פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

ביקשו להורות על פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות (ר' ס' 4.2 לכתב התביעה). בדיון שנערך ביום 12.2.2013, אושר לעו"ד רוני סלנט (ב"כ תובע 2 ונתבעים 1, 7, 8, 11, 15-14, 19-17, 21, 32-31 ו-37) להתקדם בהליך פירוק השיתוף, וזאת לאחר שהתובעים לא התייצבו לדיון (ר' ס' 2-1 להחלטה בדיון והודעת עו"ד יהושע באום מיום 21.2.2013 על הפסקת ייצוג התובעים). בהמשך, עו"ד סלנט ביקש ליתן צו לפירוק השיתוף במקרקעין (ר' בקשה מס' 25, מיום 5.6.2013).


רוב הנתבעים הגישו כתב הגנה (ר': כתב הגנה נתבעת 2; כתב הגנה נתבעים 6-5; כתב הגנה נתבעים 9, 25-24; כתב הגנה נתבע 10; כתב הגנה נתבעים 13-12; כתב הגנה נתבעת 16; כתב הגנה נתבע 22; כתב הגנה נתבעת 26; כתב הגנה נתבעים 28-27; כתב הגנה נתבעים30-29; כתב הגנה נתבעים 34-33).
האפוטרופוס הכללי (באמצעות עו"ד מיכל בן-עמי (ליבוביץ)), הודיע כי הליכי האיתור של נתבעים 4-3 עודם נמשכים (ר' בקשה מס' 24 מיום 14.4.2013). עו"ד סלנט ועו"ד אהוד נוף (ב"כ נתבעים 13-12 ו- 30-26) ביקשו שלא לעכב עוד את פירוק השיתוף (ר' בקשות 28 ו-29). בנסיבות הענין, אני מקבלת בקשה זו. זכותו המהותית של בעל זכות במקרקעין היא לדרוש את פירוק השיתוף "בכל עת" (ר' ס' 37(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969). מדובר בהליך ותיק שנפתח במרץ 2009. נעשו ניסיונות לאתר את הנתבעים הנ"ל (ר' פירוט בבקשת התובעים מס' 6 מיום 22.11.2010). אף ניתן להבטיח את האינטרס הכספי של הנתבעים שטרם אותרו באמצעות מתן הוראות מתאימות לכונס הנכסים או לאפוטרופוס הכללי.
נתבעת 16 נמחקה בשל מכירת חלקה לנתבע 37 (ר' החלטה מיום 15.4.2013). נתבע 20 - כתב התביעה הומצא לאחיו, שנפגש עם עו"ד סלנט (ר' הודעה עו"ד סלנט מיום 21.7.2013, בבקשה מס' 28). נתבע 35 נמחק (ר' החלטה מיום 15.4.2013). נתבעים 34-33 (באמצעות עו"ד נ. הופטמן) הגישו בקשה למחיקתם משום שהבנק אינו מחזיק עוד בזכויות במקרקעין. עו"ד סלנט לא התנגד לבקשה (ר' בקשה מס' 27). אשר על כן, אני מורה על מחיקת בנק הפועלים מהתביעה.
נתבעת 2 (באמצעות ב"כ האפוטרופוס הכללי, עו"ד זכריה אבידר), נתבעים 6-5 (באמצעות עו"ד רונן רוזנבלט), נתבעים 9, 25-24 (באמצעות עו"ד שמואל גרוסמן), לא התנגדו לפירוק השיתוף בדרך המוצעת (ר' כתב הגנתם). נתבע 10 (באמצעות עו"ד רונן רוזנבלט) לא התנגד לפירוק השיתוף, אך דרש גילוי של הסכמי קומבינציה שנכרתו בין התובעים לחברת אזורים (ר' ס' 26-25 לכתב ההגנה ופ' מיום 4.7.2010 בע' 3 ש' 22 עד ע' 4 ש' 2). נתבעים13-12 (באמצעות עו"ד אהוד נוף), נתבע 22 (באמצעות עו"ד אלעד וסטשניידר) ונתבעים30-26 (באמצעות עו"ד אהוד נוף), הביעו אף הם את הסכמתם לפירוק בדרך המוצעת. נתבעים 23 ו- 36 (באמצעות ב"כ עו"ד יהושוע באום), הודיעו כי הם מצטרפים לבקשת התובעים לפירוק השיתוף בדרך המבוקשת (ר' ס' 2 להחלטה שניתנה בדיון מיום 4.7.2010).
בשלב זה, התובענה בשלה להכרעה. אין חולק כי המקרקעין אינם ניתנים לחלוקה בעין (ר' טבלת הקצאות ואיזון נספח א'2 לכתב התביעה). על כן, הדרך הראויה לפרק את השיתוף היא במכירה וחלוקת הפידיון בין בעלי הזכויות.
על יסוד סמכותי מכח סעיף 40 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אני מקבלת את התובענה ומורה על פירוק השיתוף במקרקעין הנ"ל, בדרך של מכירת המקרקעין למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין הצדדים, על פי זכויותיהם היחסיות.
לצורך מכירת המקרקעין וחלקת הפידיון, ולבקשת הצדדים (ר' ס' 2 בע' 5 להחלטה בדיון מיום 4.7.2010, והודעתו של עו"ד וסרצוג בבקשה מס' 3), אני ממנה בזאת ככונס נכסים את עו"ד יורם וסרצוג, מרח' אבן גבירול 68, תל אביב; טלפון: 03-6952425; פקס:03-6916510 (להלן: "הכונס").
למען הסדר הטוב, הכונס יודיע לביהמ"ש, בתוך שבועיים ימים מהיום, אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לפעול ככונס נכסים בתיק זה. בהעדר הודעה, יראוהו כמסכים ליטול עליו את התפקיד.
לשם הבטחת אחריותו במילוי תפקידו ככונס, יפקיד הכונס התחייבות עצמית לשיפוי בגין נזק, כאמור בתקנה 391 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ולפי טופס 46 לתקנות. ההתחייבות תופקד בתוך 14 ימים מהיום.
דבר מינויו של הכונס יירשם על ידי הכונס בלשכת רישום המקרקעין.
הכונס יפעל למכירת המקרקעין כשהם פנויים מכל אדם וחפץ, ולשם כך, ידאג לפרסום מודעה ברבים ולמכירה בדרך של מכרז והתמחרות ובהתאם לתקנות 67-66 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979.
הצדדים ימציאו לכונס כל מסמך רלבנטי שיש בידיהם בקשר עם זכויותיהם במקרקעין ובקשר עם הליך הפירוק, וזאת תוך 7 ימים מהיום. בנוסף, ימסרו הצדדים לכונס, לפי דרישתו, כל ידיעה שיש להם בקשר למקרקעין.
הכונס יוכל למנות שמאי מטעמו להערכת שווי הנכס, אם ימצא זאת לנכון.
הכונס יגיש לבית המשפט דו"ח על התקדמות הליך המכירה, בתוך 60 ימים מהיום. העתק מן הדו"ח יועבר על ידו במישרין לידי בעלי הדין.
הסכם המכר יוגש על ידי הכונס לאישור בית משפט. חלוקת הפדיון תיעשה באישור בית המשפט.
הכונס יוכל לפנות לבית המשפט בבקשות למתן הוראות, ככל שיהא בכך צורך.
שכרו של כונס הנכסים, בסך של 60,000 ₪ + מע"מ (לפי בקשתו בבקשה מס' 3), ישולם על ידי הצדדים על פי זכויותיהם היחסיות בנכס.
הודעה על מינוי הכונס תמסר ע"י המזכירות לכונס הנכסים הרשמי.
הכונס ידאג לרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין אודות הליך הפירוק.
כל צד יישא בהוצאותיו בהליך זה, לרבות שכ"ט עו"ד.
האפוטרופוס הכללי יתקדם בהליכי האיתור וידווח לכונס הנכסים, אשר במידת הצורך יגיש בקשות מתאימות לבית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון