תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדתעל בסיס האמור בתביעה לגמלת הבטחת הכנסה, במסגרתו טענה התובעת כי היא חיה בגפה, שילם הנתבע לתובעת גמלת הבטחת הכנסה עד לחודש יוני 2004.


4. בהחלטה מחודש יוני 2004 הודיע הנתבע לתובעת על הפסקת זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה מחודש ינואר 1999. במאמר מוסגר יצוין כי ההחלטה התקבלה על בסיס חקירה שיזם הנתבע, במסגרתו, בין היתר, נחקרה התובעת וסיפרה כי היא מקיימת קשר זוגי עם גבר בשם איגור סירוביצ'קי מאז ינואר 1999.

5. בעקבות שלילת הזכאות לתובעת לגמלת הבטחת הכנסה מחודש ינואר 1999, נוצר חוב לתובעת בשל גמלה ששולמה שלא כדין (להלן: "חוב הגמלה") והופסק תשלום הגמלה ממועד ההחלטה והלאה.

6. כמפורט בהחלטה מיוני 2004 ובהתאם להוראות תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) תש"ל-1969 (להלן: "התקנות"), שהיו בתוקף דאז, הגישה התובעת ביולי 2004, תובענה לבית הדין ובה תקפה את החלטת פקיד התביעות מיוני 2004. יודגש כי התובענה הוגשה באמצעות עורך דין ובמהלך הדיון בתובענה, הייתה התובעת מיוצגת.

7. בפסק דין מיום 14.6.05 נמחקה תביעת התובעת מחוסר מעש. לעניין זה אפנה לסעיף 1 לפסק הדין של כב' הנשיא דאז, השופט שפיצר כדלקמן:

"חרף אורכות חוזרות ונשנות, לא הוגשו תצהירי התובעת. כזכור החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית ניתנה כבר ביום 25.1.05 על ידי כב' הרשם זיידרמן ובהמשך ניתנה החלטה בעניין על ידי כב' סגנית הנשיא, השופטת הופמן, וזאת ביום 14.4.05 דבר שגרם לביטול הדיון שהיה קבוע ליום 18.4.05".

8. בנובמבר 2009 הגישה התובעת בקשה לביטול חוב הגמלה (החוב שנוצר כתוצאה משלילת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מינואר 1999 ועד ליוני 2004 כולל); ומשזו נדחתה בהחלטה מחודש דצמבר 2009, הגישה בחודש נובמבר 2012 בקשה שניה לביטול החוב, אשר נדונה ונדחתה בפברואר 2013.

בחודש מאי 2013 הודיע מנהל מחלקת הבטחת הכנסה בסניף באר שבע לב"כ התובעת, כי מאחר ולא חל שינוי במצבה הרפואי ו/או הסוציאלי של התובעת, לא ניתן להעביר בקשה שלישית לוועדה לביטול חובות בעניין חוב הגמלה של התובעת.

9. בחודש יולי 2013 הוגשה התביעה דנן ובמסגרתה מבקשת התובעת לתקוף את החלטת פקיד התביעות מחודש יוני 2004.

10. בכתב ההגנה ביקש הנתבע למחוק את כתב התביעה על הסף בטענה שהתביעה איננה עומדת בהוראות התקנות. דיון בבקשה לדחייה על הסף התקיים במסגרת הדיון המקדמי, ביום 13.11.2013 במסגרתו הסכימו הצדדים כי טיעוניהם ירשמו והתיק יועבר למתן החלטה/פסק דין למותב.

11. כבר נפסק כי "ביטוח סוציאלי מעצם טבעו ומהותו מחייב כי זכותו של מבוטח תמומש מהר ככל האפשר וכשם שנדרש מהמוסד שיפעל במהירות סבירה למתן הגמלה המגעת, כן מצופה מהמבוטח שלא יתמהמה במימוש זכותו. בהקשר זה נקבע כי למעבר הזמן משקל סגולי משלו המחייב דחיפות ושקידה ככל שמדובר במועד פניה למוסד בבירור הנתונים והפרטים הדרושים למתן הגמלה... והוא הדין במה שנוגע בפניה לערכאה שיפוטית: איחר המבוטח בהגשת התובענה, בלא שיהיה לכך צידוק מהצידוקים המנויים בחוק ההתיישנות, אין לתובענותו תקומה" (עב"ל מט/ 1-170 אוריאל פרת נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כא 132) (להלן:"עניין פרת")

לדברים האמורים נוסיף כי מעבר לעובדה שחלוף הזמן וההשתהות בפניה לבית הדין לביטול החלטה השוללת גמלה קיומית דוגמת גמלת הבטחת הכנסה - יש בה כדי להעיד שאין המדובר במי שנזקק לגמלה כאמור; הרי שככל והיה הדין מכיר בזכותו של המבוטח להשהות את פנייתו לבית הדין, היה הדבר מטיל עומס בלתי מוצדק על הקופה הציבורית, בשל הצורך להיערך לקיים דיון משפטי בסוגיות עובדתיות שהן בידיעת המבוטח, שנים לאחר חלוף האירועים.

12. על רקע זה קובעת תקנה 1(ב) לתקנות, כי:

"החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר".

13. משנדרש בית הדין הארצי להוראת תקנה 1 לתקנות, נפסקה ההלכה האומרת כי אין לבית הדין הסמכות להאריך את המועדים להגשת תובענות. כך לדוגמא, בעניין פרת נפסק כי:

"כבר נפסק, כי אין לבית הדין סמכות להאריך מועדים להגשת תובענות שנקבעו בחוק או בתקנות, שכן מדובר במועד לעשיית פעולה כדי להביא את העניין לבית הדין. זאת, להבדיל מפעולה הנעשית במהלך המשפט עצמו, לגביה רשאי בית הדין לפי שיקול דעתו להאריך מועדים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, בהתאם לתקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב -1991. כאשר רצה המחוקק לאפשר לבית הדין להאריך מועדים להגשת תובענות הקבועים בחיקוק, עשה זאת מפורשות..." וראו גם דב"ע נו/ 156-0 יעקב זילברמן נ' המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם.

14. בענייננו הייתה התובעת מודעת בזמן אמת להחלטה שניתנה בעניינה בחודש יוני 2004; הראיה, התביעה שהוגשה ונמחקה מחוסר מעש, ביוני אותה שנה.

כך גם לא יכולה להיות מחלוקת לפיה התובעת הייתה מודעת לפסק דין שניתן בעניינה, בפרט לאור היותה מיוצגת משלב הגשת התובענה לבית הדין ביולי 2004; ומכוח פנייתה לוועדה לביטול חובות במהלך שנת 2009 בניסיון לבטל את חוב הגמלה.

15. יוצא מכאן כי התביעה שבפנינו מחודש יולי 2013, הוגשה כשמונה שנים לאחר החלטת פקיד התביעות נשוא התביעה – זמן רב מעבר לתקופה (שנה) להגשת התובענה לבית הדין, כאמור בתקנות.

16. יצוין עוד כי גם אם ניקח בחשבון את התקופה בה התעוררה התובענה הראשונה בבית הדין, מיולי 2004 ועד ליוני 2005; והתקופה בה התבררו בקשות התובעת לביטול חוב הגמלה בפני הוועדה לביטול חובות (מנובמבר 2009 ועד דצמבר 2009 בקשה ראשונה; ומנובמבר 2012 ועד פברואר 2013 הבקשה שניה) – עדיין אין התביעה עומדת במועדים להגשת התביעה, כאמור בתקנות.

17. בשולי הדברים נוסיף עוד. כבר נפסק כי מן הראוי שהנתבע לא יעלה בכל מקרה טענת התיישנות, אלא זו תטען באותם מקרים בהם קיימים נסיבות המצדיקות את העלאת הטענה. לגישתנו לא יכולה להיות מחלוקת כי זהו המקרה הראוי והנכון להעלאת טענת ההתיישנות, משהיא באה למנוע דיון משפטי באירועים שהתרחשו בתחילת שנות 2000, והם התובעת ועדיה. כל זאת שעה שהתובעת מודעת היטב לזכויותיה (בהגשת התובענה לבית הדין בהיותה מיוצגת ביולי 2004), ובהתנהגותה השלימה עם החלטת פקיד התביעות האומרת כי לא הייתה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה כנפרדת בין השנים 1999 ו-2004 – שהרי זנחה את בירור התובענה והגישה בקשות לביטול חוב הגמלה לוועדה לביטול החוב ובכך למעשה הודתה כי עצם החוב איננו במחלוקת.

העובדה כי פניותיה של התובעת לביטול חוב הגמלה נדחו, איננה נימוק לקיום דיון היום בהחלטת פקיד התביעות מיולי 2004.

18. סוף דבר, הבקשה לדחיית התביעה על הסף מתקבלת; ובהתאם התביעה נדחית. בהתאם למדיניות הנהוגה בתובענות אלה, אין צו להוצאות.

הערעור על פסק הדין הוא לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון