סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), אשר מצאה אצל המערערת הגבלה קלה בעמ"ש מותני.

ג. הוועדה לא התכחשה למימצא שמצאה הוועדה לעררים בנכות כללית בדבר הגבלה קלה בעמ"ש מותני. בנסיבות אלו, על הוועדה היה לערוך למערערת בדיקה קלינית נוספת.

ד. הוועדה טעתה עת נסמכה על החלטות של וועדות שאינן רלוונטיות, ללא שנדרשה להתייחס אליהן בפסק הדין שמכוחו התכנסה.

3. לטענת המשיב -

א. לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. הוועדה התייחסה לפרוטוקול הוועדה לעררים (נכות כללית) כפי שנדרשה בפסק הדין, וכן התייחסה לפרוטוקולים של וועדות שהתכנסו במועדים סמוכים. הוועדה ציינה כי בדומה למימצאיה אף הוועדות השונות שהתכנסו בסמוך, לא מצאו הגבלה בעמוד השדרה המותני. הוועדה התייחסה להגבלה בעמוד השדרה המותני שנמצאה בבדיקה שנערכה למערערת בוועדה לעררים (נכות כללית), ונימקה את קיום המימצא בכך שיתכן והייתה למערערת החמרה זמנית וחולפת, וזאת בשים לב כי ב-3 וועדות שונות מתוך 4 לא נמצאו אצל המערערת הגבלות בעמוד השדרה המותני.

ב. הוועדה לא נדרשה בפסק הדין לבדוק את המערערת בדיקה קלינית, ומשכך לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

הכרעה

4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. (ראו עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד 213). היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

6. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (ראו דב"ע נא/0-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד 160).

7. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי זו התכנסה לדון בעניינה של המערערת ביום 24.6.13. הוועדה ציינה בסעיף 23 לפרוטוקול, כדקלמן -

"הוועדה התכנסה מכוח פסק דין מיום 08/04/13. הוועדה התבקשה להתייחס לפרוטוקול נכות כללית (ערר) מיום 30/05/12. הוועדה עיינה בפרוטוקול ואכן קיימת בדיקה קלינית שבה הייתה הגבלה קלה בתנועות ע"ש מתני. הוועדה עיינה גם בפרוטוקול ועדה לנכות כללית מיום 15/02/12, 3 חודשים לפני הבדיקה שבה הוענקה לתובעת נכות ובפרוטוקול זה מצוין כי "תנועה ע"ש צוואר גבי ומתני ללא הגבלה".
כחודש לאחר בדיקת התובעת ע"י ועדת נכות כללית, נבדקה שוב ע"י ועדת נ"ע דרג I שגם כן לא מצאה הגבלה בתנועות ע"ש ולא העניקה נכות אורטופדית ומצאה לנכון להתייחס לפרוטוקול ועדת נכות כללית ולציין שהממצאים לא תאמו את הממצאים המצויים בוועדת נכות כללית. כשלושה חודשים מאוחר יותר נבדקה התובעת ע"י הוועדה הנוכחית ולא מצאה הגבלה בתנועות ע"ש המותני. הוועדה סבורה כי ביום שהוענק לתובעת נכות בוועדה בנכות כללית ייתכן והיתה לתובעת החמרה זמנית וחולפת ולראיה שבשלוש ועדות שונות מתוך 4 הועדות לא נמצאה הגבלת תנועות בע"ש מותני ולפיכך הוועדה לא העניקה נכות בגין הגבלה בתנועות ע"ש מותני והשאירה על כנה את הנכות הנוירולוגית בשיעור 10% לפי סעיף 32(1)(א)I. הוועדה אינה מפעילה תקנה 15, מסוגלת התובעת לחזור לעיסוקה טרם הפגיעה."

8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, ואפרט.

הוועדה נשוא הערעור התייחסה לפרוטוקול הוועדה לעררים בנכות כללית, כפי שנדרשה בהתאם להוראות פסק הדין מכוחו התכנסה. הוועדה הודתה כי בבדיקה הקלינית שנערכה למערערת בוועדה לעררים (נכות כללית) נמצא מימצא של הגבלה קלה בעמוד השדרה המותני. עם זאת, הוועדה התייחסה לבדיקות נוספות שנערכו למערערת בסמוך לאותו מועד שהמערערת נבדקה בוועדה לעררים (נכות כללית). בהקשר זה, הוועדה ציינה כי המערערת נבדקה בסמיכות זמנים על ידי 3 וועדות שונות, וועדה מדרג ראשון בנכות כללית, וועדה מדרג ראשון בנכות מהעבודה ווועדה לעררים בנכות מהעבודה, ובכולן לא נמצא אצל המערערת מימצא של הגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני. בנסיבות אלו, מאחר וב-3 מתוך 4 וועדות שהתכנסו במועדים סמוכים, לא נמצאה הגבלה בתנועות עמוד שדרה המותני, הוועדה ייחסה את המימצא שנמצא בוועדה לעררים (נכות כללית) להחמרה זמנית וחולפת. החלטת הוועדה מנומקת דיה, מדובר בקביעה רפואית אשר בשיקול דעת הוועדה ואין מקום להתערב בקביעה זו.

9. הוועדה דחתה את הערר בתחום האורטופדי, מאחר ובבדיקה הקלינית שערכה למערערת ביום 24/10/2012, לא נמצאה הגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני. משהוועדה לא נדרשה בהתאם להוראות פסק הדין לבדוק בשנית את המערערת בבדיקה קלינית, לא מצאתי לקבל את טענת ב"כ המערערת בעניין זה.

10. לאור האמור לעיל, ומשלא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה - דין הערעור להדחות.

11. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון