תביעה בגין שירות תיקונים למשאבות כיבוי אש

הנתבעת הזמינה מהתובע, העוסק במתן שירות בתיקונים למשאבות כיבוי אש, עבודות תיקונים. לטענת התובע עלות התיקונים אשר סוכמה בינו לבין נציג הנתבעת, נקבעה לסך של 20,306.50 ₪ כולל מע"מ.
2. התובע טען כי הסכומים עבור העבודות נרשמו בהזמנת העבודה לאחר שסוכמו עם נציג הנתבעת, וזאת אחרי שניתן אישור של לקוחות הנתבעת. לטענת התובע לאחר שבצע את עבודתו באופן מקצועי ולשביעות רצון הנתבעת שלח דרישת תשלום אך הנתבעת סרבה לשלם עבור העבודה שבוצעה. לכתב התביעה צורפה הזמנת עבודה בה רשומות 3 עבודות בטור הפרטים, ושלושה מחירים בטור הכמות.
3. הנתבעת טענה בהגנתה כי בעת ביצוע ההזמנה לא פורטו הסכומים והם לא סוכמו באותו מועד. הנתבעת הבהירה כי נתנה הסכמתה במועד מאוחר יותר להחלפת מטען מצברים לחלק חדש בעלות של 6,500 ₪ וכי רק החלפת חלק זה אושרה על ידה. לטענתה, לא ניתנה הסכמה ולא אושרו הסכומים המפורטים בהזמנה, ואלה הוספו על ידי התובע על דעת עצמה. בהתאם לעמדת הנתבעת הופתעה מדרישת התשלום שקבלה מהתובע שהיתה לטעמה מופרזת וגבוהה מהמחירים בשוק ואז בדקה את החלקים שהוחלפו וגילתה שהחלקים משומשים ולא חדשים.
4. במהלך הדיון אישר התובע כי ההזמנה הועברה כהזמנה פתוחה וכי הסכומים הוספו לאחר אישור הנתבעת ורק לאחר קבלת האישור בוצעה העבודה. התובע טען כי המצבר שהותקן היה חדש והוא הוזמן במיוחד עבור הנתבעת בהתאם לתיעוד ת/1. התובע הגיש גם חשבונית המתייחסת לרכישת חלק נוסף שהוזמן על ידי הנתבעת (ת/2).
5. נציג הנתבעת עמד על גרסתו לפיה לא היה סיכום מחיר למעט לעניין מטען המצברים וכי התובע סרב להסביר את הפער בין העלות שנדרשה על ידו לבין מחירי השוק. הנתבעת הסכימה בדיון לשלם מחצית מהסכום שדרש התובע וזאת למרות שחזרה והדגישה שלא מדובר בחלק חדש כפי שלטענתה עולה מהתמונות נ/3.
6. במהלך הדיון וכאשר נדרש התובע להתייחס לעניין זה, השיב כי הסכומים הוספו באישור הנתבעת, וכי למרות שמדובר בטופס חתום לא עלה בדעתו שהוספת הסכומים למסמך עשוי להיחשב כזיוף.
7. בית המשפט הפנה את תשומת לב התובע לכך שהזמנת החלק כפי שנרשם בת/1 נעשתה כחודש לפני ביצוע ההזמנה ולכך השיב התובע כי נפגש עם נציג הנתבעת לפני ההזמנה, נעשתה בדיקה לאיתור הבעיה ולאחר שלא הצליח לתקן את החלק, סוכם על הזמנת חלק חדש מחו"ל. לכן הזמין את החלק ורק לאחר מכן נרשמה ההזמנה, כשהחלק הגיע לארץ. התובע לא ידע להסביר מדוע בהזמנה לא נרשמה עלות מטען המצברים כאשר סכום זה סוכם לדבריו עוד לפני כתיבת ההזמנה.
8. התובע שלל את האפשרות שהרכיב חלק ישן וטען שלא הוכח כי התמונות נ/4 הן של החלק שהורכב על ידו.
דיון והכרעה
9. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי ההגנה על נספחיהם וכן במוצגים שהוגשו, יש בדעתי לקבל את התביעה ברובה.
10. מדובר בתביעה אזרחית בה רמת ההוכחה הנדרשת עומדת על 51% ולפיכך די בכך שגרסה אחת תהא מסתברת ולו במעט, מהגרסה האחרת. במקרה המונח בפניי מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות כדי לתמוך באיזו מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו. בהעדר אותו "דבר מה נוסף" שיהיה בו כדי להטות את המאזניים לכיוון זה או אחר, יש להכריע על בסיס נטל ההוכחה בלבד.
11. לטעמי, התובע לא עמד בנטל השכנוע המוטל עליו להוכיח כי סוכמו מחירי שתי העבודות שהוזמנו בלהבים. עלה מכתב התביעה בהתאם לנוסח בו הוגש, כי הנתבעת הזמינה שירות תיקונים בעלות מוסכמת. לאחר פירוט עניינים מקדמיים אלו בסעיפים 2-3 לכתב התביעה ציין התובע בסעיף 4: "רצ"ב הזמנת העבודה, אשר העלתה על הכתב את ההסכמות בין הצדדים" כאמור, טענה זו באה לאחר סעיף 3 שבו נטען שעלות העבודות סוכמה בין הצדדים, והיא בסכום הרשום בהזמנה. מהטענות בכתב התביעה כפי שהן מנוסחות ובסדר שבו הן מופיעות, ניתן היה להוסיף כי הזמנת העבודה שצורפה לתביעה הכילה מלכתחילה את העלויות הרשומות בה.
אני רואה טעם לפגם בכך שהתובע הוסיף לטופס ההזמנה, לאחר שזה נחתם על ידי הנתבעת, את הסכומים שדרש עבור עבודתו, ויצר בכך מצג מטעה, כאילו הנתבעת חתמה על הטופס שבו רשומות העלויות כפי שנרשם בו. עניין זה הובא בחשבון בקביעת הוצאות המשפט בתיק זה.
12. התובע יכול היה לבקש מהנתבעת אישור בכתב לעלויות המוסכמות, כפי שהוא דורש הזמנה בכתב לפני ביצוע העבודה – ולא עשה כן.
13. טענת התובע כי מחירי העבודות האחרות נרשמו לאחר אישור הנתבעת נשללו על ידי נציג הנתבעת ואין בידי בעניין זה להעדיף את גרסת התובע על פני זו של הנתבעת.
מטען המצברים
14. התובע הכחיש את טענת הנתבעת כי הורכב מטען מצברים ישן. טענתו כי תחילה נבדק החלק ונעשה ניסיון לתקנו אושרה בעדות נציג הנתבעת. בהזמנה נרשמה עבודה כהחלפת מטען ומכאן שהזמנה זו נרשמה לאחר שנעשה ניסיון התיקון שלא צלח. על כן אני מקבלת את טענת התובע כי ההזמנה נעשתה לאחר משלוח המטען מחו"ל.
15. התובע לא טען כי בדק שהמטען שהגיע הוא חדש, ולא נרשם בטופס ההזמנה או במסמך משלוח החלק מחו"ל שמדובר בחלק חדש (להבדיל מחלק מחודש או אחר).
16. התמונות נ/3 אינן מוכיחות באופן מוחלט שהחלק המצולם הוא זה שסופק על ידי התובע וגם אין בידי לקבוע שחלק חדש שאוחסן במשך תקופה ממושכת הוא נחות בהשוואה לכזה שיוצר בעת האחרונה.
17. לאור מכלול האמור, ולאחר ששקלתי את עמדות שני הצדדים, אני קובעת כי על הנתבעת לשאת בחיוב בסך 6,500 ₪ עבור החלפת מטען המצברים, סכום שסוכם מראש.
העבודות בלהבים
18. לגבי עלויות העבודות האחרות, כאמור לעיל, לא הוכח כי אלו אושרו על ידי הנתבעת. התובע טען כי אין רלוונטיות למחירי החלקים כשלעצמם, מאחר והשירות שניתן על ידו כולל עבודה רבה ומספר ביקורים באתר התיקון. אני מקבלת טיעון זה. אבהיר כי אין חולק ששתי העבודות הנוספות הרשומות בהזמנה ללקוח בלהבים, בוצעו על ידי התובע לשביעות רצון הנתבעת.
19. בנסיבות אלו ועל דרך האומדנה, ובהעדר הוכחה להסכמה על סכום כזה או אחר, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע 8,137.50 ₪ עבור 2 העבודות בלהבים, סכום שהוא בשיעור 75% מהסכום שנדרש על ידי התובע.
סוף דבר
20. התביעה מתקבלת בחלקה. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע 14,637.50 ₪ בצרוף מע"מ בשיעור 18% כפי שהוא חל היום ובסך הכל 17,272 ₪.
21. לאחר ששקלתי את הוצאות המשפט, את חלוקת האחריות, את שערוך הפיצוי ליום פסק הדין ואת כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך של 18,000 ₪.
סכום זה ישולם על ידי הנתבעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין על ידה, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעות בגין זיהום מים

 2. תביעה בגין הזמנת דלת

 3. תביעה בגין כשל בייצור

 4. תביעה בגין ריהוט פגום

 5. תביעה בגין הדפסת מדריך

 6. תביעה בגין טיפול בקמטים

 7. תביעה בגין אספקת סולר

 8. תביעות בגין פגיעה בשם הטוב

 9. תביעה בגין זריקת חיסון

 10. תביעה בגין רכישת משרדים

 11. תביעה בגין התקנת וילונות

 12. תביעה בגין שווי יהלומים

 13. תביעה בגין זרעים פגומים

 14. תביעה בגין עבודות גינון

 15. תביעה בגין קניית חלקת קבר

 16. תביעה בגין איטום גג לקוי

 17. תביעה בגין פגיעה בצנעת הפרט

 18. תביעה בגין קניית מערכת אזעקה

 19. תביעה בגין אספקת מדרגות לבית

 20. תביעה בגין אחסון בחוות שרתים

 21. תביעה בגין אי קבלת שירות ייעוץ

 22. תביעה בגין אובדן השקעה כספית

 23. תביעה בגין בדיקות גיאולוגיות

 24. תביעה בגין אספקת שתילים מזן אחר

 25. תביעה בגין רכישת מכונה לעיבוד שבבי

 26. תביעה בגין ביקורת רשות הכבאות במבנים

 27. תביעה בגין חיובים שגויים של צריכת מים

 28. נדחתה תביעה בגין "מצג מטעה" במשא ומתן

 29. תביעה בגין ניתוק מהמערכת למשך כ-24 שעות

 30. תביעה בגין שירות תיקונים למשאבות כיבוי אש

 31. תביעה להחזר כספי בגין תשלום על חידוש דרכון בנתב"ג

 32. תביעה להטיל חבות אישית בגין התחייבות במפורש או במשתמע

 33. תביעה בגין לוחות פלדה שסופקו שחרגו מעט מהמידות שנקבעו בהזמנה

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון