נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על-ידה לגלגלי השופל לידו עמד

התביעה הוגשה כנגד הנתבעת-מבטחת המשאית.
הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד נהג השופל (צד ג' 1), בעלת השופל (צד ג' 2) ומבטחת השופל (צד ג' 3).

2. הנתבעת לא הכחישה את חבותה עפ"י החוק והצדדים הגיעו להסכמה לעניין גובה הפיצוי שקיבלה תוקף של החלטה (פרוטוקול הדיון מיום 10.6.13). על כן, המחלוקת היחידה המצריכה הכרעה הינה בין הנתבעת לבין הצדדים השלישיים בשאלת מעורבות השופל בתאונה נשוא התביעה ותחולת הוראות סעיף 3(ב) לחוק.

3. לטענת הנתבעת התובע נפגע מחוץ לכלי רכב בתאונת דרכים שבה היו מעורבים שני כלי רכב ולפיכך על הנהגים של המשאית והשופל לשאת בנטל החיוב בחלקים שווים ביניהם וזאת מאחר ומתקיימת דרישת סעיף 3(ב) לחוק לקיום מגע בין כלי הרכב לבין כלי רכב אחר או בין כלי הרכב לבין הנפגע.

4. לטענת הצדדים השלישיים, אין מקום לתחולת סעיף 3(ב) לחוק וזאת מאחר שככל שהמדובר בשופל לא מתקיימת הגדרת המונח "תאונת דרכים" בהתאם לסעיף 1 לחוק ודרישת הקשר הסיבתי.

דיון והכרעה

5. מעדות התובע עולה כי ביום התאונה הוא הגיע למתחם פריקה של הנתבעת 2 בעודו נוהג במשאית אליה מחוברת עגלה כששתיהן עמוסות בחול וזאת למטרת פריקת חול. התובע פרק את העגלה ויצא עם המשאית והעגלה מחוץ לשטח המפעל, השאיר בחוץ את העגלה ונכנס שוב עם המשאית לשטח המפעל לצורך פריקתה (עמ' 9 ש' 17 - 18 וש' 24 - 25, עמ' 12 ש' 2 - 4 לפרוטוקול). במקום המיועד לפריקה נמצא השופל שתפקידו היה לסדר את החול שפורקות המשאיות במקום (עמ' 9 ש' 19 – 21 וש' 27 – 30 לפרוטוקול).

עוד עולה מעדות התובע כי במהלך הרגיל של הדברים, השופל חונה וממתין לסיום פריקת החול מהמשאית שאז המשאית עוזבת את המקום והשופל מתחיל בעבודתו (עמ' 10 ש' 9 - 11 ועמ' 12 ש' 5 - 9 לפרוטוקול). התובע הוסיף כי פריקת ארגז המשאית מהחול ארכה בין עשר לעשרים דקות (עמ' 12 ש' 10) במהלכה השופל חונה ו"מחכה" כי "אין לו מה לעשות בשלב הזה" (עמ' 12 ש' 13 ו-31 לפרוטוקול). התובע אף ציין כי במהלך הפריקה ומילוי תעודות המשלוח השופל משמש למעשה כמשרד (עמ' 12 ש' 32 - עמ' 13 ש' 1 לפרוטוקול).

כן עולה מעדות התובע כי ביום התאונה הוא סיים את הפריקה וניגש לשופל על מנת למסור לנהג שהמתין בתוך הקבינה של השופל את תעודת המשלוח. לאחר מסירת תעודת המשלוח הוא חיכה עד שנהג השופל ימלאה – דבר שארך להערכת התובע כחמש עד עשר דקות (עמ' 10 ש' 1 – 15 לפרוטוקול). בעת המתנתו ליד השופל הידרדרה המשאית ופגעה בתובע אשר עמד ליד השופל ונמחץ בינה לבין הגלגל של השופל. (עמ' 10 ש' 24 - 25 לפרוטוקול). במהלך מילוי התעודות נהג השופל שהה בתוך הקבינה כאשר המנוע פועל (עמ' 10 ש' 8 ו- 18 לפרוטוקול).

6. עדות התובע נתמכה בעדות צד ג' 1 , נהג השופל, אשר העיד כי תפקיד השופל הינו להמתין במהלך פריקת החול על-ידי המשאיות ועם סיומה לערום את החול לתאים וכן לאשר את תעודות המשלוח לנהגי המשאיות (עמ' 16 ש' 1 - 19 לפרוטוקול).
צד ג' 1 העיד עוד כי ביום התאונה הוא המתין עד שהמשאית תסיים את פריקת החול וציין כי "יש לי חניה מיוחדת לעבודה בזמן המתנת פריקה עד שהמשאית תצא החוצה" (עמ' 16 ש' 23 – 24 לפרוטוקול) וזאת כאשר השופל מונע לצורך הפעלת מיזוג האוויר בתוך הקבינה (עמ' 16 ש' 25 – 28 לפרוטוקול). עם סיום הפריקה התובע ניגש אל צד ג' 1 על מנת למלא את תעודת המשלוח ולהחתימה ואז אירעה התאונה (עמ' 17 ש' 1 – 16 לפרוטוקול). להערכת צד ג' 1 בין סיום סידור החול שנפרק מהעגלה ועד כניסת המשאית בשנית חלפו כעשר דקות (עמ' 17 ש' 17 - 19 לפרוטוקול).

7. מטעם הנתבעת לא הובאו עדים.

8. העולה מן המקובץ הוא כי מבחינה עובדתית תפקידו של השופל היה להימצא במקום המיועד לכך ולהמתין לסיום הפריקה. בזמן זה היה נהג השופל חותם על תעודות המשלוח ובמידת הצורך היה אף ממלא אותן, כפי שאירע ביום התאונה. רק לאחר עזיבת המשאית את האיזור היה השופל מתחיל בעבודתו ועורם את החול לתאים. ביום התאונה נעשתה פריקה של חול מהעגלה ואז סידורו על ידי השופל ולאחר מכן פריקת החול מהמשאית. ההמתנה בין סיום סידור החול מהעגלה ועד התאונה ארכה כ- 20 עד 30 דקות (כניסת המשאית בפעם השניה, פריקתה ומילוי תעודת המשלוח). במהלך ההמתנה היה השופל מונע וזאת על מנת להפעיל את מיזוג האוויר בקבינה.
יוער כי בניגוד לטענת הנתבעת בסיכומיה, השופל לא יכול היה להתחיל בנסיעה מייד לאחר החתמת תעודת המשלוח שכן לאחר מכן עוד היה על התובע להוציא את המשאית מאיזור שטח הפריקה ורק לאחר מכן יכול היה השופל להתחיל בעבודתו.

9. לאור כל האמור, התמונה המצטיירת מעדויות התובע וצד ג' 1 היא כי בעת קרות התאונה עמד השופל ללא תזוזה ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו למעט שימושו כמקום ההמתנה ומילוי תעודות משלוח וזאת לפרק זמן של כ- 20 עד 30 דקות.

10. סעיף 3 (ב) לחוק קובע כדלקמן:
"נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב, בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, יהיו הנוהגים חייבים כלפיו יחד ולחוד; ... לעניין חלוקת החבות בין הנוהגים לפי סעיף קטן זה, רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר או בינו לבין הנפגע".
11. בהקשר זה נקבע ברע"א 9115/11 מנורה חברה לביטוח נ' עזבון המנוח חראזי (צורף לסיכומי הצדדים) כי במקרה בו נפגע אדם מחוץ לכלי רכב ובתאונה כאמור היה מעורב יותר מכלי רכב אחד, שאלת האחריות נבחנת במבחן דו-שלבי. בשלב הראשון נבחנת השאלה האם כלי הרכב מעורבים בתאונת דרכים כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, לרבות דרישת הקשר הסיבתי ובשלב השני נבחנת התקיימותם של התנאים הקבועים בסעיף 3 (ב) לרבות דרישת המגע כאמור.

12. סעיף 1 לחוק מגדיר "תאונת דרכים" כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרת תחבורה" ומפרט חזקות מרבות – מקרים בהם "יראו כתאונת דרכים" מצבים נוספים, כגון "מאורע שאירע עקב ... פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי...".

13. "שימוש ברכב מנועי" מוגדר בסעיף 1 כ"נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טפול דרך או תיקון-דרך ברכב... לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב ... ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".

14. ההלכה היא כי המתנה ברכב חונה לא עונה על הגדרת "נסיעה" (ראו לעניין זה ע"א 1042/00 מגדל חברה לביטוח נ' שושי וכן רע"א 3149/09 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' נור אלדין סקאפי) ולפיכך המתנה שאורכה כ- 20 עד 30 דקות אינה יכולה להיחשב כ"נסיעה" אף היא ועל כן אין המדובר בחלופה המתאימה לענייננו.

15. לא זו אף זו, כעולה מעדויות התובע וצד ג' 1, בעת קרות התאונה לא נעשה שימוש בשופל העונה על הגדרת "שימוש ברכב מנועי". למעשה, בעת קרות התאונה לא נעשה בשופל שימוש כלשהו למעט היותו מעין משרד מאולתר בו ממתין הנהג לתחילת העבודה ובו אף עוסק במלאכת מילוי טפסים שבוודאי אינה מהווה שימוש "למטרות תחבורה" כדרישת הסעיף.
התאונה היתה מתרחשת באותו אופן בדיוק לו במקום בתוך הקבינה של השופל היה ממתין צד ג' 1 לצורך חתימה על תעודת המשלוח מחוץ לשופל בסמוך לקיר והתובע היה ניגש אליו לשם כך, ונמחץ אל הקיר. העובדה שצד ג' 1 המתין בתוך השופל אינה מעלה או מורידה.

16. אף החזקה המרבה המתייחסת ל"מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו" אינה רלוונטית לענייננו, שכן לא הוכח כי השופל חנה "במקום שאסור לחנות בו". נהפוך הוא, הן התובע והן צד ג' 1 העידו , כאמור, כי השופל חנה במקום שנועד לכך, בצד ומבלי שהפריע לפריקת החול. על כן לא הוכח קיומו של סיכון תחבורתי במקום חניית השופל ואין מדובר בחנייה אסורה.

17. עולה מן המקובץ הוא כי התאונה נשוא התביעה, ככל שהיא נוגעת לשופל, אינה עונה על הגדרה של "תאונת דרכים" בהתאם לסעיף 1 לחוק ולפיכך אין מקום לעבור לשלב השני של הבדיקה ולבדוק התקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף 3(ב) לחוק.

18. אי לכך, דין הודעת צד ג' שהוגשה נגד נהג השופל, בעליו והמבטחת - להידחות.

19. לאור כל האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את סכום הפיצוי בהתאם להסכמת הצדדים שקבלה תוקף של החלטה ביום 10.6.13.

ההודעה לצדדי ג' נדחית.

אני מחייבת את הנתבעת בתשלום הוצאות צד ג' לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון