פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצר

פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצרנתוני היסוד, שעליהם לא חלוקים הצדדים הינם כמפורט להלן:
התובע רכש מאת הנתבעת מכשיר טלפון מסוג סמסונג גלקסי 3, ביום 14.2.2013. עם רכישת המכשיר נמסרו לתובע תעודת אחריות וכן "כתב אחריות לציון קצה רט"ן"
ביום 10.4.2013 נמסר המכשיר לתיקון אצל הנתבעת, ואולם הנתבעת טענה להיעדר חבות מכח תעודת האחריות אשר נמסרה, שכן התובע ביצע "עדכון תוכנה" בדרך של התקנת גרסת תוכנה, המהווה פעולה אסורה, המסירה את אחריותה של הנתבעת למוצר.
התובע הודה כי אכן ביצע ניסיון תיקון למכשיר הטלפון, בדרך של התקנת גירסה, ואישר כי את גרסת התוכנה הוריד מרשת האינטרנט, וביצע 3 ניסיונות התקנה אשר לא צלחו.
לפיכך, עיקר המחלוקת שבין הצדדים, מתרכזת בשאלה האם הוסרה חבותה של הנתבעת מכח כתב האחריות, אשר היווה את הבסיס החוזי לתובענה.
ההוראות הרלוונטיות בתעודת האחריות הכללית, תחת הכותרת "מקרים בהם לא תחול האחריות", הינן כמפורט להלן:

"22. אם לדעת החברה בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע"י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע"י אדם שלא הוסמך ידינו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה".

"24. אם לדעת החברה מקור הפגיעה בתוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים, או עקב תפעול לקוי או אי תאימות לתוכנות שהתקין או השתמש בהם הלקוח".ובכתב האחריות לציוד רט"ן (רדיו-טלפון נייד) נכתב:


"4. האחריות היא בדין תקלות שמקורן בייצור, ולא תכלול את המקרים הבאים:
... שינויים או התקנה של קושחה (firmware) במכשיר, שלא הופצה על ידי היצרן"עוד הציגה הנתבעת את מסגרת כתב האחריות אשר ניתן לה על ידי היבואן של מכשיר הטלפון אשר נמכר (צורף כנספח נ/1), ובסעיף 10 למסמך מאת היבואן, נרשם מפורשות:


"במקרים הבאים רשאית החברה לבטל את אחריות המוצר.. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי החברה (כגון, אך לא רק: שינוי של אחד או יותר מקובצי תיקיות שמקורם בהרשאות administrator של מערכת ההפעלה)"במסגרת הדיון אשר נערך בפני, העיד אינג' רז ולקר, מהנדס אלקטרוניקה אשר מסר חוות דעת הנדסית מטעם הנתבעת. מר ולקר הסביר במסגרת עדותו, כי מכשיר הטלפון כאמור הינו מוצר סגור, כאשר החומרה והתוכנה חד הינם (ובהתאם הכינוי "קושחה"), כאשר שינויים כלשהם בתוכנה יכולים להשפיע על תכונות המכשיר, ובנסיבות מסוימות אף להביא להרס.
עוד הוסיף העד ומסר, כי ככל שהותקן עדכון גרסה (כפי שהתובע מודה בהגינותו) דרך רשת האינטרנט, הרי שהתובע שגה פעמיים; פעם אחת, משום שמכשיר הטלפון מכיל תכונה מובנית של עדכון גרסת המכשיר ללא הורדה מרשת האינטרנט (kies) ואולם התובע לא בחר לעשות כן – שאם היה עושה כן לא היה בכך משום להביא להסרת האחריות, ופעם שניה שגה כאשר ביצע הורדת גרסת תוכנה מהאינטרנט, שאינה תוכנה רשמית של היצרן, וזאת מהטעם הפשוט שהיצרן אינו מאפשר ביצוע פעולה זאת, אלא מדובר בהורדת גרסת תוכנה שאינה רשמית.
על נתונים אלה שב גם העד הנוסף, מר אבי דניאלי (טכנאי שירות), אשר הסביר שיצרן מכשיר הטלפון אינו מאפשר הורדת גרסת תוכנה רשמית מהאינטרנט, אלא רק בדרך הייעודית המובנית במערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון, ולפיכך מדובר בהתקנת גרסת תוכנה שאינה רשמית, אשר מסתבר בדיעבד כי הזיקה למכשיר הטלפון.
לאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה של התובענה להידחות. עילת התובענה נשענת על תעודת האחריות וכתב האחריות, ואולם במסגרת אותם מסמכים נכתב מפורשות בצורה ברורה וחד משמעית, כי תיקון או ניסיון תיקון או פעולה המביאה לשינוי הקושחה, תביא להסרת האחריות – או כל פעולה מסוג זה שאינה מבוצעת על ידי מעבדת השירות או מי שהוסמך לכך על ידי הנתבעת.
אין לך פשוט וברור מזה, כדי להביא את מכשיר הטלפון לתיקון, במעבדה של הנתבעת, ללא ניסיון לתקן ולשנות את תכונות הבסיס למערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון אשר נרכש. בהחלט מדובר במקרה זה בשינוי מהותי, ואני מקבל את הסברו של מר ולקר בחוות דעתו, אודות הנזק המסתבר והתוצאות האפשריות אשר יכולות להתרחש בעת שינוי והסרת ההגנות המותקנות במערכת ההפעלה בגרסתה המקורית. חוות הדעת (תוצאות בדיקה) אשר צורפה לתובענה, אינה מעלה או מורידה בהקשר זה, שכן תוצאות הבדיקה שצירף הנתבע נוגעות למהות הנזק (פגיעה ברכיב האודיו) ולא בשאלה האם עדכון הגרסה יכול היה לגרום לנזקים.
שאלה מהותית בהקשר זה, הינה מידת ההגינות הנכללת בניסוח תעודת האחריות וכתב האחריות הספציפי, ואולם לאחר שעיינתי בהיקף האחריות המוענקת לנתבעת על ידי היבואן, לא מצאתי חוסר הגינות באופן ניסוח הסרת האחריות.
כתב האחריות חוזר על מקרים בהם תהא הסרה של אחריות הנתבעת, ואכן ניתן לומר שמדובר ביותר מתנייה רלוונטית אחרת, התואמת (בהשלכה) גם את המערכת החוזית שבין הנתבעת ליבואן ממנו רכשה את אותו הציוד ממש. במקרים מסוימים, יכול וראוי לנסח האזהרה בדבר התקנת גרסת תוכנה כמסירה את האחריות בצורה בולטת יותר, ואולם בנסיבותיו של מקרה זה, איני סבור כי ההתראה אינה ברורה דיה (על אחת כמה וכמה כאשר התובע הינו מהנדס תוכנה ואמור להבין את ההשלכות האפשריות של תיקון עצמי), שכן האזהרה הן גם בנוגע לתיקון עצמי, גם בנוגע לשינוי קושחה, וגם ישנה אזהרה הנוגעת לנזקים הנובעים מהתקנת תוכנה לא מתאימה.
בשולי הדברים, אציין כי הגם שהתוצאה המשפטית הינה ברורה במקרה זה, שכן התובע ביצע פעולות המביאות להסרת האחריות, וסומך תובענתו על תעודת האחריות, עדיין נותר טעם קטן לפגם; התובע רכש מכשיר עם מערכת הפעלה "פתוחה" הניתנת לשינוי (להבדיל ממוצרים מתחרים, בהם מערכת ההפעלה אינה ניתנת לשינוי), כאשר ביצוע שינוי שכזה (שהינו אפשרי ואופציונלי) יכול להביא להרס המכשיר ולהסרת האחריות;
היצרן או המשווק מספקים מוצר אשר בנקל ניתן לשנותו, ואולי מן הראוי היה שהמכשיר עצמו היה מכיל הגבלה שכזאת, שאינה ניתנת להסרה בקלות, ומספקת אזהרה מספקת, על מנת להביא לכך כי עדכון תוכנה שלא באמצעות הרכיב המובנה יתריע על הנזק הצפוי; עניין זה אמנם אינו נוגע לנתבעת (שאינה עורכת או מייצרת את מערכת ההפעלה), אולם מבחינה של אזהרה ראויה לצרכן, יכול והיצרן אמור היה להגן מפני נזקים כגון אלה אשר הביאו את התובע לפתחו של בית המשפט.
סוף דבר, אין עוד תחולה לחבות על פי תעודת האחריות, והתובענה נדחית בזאת.
לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה בגין קו טלפון נייח

 2. שימוש במאגר מספרי טלפון

 3. פיצוי על נפילת קווי בזק

 4. התנגשות רכב בעמוד טלפון

 5. גניבת שיחות טלפון מבזק

 6. אי תשלום חשבון טלפון בזק

 7. בקשה להעלאת תעריפי טלפון

 8. זכאות להנחה על תשלום טלפון

 9. פיצוי על ניתוק קו טלפון בעסק

 10. חיוב על שיחות אירוטיות בטלפון

 11. תביעה בגין חיוב חשבון טלפון שלא כדין

 12. האם טלפון והוצאות רכב חלק מהמשכורת

 13. מעצר ע"י שוטרים עקב שימוש בטלפון נייד

 14. תביעה לפיצוי בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט וטלפון

 15. מכשיר הטלפון הסלולרי התקלקל כחודש וחצי לאחר רכישתו

 16. תביעה בגין אי תיקון מכשיר טלפון סלולארי בתוך זמן סביר

 17. פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצר

 18. טענת התנערות חברת פלאפון מאחריותה לתיקון מכשיר הטלפון הנייד

 19. תביעה בטענת חיוב שלא כדין בגין שיחות בחו"ל שנעשו בכרטיס סים מקומי

 20. חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון