ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

1. בפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 18.6.13 (להלן: "הוועדה"), לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

תמצית העובדות הצריכות לענייננו


2. ביום 22.10.09 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים לדון בעניינה של המערערת וקבעה לה 20% נכות רפואית זמנית, עד ליום 9.2.09.
על החלטה זו הגישה המערערת ערעור לבית דין זה (ב"ל 5530-09).
3. ביום 27.6.11 ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים, כדלקמן:

" עניינה של המערערת יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתפעל כדלקמן:
א. הוועדה תאפשר למערערת לטעון בפניה ובכלל זה להמציא מסמכים רפואיים באשר לקשר הסיבתי בין הפיברומיאלגיה לפגיעה. הוועדה תשקול עמדתה בשנית בשים לב לטיעוני המערערת.
ב. הוועדה תשקול במנומק את הקשר הסיבתי בין השמנת היתר הנטענת לבין הפגיעה. במידה ותסבור כי קיים קשר סיבתי תשקול הענקת נכות.
ג. הוועדה תשקול במנומק את הקשר הסיבתי בין השמנת היתר לבין הגבלת כיפוף הגב התחתון. במידה ותסבור שקיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השמנת היתר תשקול הענקת נכות בגין הגבלת התנועה בגב התחתון.
ד. הוועדה תשקול בנפרד הענקת נכות בגין הגבלת כיפוף הגב בגין הפגיעה.
ה. הוועדה תעיין במיפוי עצמות מיום 3.4.04 בו נמצאה "קליטה בשורש כף יד ימין בעצם הלונטוס" ותשקול הענקת נכות לפי תקנה 35 בגין שינויים עם השפעה על כושר הפעולה.
ו. הועדה תשקול מחדש גוב נכותה הנפשית של המערערת בשים לב לחוות הדעת ולמסמכים שהוצגו מטעם המערערת וכן תשקול הענקת נכות צמיתה בתחום הנפשי בשים לב לאבחון הניורופסיכולוגי בו נרשם:"נוכח הכרוניות של מצבה... יש לראות במצבה הנוכחי קבוע וסופי".


4. ביום 28.2.12 התכנסה הוועדה מכח פסק דין זה וקבעה למערערת 19% נכות צמיתה.
אף על החלטה זו, הגישה המערערת ערעור (ב"ל 39977-03-12).
5. בפסק דין מיום 4.4.13 (להלן: "פסק הדין" או "פסק הדין מיום 4.4.13"), נקבע כי הוועדה לא מילאה אחר מרבית הוראותיו של פסק הדין מיום 27.6.11. לפיכך, ניתנו לוועדה הוראות אופרטיביות, כדלקמן:

"2. עניינה של המערערת מוחזר לוועדה בשאלה, האם העובדה כי נמצאו תלונות בשנתיים שלאחר התאונה ולא רק תלונות הנוגעות לאזור ע"ש צווארי עם הקרנה לכתפיים, מעידה על קשר סיבתי בין הסימפוטמים של המחלת הפיברומאלגיה לבין תלונות אלה...
4. היועץ מציין גם כי בשנת 2007 נבדקה המערערת במרפאת השיקום בבית החולים
"שיבא" ואין שם אזכור לעלייה במשקל. אשר על כן הקביעה בדבר עודף משקל משת 1998 איננה מופיעה עוד כפקטור בשנת 2007...
6. אשר על כן מוחזר לוועדה על מנת שזו תבחן את סוגיית משקל היתר של המערערת, תקבע ממתי עונה המערערת להגדרה של בעל משקל יתר והאם יש קשר לתאונה שהתרחשה ביום 12.2.04 והאם המערערת מוגבלת בשל יתר המשקל שממנו היא סובלת...
10.הועדה מושא ערעור זה לא מתייחסת כלל להגבלת כיפוף הגב כפי שנצטוותה בפסק הדין. אשר על כן, עניינה של המערערת מוחזר לוועדה גם בעניין זה. על הוועדה לנמק מדוע היא איננה מעניקה למערערת נכות בגין מגבלת כיפוף הגב בגין הפגיעה ועל סמך איזו בדיקה התבססה החלטתה".


6. ביום 18.6.13 התכנסה הוועדה בעקבות פסק הדין, ולא מצאה לשנות מהחלטתה מיום 28.2.12. וכך קבעה הוועדה:
"לעניין סעיף 2 בפסה"ד הוועדה אינה רואה קשר סיבתי בין הסימפטומים של פיברומיאלגיה לבין התלונות של ע"ש צווארי עם הקרנה לכתפיים.
לעניין סעיף 6 בפסה"ד מעיון בתיקה הרפואי ב- 14.9.9.98 נרשמה אבחנה OBESITY קוד 0278. וב- 25.8.02 פנתה לרופא עקב כאבים בכל הגוף – כאבי ידיים וחולשה. על כן אין הוועדה מוצאת קשר בין ההשמנה. לעניין סעיף 10 בפסה"ד המתייחס לבדיקה הקלינית פיזיקלית שבוצעה בחלקה. הוועדה בדקה בשנית את התובעת ולא נמצאה הגבלה אשר מקנה נכות בגב תחתון. מבחינת כיפוף הגב מבחן שובר הראה התארכות תקינה של הגב התחתון".

7. לטענת המערערת, הוועדה לא מילאה פעם נוספת אחר הוראות פסק הדין. בנסיבות אלה, ביקשה המערערת כי עניינה יוחזר לוועדה בהרכב חדש, על מנת שזו תמלא אחר הוראותיו של פסק הדין.
8. בדיון שהתקיים בפני חברתי, כב' הרשמת חסון-זכריה, ביום 16.12.13, נתן המשיב הסכמתו לכך שעניינה של המערערת יושב לוועדה על מנת שזו תמלא אחר הוראות סעיפים 2 ו – 6 לפסק הדין. המשיב הסכים לכך שהוועדה תפנה את השאלה שבסעיף 2 לפסק הדין, למומחה חיצוני בתחום הראומטולוגיה אשר יתן דעתו לאחר שישמע את המערערת ובאת כוחה בהתייחס למסמכים רלבנטיים הקודמים למועד התכנסות הוועדה.
אף אשר להוראותיו של סעיף 6 לפסק הדין, הסכים המשיב כי הוועדה תפנה את האמור בסעיפים 3-6 לפסק הדין לרופא פנימאי חיצוני, אשר יחווה דעתו לאחר שיושמעו בפניו טיעוני המערערת ובאת כוחה.
אשר לסעיף 10 לפסק הדין, טען המשיב כי הוא סבור שהוועדה מילאה אחר הוראותיו של סעיף זה וכי בעניין זה אין כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.
לטענת המשיב, אין בנמצא אינדקציה לכך שהוועדה נעולה בדעתה, וממילא, בהחזרת עניינה של המערערת לוועדה עם הנחיות להיוועץ במומחים חיצוניים, יש כדי לנטרל את החשש מפני כך שהוועדה מבוצרת בעמדתה.
9. ב"כ המערערת לא הסכימה להצעת המשיב, והודיעה כי היא עומדת על הטענה בדבר החלפת הרכב הוועדה, וכן על הטענה בדבר אי מילוי הוראותיו של סעיף 10 לפסק הדין.
10. המחלוקת בין הצדדים, נותרה, איפוא, בשאלת החלפת הרכב הוועדה ובשאלה האם הוועדה מילאה אחר הוראותיו של סעיף 10 לפסק הדין בלבד.

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי כי דין הערעור להתקבל במלואו.

12. בהתאם לדין, דרך המלך הינה להשיב את עניינו של המבוטח לוועדה בהרכבה הקודם למעט במקרים בהם קיים חשש כי הוועדה התבצרה בעמדתה ו/במקרים בהם קיים חשש ממשי לכך שחברי הוועדה "נעולים" בדעתם (עב"ל (ארצי) 231/09 ד"ר אריה קופפרברג – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, ניתן ביום 21.10.2009); עב"ל (ארצי) 493/08 המוסד לביטוח לאומי – יונה הררי, (לא פורסם, ניתן ביום 28.4.2009) (עב"ל (ארצי) 282/99 יהודית אבן חן – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, ניתן ביום 3.9.2001, עב"ל לב 28/0 שלמה בוסקילה נ' המוסד לביטוח לאומי דב"ע יב 166).
13. עיון בהוראותיו של פסק הדין מחד, לבין החלטת הוועדה, מאידך, מעלה כי הוועדה לא מילאה אחר מרבית הוראותיו של פסק הדין, זו הפעם השניה.

14. סעיף 2 לפסק הדין הורה לוועדה לדון "בשאלה, האם העובדה כי נמצאו תלונות בשנתיים שלאחר התאונה ולא רק תלונות הנוגעות לאזור ע"ש צווארי עם הקרנה לכתפיים, מעידה על קשר סיבתי בין הסימפטומים של מחלת הפיברומאלגיה לבין תלונות אלה". ואולם, כל שקבעה הוועדה בעניין זה הוא כי: "לעניין סעיף 2 בפסה"ד הוועדה אינה רואה קשר סיבתי בין הסימפטומים של פיברומיאלגיה לבין התלונות של ע"ש צווארי עם הקרנה לכתפיים". זאת, מבלי לדון כלל בתלונות המערערת בענין זה, ומבלי לפרט את החלטתה זו כלל ועיקר, ובניגוד להוראותיו של פסק הדין. קביעתה הנחרצת של הוועדה בעניין זה, בהיעדר דיון לגופו של עניין ובהעדר הסבר כלשהו, ובניגוד, כאמור, להוראותיו של פסק הדין, מעלה חשש כבד, כי הוועדה מבוצרת בעמדתה.

הוא הדין אף באשר להשמנת היתר. בסעיף 6 לפסק הדין הורה בית הדין לוועדה לבחון את סוגיית משקל היתר, ולקבוע "ממתי עונה המערערת להגדרה של בעל משקל יתר והאם יש קשר לתאונה שהתרחשה ביום 12.2.04 והאם המערערת מוגבלת בשל יתר המשקל שממנו היא סובלת". עוד, ציין בית הדין בפסק דינו כי "בשנת 2007 נבדקה המערערת במרפאת השיקום בבית החולים "שיבא" ואין שם אזכור לעלייה במשקל. אשר על כן הקביעה בדבר עודף משקל משנת 1998 איננה מופיעה עוד כפקטור בשנת 2007" (ההדגשה הוספה, ח.מ).

עם זאת, בהחלטתה מיום 18.6.13, התעלמה הוועדה מההערה שנרשמה בסעיף 4 לפסק הדין וקבעה כי:
"מעיון בתיקה הרפואי ב 14.9.9.98 נרשמה אבחנה OBESITY קוד 0278. וב- 25.8.02 פנתה לרופא עקב כאבים בכל הגוף – כאבי ידיים וחולשה. על כן אין הוועדה מוצאת קשר בין ההשמנה".

15. הנה כי כן, הוועדה דנה בעניינה של המערערת שלש פעמים, כאשר בכל שלוש הפעמים לא התייחסה באופן ענייני וממצה לטיעוני המערערת ובא כוחה ולמסמכים שהונחו בפניה, ואף התעלמה מהוראות פסקי הדין, שניתנו בעניינה של המערערת, פעם אחר פעם.
16. בנסיבות אלה, סבורני כי השבת עניינה של המערערת לפתחה של הוועדה בפעם הרביעית עלול להוביל להתבצרותה של הוועדה בעמדתה, פעם נוספת. אשר על כן, יש מקום להשיב את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב חדש.
17. משהגעתי לכלל מסקנה כי יש להשיב את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב אחר, על מנת שתבצע את הוראות פסק הדין מיום 4.4.13, ממילא מתייתר הדיון בשאלה אם הוועדה מילאה כראוי אחר הוראותיו של סעיף 10 לפסק הדין.
18. סוף דבר – הערעור מתקבל. עניינה של המערער מוחזר לוועדה בהרכב אחר, על מנת שתקיים את הוראותיו של פסק הדין מיום 4.4.13 (ב"ל 39977-03-12).
החלטות ופרוטוקולים קודמים של הועדה הרפואית לעררים לא יוצגו בפני הוועדה בהרכבה החדש.
19. בנסיבות העניין, ושמהמשיב נתן הסכמתו להשיב את עניינה של המערערת לוועדה, יישא בהוצאות המערערת בסך 1,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 ימים מקבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון