבניין קליגסברג יעקב, אשר בדק את הבית ביום 28.12.10. בחוות דעתו ציין מר קליגסברג כי בבית מצא ליקויי בנייה שעלות תיקונם היא 14,400 ₪ בתוספת מע"מ.

10. ביהמ"ש מינה את מהנדס הבניין רפאל גיל כמומחה מטעמו (להלן-"המומחה"). המומחה מצא ליקויי בנייה בבית, והעריך את עלות תיקונם בסך 17,550 ₪ + מע"מ לביצוע ע"י הנתבעים. המומחה ציין שאם התובעים יבצעו את התיקונים, יש להוסיף לאומדן זה 30%. המומחה הותיר להכרעת ביהמ"ש מספר עניינים, אשר תלויים בשאלה האם הוראות חוק המכר (דירות) חלות על עסקה זו.

העדויות:
11. מטעם התובעים העיד התובע 2 בלבד, אשר נחקר חקירה שכנגד. התובע 2 לא התייחס לשלב של המו"מ לכריתת החוזה, כיצד הגיע אל הנתבעים למו"מ לרכישת הבית, האם הנתבעים פרסמו מודעה למכירת הבית ומתי, ופרטים נוספים. על כן בשאלה האם חלות על העסקה הוראות חוק המכר (דירות), עדותו של התובע 2 היא עדות יחידה, על כל המשתמע מכך.

12. מטעם הנתבעים העידו מר ברק פרל, בנם של הנתבעים, מר יחזקאל דוידוביץ, קרוב משפחה של הנתבעים, והנתבע 2. כל עדים אלו נחקרו חקירה שכנגד.

13. על עדותם של עדים אלו נעמוד ככל שעדותם תהיה רלוונטית להכרעה בסכסוך שבין הצדדים.

14. לאחר תום שמיעת החקירות הנגדיות הגישו הצדדים את סיכומיהם.

דיון ומסקנות:
מצב הבית בעת כריתת החוזה:
15. כפי שציינתי לעיל, מהראיות עולה שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות נתנה טופס 4 לבית, והבית היה ראוי למגורים כבר בתחילת חודש מרץ 2007, והנתבעים בנם וכלתם נכנסו להתגורר בבית במועד זה. על כן אני דוחה את טענת התובעים שבניית הבית לא הושלמה בעת כריתת החוזה. העבודות הנזכרות בתוספת לחוזה הן עבודות שאינן מונעות את המגורים בבית, ולמעשה מדובר בליקויים קלים שיש בבתים גם כשהן ראויים למגורים. לגבי הפתח בגג הסביר הנתבע 2 שלאחר שהחליטו הנתבעים לבנות גג בטון במקום גג רעפים, השאירו פתח בתקרה על מנת לעלות לגג, את פתח זה בקשו התובעים לסגור, והם הסכימו לכך.

16. לאור האמור לעיל, דוחה אני את טענת התובעים שבעת החתימה על החוזה הבית לא היה ראוי למגורים.

תחולת חוק המכר (דירות):
17. הוראות חוק המכר (דירות), הרלוונטיות לענייננו, הן הגדרת "מוכר" והוראות סעיף 9 לחוק זה.

חוק המכר (דירות) מגדיר "מוכר" כדלקמן:
"מי שמוכר דירה שבנה או שהוא עתיד לבנות בעצמו או על ידי אדם אחר על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או עתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה."
(ההדגשה שלי - י.ז.)

סעיף 9 לחוק המכר (דירות) קובע כדלקמן:
"לענין חוק זה, המוכר דירה שהיתה תפוסה בידי אחר פחות משנה מיום גמר בנייתה או שהוא עצמו גר בה פחות מששה חדשים מיום גמר בנייתה, חזקה שבנה או רכש אותה על מנת למכרה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר."

18. היוצא משתי ההוראות הנ"ל של החוק הוא שעל מנת שיחולו הוראות החוק על העסקה, על התובעים להוכיח שהתובעים בנו את הדירה על מנת למכרה. אלא שסעיף 9 בא לסייע לרוכש דירה שנמכרה בתוך חצי שנה מיום גמר בנייתה במקרה שהמוכר גר בדירה, וקבע חזקה שהמוכר שבנה אותה או רכש אותה עשה כן על מנת למכרה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר. דהיינו, במקרה זה עובר נטל הראיה אל המוכר.

19. בעניין שבפנינו לא הוכיחו התובעים שהנתבעים בנו את הבית על מנת למכור אותו, אלא הסתפקו בחזקה הקבועה בסעיף 9 לחוק המכר (דירות). ב"כ התובעים ניסו לבסס טענתם זו על עברם של הנתבעים שבמשך 8 שנים האחרונות בנו בתים ומכרו אותם. סבור אני שאין להיבנות מעברם של הנתבעים, שכן כל עסקה עומדת בפני עצמה, ויש ללמוד על כוונתם של התובעים מתוך הנסיבות של העסקה הנוכחית ולא מנסיבות של עסקאות אחרות. אם יישאר ספק בהתנהגות הנתבעים בנסיבות העסקה שבפנינו, אז ניתן יהי להשתמש בהתנהגותם בעסקאות האחרות.

20. מאחר והנתבעים התגוררו בדירה למעלה מחצי שנה עד לכריתת חוזה המכר עם התובעים, היה מוטל על התובעים הנטל להוכיח שהנתבעים בנו את הבית על מנת למוכרו, והתובעים לא עמדו בנטל זה. יתירה מכך, סבור אני שהנתבעים הוכיחו שבנו את הבית לשימוש עצמי ולא על מנת למכור אותו, מהסיבות כדלקמן:


בנם של הנתבעים העיד שהנתבעים בנו את הבית למגוריהם ומגוריו עם אשתו ובתו, והופתע ביותר בעת ששמע שהנתבעים מכרו את הבית. עדותו זו לא נסתרה;
מר יחזקאל דוידוביץ העיד שהוא ביצע את הגינון בבית, והנתבעים השקיעו בגינה זו כסף רב, והוא הופתע כששמע שהנתבעים מכרו את הבית;
הנתבע 2 הצהיר בסעיף 2 לתצהירו שהתובעים פנו מיוזמתם אל הנתבעים והציעו להם למכור להם את הבית. התובעים חיזרו אחר הנתבעים על מנת שימכרו להם את הבית, עד שבסוף ניאותו הנתבעים למכור לתובעים את הבית. הנתבעים הסכימו למכור לתובעים את הבית, על מנת שיוכלו להחזיר את המשכנתא שרבצה על הבית. ב"כ התובעים לא חקר את הנתבע 2 בחקירה הנגדית בעניין זה, ועל כן יש לקבל את עדות הנתבע 2 בעניין זה במלואה;
התובע 2 מתעלם לחלוטין מהשלב של המו"מ לכריתת החוזה וכיצד הגיעו התובעים אל הנתבעים על מנת שימכרו להם את הבית;
התובעים לא הציגו כל עדות שהיא שהנתבעים פרסמו מודעה כלשהי על רצונם למכור את הבית, או פנו למתווכים על מנת שימצאו להם קונים לבית.


21. אשר על כן, סבור אני שהנתבעים לא בנו את הבית על מנת למכור אותו, ואם היה על הנתבעים לסתור את החזקה הקבועה בסעיף 9 לחוק המכר דירות, הם סתרו חזקה זו.

אי התאמה:
22. מאחר והוראות חוק המכר (דירות) אינן חלות על עסקה זו, יכולים התובעים להסתמך על הוראות חוק המכר, תשכ"ח-1968.

23. סעיף 13 לחוק המכר קובע שעל הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו. סעיף 13(ג) לחוק המכר קובע שעל המוכר לתת לקונה, לפי דרישתו, הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני מסירת הממכר. במקרה שבפנינו ניתנה לתובעים האפשרות המלאה לבדוק את הבית, והוכחה לכך היא רשימת התיקונים המצויה בנספח לחוזה. בנוסף, התובעים לא בדקו את הבית מיד לאחר קבלתו, ומצאו לנכון לפנות למהנדס בניין רק לאחר למעלה משנה לאחר שקיבלו את החזקה בבית. בהתאם להוראות סעיף 14, אי בדיקת הממכר מיד לאחר קבלתו ואי הודעה במועד על אי ההתאמה, גורמת לכך שהקונה אינו זכאי להסתמך על אי ההתאמה.

24. סעיף 15 לחוק המכר קובע שאם לא הייתה אי ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה, על אף האמור בסעיף 14 לחוק, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה. מר פיכמן כתב בחוות דעתו שחוות דעתו מבוססת על בדיקה ויזואלית של הבית. אם כן, לא היה צורך במומחיות מיוחדת על מנת לגלות ליקויים בבית. בחקירתו הנגדית מודה התובע 2 שבדק את המתקנים בבית, ראה את הגינה הפורחת, ראה את מספר חורי הניקוז בחומה, ראה שהחומה לא מטויחת, לא הסתיר שייתכן וידע על הליקויים בבית, ובמיוחד ידע שדלת הכנסה היא מאלומיניום עם נעילה של בריח אחד ולא ארבעה בריחים, שכן הוא עובד במפעל רב-בריח. בנוסף לכך, ניתנה לתובעים ההזדמנות המלאה לבדוק את הבית לפני רכישתו, ובחוזה הם הסכימו לרכוש את הבית במצבו כמו שהוא. על כן, סבור אני שאין התובעים יכולים להסתמך על הוראות סעיף 15 לחוק המכר.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעים כנגד הנתבעים.

התובעים, ביחד ולחוד, ישלמו לנתבעים, ביחד ולחוד, כדלקמן:


את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
שכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמר בניה

 2. נספח בינוי מנחה

 3. בניה על חוף הים

 4. אי בניית ממ''ד

 5. אישור חריגות בניה

 6. בניה באתר עתיקות

 7. הקלה בזכויות בניה

 8. עצירת בנייה מיידית

 9. הקלה בזכויות בנייה

 10. מה זה זכויות בניה ?

 11. איסור בניה קרוב לים

 12. העלאת בני הפלשמורה

 13. התליית תוכנית בנייה

 14. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 15. בניה על חורשה לשימור

 16. התנגדות לבניה ליד הים

 17. בנייה בשטח פרטי פתוח

 18. בניית מחסן בקומת מסד

 19. מי קובע את זכויות הבניה

 20. פיצויים על הריסת מבנה

 21. בניה באסבסט ללא אישור

 22. קריסת פיגום באתר בניה

 23. בניה בשטח ציבורי פתוח

 24. הגרלה בפרויקט בנה ביתך

 25. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 26. בנייה בלתי חוקית בישראל

 27. שינוי ניצול זכויות בניה

 28. תוכניות בניה ברחבת הכותל

 29. עבירה נמשכת תכנון ובניה

 30. התנגדות לבניית בית כנסת

 31. טעות במיקום בניית בניין

 32. פיצוי על בניית בית נמוך

 33. צו נגד בניית הפרדה מפלסית

 34. זכויות בניה לאחר הצמדת גג

 35. העברת דירה במתנה מאב לבן

 36. בניה לא חוקית בכפר בדואי

 37. ביטול הריסת מבנים מסוכנים

 38. עבודה מועדפת באתרי בנייה

 39. השבחה על זכות לבניית מרתף

 40. הקמת מבנה ללא אישור המינהל

 41. קניית דירה עם חריגות בניה

 42. עסקת שירותי בניה מלאכותית

 43. הריסת מבנים לא חוקיים בכנרת

 44. בניית מתקן צבאי על חוף הים

 45. בניית בית על מגרש - סיכונים

 46. לגיטימציה לבניה בלתי חוקית

 47. אי ביצוע בניה בסטנדרט סביר

 48. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 49. התנגדות לבניית בניין קומות

 50. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 51. הריסת מבנה טרומי על חוף הים

 52. בקשה שלא להרשיע בעבירות בניה

 53. סעיף 195 לחוק התכנון והבניה

 54. סעיף 238א לחוק התכנון והבניה

 55. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 56. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 57. סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה

 58. בניית מגורי חוסים בשכונת מגורים

 59. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים

 60. תביעה בגין בניית תקרה נמוכה מדי

 61. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 62. הגדרת "מבצע בניה" בתקנות הבטיחות בעבודה

 63. בניית יחידות דיור מעבר לקו הירוק

 64. פיצוי על מבנה קיים על מגרש שהופקע

 65. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 66. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 67. התחייבות המוכר על אפשרות בניה על מגרש

 68. בקשה למתן צו ארעי צו המונע המשך בניה

 69. מכירת זכויות בפרויקט בניה למשרד השיכון

 70. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 71. התנגדות בעלים של תחנת דלק לבניית כביש

 72. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 73. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 74. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 75. התנגדות המועצה לשימור מבנים לתכנית בניה

 76. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 77. צו שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה

 78. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 79. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 80. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 81. תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 82. קניית דירה שהוכרזה כ''מבנה מסוכן'' ע''י העירייה

 83. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 84. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 85. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 86. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 87. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 88. הקצאת מגרש לבניית יחידת דיור במסגרת תוכנית הרחבה

 89. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 90. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 91. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 92. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 93. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 94. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון