תביעה נגד הבנק בכך שלא איפשר לגבות שיקים שהופקדו בחשבון וסורבו

הנתבעים טענו שהבנק גרם להם לנזק, בכך שלא איפשר להם לגבות שיקים שהופקדו בחשבון וסורבו ע"י הבנקים הנמשכים, ועל כן יש להפחית נזק זה מחובם לתובע.

6. הנתבעים טענו שהתובע גרם להם לנזק בכך שהעמיד את החוב על פי ההסכם לפרעון מיידי, זאת מאחר והובטח להם בעל פה, שהם יוכלו לשלם את התשלומים הראשונים על פי ההסכם באמצעות שיקים שהופקדו בחשבון לנכיון, ואשר ייגבו ממושכיהם.

7. הנתבעים טענו שהתובע גרם להם לנזק, בכך שלא פרע פקדון בסך 40,000 ש"ח, אשר היה אפשר באמצעותו לשלם את התשלומים הראשונים לפי ההסכם. לפיכך לטענתם יש לדחות את התביעה, כאשר במקום התביעה, על התובע לאפשר להם לשלם את החוב על פי ההסכם באמצעות אותו פקדון, ולאחר מכן ע"י תשלומים שיעשו.

8. בפתח ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 5.6.13 ב"כ הנתבעים הודיע, שהם ניתקו עימו קשר מזה כחודשיים. כמו כן הוא הודיע שהנתבע 1 פנה אליו וביקש לשחרר אותו מהמשך הייצוג ואף לקח עימו את המסמכים הרלוונטים. בנסיבות אלה ב"כ הנתבעים שמונה באמצעות הלשכה לסיוע משפטי שבמשרד המשפטים, ביקש מזו האחרונה לשחררו מהייצוג, אולם הוא סורב, שכן הנתבעים לא מינו לעצמם מייצג אחר. לפיכך ביקש ב"כ הנתבעים מבית המשפט להשתחרר מהייצוג ולחילופין ביקש, לדחות את הישיבה למועד אחר, על מנת שעדות הנתבעים תישמע. בקשות אלה של ב"כ הנתבעים נדחו. בישיבת ההוכחות נשמעה עדותו של העד מטעם התובע, והוא אף נחקר בחקירה נגדית ע"י ב"כ הנתבעים.

דיון
9. שוכנעתי מעדות העד מטעם התובע, שהנתבעים אכן חייבים כמפורט בכתב התביעה. לבית המשפט הוצג הסכם שנחתם עם הנתבעים, אשר לא הוכחש על ידם, וכן הוצגו מסמכים המבססים את החוב הנטען. מהצד השני לא מצאתי שיש ממש באף אחד מטענות ההגנה שהעלו הנתבעים, כפי שיפורט להלן.

10. אני דוחה את טענת הנתבעים שהתובע גרם להם לנזק, בכך שלא איפשר להם לגבות שיקים שהופקדו בחשבון. התובע היה רשאי להחזיק שיקים אלה בידיו, שכן הוא רכש בהן בעלות והוא לא היה חייב להחזירם לנתבעים. מעבר לכך שוכנעתי, שהתובע ביצוע פעולות גביה ביחס לשיקים אלה, וככל שהצליח לגבות כספים הם נזקפו לטובת החשבון, ובכך הופחת חובם של הנתבעים.

11. אני דוחה את טענת הנתבעים שהתובע גרם להם נזק בכך, שלא איפשר להם לשלם את התשלומים הראשונים על פי ההסכם מתוך פקדון על סך 40,000 ₪.פקדון זה שימש כבטוחה לערבות הבנקאית שניתנה. כל עוד הערבות היתה בתוקף, הבנק היה רשאי שלא לפרוע את הפקדון. לפיכך, אין בסיס לטענת הנתבעים בענין זה. הבנק נהג כשורה כאשר מיד לאחר שהערבות הבנקאית פקעה, הוא פרע את הפקדון לטובת החשבון, ובכך הפחית את חובם של הנתבעים.

12. אני דוחה את טענת הנתבעים שהובטח להם כי יוכלו לשלם את התשלומים הראשונים על פי ההסכם, באמצעות שיקים שהופקדו בחשבון לנכיון. טענה זו הועלתה בעל פה, בעלמא, ללא עיגון בחומר הראיות וללא מסמך שיתמוך בה. טענה זו הינה גם בניגוד להסכם עצמו.

13. סיכומו של דבר, אינני מוצא שהנתבעים הוכיחו הגנה מפני התביעה.

14. הנתבעים ניתקו קשר עם בא כוחם מזה מספר חודשים, ולא הופיעו לישיבת ההוכחות שנקבעה, למרות שזומנו כדין באמצעות בא כוחם. בית המשפט לא נעתר לבקשת בא כוחם לשחררו מייצוג, או לדחות את מועד ישיבת ההוכחות, או לקבוע ישיבת הוכחות נוספת כדי לשמוע את עדותם. בהקשר זה ב"כ הנתבעים העלה שתי טענות. הטענה הראשונה היא, שנמנע מהנתבעים הליך הוגן וראוי, כאשר הוא נאלץ לייצג אותם בניגוד לרצונם ובהעדר כל המסמכים הדרושים לכך, שכן הם נלקחו חזרה ע"י הנתבע. הטענה השניה היא, שנמנע מהנתבעים לקבל את יומם בבית המשפט, כאשר לא נשמעה עדותם.

15. יש לדחות את שתי הטענות הנ"ל. אילו הנתבעים היו מגישים בקשה מסודרת לשחרר את בא כוחם מהמשך הייצוג, כאשר הם ממשיכים לנהל את ההליך המשפטי, בין בעצמם ובין באמצעות מייצג חלופי, בית המשפט היה נעתר לבקשה. זה איננו המצב. הנתבעים ניתקו קשר עם בא כוחם, לא הופיעו לדיון בבית המשפט ולא הגישו כל בקשה בענין (בין בעצמם ובין באמצעות בא כוחם). לא יעלה על הדעת שביום הדיון עצמו, שנקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, יבקש ב"כ הנתבעים להשתחרר מהייצוג. בקשה מעין זו לא מאפשרת להביא את ההליך לידי סיום תוך זמן סביר. מעבר לכך, יש בבקשה זו לקפח את זכות התובע להביא את התביעה לבירור, תוך זמן סביר ולקבל את הסעד המבוקש על ידו, ככל שיוכיח את עילת התביעה. גם בטענה השניה אין ממש. לא נמנע מהנתבעים לקבל את יומם בבית המשפט. הנתבעים הם שניתקו קשר עם בא כוחם ולא הופיעו לדיון שנקבע. משכך, לא קופחו זכויותיהם.

סיכום
16. התביעה מתקבלת בניכוי סכום של 40,000 ש"ח ובניכוי סכומים שהתובע הצליח לגבות באמצעות שיקים שהופקדו לחשבון.

תוצאה
17. אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סכום של 104,234 ש"ח נכון ליום 7.12.09. סכום זה ישא ריבית בנקאית מירבית המשתנה מעת לעת כמקובל אצל התובע, שתחושב ותצטרף לקרן כחלק בלתי נפרד ממנה, החל מתום הרבעון האחרון אשר בגינו חוייבה הריבית, ועד לתשלום המלא בפועל. מסכום החוב כמפורט בסעיף זה, יש להפחית 23,000 ש"ח נכון ליום 14.9.11 בצירוף ריבית בנקאית מירבית כמפורט לעיל. כמו כן יש להפחית מסכום החוב כל סכום שהתובע הצליח לגבות לטובת החשבון נשוא התביעה בצירוף ריבית בנקאית מירבית כמפורט לעיל, וזאת על פי תצהיר בעל תפקיד מתאים אצל התובע.

18. כמו כן הנתבעים ישלמו לתובע שיפוי בגין אגרת בית המשפט ששולמה (משוערך להיום) הוצאות משפט בסך 800 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

19. התובע רשאי להגיש בקשה למתן פסיקתא (בצירוף תצהיר בעל תפקיד מוסמך), בו יפרט את סכום החוב העדכני, בהתאם לאמור בפסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב הגבלת חשבון

 2. הפקדה לחשבון עובר ושב

 3. ניהול חשבונות לא תקין

 4. תביעה לקבלת דפי חשבון בנק

 5. סעיף אריכות ימים בחשבון משותף

 6. הקפאת חשבון בנק לבקשת המשטרה

 7. פיצויים מהבנק על הגבלת חשבון ?

 8. יתרת חוב דיביטורית בחשבון בנק

 9. צירוף שותף לחשבון הבנק לפני פטירה

 10. מיופה כוח בחשבון בנק - חריגה מהרשאה

 11. תביעה שהוגשה בגין יתרת חוב בחשבון עו"ש

 12. תביעה בגין פרעון יתרות החובה בחשבון עו"ש

 13. השיק חולל בהעדר פירעון, כאשר נרשם בו שהחשבון סגור

 14. תביעה בגין לשון הרע, בשל עיקול שהוטל על חשבון הבנק

 15. תביעה אשר הגיש בנק נגד לקוחה, בגין יתרת חובה בחשבון החברה

 16. תביעה נגד הבנק בכך שלא איפשר לגבות שיקים שהופקדו בחשבון וסורבו

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון