תביעות שטריות בגין שיקים

תביעות שטריות, שהגישה התובעת נגד הנתבעת בגין שיקים שבהם אוחזת התובעת, ואשר נמשכו על ידי הנתבעת. הדיון בשתי התביעות אוחד. בתביעה האחת הוגשה במסגרת תיק הוצל"פ 01-29506-49-2 בקשה לביצוע שיק בסך של 25,000 ₪. בתביעה האחרת הוגשה במסגרת תיק הוצל"פ 01-38765-49-5 בקשה לביצוע שיק בסך 23,828 ₪. הנתבעת הגישה התנגדויות לביצוע השיקים. ההתנגדויות התקבלו, ניתנה לנתבעת רשות להתגונן ונקבע כי התצהיר התומך בהתנגדות ישמש ככתב הגנה. כאמור לעיל, הדיון בשני התיקים אוחד.

טענות הנתבעת
התובעת היא חברה העוסקת בייצור ומכירה של דברי מתיקה ומאפים. הנתבעת היא חברה העוסקת בשיווק מוצרי מתיקה. בתחילת חודש מאי 2009 החלה מערכת היחסים העסקית בין שני הצדדים. הנתבעת רכשה מהתובעת דברי מאפה ומוצרים שונים. התובעת סיפקה לנתבעת את הסחורה שהוזמנה. הנתבעת שילמה את מלוא התמורה בגין הסחורה שסופקה לה על ידי התובעת. התשלום בוצע באמצעות שיקים, לרבות השיקים שעניינם נדון בפני.

הנתבעת טוענת, כי הזמינה מהתובעת סחורה בשווי של 181,994 ₪. תמורת הסחורה שילמה הנתבעת לתובעת סך של 125,000 ₪ בלבד. יתרת התמורה בסך 97,075 ₪ שולמה באמצעות שיקים, שנמשכו על ידי צדדי ג', שהיו בידי התובעת, ונמשכו לפקודת הנתבעת. הנתבעת טוענת, כי התובעת הוסיפה את שמה כמוטב בשיקים אלו, והפקידה אותם בחשבונה ללא זיכוי חשבון הנתבעת אצלה. בנסיבות אלו, כך טוענת הנתבעת, התובעת נותרה חייבת לה סך של 40,081 ₪, סכום ששולם לתובעת ביתר.

דיון והכרעה
השיק על סך 25,000 ₪ נשוא התביעה בתא"מ 8988-12-09
לתצהיר עדותו של מר דניאל סנדרובסקי, מנהלה הכללי של התובעת (להלן – מר סנדרובסקי), צורפו תעודת המשלוח, הנוגעת לסחורה שסופקה, וכן החשבונית והקבלה אשר הופקו כנגד השיק.

כנספח 1 לתצהיר עדותו של מר סנדרובסקי צורפה תעודת משלוח מס' 4510 מיום 3.6.2009, בה פורטה הסחורה שסופקה. כנספח 2 לתצהיר עדותו של מר סנדרובסקי צורפה חשבונית מס' 13/446 מיום 10.6.2009, שהופקה ע"ש הנתבעת בגין תשלום סך של 30,835 ₪, ובה צוינה הסחורה המפורטת בתעודת המשלוח 4510 הנ"ל. כנספח 4 לתצהיר עדותו של מר סנדרוסקי, צורפה קבלה 1/152 מיום 10.6.2009, שהופקה ע"ש הנתבעת, ובה פורטו שני השיקים שנמסרו על ידי הנתבעת לשם פרעון הסכום הנקוב בחשבונית 13/446 הנ"ל. אחד מבין שני השיקים הללו הוא השיק נשוא ההתנגדות דנן.

על הקבלה 1/152 הוסיף מנהל הנתבעת, מר משה לוי (להלן – מר לוי), בכתב ידו את המילים:

"שיקים שהועברו לעדין
ת. ידנית 4510
ח-ן 446".

בעדותו של מר לוי בפני כב' הרשמת (כתארה אז) ארבל-אסל ביום 21.4.2010 הודה מר לוי, כי הוא זה שכתב דברים אלו על הקבלה (עמ' 1 לפרוטוקול הדיון הנ"ל,
שורות 16-19):

"ש. מפנה אותך לנספח ה' של תצהירך העמוד האחרון של מי כתב היד המופיעה (כך במקור – נ"ש) בתחתית העמוד?
ת. שלי, אני לא מכחיש.
ש. כשאתה כותב כאן שיקים שהועברו לידי, אלה שיקים שהועברו לצורך תשלום?
ת. אכן כן".

מן האמור עולה, כי השיק בסך 25,000 ₪, נשוא התביעה בתא"מ 8988-12-09, ניתן לתובעת כחלק מהתמורה בגין אספקת הסחורה הספציפית המפורטת בתעודת משלוח 4510 לנתבעת. בהקשר זה יודגש, כי הנתבעת איננה חולקת על עצם קבלת אותה סחורה מהתובעת.

הוכח, איפוא, כי השיק בסך 25,000 ₪ נשוא התביעה דנן נמסר לתובעת על ידי הנתבעת תמורת סחורה שסופקה לנתבעת, והמפורטת בתעודת משלוח 4510. אין מחלוקת שסחורה זו סופקה. הנתבעת לא הוכיחה כי תמורתה של סחורה זו נפרעה בדרך אחרת.

השיק על סך 23,828 ₪ נשוא התביעה בתא"מ 32929-12-09
לתצהיר עדותו של מר סנדרובסקי צורפו תעודת המשלוח, הנוגעת לסחורה שסופקה, וכן החשבונית והקבלה אשר הופקו כנגד השיק.

כנספח 22 לתצהיר עדותו של מר סנדרובסקי צורפה תעודת משלוח מס' 4515 מיום 14.6.2009 בה פורטה סחורה שסיפקה התובעת. כנספח 21 לתצהיר עדותו של מר סנדרובסקי צורפה חשבונית מס' 13/496 על סך 32,596 ₪ מיום 25.6.09, שהופקה ע"ש הנתבעת, ובה פורטה הסחורה שסופקה בתעודת המשלוח 4515. כנספח 23 לתצהיר עדותו של מר סנדרוסקי צורפה קבלה 1/169 מיום 25.6.09, שהופקה ע"ש הנתבעת, ובה פורטו השיקים שנמסרו על ידי הנתבעת לשם פרעון הסכום הנקוב בחשבונית 13/496 הנ"ל. אחד מהשיקים הללו הוא השיק נשוא התיק. יצוין, כי תעודת משלוח 4515 וחשבונית 13/496 צורפו גם כנספח ב לתצהירו של מר לוי, שצורף בתמיכה להתנגדות לביצוע השיק.

בעדותו של מר לוי ביחס לנספח ב זה אמר מר לוי (עדותו מיום 23.2.2011 בפני כב' הרשם רונן שוורץ, עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 9-14):

"ש. בתצהירך צירפת אחרי נספח ב' מס' תעודות משלוח. לא הסברת מה זה אותן תעודות משלוח. האם תעודות המשלוח המצורפות הם סחורה שסופקה לכם וקיבלתם
ת. קיבלנו ושולמו.
ש. אני מפנה את תשומת לבך לתעודת משלוח מס' 4515 ויחד איתה לחשבונית מס' 13/496 שהיא עמוד אחד לפני תעודת המשלוח, זו החשבונית שקשורה לתעודת משלוח הנ"ל?
ת. אכן. והיא שולמה".

מן האמור עולה כי גם במקרה זה, השיק נמסר לתובעת ע"י הנתבעת כתשלום בגין סחורה שהוזמנה וסופקה, כאשר הנתבעת אינה חולקת על קבלת סחורה זו. הוכח, איפוא, כי השיק בסך 23,828 ₪ נשוא התביעה דנן נמסר לתובעת על ידי הנתבעת תמורת סחורה שסופקה לנתבעת, והמפורטת בתעודת משלוח 4515. אין מחלוקת שסחורה זו סופקה לנתבעת. הנתבעת לא הוכיחה, כי תמורתה של סחורה זו נפרעה בדרך אחרת.

טענת הפרעון באמצעות שיקים שנמשכו על ידי צדדי ג'
כאמור לעיל, הנתבעת טוענת, כי שיקים שנמשכו לפקודתה על ידי צדדי ג' הופקדו על ידי התובעת בחשבונה של התובעת, כאשר התובעת הוסיפה עצמה כמוטב בשיקים אלו, וכאשר סכומם של שיקים אלו, אותם היתה הנתבעת זכאית לקבל, לא נזקף לזכותה בספרי החשבונות של התובעת.

בתצהירו של מר סנדרובסקי (סעיף 12) מתייחסת התובעת לטענה זו, וטוענת כי כל אותם שיקים נזקפו לזכותה של הנתבעת בספרי הנהלת החשבונות של התובעת. טענה זו לא נסתרה כלל על ידי הנתבעת, שהעלתה טענותיה בעניין זה באופן סתמי ובלתי מפורט, כאשר נמנעה מלהציג אסמכתא כלשהי לטענה חמורה זו. על כן דין הטענה להידחות.

סיכום
התביעה בשני התיקים מתקבלת במלואה.

התובעת רשאית לפעול במסגרת שני תיק ההוצל"פ הנזכרים לעיל לשם גביית מלוא סכום החוב. לשם כך ישופעלו ההליכים בשני התיקים.

הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך 1,100 ₪ וכן בשכר טרחת ב"כ התובעת בסך של 5,500 ₪ והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שיק שסורב

 2. פרשנות שיק

 3. שיק על תנאי

 4. ההגדרה של שיק

 5. השיק חזר אכ"מ

 6. פגם בסיחור שיק

 7. החזרת שיק אכ"מ

 8. שיק נגד מטלון

 9. תביעה על שיקים

 10. חתימה על גב השיק

 11. ביטול שיק שנוכה

 12. הודעת חילול שיק

 13. החלפת שיקים טובה

 14. כתיבת שיק ביטחון

 15. חריגה מהרשאה בשיק

 16. התנגדות לביצוע שיק

 17. שימוש בשיקים גנובים

 18. שיק עם הגבלת סחירות

 19. סיחור שיק שניתן לקבלן

 20. ערעור על הגבלת שיקים

 21. חובת הבנק לפרוע שיק

 22. שיק ביטחון בסופרמרקט

 23. מחזיק בשיקים בעל משכון

 24. תביעות שטריות בגין שיקים

 25. כיבוד שיק בטעות של הבנק

 26. חוקיות עסקת ניכיון שיקים

 27. ניכיון שיקים למוטב בלבד

 28. מתן שיק ללא כיסוי לקזינו

 29. ביטול מניין שיקים שסורבו

 30. דחיית התנגדות לביצוע שיק

 31. עסקת ניכיון שיקים עם הבנק

 32. התנגדות לביצוע שיק שנגנב

 33. סירוב שיקים ללא משלוח התראה

 34. העברת שיקים שבוטלו לניכיון

 35. הסבת השיק לצורך הברחת נכסים

 36. החזרת שיקים לאחר ביטול הזמנה

 37. תכליתו של חוק שיקים ללא כיסוי

 38. כיבוד שיק למרות חריגה בחשבון

 39. גריעת שיקים ממנין שיקים שסורבו

 40. רשלנות הבנק בבדיקת שם על השיק

 41. סעיף 10 א לחוק שיקים ללא כיסוי

 42. התנגדות לביצוע שיק בהעדר חתימה

 43. הפקדת שיק למוטב בלבד לחשבון אחר

 44. טענה כי אינו זכאי להיפרע על פי השיק

 45. תביעה שטרית מבלי להציג שיק לפרעון

 46. מסירת שיקים כנגד הלוואות למראית עין

 47. העברת שיקים לקרוב משפחה בחברה אחרת

 48. הגשת תביעה לביצוע שיקים לבית המשפט

 49. הבאת שיקים במניין השיקים המסורבים

 50. חיוב חשבון בגין ניכיון שיקים שחוללו

 51. הגשת שיקים - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 52. סעיף 10 (א) (3) לחוק שיקים ללא כיסוי

 53. בקשה לבטל שיקים ממניין השיקים שסורבו

 54. ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי

 55. טענה כי החתימה על גבי השיק אינה חתימה אמיתית

 56. טענה כי השיק אינו בכתב ידה ואינו חתום על ידה

 57. ערעור על פי סעיף 10 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי

 58. הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד

 59. התחייבות לא לפנות להוצל''פ במקרה של ביטול שיק

 60. בקשה לגרוע הבאתם של שיקים במניין השיקים שסורבו

 61. החזר שיק בגין עסקת מקרקעין אשר לא יצאה אל הפועל

 62. טען כי השיק בגין שירותים רפואים הוצא ממנו בכפייה

 63. תביעה שיטרית נגד מי שאינו חתום על השיק כמושך או כמסב

 64. שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

 65. המומחה קבע: כתב היד על השיק "קרוב לוודאי" כתב היד של הנתבע

 66. מצילום השיק, עולה שהשיק לא כובד על ידי הבנק בנימוק: "אין כיסוי מספיק"

 67. לטענת התובע השיק נמסר לו כבטוחה להבטחת תשלום חוב של בעלה של הנתבעת

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון