עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

חיוב בערובה יכול ויוטל בשלושה מקרים:
האחד, עת הוכח כי בעבר התחמק התובע מחיובים שהושתו עליו.
השני, מקום בו כתב התביעה אינו מגלה עילה והתביעה מופרכת על פניה.
השלישי, אם עלול להיגרם לנתבע נזק של ממש כתוצאה מהגשת התביעה.

20. התנאי הראשון כלל לא נטען ואינו רלוונטי להכרעתנו.

21. באשר לתנאי השני, נקבע בעניין אבו נסאר:

"כל עוד קיימת מניעה לקיומם של הליכי גבייה באזור, תידרש מן העובד הוכחה ראשונית לכאורה, ולו ראשית ראייה הנלמדת בפני הדברים, שהתביעה אינה מופרכת על פניה או כי טובים סיכוייו לזכות בה".

22. צדקה כב' הרשמת בהחלטתה כי אין מדובר בתביעה המופרכת על פניה.

המדובר בתביעה הטעונה הוכחה במישור העובדתי, שחלקה מבוססת על חוקי מגן או צווי הרחבה שככל שקיימת מחלוקת אשר לתחולתם, המקום לבירורה הוא במסגרת ההליך העיקרי.

23. טענתו של המערער, כי מתוך סכום הפשרה שהוצע לו בתחילת ההליך יש ללמוד על מופרכות התביעה, וכי מדובר בשיטה מאחוריה מסתתרת הגשה המונית של תביעות סרק במטרה להתפשר ולהוציא כספים מן החקלאים, תביעות המסתיימות בפשרות בסכומים צנועים, אין בה די כדי להוכיח כי מדובר בתביעה מופרכת על פניה.

יתכן, ולו מציג היה המערער פסקי דין בתביעות מסוג זה, שהתנהלו והסתיימו בדחיית התביעות, היה מקום לבחון את הטענה אולם, וכל עוד ישנה הסכמה הדדית לתשלום, הרי שיתכן ומכך יש דווקא להסיק כי גם לנתבעים היה אינטרס שלא להגיע להכרעה בתביעות, מטעמים של הכרה בזכויות הנתבעות או מטעמים אחרים, אולם אין בכך כדי ללמד על מופרכות התביעות מתחילתן.

24. על בית הדין אף לבחון האם טובים סיכוייו של התובע לזכות בתביעה.
משמדובר בתביעת עובד זר, הנטען כי הוא דל אמצעים ואינו מצוי בארץ, ואף אם אין מדובר בתביעה המופרכת על פניה, יכול ויש מקום לבחון, בבחינת סיכויי התביעה, את אפשרות הגעתו לישראל לצורך הוכחת תביעתו.

לעניין זה נדרש המשיב ליתן התייחסות בתצהירו, כיצד בכוונתו לממן הגעתו לישראל לבירור תביעתו. המשיב ציין כי הוא מתעתד לנסות וליטול הלוואה.
בישיבת הדיון בערעור הסכים ב"כ המשיב להצעה כי המשיב יפקיד סכום לכיסוי הוצאות הגעתו לישראל, אולם המערער סרב להסתפק בכך.

25. באשר לתנאי השלישי, וכפי שהובא מפסק הדין בעניין פתחי אבו נסאר בהחלטת כב' הרשמת:

"נמצא כי אין התביעה מופרכת על פניה או כי "טובים סיכויי התביעה", ולו לכאורה, וכי על פני הדברים אין מדובר בהליך סרק, יידרש המעסיק להוכיח כי לא יוכל להיפרע מן העובד בהוצאותיו, ככל שיוטלו עליו.
מצא בית הדין כי אין התביעה מופרכת על פניה והמעסיק-הנתבע לא הוכיח כי נבצר ממנו להיפרע מן העובד-לא תוטל הערובה. מאידך, אם עמד המעסיק בנטל הנדרש, יוסיף בעל הדין וייבחן אם קיימות אפשרויות חלופיות לחיוב בערובה, כגון יכולת מימוש נכסים מעם העובד או הפקדת ערובה מטעמו בתחומי מדינת ישראל, קודם שישית עליו חובת הפקדת ערובה.
לבסוף, בבואו לקבוע סכום הערובה, ינהג בית הדין על דרך המידתיות הנדרשת. בתוך כך, ייתן בית הדין דעתו לשיעור ההוצאות שנהוג להטיל בתובענות מין זו שלפניו, לאיזון הנדרש בין זכויותיו של העובד לבין חומרת הנזק שייגרם למעסיק, ולאפשרות שמא החיוב בתשלום ערובה יפגע בזכותו החוקתית של העובד לממש את זכות הגישה לבית הדין ואת הזכויות שבדין".

26. בהחלטת כב' הרשמת מיום 29/4/13 , ובין היתר לצורך הוכחת יכולת הפירעון, התחייבה הגשת תצהירו של המשיב.

27. עיון במסמכים שהוגשו מעלה ספקות באשר לתרגום המסמך למשיב, האם אותו מר פאראפאט שולט בעברית ותרגם למשיב את המסמך או שזה תורגם ע"י אחר, ומה זהותו, כמו כן אין עונה התצהיר על דרישות הדין משלא הוזהר המשיב כי עליו להצהיר אמת, לא צויין מתי והיכן נחתם, והתובע לא חתם בפני נציג קונסולרי.

פגמים אלו, ובמיוחד אי הוודאות בנוגע להבנת המשיב את המסמך עליו חתם הן מבחינת תכנו (בשל חוסר הוודאות לעניין התרגום) והן באשר למהותו של התצהיר, שכן לא הוזהר, הינם פגמים של ממש היורדים לשורשו של התצהיר.

28. לנוכח אופיים של הפגמים כאמור, אין בידי לקבל החלטת כב' הרשמת אשר הסתפקה בתצהיר שהוגש בנסיבות אלו ועל בסיסו דחתה את הבקשה להפקדת ערובה, תוך שקבעה כי כלל לא הוכח שעתידים להתקיים בעניינו של המערער נזקים עקב ניהול התביעה.

29. אשר על כן, הערעור מתקבל בחלקו.

על מנת ליתן למשיב את יומו, יתאפשר למשיב להגיש, תוך 45 יום נוספים, תצהיר כדין כפי דרישת כב' הרשמת מיום 29/4/13.

לאחר הגשת התצהיר ולאחר שתינתן למערער זכות תגובה, תשקול הרשמת בשנית את הבקשה להפקדת ערובה בשים לב לטענת המערער בדבר סיכויי התביעה כאמור בסעיף 24 לעיל, טענתו בדבר הנזקים שייגרמו לו ככל ותדחה התביעה, וההלכות הרלוונטיות לעניין.

30. המשיב ישלם למערער הוצאות בסך 1500 ₪ שתשלומם יידחה עד ל-30 יום ממועד מתן פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון