האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

לטענת המערער, הוועדה לא הזהירה אותו כנדרש, על כך שהיא עומדת להפחית את שיעור מוגבלותו בניידות. נטען עוד, כי הוועדה לא מילאה את סעיף ו.5 לפרוטוקול, בו נדרשת הוועדה לנמק החלטתה ביחס לוועדה קודמת.

3. לטענת המשיב, הוועדה התכנסה מכוח ערר שהוגש מטעם המשיב, ולכן אין חובת אזהרה. נטען כי הוועדה הסבירה ונימקה החלטתה בסעיף ו.1 לפרוטוקול ובכך מילאה את חובת ההנמקה.

לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן:

4. לאחר שעיינתי בערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר שהונח בפני ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.

5. ביום 19/5/13 התכנסה הוועדה, עיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לפניה, הקשיבה לתלונות המערער וערכה לו בדיקה קלינית. הוועדה, בהרכב שני מומחים לנוירולוגיה ומומחה לריאומטולוגיה, פירטה את ממצאי בדיקתה בסעיף ד' לפרוטוקול. לדעת הוועדה, המערער סובל משיתוק מלא של אחד משרירי ירך ימין, ולכן קבעה כי מצבו של המערער תואם מוגבלות בניידות לפי פריט א-5, שעניינו שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, מלווה שיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף א-1.

באשר לחובת האזהרה:

6. סעיף 14 לתוספת השנייה להסכם הניידות קובע בזו הלשון:

"ועדה רפואית לעררים רשאית לאשר החלטת הוועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהעורר הוא הנבדק ובין שהוא המוסד".

דין הוא, אפוא, כי בעת שמיעת ערר על החלטתה של ועדה מחוזית, רשאית הוועדה הרפואית לעררים לקבל כל החלטה שוועדה מדרג ראשון רשאית הייתה לקבל. ההלכה קובעת כי תפקידה של הוועדה הרפואית לעררים אינו רק לבקר את החלטת הוועדה מדרג ראשון אלא לערוך בדיקה מחודשת של כל ההיבטים הרפואיים של קביעת מוגבלותו בניידות של הנכה. מאותו טעם עצמו, שעה שהוועדה הרפואית לעררים משנה, בעקבות ערר, החלטת ועדה מדרג ראשון, לא מוטלת עליה חובה לנמק מדוע סטתה ממצאיה קודמתה.

7. בענייננו, ועדה רפואית לעררים קודמת משנת 2007 קבעה למערער מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפי פריט ליקוי א-3. ועדה מחוזית אשר בדקה את המערער ביום 6/3/13 קבעה למערער מוגבלות בניידות בשיעור זהה, לפי אותו פריט ליקוי. המשיב הגיש ערר, והוועדה נשוא ערעור זה קבעה, כאמור, כי מוגבלותו של המערער בניידות היא בשיעור 50%, לפי פריט ליקוי א-3.

המערער טען, כי מקום שהוועדה רואה לנכון להפחית את שיעור המוגבלות בניידות שנקבעו לנכה, עליה להזהירו, גם במקרה שבו הערר הוגש על ידי המשיב, וזאת על מנת לתת לנכה הזדמנות נאותה להתייחס לכך.

ההלכה קובעת כי חובה על הוועדה להזהיר את המבוטח בטרם תפחית את שיעור הנכות (דב"ע שן/01-26 המוסד לביטוח לאומי – יאיר אהרונוב, פד"ע כב 459). אולם, ההלכה אינה חלה במקרה בו המוסד לביטוח לאומי הוא המערער. לאור האמור, אין לקבל את הטענה שהיה על הוועדה להזהיר את המערער כי היא עומדת להפחית את שיעור מוגבלותו בניידות, והיא נדחית.

באשר לחובת ההנמקה לפי סעיף ו.5 לפרוטוקול:

8. עיון בסעיף ו.5 לפרוטוקול מעלה, כי במקרה שבו החלטת הוועדה שונה מהחלטות קודמות, הוועדה נדרשת לנמק ולהסביר האם חל שיפור או חלה החמרה במצב הנכה.

בענייננו, שוכנעתי כי הוועדה מילאה אחר חובת ההנמקה, כאשר בסעיף ו.1 הסבירה נמק היטב מדוע לדעתה אין הצדקה ליישם בעניינו של המערער את פריט ליקוי א-3. ראשית, הוועדה ציינה כי נתנה דעתה לפגיעה הספינלית שעבר המערער ולהשלכותיה. לדעתה, "מצבו כיום 7 שנים לאחר החבלה השתפר משמעותית לעומת המתואר בשנה הראשונה לאחר התאונה". שנית, הוועדה הסבירה מדוע לדעתה יש ליישם את פריט ליקוי א-5. הוועדה קבעה כי הממצאים האובייקטיבים השיתוקיים ניתנים ליישום לפי פריט ליקוי א-5 "כיוון שברגל ימין קיים שיתוק מלא של שרירי השוק של אחד משרירי הירך ולא שני שרירים משרירי הירך, כדרישת סעיף א-3".

9. עינינו הרואות, הוועדה הסבירה כי חל שיפור במצבו של המערער, והסבירה כי מאחר שיש שיתוק מלא של אחד משרירי הירך, פריט הליקוי שיושם בעבר אינו מתאים לממצאים הקליניים שמצאה הוועדה. הוועדה אף הוסיפה וציינה כי גם ד"ר גליקמן, המומחה מטעם המערער, מצא נזק מוטורי ותחושתי בעצב אחד מימין, ללא אזכור של פגיעות בעצבים אחרים.

10. לאור האמור, מקובלת עלי טענת המשיב לפיה הוועדה מילאה את חובת ההנמקה. החלטת הוועדה ממלאת אחר תכלית סעיף ו.5 לפרוטוקול, הגם שההנמקה לא מצויה באותו תת סעיף בפרוטוקול. מדובר בדרישה מהותית ולא טכנית. מבחינת המהות, התייחסה הוועדה לכל הפרמטרים המופיעים בסעיף ו.5 לפרוטוקול, ופירטה אותם כנדרש. הוועדה הסבירה את השינוי שחל במצבו של המערער והתייחסה לכך שבמשך שנים הוכר כמוגבל בניידות לפי פריט ליקוי א-3.

11. לאור כל האמור, ומשלא מצאתי טעם להתערבות בהחלטת הוועדה – על כן הערעור נדחה בזאת.

12. אין צו להוצאות.

13. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון