אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

חלפו מעל 18 חודשים מאז חתם הנתבע על החוזה עם התובע, ועד להגשת התביעה, ובמשך תקופה זו – חרף פניות התובע לנתבע – לא נמסרה הודעת הנתבע לעניין ביטול החוזה. בנסיבות אלה משתמע מהימנעות הנתבע ממסירת הודעת הביטול, כי הוא ראה עצמו מחויב וקשור בחוזה השירות עליו חתם. החובה למסור הודעת ביטול, בתוך זמן סביר לאחר שהתבררה עילת הביטול, הובהרה בע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ. בנק אוצר החייל בע"מ [18.12.2011], שם קבע בית המשפט העליון כי:
"14. ב. אפילו בהנחה שהבנק הטעה את שני המנוחים, הרי שהיה עליהם להודיע על ביטול הסדר החוב תוך זמן סביר בהתאם לסעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, הקובע כי 'ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה'. במקרה דנן, חלפו כתשע שנים מאז חתימת הסדר החוב ועד הגשת התובענה בבית המשפט, ולאחר שבמהלך הזמן אף ננקטו הליכי הוצאה לפועל...
ג. הטענה כי המנוחים לא הבינו על מה הם חותמים, סותרת את ההלכה הידועה לפיה חזקה על אדם שיודע על מה הוא חותם וכי 'אדם החותם על מסמך בלא לדעת תוכנו, לא ישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה חתם ובמה התחייב. חזקה עליו שחתם לאות הסכמתו, יהא תוכן המסמך אשר יהא' ... מי שמבקש לסתור חזקה זו מוטל עליו נטל כבד להוכיח את גרסתו, וכוחה של החזקה יפה במיוחד כאשר מדובר במסמך מהותי..."

בדומה, קבע בית המשפט בת.א.(שלום ת"א) 42050-10-10, עו"ד יאיר יעקובוביץ נ' נחום נפשי [01.10.13] כי:
"בסעיף 8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, נקבע: 'ביטול החוזה יהיה כהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה...'
3.8 הלכה פסוקה ועקבית ואין עוררין עליה כי על הודעת הביטול להיות ברורה ובלתי מסוייגת ולהעביר למפר מסר חד משמעי בדבר כוונת הנפגע להביא את החוזה לידי גמר.
השוו: רע"א 7956/99 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ. עיריית מעלה אדומים ( פיסקה 9) וכן ע"א 604 חנה ברמן נ. שמעון יאיר.
3.9 הממצאים העולים מן הראיות שבפני מלמדים כי הנתבעים לא נתנו ביטוי חד-משמעי וברור לכוונתם לבטל את הסכם שכר הטרחה; ודוק; אין בעובדה לפיה יידעו הנתבעים את התובע בכוונתם שלא למסור לידיו את הטיפול במכר החוזר כדי להוות הודעה בדבר ביטולו של ההסכם."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פשרה

 2. ביטול חוזה הפצה

 3. ביטול הסכם פיתוח

 4. הסכמה לביטול חוזה

 5. ביטול הסכם דברים

 6. ביטול הסכם זיכיון

 7. ביטול הסכם מייסדים

 8. הזכות לביטול חוזה

 9. ביטול חוזה עקב כפיה

 10. ביטול הסכם שנחתם בלחץ

 11. השבה לאחר ביטול חוזה

 12. ביטול חוזה למכירת משק

 13. ביטול הסכם פרסום שלטים

 14. ביטול חוזה במהלך המשפט

 15. ביטול הודעת ביטול חוזה

 16. ביטול הסכם החלפת חלקות

 17. ביטול הסכם למכירת מגרש

 18. ביטול הודעה על ביטול חוזה

 19. ביטול הסכם פשרה מחמת עושק

 20. ביטול חוזה מקרקעין בעל פה

 21. ביטול הסכם הצטרפות למועדון

 22. ביטול חוזה עקב חולשה שכלית

 23. ביטול הסכם סילוק חוב ארנונה

 24. ביטול הסכם פשרה בתיק פלת''ד

 25. ביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח

 26. תביעה לביטול הסכם להעברת נכס

 27. ביטול חוזה עקב מות בן משפחה

 28. ביטול הסכם בגלל חשד לקנוניה

 29. ביטול הסכם פשרה אחרי 5 שנים

 30. ביטול הסכם בנושא הסדר תשלומים

 31. ביטול חוזה קניית דירה בארה''ב

 32. ביטול חוזים אישיים עם עובדי אגד

 33. הודעה על ביטול הסכם תוך זמן סביר

 34. פיצויים מוסכמים - תוצאות של ביטול חוזה

 35. ביטול חוזה תוך זמן סביר עקב כפיה

 36. הודעה על ביטול הסכם שלא נעשתה כדין

 37. ביטול חוזה עקב דרישה כספית מוגזמת

 38. ויתור בהתנהגות על הודעת ביטול הסכם

 39. אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

 40. נדחתה תביעה נגד נטוויז'ן לביטול הסכם

 41. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס''ד

 42. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטה

 43. ביטול הסכם בעל פה לתקופה בלתי קצובה

 44. האם ביטול הסכם מבטל את כל סעיפי ההסכם

 45. השבה מחמת ביטול הסכם עקב פגם בכריתתו

 46. ביטול הסכם קומבינציה על ידי בית המשפט

 47. ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 48. ביטול הסכמה לביצוע שינויים בדירה בבית משותף

 49. ביטול הסכם לתקופה בלתי קצובה עקב מיצוי תכלית

 50. נדחתה תביעה לביטול "הסכם פיקטיבי" לטענת המבקשת

 51. חוסר אפשרות של הבנק לממש משכון בגלל ביטול חוזה

 52. ביטול הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון