עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

2. לאחר שנשמעה עדותו המוקדמת של התובע בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, הועבר ההליך לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, לו נתונה הסמכות המקומית בהליך.

3. ביום 6.10.13, הוגשה לתיק הודעה על הסכם פשרה. ההודעה, עליה חתומים התובע והנתבעים בעצמם, מפרטת את הסדר הפשרה עליו הסכימו הצדדים, וצורף לה נוסח באנגלית, עליו חתם התובע בפני נוטריון בתאילנד, אשר אישר את חתימתו. להסכם הפשרה האמור ניתן תוקף של פסק דין בו ביום.

4. ביום 17.10.13 הגישה עו"ד פרי, מטעם המבקש, בקשה שכותרתה: "בקשה לביטול פסק דין בהעדר צד ולחילופין בקשה לקביעת שכר טרחה והוצאות", זאת מהנימוקים כפי שיפורטו להלן:

א. "פסק דין במעמד צד אחד" – לטענת עו"ד פרי מדובר בהסדר פשרה אשר לא היתה מעורבת בו והוא אינו על דעתה, על אף היותה מייצגת בהליך. לפיכך, כך טוענת עו"ד פרי, היא רשאית להגיש בקשה לביטול פסק דין מכח תקנה 214. (ככל הנראה כוונתה לתקנות סדר הדין האזרחי).

ב. "היעדר מסמך כדין המאשר ההסכמה נשוא פסק הדין" – בבקשה נטען כי חתימת התובע, לכאורה, על הסכם הפשרה שהוגש ואושר, אומתה רק ע"י נוטריון בתאילנד ולא בהתאם לדרישות סע' 30 לפקודת הראיות.

ג. "הסכם הפשרה, לכאורה, נעשה כאשר הנתבעים היו מיוצגים" – בבקשה נטען כי במועד חתימת התובע על הסכם הפשרה, עדיין היו הנתבעים מיוצגים בהליך.

לחילופין, התבקש בית הדין להורות לנתבעים עצמם לשלם לב"כ התובע הוצאות ושכר טרחה אותו היתה אמורה לטענתה לקזז מהתשלום אשר אמור היה להפסק לטובת התובע.

5. הבקשה הועברה לתגובת המשיבים, אשר טוענים כי אין מדובר בהסכם שנעשה במעמד צד אחד, אלא כי התובע בעצמו חתם על ההסכם מרצונו. כן טענו המשיבים כי הם בני 73 שנים, מתקיימים מביטוח לאומי, מגימלה של ניצולי השואה ומחקלאות וביקשו מבית הדין כי יורה לעו"ד פרי להפסיק להטריד אותם, תוך חיובה בהוצאות אישיות.

דיון והכרעה –

6. אקדים אחרית דבר לראשיתו ואציין כבר כעת, כי דין הבקשה לביטול פסק דין, כמו גם הבקשה החלופית לחיוב בהוצאות – להדחות.

7. בניגוד לנטען בבקשה, אין עסקינן בפסק דין במעמד צד אחד, וממילא אין להחיל את הורות תקנות סדר הדין האזרחי, אליהן התכוונה ככל הנראה עו"ד פרי, באשר בבית הדין לעבודה, חלות תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991.

8. המדובר בהסכם פשרה אשר נחתם על ידי בעלי הדין עצמם, ובמסגרתו ביקשו הצדדים כי ינתן לו תוקף של פסק דין. אין מדובר על מחדל של מי מן הצדדים בעטיו ניתן פסק הדין ומכאן כי אין מקום לבקש את ביטולו, כאילו עסקינן בפסק דין אשר ניתן בהעדר התייצבות או מחמת מחדל של בעל דין.

9. הדרך לביטולו של פסק דין אשר ניתן בהתאם לפשרה אליה הגיעו הצדדים, הינה באחת משתי החלופות הבאות:

הראשונה - הגשת ערעור על פסק הדין בתוך 30 יום מקבלתו. (מה שלא נעשה בענייננו, חרף הצהרתה של עו"ד פרי בהודעתה מיום 8.10.13, כי בכוונתה להגיש ערעור על פסק הדין).

השנייה – הגשת תביעה חדשה לביטול הסכם הפשרה, שכן אם יבוטל הסכם הפשרה, יבוטל גם פסק הדין שניתן מכוחו. (ע"א 1351/06 עו"ד מועין דאוד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון בע"מ, ניתן ביום 17.9.07, לא פורסם). יצויין לעניין זה כי את הסכם הפשרה ניתן לבקש לבטל מחמת כל פגם שמצדיק עפ"י דיני החוזים את ביטולו, כדוגמת טעות, הטעייה, כפייה, עושק, אי חוקיות וכד'. אציין בהקשר זה כי לבקשה שלפניי לא צורף תצהיר מטעם התובע, ואף לא עולה מן המפורט בבקשה כי עו"ד פרי בדקה עם התובע את נסיבות העניין, על מנת להבין באם אכן מדובר בהסכם פשרה אשר הוא מבקש לחזור בו ממנו, ואם כן, מה הטעם לכך. מכל מקום, ככל שסבור התובע כי קיים טעם אשר יצדיק ביטולו של ההסכם, פתוחה בפניו הדרך להגיש כאמור תביעה לביטול ההסכם.

10. למעלה מן הצריך, אוסיף ואציין כי גם יתר הטענות המפורטות בבקשה שלפניי, דינן להדחות, כפי שיוסבר להלן –

א. בבקשה נטען כי חתימת התובע על הסכם פשרה שאומת ע"י נוטריון בתאילנד אינה חתימה כדין, מאחר שעפ"י סע' 30 לפקודת הראיות, אין די באישור נוטריוני, אלא יש צורך באימות של נציג דיפלומטי או קונסולרי.

בהקשר זה, מופנית תשומת לבה של עו"ד פרי להוראות סע' 32 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ולפיו: "בית הדין לא יהיה קשור בדיני הראיות...".

ב. עוד נטען בבקשה, כי "הסכם הפשרה, לכאורה, נעשה כאשר הנתבעים היו מיוצגים".

טענה זו, אינה רלוונטית לצורך הכרעה בעניין הנדון.
בהקשר זה יצויין כי הנתבעים היו מיוצגים בהליך, עד ליום 30.9.13 בו הגישו באי כוחם הודעה לתיק על סיום הייצוג. ככל שסבורה עו"ד פרי כי באי כוחם של הנתבעים פעלו, קודם הפסקת הייצוג או לאחריו, בניגוד לכללי לשכת עורכי הדין, הרי שטענות במישור זה, יש להפנות אל לשכת עורכי הדין, כפי שכבר ציינתי בהחלטתי מיום 13.10.13.

ג. בניגוד לנטען בבקשה, ולפיה "בתיק נט המשפט, ניתנה הצהרה על ייפוי כח כנדרש", יובהר כי עד ליום 6.11.13, עת נתבקשה עו"ד פרי להגיש ייפוי כח מטעם התובע, לא היה כל ייפוי כח בתיק.

11. אשר לבקשה החלופית במסגרתה מתבקש בית הדין להורות לנתבעים עצמם, לשלם לב"כ התובעת הוצאות ושכר טרחתה, הרי שאין בידי להיעתר גם לבקשה חלופית זו.

מקום בו הגיעו הצדדים בהליך להסדר פשרה, במסגרתו התבקש בית הדין ליתן לו תוקף של פסק דין, ללא צו להוצאות, אין מוסמך בית הדין לשנות מנוסח ההסכם ולחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך.

12. סוף דבר – הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, וחרף דרישת המשיבים, אינני עושה צו להוצאות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון