תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת עבודתו במשיבה וסיומה. תביעתו הוגשה לבית הדין האזורי בתל אביב.


המשיבה הגישה בקשה לסילוק תביעה זו על הסף בשל העדר סמכות מקומית. לטענתה, מקום עיסוקה הבלעדי והמקום בו בוצעה עבודת המערער בפועל, דהיינו אולמות האירועים, הינם בצומת כנות המצויה בשטחיה ובתחומה של המועצה האזורית באר טוביה. לפיכך, הרי שהסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לבית הדין האזורי בבאר שבע, ולא לבית הדין האזורי בתל אביב.
בית הדין האזורי, בהחלטתו מיום 12.6.2013, קבע כי הסמכות המקומית בתיק מוקנית לבית הדין האזורי בבאר שבע, שכן בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן – התקנות) הסמכות המקומית לדון בתובענה מוקנית לבית הדין האזורי שבאזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה. עוד נקבע כי "... אין להידרש לספקולציות ולחישובי מרחקים, שעה שעל פי חשבון הארנונה משלמת הנתבעת את מיסי הארנונה למועצה האזורית באר-טוביה, ומועצה זו מצויה בתחום סמכותו המקומית של בית הדין לעבודה בבאר שבע".


הטענות בערעור
טענות המערער


המערער הגיש בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי. בהחלטת בית דין זה מיום 23.7.2013 ניתנה רשות ערעור והתיק הועבר להשלמת סיכומים בכתב.
לטענת המערער, הסמכות המקומית לדון בתביעה שהוגשה על ידו נתונה במקרה זה לבית הדין האזורי בתל אביב שכן אולמות האירועים בהם הוא הועסק, דהיינו מקום ביצוע העבודה, מפורסמים על ידי המשיבה כממוקמים בצומת כנות, שבצומת גדרה המצויה בתחום סמכותו המקומית של בית הדין האזורי בתל אביב. המערער מוסיף וטוען כי המשיבה פרסמה באתר האינטרנט של חברת בזק 144 את מענה כ"אזור תעשיה כנות גדרה 70700" המצוי בתחום השיפוט של בית הדין האזורי בתל אביב. עוד הוא טוען כי החלטת בית הדין האזורי מבוססת על העובדה כי המשיבה משלמת ארנונה למועצה האזורית באר טוביה ומציין כי מידע זה מצוי אך ורק בידי המשיבה ואינו מפורסם לציבור הרחב.
המערער מוסיף וטוען כי למושג "מקום עבודה" הוענקה על ידי בתי הדין לעבודה פרשנות מרחיבה, זאת בהתאם להקשר הכולל של הדברים ולתכלית אותה הוא בא לשרת, לרבות הכוונה להקל על התובע בבחירת מקום השיפוט הנוח לו. כמו כן, מבהיר המערער כי הוא נמצא בישראל במעמד זמני של פליט וכי הוא צפוי לגירוש בכל רגע נתון. לפיכך, הוא טוען, היה על בית הדין האזורי בתל אביב לקיים את ישיבת קדם המשפט לה התייצבו הצדדים בהרכב מלא ביום 21.3.2013, ולסיים את ההליך תוך כמה חודשים. עוד הוא טוען כי המשיבה לא הציגה כל נימוק הגיוני או משכנע לכך שקיימת סיבה המקשה עליה להתייצב לדיונים בבית הדין האזורי בתל אביב. לעומת זאת, מסביר המערער כי הוא אינו נייד מחוץ לתחומי תל אביב רבתי, בשל החשש הממשי ללכידתו על ידי רשויות ההגירה. כמו כן, הוא טוען כי העברת הדיון בתיק לבית הדין האזורי בבאר שבע עלולה להקשות עליו לממן את עלויות הדיון ולמנוע ממנו את זכות הגישה לערכאות.
לסיום, מדגיש המערער כי הוא מתגורר בדרום תל אביב וכי בהתאם לסעיף 3(ב) לתקנות, במקרים בהם מקום ביצוע העבודה ומקום העבודה מצויים מחוץ לאזור שיפוטו של בית הדין, יכול בית הדין לרכוש סמכות מקומית, בין היתר, במקרים בהם מקום מגוריו של העובד נמצא באזור שיפוטו.


טענות המשיבה


מנגד, טוענת המשיבה כי המערער מנסה בכל דרך לנהל את ההליך בבית הדין האזורי בתל אביב, זאת בניגוד גמור לכללי הסמכות המקומית. עוד היא טוענת כי המערער לן במקום עבודתו, דהיינו מקום מענה ועסקה הבלעדי של המשיבה, המצוי בתחומה של המועצה האזורית באר טוביה אשר מצויה בתחום סמכותו השיפוטית של בית הדין האזורי בבאר שבע. בנוסף, היא טוענת כי מקום ביצוע עבודתו של המערער היה אף הוא באזור התעשייה בצומת כנות שבתחום המועצה האזורית באר טוביה, המצויה בתחום סמכותו השיפוטית של בית הדין האזורי בבאר שבע.
עוד טוענת המשיבה כי אין ולו תביעה אחת נגדה אשר התנהלה בבית הדין האזורי בתל אביב וכי התביעות שהוגשה נגדה התנהלו בבית הדין האזורי בבאר שבע.
לסיום, סבורה המשיבה כי הערעור נגוע בחוסר תום לב שכן אין כל קשר בין שאלת הסמכות המקומית לבין עניין לכידתו של המערער על ידי רשויות ההגירה וגירושו מהארץ.דיון והכרעה
12. לאחר שעיינו בהחלטת בית הדין האזורי מושא הערעור, בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות וכי יש לאשר את החלטת בית הדין האזורי ולקיים את הדיון בתיק בבית הדין האזורי בבאר שבע. ואלה הנימוקים שהובילו אותנו להכרעתנו זו.


תקנה 3(א)(1) לתקנות קובעת כי "מקום השיפוט הוא... בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה". על פי לשון תקנה זו, לעובד התובע את מעסיקו זכות בחירה להגיש את תביעתו הן ב"מקום העבודה" והן ב"מקום ביצוע העבודה".
כמו כן, ולאור אופיים המיוחד של יחסי עובד מעביד ודיני העבודה, כלל פסוק הוא, כי הסכמת הצדדים להליך איננה מספיקה על מנת להקנות לבית הדין האזורי סמכות שיפוט מקומית, כך שלמעשה "... בכל הנוגע לסמכותו המקומית של בית הדין האזורי לעבודה, אין הצדדים רשאים לסטות מן התנאים הקבועים בתקנות" [בר"ע 495/09 יורי נובש נ' פלאש תאורה כחול ולבן בע"מ (13.12.2009); בר"ע 19529-04-11 אס.אן. תעשיות בע"מ נ' ליליה פודושבה (17.4.2011)]. בהתאם, ומתוקף הוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ותחולתו בבתי הדין לעבודה, הכלל הוא, כי בהעדר סמכות מקומית בתובענה שהוגשה לבית הדין לעבודה, אותו בית דין רשאי לעשות שימוש בסמכותו ולהורות על העברת ההליך לערכאה אשר לה הסמכות המקומית לדון בהליך.
במקרה שלפנינו, אין מחלוקת בין הצדדים כי עבודתו של המערער בוצעה באולמות האירועים שבבעלות המשיבה המצויים בצומת כנות. כלומר, המחלוקת בין הצדדים אינה נוגעת לשאלה היכן בוצעה עבודתו של המערער כי אם לשאלה לאיזה אזור שיפוט שייך מקום ביצוע העבודה, וכפועל יוצא מכך, היכן יש לקיים את ההתדיינות בין הצדדים – בבית הדין האזורי בבאר שבע או בבית הדין האזורי בתל אביב.
ראשית, יצוין כי אין בידינו לקבל את קביעתו של בית הדין האזורי כי המשיבה משלמת את מיסי הארנונה למועצה האזורית באר טוביה המצויה בתחום סמכותו המקומית של בית הדין האזורי בבאר שבע וכי לפיכך, לבית דין זה הסמכות המקומית לדון בה. זאת, משום שבהתאם לתקנות, תשלומי הארנונה אינם מהווים פרמטר לקביעת סמכות השיפוט המקומית והפרמטרים היחידים אשר נקבעו בעניין זה הם כאמור "מקום העבודה" או "מקום ביצוע העבודה".
יחד עם זאת, מקובלת עלינו התוצאה אליה הגיע בית הדין האזורי לפיה יש להעביר את התיק ולקיים את ההתדיינות בו בבית הדין האזורי בבאר שבע. זאת על אף נסיבותיו המיוחדות של המערער, מעמדו הזמני בארץ והעובדה כי הוא צפוי לגירוש בכל רגע נתון.
עבודתו של המערער בוצעה באולמות האירועים שבבעלות המשיבה המצויים בצומת כנות הסמוכה הן ליישוב כנות והן לעיר גדרה. היישוב כנות שייך לנפת אשקלון, ולפיכך, הרי שבהתאם להודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, התשי"ז-1957 (להלן – ההודעה על חלוקת שטח המדינה), הקובעת כי "... מחוז הדרום, כולל נפות אשקלון ובאר שבע; מרכזו בבאר שבע", לבית הדין האזורי בבאר שבע מוקנית הסמכות המקומית לדון בתיק שלפנינו. לעומת זאת, העיר גדרה שייכת לנפת רחובות, שלפי ההודעה על חלוקת שטח המדינה מהווה חלק ממחוז מרכז; ובהתאם לכך, לבית הדין האזורי בתל אביב הסמכות לדון בתיק.
לאור השילוב של צומת כנות מחד והעיר גדרה הסמוכה מאידך, הגם שמקום ביצוע העבודה נמצא בסמכותו המקומית של בית הדין האזורי בבאר שבע והתיק למעשה כבר הועבר לבית דין זה ואף נקבע לדיון קדם משפט במועד קרוב ביותר, הרי ששיקולים של יעילות בניהול ההליך וטובתו של המערער כי הדיון בעניינו יתקיים בהקדם תומכים במסקנה כי יש לקיים את הדיון בתיק שלפנינו בבית הדין האזורי בבאר שבע.
אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, הרי שדין הערעור להידחות והחלטת בית הדין האזורי מיום 12.6.2013, לפיה הסמכות המקומית בתיק מוקנית לבית הדין האזורי בבאר שבע, תיוותר על כנה.

התיק מוחזר לבית הדין האזורי בבאר שבע לצורך המשך ניהול ההליך.


סוף דבר - הערעור נדחה כמפורט בסעיפים 17-19 לעיל. החלטת בית הדין האזורי מיום 12.6.2013 נותרת על כנה.

התיק מוחזר לבית הדין האזורי בבאר שבע לצורך המשך ניהול ההליך.
הוצאות הערעור יילקחו בחשבון במסגרת ההליך העיקרי בבית הדין האזורי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן עבודה

 2. החסרת ימי עבודה

 3. הירדמות בעבודה

 4. הפחתת ימי עבודה

 5. מכה בפנים בעבודה

 6. עבודה כעוזר הוראה

 7. ויכוח חריג בעבודה

 8. יחסי עובד מעביד מבחנים

 9. זניחת מקום העבודה

 10. שאיפת אדים בעבודה

 11. הרעלת כספית בעבודה

 12. עלות עבודות מחפרון

 13. מחיר יום עבודה שופל

 14. פידיון ביגוד בעבודה

 15. פיקדון ביגוד בעבודה

 16. יחסי עבודה משולשים

 17. הרמת 30 קילו בעבודה

 18. עבודה בסביבה רועשת

 19. עבודה תמורת אופציות

 20. עבודה אצל שני שותפים

 21. גידופים במקום העבודה

 22. ניגוד עניינים בעבודה

 23. החלקה על שמן בעבודה

 24. צירוף נכויות מעבודה

 25. הידבקות בנגיף בעבודה

 26. עבודה עם חומרים כימיים

 27. התעלמות מצו הפסקת עבודה

 28. עבודה ליד קווי מתח גבוה

 29. עבודות מתח נמוך בפרויקט

 30. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 31. הרמת משאות כבדים בעבודה

 32. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 33. סוס טרויאני במקום העבודה

 34. חדירת גוף זר לעין בעבודה

 35. מצלמות אבטחה במקום העבודה

 36. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 37. יחידת המיקוח במקום העבודה

 38. תחושת חולשה כללית בעבודה

 39. עבודה לא רצופה באותו מקום

 40. חילופי בעלים במקום עבודה

 41. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 42. שינוי חד צדדי בסדרי עבודה

 43. אי ביצוע עבודות על פי מפרט

 44. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 45. שחיקה במפרק הירך עקב עבודה

 46. שאיפת חומרים רעילים בעבודה

 47. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 48. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 49. המשך עבודה של אישה עד גיל 67

 50. הגבלה בינונית של כושר העבודה

 51. עקירת עצים עקב עבודות חפירה

 52. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 53. מותב בית הדין האזורי לעבודה

 54. הרמת משאות כבדים במהלך העבודה

 55. סיום עבודת מנכ''ל רשות השידור

 56. פגיעה בעבודה ברמנית בבית קפה

 57. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 58. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 59. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 60. מלתחה להחלפת בגדים במקום העבודה

 61. פדיקוריסטית - פגיעה בכף היד בעבודה

 62. מניעת רווח עקב השבתת כלי עבודה במוסך

 63. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 64. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 65. שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

 66. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 67. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 68. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 69. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 70. פגיעה בעבודת נקבעות - הדפסה במכונת ניקוב

 71. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה

 72. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 73. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 74. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 75. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 76. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 77. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 78. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 79. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 80. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 81. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון