חובת השימוע הספציפית שנקבעה בפקודת העיריות

חובת השימוע הספציפית שנקבעה בפקודת העיריות

     בעניינינו כאשר זכות השימוע נקבעה במפורש בחוק - הרי מעבר לחובת השימוע הכללית הנובעת מכללי הצדק הטבעי - קמה ועולה חובת שימוע ספציפית שאין לחרוג ממנה.

     חובת השימוע נרשמה, במפורש, ככזו שתבוא טרם עיכוב החוק. ס' 258(ג) לפקודת העיריות קובע באופן חד משמעי כי זכות העיכוב קמה : "... לאחר שהשר ... (ו)נתן לראש העירייה או למי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר".

     שר הפנים נמנע, כאמור, מלשמוע את ראש העירייה בתקופת שישים הימים ובכל זאת ביום 7/10/2014 חתם על הודעה לפיה הוא מעכב את החלטת מועצת העיר. בד בבד עם הודעה זו הועברה מלשכת שר הפנים רשימת שאלות עליהן המבקשת נדרשה לענות "תוך 45 ימים". בסיום הודעתו, מסר שר הפנים כי הטיפול בענין החוק יושלם על ידי מחליפו, וכלשונו (סעיף 41 להחלטתו - ההדגשות לא במקור):

"אני מורה אפוא על עיכוב חוק העזר הנדון. שר הפנים הבא יקבל את ההחלטה בנושא וזאת לאחר שיקבל הבהרות העיריה ויקיים בירורים ודיונים נוספים על-פי שיקול דעתו"

     אין ספק כי מגבלת שישים הימים בהם נתונה לשר הפנים זכות לעכב הצעת חוק - אינה מגבלה הניתנת להארכה. בודאי אין מדובר באפשרות להאריך את זכותו של שר הפנים - עד אשר ימונה שר פנים חדש ועד אשר זה יגיע להחלטה כלשהי.

     הזכות המוענקת לשר הפנים בתקופת שישים הימים פוקעת עם תום תקופה זו. מדובר בזכות שלטונית רבת כוח, זכות שהמחוקק הקפיד לצמצם לתקופה קצובה. משצמצם המחוקק את זכותו של השר - אין זה יכול להרחיבה ולקנות לעצמו זכויות שצומצמו במכוון כבר בשנת 1988.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוע מאוחר

 2. הקלטת שימוע

 3. אי הגעה לשימוע

 4. עורך דין לשימוע

 5. זכות השימוע לעובד

 6. ויתור על זכות השימוע

 7. חובת שימוע לעובד זמני

 8. פיטורי צמצום ללא שימוע

 9. שימוע בכתב מטעמי ביטחון

 10. פיצוי בגין העדר שימוע מלא

 11. ביטול השעיית עובד ללא שימוע

 12. צמצומים בעבודה מחייבים שימוע

 13. פיצויים על פיטורים ללא שימוע

 14. חובת שימוע לעובד במגזר הציבורי

 15. חובת שימוע לפני צו הפסקה מנהלי

 16. ביטול החלטה מנהלית בהעדר שימוע

 17. חובת שימוע לעובד בפיטורי צמצום

 18. זימון לשימוע לפני החלטת הגשה על מכרז

 19. ערעור על חיוב לעשות שימוע לעובדים

 20. פיטורים לאחר תקופת ניסיון ללא שימוע

 21. טענת פיטורים ללא שימוע של עובדת בהריון

 22. מחיקת כתב אישום בגין הפרת זכות השימוע

 23. האם חובה לצרף מסמכים למכתב הזמנה לשימוע

 24. זכותו של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו

 25. חובת שימוע לסודני לפני כליאה במתקן חולות

 26. חובת השימוע הספציפית שנקבעה בפקודת העיריות

 27. המלצת ועדת שימוע לפטר תוך תשלום הודעה מוקדמת

 28. חובת שימוע לאריתראים לפני כליאה במתקן חולות

 29. האם נעשו פיטורים ללא זימון לשימוע בלי נימוקים

 30. פיטורים בעקבות שימוע עד למתן הכרעה בתביעה העיקרית

 31. האם אפשר לדחות שימוע כדי לחפש ייצוג משפטי ע"י עו"ד ?

 32. בקשה לא לקיים הליכי שימוע לעובדים עד להכרעה בהליך העיקרי

 33. הזמנה לשימוע ממבקרת הפנים של הרשות ללא ציון סיבת ההזמנה לשימוע

 34. העובדת טענה כי דובר ב"זימון פיקטיבי" לשימוע, שנעשה לאחר שפוטרה

 35. שימוע: טוען כי במכתב נקבע כי עליו להשיב בכתב לטענות שהועלו כנגדו

 36. נטען כי סיבת השימוע: "חוסר התאמה לתפקיד" אינה נכונה ולא נערך פרוטוקול

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון