שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

שאלת ביצוע חישוב הגמלאות: על פי המל"ל, הקביעות צריכות להיעשות על פי קביעות של וועדות נכות כללית של המל"ל ואילו על פי עמדת הנתבעת, על פי חוות הדעת הרפואיות שנקבעו ע"י מומחה בימ"ש.

הסוגייה השנייה נוגעת לחישובי ריבית ושכ"ט עו"ד, עליה חלוקים הצדדים.

אתחיל בשאלה הראשונה – לאחר קריאת סיכומי הצדדים ועיון בחומר שהגישו לפתחי, אני קובע כי יש לקבל את עמדתה של הנתבעת לעניין ניכוי יחסי על פי קביעות רפואיות של מומחה בימ"ש ולא על פי פרוטוקול וועדה של נכות כללית של המל"ל.

להלן הסבר להחלטתי:
1. ראשית אציין, כי על פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי אשר דן בפיצוי המגיע לתובע בתיק זה, הוגש ערעור וערעור שכנגד לבימ"ש מחוזי.
כב' השופט עמית יצחק במסגרת הערעורים (ע"א 3111/12 ו- 3245/12) קבע, כי הוא מאמץ את הקביעה של מומחה ביהמ"ש לעניין הנכויות שנגרמו לתובע באופן שמדובר בנכות של 45% לאחר שקלול 39% נכות בתחום הנוירולוגי ו- 10% בתחום הנפשי.
נכות זו, אני קובע, היא זו שתשמש ותחייב לצורך שיפוי בתגמולי המל"ל נשוא תיק זה ולא נכות אחרת.

2. פסה"ד אליו הפנו שני הצדדים את מרבית סיכומיהם הינו רע"א 5123/10 ילנה זטולוביסקי (להלן: פס"ד זטולוביסקי) אשר ניתן בתאריך 21.8.12 ולמעשה השאלה שנדונה בו היתה שאלת הזיקה הסיבתית שבין גימלה שמקבל נפגע ובין התאונה.
התובע טוען, כי פסה"ד מאמץ את עמדתו שהקביעות לעניין השיפוי צריכות להיות לפי קביעות וועדות רפואיות של המל"ל ואולם עמדה זו אינה נכונה ואני דוחה אותה.
הנתבעת מצטטת מפס"ד זטולוביסקי כדלקמן: "כיצד יקבע ביהמ"ש במסגרת תביעת המוסד את שיעור נכותו הכוללת של נפגע ואת שיעור נכותו מהתאונה? האם בהסתמך על מומחים מטעם בימ"ש (כפי שנעשה בתביעת הניזוק) או שמא בהסתמך על מסמכי המל"ל? שאלה זו טרם הוכרעה על ידי בימ"ש זה. כפי שיבואר להלן אין נפקא מינא לשיטתנו לעניין זה אם תביעת המוסד מוגשת לפי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי או שמא מדובר בתביעה המוגשת על פי ההסכם שבין המוסד ובין חב' הביטוח. מקום בו תביעת הניזוק כנגד המזיק נדונה ראשונה ונתקבלה במסגרת אותו הליך קביעה שיפוטית של יחס הנכויות תשמש קביעה זו גם את תביעת השיפוי של המוסד כנגד המבטחות".

ברצוני להדגיש שהמצב בתיק זה הוא בדיוק כפי שמתואר בפסק דין זטולוביסקי ולכן דין עמדתה של הנתבעת להתקבל במלואה. ואולם למעלה מזה, הנתבעת מצטטת פסקי דין נוספים בסיכומיה ופסקי דין אלה תומכים בגישתה זו אשר יש לאמץ אותה (ראה רע"א 3009/11 קרנית נ' המל"ל וכן ע"א 7259/10 מנורה נ' לוי יורם ירוחם).

אשר על כן, אותו חלק ראשון נשוא פסק דין זה דינו להתקבל.

אני עובר אפוא לחלק השני שעניינו חישובי ריבית ושכ"ט עו"ד:
בסיכומיה טוענת הנתבעת, כי אין מקום לחיוב בריבית בתיק זה משום שבתיק זה המתינו הצדדים שנים רבות על יסוד החלטות ביהמ"ש לסיום ההליך בתביעת הנפגע, מהלך שחסך צורך בניהול התדיינו בתיק זה.

הנתבעות אינן אשמות בהימשכות ההליכים בתביעת הנפגע ואין זה מוצדק לחייב אותן בריבית עונשית בשל כך. לכן, אין מקום לתשלום ריבית עונשית אלא בשערוך הסכום בלבד, כאשר חישוב שערוך הסכום למועד פסה"ד על פי חישובי הנתבעת, הינו 57,066 ₪ בלבד.

התובע חולק לחלוטין על עמדה זו.

התובע מצביע על כך שחישובי הפרשי הצמדה וריבית בלבד על פי עמדת הנתבעת מגיעים לסכום של 89,990 ₪ על פי המשערכת, כאשר אם תתקבל עמדת התובע מדובר בסכום נוסף של 166,000 ₪.
בסיכומיו מצביע התובע על הפסיקה לפיה איחור בתשלום דרישה על פי הסכם מכל נימוק שהוא, גם אם מדובר במחלוקת כנה ואמיתית תחייב בתוספת ריבית מקסימאלית + 20% על סכום הקרן.
בנוגע לשכ"ט עו"ד, חולק התובע על עמדת הנתבעת בסיכומיה, לפיה מרבית התביעה נדחתה ויש לקחת נושא זה בחשבון, כמו גם את התנהלות התובע והנתבעת ששילמה לפני שנים את הסכום שסברה שאינו שנוי במחלוקת ואשר על כן יש לפסוק לטענת הנתבעת את שכר הטירחה רק על הסכום שייפסק. לטענת התובע לעומת זאת, יש לחייב את הנתבע במלוא תשלום שכ"ט עו"ד על מלוא הסכום שנתבע.

עברתי על טענות הצדדים:
נכונה הטענה שהנתבעת שילמה סכום הנמוך יותר מהסכום שהיתה אמורה לשלם ואולם התשלום נעשה עפ"י ומכוח הפסיקה ולכן אין הצדקה לחייב אותה מסיבה זו בלבד בסכומים מופרזים.
הצדדים חיכו בהסכמה להכרעת המחוזי ואין הצדקה על כן להטיל על הנתבע ריבית עונשית חריגה. אני סבור שיש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חשוב רגיל של הוספת הפרשי הצמדה וריבית וזהו גם הסכום שאני פוסק.
נפסק בזאת כי על הנתבע לשלם לתובע סך של 89,990 ₪ שהינו הפרשי ההצמדה והריבית על פי חישוב שהגיש התובע ביום הדיון על מנת להציג את החישובים השונים של הפרשי ההצמדה והריבית לשיקול דעת ביהמ"ש.
לסכום זה יש להוסיף 15% שכ"ט עו"ד + מע"מ וכן אגרת בימ"ש אשר שולמה ע"י התובע, על פי קבלה, כאשר האגרה צמודה ונושאת ריבית מיום תשלומה ועד התשלום המלא בפועל.לגבי הסכום ששולם בעבר בסך של 231,104 ש"ח ככל שלא שולם שכ"ט עו"ד על הסכום האמור, וכנראה לא שולם שכ"ט עו"ד על סכום זה המהווה חלק מן התביעה יש לשלם 10% + מע"מ שכ"ט עו"ד בגין הסכום האמור וזאת בנוסף לסכום שנפסק.


סכומים אלה תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן בזה פטור ממחצית שנייה של אגרת ביהמ"ש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספות לתלויים בנכה

 2. נכות כללית 40%

 3. נכות כללית הכנסות

 4. היוון קצבת נכות כללית

 5. נכות כללית 39 אחוז נכות

 6. ערעור לבית הדין לארצי לעבודה

 7. ערעור על 74% נכות כללית

 8. צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

 9. נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

 10. צמצום השתכרות ב 50% נכות כללית

 11. הגשת תביעה לנכות כללית באיחור

 12. ערעור על זכאות לקצבת נכות כללית

 13. תשלום קצבת נכות כללית שנה אחורה

 14. קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

 15. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 16. שיפוי המל''ל בגין קצבת נכות כללית

 17. נכות כללית מול מומחה מטעם בית משפט

 18. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים

 19. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית לאדם שנפטר

 20. ניכוי קצבת נכות כללית לנפגע תאונת דרכים

 21. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 22. שיפוי המוסד ביטוח לאומי בגין נכות כללית

 23. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 24. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית

 25. שלילת קצבת נכות כללית בגלל חוב לביטוח לאומי

 26. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 27. האם נכות כללית ''נכות על פי דין'' לפי סעיף 6ב

 28. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 29. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 30. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון