ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה למערערת נכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 1.11.12.

רקע עובדתי

2. המערערת הגישה תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה בגין פגיעה מיום 7.12.11, אשר הוכרה כתאונת עבודה.

3. ועדה רפואית מדרג ראשון אשר התכנסה לדון בעניינה של המערערת ביום 17.6.12 קבעה למערערת נכות זמנית בשיעור 20% לתקופה שמיום 7.3.12 ועד ליום 31.10.12.

4. בתום תקופת הנכות הזמנית, ביום 6.1.13, התכנסה ועדה רפואית מדרג ראשון לדון בעניינה של המערערת. הוועדה קבעה כי לא נמצאו במערערת מגבלות המקנות אחוזי נכות ובהתאם קבעה את נכותה הצמיתה של המערערת בשיעור 0% החל מיום 1.11.12.

5. המערערת הגישה ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון. ועדה רפואית לעררים אשר התכנסה לדון בעררה של המערערת ביום 19.6.13, דחתה את הערר תוך שקבעה למערערת נכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 1.11.12.

על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי.

טענות הצדדים

6. ביום 7.11.13 הגישו הצדדים הודעה משותפת, ולפיה הצדדים מסכימים כי עניינה של המערערת יוחזר לוועדה על מנת שתשוב ותבחן את קביעותיה בתחום האורטופדי, וזאת בשים לב לכך שסעיף 42 (1) (ד) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956 (להלן: "התקנות") אינו דורש כקריטריון ליישומו "פגיעה ביכולת התפקוד של השריר".

7. בנסיבות אלה, השאלות אשר נותרו במחלוקת בין הצדדים הינן האם נפל פגם בהרכב הוועדה, משלא נמנה עם חבריה נוירולוג, והאם קביעות הוועדה בתחום הנוירולוגי, ובכלל זה התייחסות הוועדה לבדיקת ה- E.M.G מקיימות אחר חובת ההנמקה המוטלת על הוועדה.

8. לטענת המערערת, משעמדה בפני הוועדה בדיקת E.M.G המעידה על נזק עצבי, היה על הוועדה להיוועץ במומחה נוירולוג בטרם קבלת מסקנתה. המערערת מוסיפה וטוענת כי קביעת המומחה האורטופד לפיה "אין קיפוח עצבי" הינה לקונית ולא מנומקת, וכי הבדיקה הנוירולוגית שבוצעה על ידי הרופא האורטופד בוועדה אינה מייחסת חשיבות לממצאי בדיקת ה- E.M.G אשר מעידה, כאמור, על נזק עצבי.

9. לטענת המשיב, האורטופד אשר בדק את המערערת הינו בעל כישורים לבחון ולהתייחס לבדיקת ה- E.M.G. בפרק ממצאי הבדיקה ציינה הוועדה "בדיקה נוירווסקולרית תקינה", ובסיכום מסקנותיה קבעה כי הממצאים בבדיקת ה- E.M.G אינם מקנים נכות בהעדר קיפוח עצבי בבדיקה הקלינית.
לטענת המשיב, הממצאים בבדיקה הקלינית עדיפים על פני ממצאי בדיקות ההדמיה. לענין זה הפנה המשיב לבר"ע 1355/01 הלן נחמיאס נ' המל"ל.

דיון והכרעה

10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הערעור ככל שהוא נוגע לתחום הנוירולוגי להתקבל בחלקו, ואפרט.

11. כידוע, בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. כאשר כבר נקבע כי במסגרת סמכותו בוחן בית הדין אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.
ראו: עב"ל (ארצי) 10014/98 הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל"ד 213.

12. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה, כי הוועדה בדקה את המערערת, ורשמה את ממצאיה בזו הלשון(ההדגשה הוספה):

"בבדיקה: ע"ש צווארי ללא יישור לרדוזיס, ללא ספזם שרירים פרוטברלים. טווח תנועות בזמן בדיקה: סיבוב שמאל 50 מעלות, ימין 40 מעלות, יישור 10 מעלות, כיפוף 20 מעלות, הטיה שמאלה 20 מעלות, ימינה 10 מעלות, בזמן בדיקת צוואר ובהיסח דעת תנועות מלאות.
כתף ימין: ללא..., ללא נפיחות, ללא דלדול שרירים. טווח תנועות בזמן בדיקה כיפוף 60 מעלות, אבדוקציה 30 מעלות, סיבוב חיצוני 10 מעלות, סיבוב פנימי לא מסוגלת לשים יד מאחורי הגב.
תנועות פסיביות: אבדוקציה 60 מעלות, כיפוף 60 מעלות, סיבוב חיצוני 80 מעלות, סיבוב פנימי 80 מעלות, יש לציין שכל התנועות התובעת מבצעת ללא הנעת שכמה/ בית שחי מימין מגולח היטב דבר המצביע על טווח תנועה של אטבדוקציה ומעל גובה השכם.
הוועדה עיינה בסיכום ביקור מבי"ח קפלן מ- 22.4.13 בו מצויין: "כתף ימין הגבלה בתנועות אבדוקציה ופלקסיה מעל גובה השכם".
בדיקה נוירווסקולרית תקינה.
US: 7.3.13- קרע חלקי ב- SSP.
E.M.G 19.4.13: רדיקולופטיה כרונית קלה C5-6 מימין".

13. הוועדה סיכמה את מסקנותיה כדלקמן (ההדגשה הוספה י.י.):

"הוועדה דוחה את הערר ומשאירה על כנה החלטת דרג 1 כי לא נמצא הגבלות בתנועות המקנות אחוזי נכות מבחינת צוואר וכתף ימין. ועל כן אין נכות בגין תאונה הנדונה.
הוועדה מציינת שממצאים בבדיקת E.M.G אינם מקנים אחוזי נכות ללא ממצאים בבדיקה קלינית המצביעים על קיפוח עצבי שלא נמצא בבדיקה גופנית של הוועדה.
הממצא ב- US מצביע על קרע חלקי בגיד שלא מקנה אחוזי נכות כי לא פוגע ביכולת תפקודית של שריר SSP כפי שנדרש בהפעלת סעיף 42 (1) (ד)" (ההדגשה הוספה- י.י).

14. לא מצאתי לנכון לקבל את טענת המערערת, לפיה נפל פגם בהרכב הוועדה, משלא נמנה על חבריה נוירולוג. אינני סבור כי הוועדה בהרכבה הנוכחי אינה מסוגלת להתייחס לפגיעה האורטופדית ולבחון האם כתוצאה ממנה נגרמה אף פגיעה נוירולוגית, הקשורה אליה בקשר סיבתי רפואי, ואשר בגינה יש לקבוע אחוזי נכות.

15. זאת ועוד, אין בידי לקבל את טענות המערערת, לפיהן הבדיקה הנוירולוגית שבוצעה על ידי הרופא האורטופד בוועדה אינה מייחסת חשיבות לממצאי בדיקת ה-E.M.G, וכי הוועדה טעתה משהעדיפה את תוצאות הבדיקה שערכה על פני תוצאות בדיקת ה- E.M.G.
עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה, כי הוועדה התייחסה לבדיקת ה- E.M.G ולממצאים העולים ממנה (ראו בפרק ממצאים ונימוקים). בפרק סיכום ומסקנות הוועדה הסבירה כי בהתאם לבדיקתה אין ממצאים בבדיקה קלינית המצביעים על קיפוח עצבי.

בהתאם להלכה הפסוקה "הוועדה רשאית לבצע בדיקות תפקודיות, ולהעדיף את תוצאותיהן על פני תוצאותיה של בדיקת הדמיה (דוגמת EMG). החלטות כגון אלו הן במסגרת שיקול הדעת הרפואי של הוועדה" (ראו ע"א 5787/08 קפאח- מדינת ישראל, פסקה 5 (מיום 10.8.2010) וכן רע"א 8233/11 בנימין כהן- מדינת ישראל (מיום 27.9.12)).

התייחסות הוועדה לבדיקת ה- E.M.G לרבות אופן בחינתה, וכן השאלה לאיזו בדיקה להיזקק ובאיזה אופן לבחון חומר רפואי, הינן שאלות רפואיות שאין ערכאה שיפוטית מוסמכת להתערב בהן.

16. מנגד, מקובלת עליי טענת המערערת לפיה הוועדה לא פירטה כנדרש את ממצאי בדיקתה בתחום הנוירולוגי.
משעה שהוועדה ביססה את קביעותיה על סמך הממצאים הקליניים שהיא עצמה מצאה, והעדיפה לכאורה את תוצאות הבדיקה התפקודית שערכה על פני בדיקת ההדמיה, הרי שהיה על הוועדה לפרט את ממצאי בדיקתה על מנת שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה; ולא היה מקום להסתפק בקביעה כללית כי הבדיקה הנוירווסקולרית תקינה.
בנסיבות אלה, מצאתי כי יש להשיב את עניינה של המערערת לוועדה, על מנת שתפרט מהי הבדיקה הנוירווסקולרית שביצעה ואת ממצאיה בתחום זה. ככל שעקב חלוף הזמן אין באפשרות הוועדה לעשות כן, הוועדה תבצע בדיקה נוירווסקולרית מחודשת, תפרט את ממצאיה, ובהתאם תשקול מחדש את מסקנותיה בתחום הנוירולוגי.

17. לאור האמור לעיל, בהתאם להסכמת הצדדים, עניינה של המערערת יוחזר לוועדה על מנת שתשוב ותבחן את קביעותיה בתחום האורטופדי, בשים לב לכך שסעיף 42 (1) (ד) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956 אינו דורש כקריטריון ליישומו "פגיעה ביכולת התפקוד של השריר".
כמו כן, הוועדה תפרט מהי הבדיקה הנוירווסקולרית שביצעה במערערת ואת ממצאיה בתחום זה. ככל שעקב חלוף הזמן אין באפשרות הוועדה לעשות כן, הוועדה תבצע בדיקה נוירווסקולרית מחודשת, תפרט את ממצאיה ובהתאם תשקול מחדש את מסקנותיה בתחום הנוירולוגי.

18. משהערעור התקבל בחלקו בלבד, כל צד יישא בהוצאותיו.

19. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון