שאלת הערבות האישית להתחייבויות חברה

שאלת הערבות האישית להתחייבויות חברה כלפי התובעת

כתבי התביעה

2. תמצית התשתית העובדתית שנטענה על-ידי התובעת בשני כתבי התביעה הינה כדלקמן: החל משנת 2003 התובעת, שהינה חברה העוסקת בהסעות, ביצעה עבור חברת סיבים שירותי הסעת פועלים אל מפעלה של חברת סיבים באזור התעשיה בקרית שמונה. על אף שניתנו לחברת סיבים שירותי ההסעה ועל אף שהומצאו לידיה בסוף כל חודש חשבוניות-מס לתשלום, היא לא שילמה לתובעת את תמורת שירותי ההסעות כמפורט להלן:
עבור שירותי הסעות בנובמבר 2008 - 6,523.70 ₪;
עבור שירותי הסעות בדצמבר 2008 - 6,333.10 ₪;
עבור שירותי הסעות בינואר 2009 - 10,289 ₪;
עבור שירותי הסעות בפברואר 2009 - 6,702.70 ₪;
עבור שירותי הסעות במרץ 2009 - 9,925.10 ₪;
עבור שירותי הסעות באפריל 2009 - 13,798.80 ₪;
עבור שירותי הסעות במאי 2009 - 10,992.50 ₪;
עבור שירותי הסעות ביוני 2009 - 10,651.40 ₪;
עבור שירותי הסעות ביולי 2009 - 7,473 ₪.

3. התובעת הגישה תביעותיה לתשלום החוב הן נגד חברת סיבים והן נגד איתמר, אשר, כך נטען, באמצעותו נעשתה על-ידי חברת סיבים ההזמנה של שירותי ההסעה, ואשר ערב להתחייבויותיה "על-פי הסכם בין הצדדים". נטען כי איתמר הינו אחד ממנהליה של חברת סיבים וכן אחד מבעלי המניות והמנהלים של חברת חנית טקסטיל בע"מ (להלן: חברת טקסטיל), שהינה בעלת המניות של חברת סיבים.

כתב ההגנה

4. בכתב ההגנה הודה איתמר כי בשנת 2007 היה מנהל חברת סיבים וטען כי רכש 25% מהון מניותיה המונפק. הוא הבהיר כי החל מספטמבר 2009 החברה מצויה בהליכי פירוק. הוא כפר בחוב וטען כי במרבית המקרים התשלום עבור הסעות של עובדיה שולמו לתובעת על-ידי חברת גיבור ספורט, שמפעלה נמצא בסמוך למפעלה של חברת סיבים. הוא כפר בהיותו ערב לחובות חברת סיבים, וטען כי בעת היותו מנהל בחברת סיבים סירב לפניית ויקטור חג, הבעלים של התובעת (להלן: ויקטור), לערוב כלפיה להתחייבויות חברת סיבים.

האם איתמר ערב כלפי התובעת לחובות חברת סיבים

5. כל אחד מבעלי הדין העיד עד אחד בלבד. מטעם התובעת העיד ויקטור, ומטעם הנתבע העיד הוא עצמו. עדויותיהם בשאלת מתן ערבות על-ידי איתמר היו סותרות.

עדות ויקטור

6. בסעיף 7 לתצהירו (ת/1) פירט ויקטור את הנסיבות בהן ערב איתמר כלפי התובעת לחובות חברת סיבים:

"לבקשת התובעת, על-פי הסכם אשר נכרת בין הצדדים, לאחר דין ודברים ולאור העובדה כי החברה פיגרה בתשלומיה השוטפים, הסכים הנתבע לשמש כערב באופן אישי על התשלומים המגיעים לתובעת מהחברה".

7. בחקירתו הנגדית העיד ויקטור על נסיבות מתן הערבות על-ידי הנתבע (ההדגשות הוספו - א"ג):

"... מה שאני זוכר טוב טוב שגיבור ספורט אקטיב זה מפעל סמוך לחנית ביחד, זה אותו בנין גדול שעבדתי אצלם באותה שיטה. במרץ 2009 סגרו פתאום את המפעל והם היו חייבים לי 181,900 ₪, וקיבלתי הלם ורצתי לנתבע ואמרתי לו: תקשיב, אני עכשיו קיבלתי סטירה, ואני לא ממשיך להסיע לך את העובדים אם אתה לא מבטיח לי שאתה ממשיך לשלם לי. הוא אמר לי שגם הוא סיפק להם חוטים וגם הוא בפנים, ואמר: אני מבטיח לך באופן אישי לשלם אפילו מכיסי את החובות. אנא ממך, תמשיך להסיע לי. זה היה בנוכחות המזכירה מרצ'י" (עמ' 17-16).

כשנשאל ויקטור האם ערבותו של הנתבע הייתה קיימת אף לפני מרץ 2009, הוא השיב:
"כל הזמן שבאתי אליו שהוא חייב לי כסף הוא אמר שיהיה בסדר, אל תדאג, אני אחראי שתקבל את הכסף ממני, ואני הלכתי איתו לאורך כל הדרך" (עמ' 17).

עדות איתמר

8. איתמר הכחיש כי הסכים לערוב להתחייבויות חברת סיבים כלפי התובעת. הוא העיד על אירוע שהתרחש, להערכתו, במחצית 2009:

"במקרה אחד הוא (ויקטור - א"ג) פרץ לחדרי באלימות, ממש בכוח יחד עם בן אדם נוסף, לא יודע אם זה היה אחיו, אבל איים אפילו להכות אותי, ולמרות זאת אמרתי לו שלא יקבל ואינני מעלה על דעתי לתת לו ערבות אישית למרות שהייתי נתון למתקפה אישית מצידו" (עמ' 21).

ובחקירה הנגדית:
"סיפרתי לחברים שלי ומרצ'י הייתה נוכחת, אבל לא עשיתי מזה עניין גדול, לא הייתה אלימות פיזית והחלטתי לעבור לסדר היום" (עמ' 22).

"הוא רצה שאקח אחריות אישית על חובות החברה, שאני אחתום לו על מסמך" (עמ' 22).


הכרעה

9. נטל ההוכחה לקיום הערבות רבץ על התובעת, ובצידו חובת הבאת הראיות. עדותו של ויקטור בדבר ערבותו של איתמר הייתה עדות יחידה. כאשר מדובר ב'עדות יחידה' של בעל דין, כמשמעה בסעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1970, בית המשפט מצווה על זהירות יתרה בטרם אימוצה. על פי הוראת סעיף 54(ג), בית משפט לא יפסוק בהליך אזרחי על סמך עדות יחידה של בעל דין, אלא אם ייתן טעם ויפרט הנמקתו על שום מה הוא נכון להסתפק באותה עדות יחידה. (ע"א 295/89 רוזנברג נ' מלאכי, פ"ד מו(1)733 (1992); ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין, פ"ד מט(2) 77 (1995)).

במקרה הנוכחי לא רק שאין ראיות ישירות או עקיפות התומכות בגרסת ויקטור, אלא קיימות אינדיקציות הפוכות:

(1) העובדת מרצ'י, שלטענת ויקטור הייתה עדה למעמד מתן הערבות האישית, (ושאותה תיאר איתמר כמי שעבדה בכפיפות למנהל החשבונות של חברת סיבים) לא זומנה על-ידי התובעת למתן עדות לשם אישוש גרסת ויקטור. מדבריו של בא-כוח התובעת - שטען בפני איתמר, במהלך חקירתו הנגדית, כי מרצ'י ציינה בתצהיר מיום 2.3.2010 כי הוא (איתמר) אמר במהלך פגישה בשנת 2009 כי הוא ערב לחובות חברת סיבים - עלה כי תצהיר כזה מצוי בחזקת התובעת. למרות זאת, כאמור, לא ביקשה התובעת את זימון מרצ'י לעדות, ולא הגישה באמצעותה את התצהיר הנטען. הימנעות מהעדת מרצ'י פועלת לחובת התובעת. קיימת חזקה בעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה דין הימנעות התובעת מלהציג ראיות שהיו בהישג ידיה ללא הסבר סביר לאותה הימנעות, כדין הודאה בכך שאילו הובאו אותן ראיות הן היו פועלות לרעת התובעת. (לריכוז אסמכתאות ראו: ת"א (שלום חי') 5812-06-08 וקנין נ' איי אס אס אשמרת בע"מ, פסקה 3.5 ( 11.4.2013)).

אציין כי נדהמתי לקרוא בסיכומים בכתב שהגיש בא-כוח התובעת ציטוטים מתצהיר של מרצ'י, על אף שהתצהיר לא הוגש כראיה ומרצ'י כלל לא העידה וכמובן לא נחקרה אודותיו. למרות זאת כתב בא-כוח התובעת בסיכומיו כי התצהיר "הוזכר ואף הוצג במהלך הדיון מיום 13/6/13 (ראה שם בעמ' 17)", ולא היסס לצטט את תוכנו. בעמ' 17 לפרוטוקול הדיון, מופיעה שאלתו של בא-כוחו של איתמר אל ויקטור, במהלך חקירתו הנגדית: "למה לא זימנת או ביקשת תצהיר מאותה עובדת שלשיטתך נכחה בישיבה של מרץ 2009?". ולאחר מכן נרשם בפרוטוקול:
"ת. (ב"כ הנתבע שולף מתיקו מסמך ומגישו לידי העד). יש תצהיר.
ש. הגשת תצהיר עדות בתיק הזה ?
ב"כ התובעת: אני מבהיר שלא הוגש תצהיר מלבד תצהיר מלבד תצהיר העד הנוכחי".


(2) מכתב ההתראה מיום 16.7.2009 ששלח בא-כוח התובעת (וצורף כנספח לכתב התביעה) הופנה אך ורק אל הנתבעת ולא אל איתמר.

10. לנוכח האמור לעיל, משלא הוכחה עדיפות גרסת ויקטור על פני גרסת איתמר, המסקנה היא כי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה לטענתה לפיה ערב איתמר להתחייבויות חברת סיבים כלפי התובעת.

די בכך כדי להדוף את התביעה נגד איתמר, ואין צורך להידרש לשאלת גובה חוב חברת סיבים לתובעת.

התוצאה

11. אשר על כן הנני מורה כדלקמן:

(א) התביעה נגד הנתבע מס' 2 נדחית.

(ב) התובעת תשלם לנתבע מס' 2 שכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 ₪ תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן - יישא סכום זה הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביול ערבות

 2. החלפת ערבות

 3. ערבויות ביצוע

 4. עורך דין ערבות

 5. כיבוד כתב ערבות

 6. פרשנות כתב ערבות

 7. ערבות מוגבלת בזמן

 8. ערבות מטיבה במכרז

 9. ביטול ערבות אוואל

 10. תיקונים בחוק הערבות

 11. התיישנות ערבות בבנק

 12. חוב יורשים על ערבות

 13. סעיף 22 לחוק הערבות

 14. ערבות לא מבוילת כדין

 15. הגדרת ערבות אוטונומית

 16. ערבות אשפוז בבית אבות

 17. פגם מהותי בערבות במכרז

 18. תוקף כתב ערבות לא חתום

 19. פגם בנוסח הערבות במכרז

 20. תניית הגבלה בכתב ערבות

 21. צו נגד מימוש כתב ערבות

 22. חובת יידוע בחוק הערבות

 23. רשלנות בנק בהנפקת ערבות

 24. צירוף ערבות למסמכי מכרז

 25. משלוח ערבות במכרז בפקס

 26. תביעה מתוקף ערבות אישית

 27. מימוש ערבות של בנק מלווה

 28. דרישת הבנק לפרוע ערבויות

 29. ערבות אישית לאספקת סחורה

 30. החתמת עולה חדש על ערבות

 31. הוכחת ערבות אישית להלוואות

 32. ערבות על חוב של אדם שנפטר

 33. העדר חותמת על ערבות במכרז

 34. ערבות בעלים של חברה לחוב

 35. הסוואת ערבות אישית בהסכם

 36. ערבות בתביעה של תושבי חוץ

 37. ערבות הנוגדת את תנאי המכרז

 38. מימוש ערבות לאחר הרבה שנים

 39. אי יכולת מימוש ערבות במכרז

 40. דוגמא לכתב ערבות אוטונומית

 41. ערבות גבוהה מדי בהצעה למכרז

 42. ערעור על החלטה להגדלת ערבות

 43. ערבות של אדם שמסובך בחובות

 44. הוראת חלף ערבות פסק דין משקם

 45. הודעה על ביטול ערבות לשכירות

 46. שחרור שוהה בלתי חוקי בערבות

 47. חתימה על ערבות לפני תיקון חוק

 48. בקשה לפטור מתשלום ערבון עתידי

 49. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערבות

 50. זיוף חתימה על כתב ערבות אישית

 51. כתב ערבות לתשלום חוב של חברה

 52. פקיעת ערבות אישית בלתי מוגבלת

 53. הפקדת ערבות לטובת משיב פורמלי

 54. ערבות אוטונומית מכירת רכב לחברה

 55. ביטול חוב לבנק עקב ערבות אישית

 56. ערעור על חיוב ערבות אישית לחברה

 57. חתימה על ערבות למרות פרטים חסרים

 58. ערבות ביצוע או ערבות אוטונומית ?

 59. עיכוב מימוש עיקול עד להמצאת ערבות

 60. זכות הערב לדעת את זהות בעל הערבות

 61. ביטול ערבות לצו עיכוב יציאה מהארץ

 62. ערבות בבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ

 63. תביעה בגין ערבות להלוואה שלא נפרעה

 64. סעיף 353א ערבות מספקת ערבות אישית

 65. שאלת הערבות האישית להתחייבויות חברה

 66. חתימת מנהל חברה על ערבות כלפי ספקים

 67. ערבות אישית על עסקה ללא הגיון כלכלי

 68. טופס אישור לקוח חדש - חתימה על ערבות

 69. ביטול ערבות למשכנתא על דירה פיקטיבית

 70. החזרת ערבות שהופקדה במזכירות בית המשפט

 71. הגנות "ערב מוגן" מכוח סעיף 27 לחוק הערבות

 72. האם הנתבע הופטר מערבותו לאחר שחתם עליה ?

 73. תביעה נגד אדם שחתם על כתב ערבות אישית לעסק שקרס

 74. כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום למילוי התחייבויות

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון