ביקשה מחברת יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד אך נענתה כי הדבר לא ניתן

ביקשה מחב' יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד, אך נענתה כי הדבר לא ניתן וכי עליה לפנות בעניין זה אל הנתבעת.

משלב זה ואילך, במהלכו של כל אותו ערב התקשרו התובעת ובעלה אל הנתבעת פעמים אין ספור, אך לא עלה בידם לברר כיצד זה מנוייד קו הפל' של התובעת אל הנתבעת, מבלי שהתובעת ביקשה זאת כלל וכלל.
לבסוף, נענתה התובעת כי עליה להתקשר למחרת בבוקר אל מנהל הניוד של הנתבעת ולשוחח עמו.

בכתב התביעה מפרטת התובעת את כל שעשתה למחרת היום כדי לטפל בעניין זה ואף לשוחח עם מנהל הניוד, אך כל ניסיונותיה לא צלחו ורק בשעה 11:20 לערך, הסתבר לה כי הנתבעת טעתה כאשר מסרה את מס' הפל' של התובעת לצורך ניודו וכי הנתבעת עושה להחזרת הקו לחב' יו-פון.
התובעת פירטה אף בכתב התביעה את כל שהחמיצה במהלך הזמן שבו היה קו הפל' שלה מנותק, מחמת פעולות הניוד אל הנתבעת ובחזרה אליה וכאשר לצורך החזרתו לחב' יו-פון אף נאלצה לרכוש כרטיס סים חדש, כתנאי לניוד מספרה בחזרה מהנתבעת לחב' יו-פון.

התובעת עותרת לפצותה על כל שהחמיצה במהלך הימים 8.5.13 ו-9.5.13, כפי שפורט בכתב תביעתה ועל כל עוגמת הנפש וההרגשה הרעה שחוותה עקב שיבוש מהלך חייה וחוסר יכולתה לבצע את המטלות שהיו מונחות לפתחה באותן שעות.

בפתח כתב הגנתה, טוענת הנתבעת כי "אין בסיס לתביעה זו" (סע' 1 לכתב ההגנה).
עם זאת, הינה מודה כי קו הפל' של התובעת אכן נוייד אליה וזאת עקב טעות של פקידה מטעמה של הנתבעת.

התובעת טוענת כי לאחר 15.5 שעות בלבד תוקנה הטעות והמצב הושב לקדמותו.

בנסיבות אלה, לגירסת הנתבעת, לא נגרם לתובעת כל נזק ובוודאי שלא נגרם לה נזק בסכום של 10,000 ₪, כנעתר על ידה בכתב התביעה.

הנתבעת אף הסבירה בכתב הגנתה בפירוט רב את תוכנית ניוד המספרים, כפי שנקבעה על ידי משרד התקשורת, כאשר בתוכנית זו, המחייבת את הנתבעת, היה פתח להתרחשותן של טעויות וכי זמן מה לאחר האירוע שבענייננו – שונתה התוכנית ותוקנה, תוך שאפשרות יצירת טעות – נמנעה.
כן פירטה הנתבעת בכתב הגנתה את מהלך הניוד שבענייננו, כאשר מפירוט זה עולה, כגירסת התובעת, כי בתאריך 8.5.13, בשעה 16:59, הודיעה הנתבעת לתובעת על כך שניוד מספרה נקבע לשעה 19:43.
בשעה 19:43 נשלחה לתובעת הודעה נוספת כי ניוד מספרה יתבצע תוך מספר דקות וכעבור כ-2 דק' הודע לה על ידי הנתבעת כי פעולת הניוד הסתיימה וכי הינה מקושרת עתה לנתבעת.

הנתבעת מעלה בכתב הגנתה טענות כנגד התובעת, מדוע זה השתהתה עד השעה 20:20, הוא המועד שבו קיבלה הנתבעת, לראשונה, את פניית התובעת אליה לעניין הניוד.
כן טענה הנתבעת כי למחרת בבוקר, בשעה 08:45, הודיעה לחב' יו-פון כי יש "למשוך" בחזרה את הקו של התובעת מהנתבעת אל חב' יו-פון.
הנתבעת מאשרת כי רק כשעתיים לאחר מכן, כאשר התובעת התקשרה אל שירות הלקוחות של הנתבעת ושוחחה עם נציגה של הנתבעת, הודיעה זו לתובעת, לראשונה, כי "היתה זו טעות בהקלדת המספר וכי קו הטלפון יחזור אל הרשת אליה שייכת בשעה 11:22. כך היה, וקו הטלפון שברשות התובעת הוחזר אל הרשת אליה שייכת בשעה 11:22" (סע' 22 לכתב ההגנה).

הנתבעת המשיכה וטענה בכתב הגנתה כי לאחר הגשת כתב התביעה הציעה לפצות את התובעת "בסכום סביר" ואף הציעה לה "שובר ארוחת בוקר זוגי", אך התובעת סירבה לכך (סע' 24 לכתב ההגנה).

מכך מסיקה הנתבעת כי התובעת מבקשת לעשות עושר שלא כדין, תוך ניסיון לנצל באופן ציני את הליכי המשפט.

מאחר שהתובעת אף לא הציגה אסמכתאות להוכחת נזקיה, עתרה הנתבעת לדחות את התביעה ולסלקה "על הסף" (סע' 31 לכתב ההגנה).

הנני מקבלת כמהימנים עליי לחלוטין את כל דברי עדותה של התובעת, כאשר בעיקרם הינם מאושרים אף על ידי הנתבעת.

הנני דוחה מכל וכל את טענות הנתבעת כאילו היה פגם בהתנהלותה של התובעת וכי לוא פעלה בדרך אחרת – ניתן היה לקצר את משך הזמן שבו היה מכשיר הפל' שלה מנותק.

נציג הנתבעת אישר בביהמ"ש כי ההודעה הראשונה של הנתבעת אל התובעת בדבר ניוד מס' הפל' שלה היתה בשעה 16:59 וכי מיד החלה הנתבעת בפעולות הניוד, שלא ניתן להפסיקן.
משמע, גם אם היתה התובעת מקבלת מיד הודעה כלשהי על הצורך בהפסקת הניוד – לא היתה יכולה לעשות עוד דבר לצורך הפסקתו ותהליך החזרת הקו לתובעת יכול היה להתחיל רק למחרת, כאשר פרק הזמן הדרוש, הן לניוד והן להחזרת הקו לרשת התובעת הינו 3 שעות, לכל אחת מפעולות הניוד.

הנני קובעת כי הוכחה אחריותה המלאה והבלבדית של הנתבעת לניוד המוטעה של קו הפל' של התובעת מהרשת שלה, יו-פון, אל הנתבעת וכי הנתבעת היא האחראית לפיצוי התובעת בגין כל נזקיה, כפי שייקבע.הנני קובעת כי בתובענה זו התגלתה בביהמ"ש דרך התנהלות קשה ביותר של הנתבעת כלפי התובעת, מתחילת האירועים נשוא התובענה, בתאריך 8.5.13 ועד לקיום הדיון בביהמ"ש.

כאשר אין חולק וספק כי הנתבעת היא שביצעה, שלא כדין, את פעולת הניוד אליה וזאת עקב טעות אנוש של עובדת מטעמה וכאשר אין אף כל חולק וספק כי טעויות אנוש מתרחשות, למרות כן לא מצאה הנתבעת לנכון, אף לא פעם אחת, להביע את צערה בפני התובעת על השגגה שנפלה תחת ידה, לבקש את סליחתה ולהודיעה כי הינה פועלת מיידית לתיקון אותה טעות וכי אף תהא נכונה לפצות את התובעת בגין נזקים, אם נגרמו לה.

כאמור, למחרת יום הניוד, בשעה 11:00 לערך, התובעת, לאחר אין ספור של ניסיונות, היא שהצליחה להשיג את נציגת הנתבעת ולשמוע, לראשונה, כי הנתבעת טעתה וכי הינה מטפלת בתיקון הטעות.

הנתבעת אף לא מצאה לנכון, מיוזמתה שלה, להתקשר אל התובעת כבר בבוקרו של אותו יום ולהודיעה על אשר ארע, על הניוד המוטעה ועל כך שהינה פועלת להחזרת המצב לקדמותו.

לוא עשתה כן – היה נמנע מהתובעת הצורך, הקשה כל כך, להמשיך ולהתקשר אל הנתבעת בניסיונות לברר מה ארע והיה בכך כדי להקטין את נזקיה של התובעת ואת עוגמת הנפש שנגרמה לה.

כאמור, אף הצעתה של הנתבעת לפיצוי התובעת, פיצוי שפרטיו לא באו בפני ביהמ"ש, נעשתה רק לאחר הגשת כתב התביעה.

כאשר קיבלתי כמהימנות עליי את טענותיה של התובעת, כפי שפורטו בכתב תביעתה ובעדותה בביהמ"ש, לעניין הפסד שיחת הוועידה בערב ה-5.8.13 ושיבוש יום עבודתה למחרת, לרבות עוגמת הנפש הקשה אותן חוותה במהלך כל אותן שעות, הנני קובעת כי על הנתבעת חלה החובה לפצותה בגינם וקובעת את נזקיה הכלליים של התובעת בסך של 3,000 ₪.

אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 3,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 1,000 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה.
אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד הוט מובייל

 2. שירותי סלולאר רט''ן

 3. מאגרי מידע ברשתות הסלולר

 4. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 5. ביטול קניית טלפון סלולרי

 6. טעות בחשבון פלאפון בחו''ל

 7. התניית שירות בשירות סלולר

 8. פיצוי על טלפון סלולרי שנרטב

 9. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום

 10. פשרה בתביעה ייצוגית נגד אורנג

 11. קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר

 12. תביעת חוב בגין שירותים סלולריים

 13. תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

 14. העלאת תעריפי סלולר תביעה ייצוגית

 15. איך ניתן להביא להסרת אנטנות סלולריות

 16. תביעה של פלאפון נגד בעלים של חברה

 17. פיצוי על מחיקת זיכרון טלפון סלולרי

 18. תביעה להחזר כספי בגין תקלה בפלאפון

 19. תביעה בגין טעויות בחשבון טלפון נייד

 20. אישור פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום

 21. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פלאפון

 22. תביעה בגין רכישת שירותי טלפון ואינטרנט למשרד

 23. זיכוי רטרואקטיבי עבור גביית יתר על מכשיר פלאפון

 24. האם אפשר לבטל הסכם עם חברת סלולר אחרי 14 יום ?

 25. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן

 26. חיוב טלפון סלולרי בתעריף חו''ל על שירותים בישראל

 27. התנגדות לבניית מתקן הנדסי הכולל תורן לאנטנות סלולריות

 28. תביעה נגד סלקום על טלפון סלולרי ש"נאבד" במהלך תיקון

 29. תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

 30. בקשה לבטל העסקה להתנתק ולהחזיר מכשירים סלולאריים תוך 14 יום

 31. התביעה כנגד בעל עסק שתיקן בין היתר מכשירים סלולריים משומשים

 32. פיצוי 5,000 ש"ח על 5 הודעות SMS (1,000 ש"ח על הודעה) - ספאם

 33. סלקום: לא ניתן לבצע תיקון טלפון סלולרי עד להסרת תוכנה של אפל

 34. ביקשה מחברת יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד אך נענתה כי הדבר לא ניתן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון